November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 33. k. 2002. július-augusztus

Kaucsek György - Simon Péter
A vállalati rugalmasság elemzése
2. - 17. oldal

A vállalati rugalmasság a versenyképesség megőrzésének alapvető kritériuma. A szerzők dolgozatukban összehasonlítják a hagyományos és a rugalmas szervezeteket, ismertetik a szervezeti és az egyéni rugalmasság jellemzőit, elemzik a rugalmassági kategóriákat: külső, belső, funkcionális, mennyiségi. A cikk végén egy hazai vizsgálat eredményeit közlik.

Román Zoltán
Vállalkozáserősítő és/vagy kisvállalat-politika? A vállalkozás- és kisvállalat-kutatásokról
18. – 26. oldal

A szerző cikkében a hazai kis- és középvállalkozások kutatási sajátosságait mutatja be. Foglalkozik a vállalatindítási kutatásokkal, a vállalatdemográfiai felmérésekkel, valamint a KKV-politikát megalapozó kutatásokkal. Megállapításaihoz felhasználja az Európai Bizottság Vállalati Főigazgatóságának munkaprogramjának ajánlásait is.

László Gyula
Profitcélok és munkavállalói érdekek
28. – 35. oldal

A szerző dolgozatában megpróbálja feloldani a profitérdek és a munkavállalói érdek közötti ellentétet. Felértékelődött szerepe miatt a humán tőke elégedettsége jelentős szerepet kap a versenyképesség fenntartásában. A tanulmány lehetőségeket mutat be a munkavállalói érték- és kapcsolatrendszer és a szervezeti célok közötti egyensúly optimális megteremtéséhez.

Szerb László - Ulbert József
A kis- és közepes vállalkozások növekedési potenciáljának átalakulásáról
36. – 45. oldal

A szerzők cikkükben a kis- és középvállalkozások növekedési lehetőségeit elemezték. Összegezték azokat a felismeréseket, amelyek a növekedést meghatározó környezeti feltételek - makrogazdasági működési feltételek, innováció terjedési mechanizmusai, új vállalkozások alapításának motívumai - körébe sorolhatók. Mindezt úgy tették, hogy törekedtek a két fejlődési stáció - extenzív és intenzív szakasz - időbeni és ismérvek alapján történő elkülönítésére.

Bélyácz Iván
Stratégiai megfontolások a tőke-beruházási döntésekben
47. – 62. oldal

A dolgozatban a szerző végig követi azt a fejlődést, ahogy a tőke-beruházási döntéshozatal eljutott a diszkontált pénzáram kizárólagos döntési kritérium szerepétől, a reál-opciók döntésbeli alkalmazásáig. Hosszú út vezetett a reál-beruházások stratégiai látásmódjának kialakulásáig, s a döntések dinamizálásában a ma ismert csúcsig, a tőke-beruházási projektek opcióként való kezeléséig.

Balla Andrea
A vállalati tőkefinanszírozási döntéseket befolyásoló tényezők vizsgálata
63. - 71. oldal

A tanulmány arra a kérdésre próbál választ adni, melyek azok a tényezők, amelyek a vállalati tőkestruktúrára közvetlen hatással vannak, illetve hogyan választanak a vállalatok optimális tőkestruktúrát. A dolgozat az elméleti modellek bemutatásán túl empirikus vizsgálatokat is elemez.

Pintér Éva
Kockázatkezelés a bankbiztosításban
72. - 77. oldal

A szerző dolgozatában a bankok és biztosító társaságok viszonylag új együttműködési formájáról, a bankbiztosításokról ír. Ennek az együttműködésnek fontos eleme a kockázatkezelés, hiszen ez mind a banki, mind a biztosítási tevékenységben.

Rózsa Andrea
A Just In Time-rendszer szerepe a stratégiai döntéshozatalban
78. – 84. oldal

Az elmúlt években a termelés stratégiai szerepéről komoly szakmai vita alakult ki, s a kutatók megpróbálták felderíteni a kapcsolatot a termelési stratégia, az általános, üzleti stratégia és a teljesítmény között. E tanulmányok vagy nem vizsgálják a Just In Time (továbbiakban JIT)-rendszert, vagy egyszerű termelési technikának, átvehető és követendő "legjobb-eljárás" (best practice) módszernek tekintik. Jelen tanulmány célja a JIT-rendszer stratégiai szempontból történő elemzése, következésképpen a JIT-rendszer "legjobb -gyakorlat" mivoltának megkérdőjelezése.

Budai Eleonóra
A tevékenységirányítás és a számvitel kapcsolódási pontjai
85. – 93. oldal

Az egyre gyorsabban változó környezet, a globalizálódás a vállalkozásokat is gyors reagálásra kényszeríti. Amelyik vállalkozás ennek nem tesz eleget, az lemarad a többitől és ezt a hátrányt nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudja behozni. Eddig soha nem tapasztalt információ áradat öntötte el a gazdaságot. A gyors reagálás képességének feltételezése, elvárása és a nagy mennyiségű információ fogadása, hogy a vállalkozások megfelelő információs rendszerrel rendelkeznek, amely a döntésekhez megfelelő alapot, hátteret biztosít. A tanulmány a vállalkozások tevékenységét irányító, döntéshozó tevékenység és a számvitel - mint információt biztosító folyamat - kapcsolódási pontjainak áttekintésére és elemzésére vállalkozik.

Czink Irma
A gazdasági környezethez és a vezetői igényekhez igazodó számviteli modell
94. – 102. oldal

A szerző dolgozatában elemzi azokat a lehetőségeket, amelyek a számvitel alkalmazásának új területeit jelentik. Felhívja a figyelmet arra, hogy a vállalatok életében az új típusú vezetői gondolkodás és az információszolgáltatás nem nélkülözheti a számvitel nyújtotta információkat.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.