November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 34. k. 2003. május

Czakó Erzsébet
A porteri koncepciók és változásai
3. – 9. oldal

A szerző az üzleti stratégiák, korábbi szóhasználattal a versenystratégiák szempontjából veszi sorra, hogy mit ért értéken (value-n). Azért választotta ezt a témát, mert ezen a ponton lát kapcsolatot a közgazdaságtan (különösen annak mikro-ökonómia ága, a („theory of industrial organization”) és a gazdaságtan között. Ez a megközelítés nagymértékben Michael Porter nevéhez és munkáihoz (különösen Porter l980/l993, valamint részben l985) kötődik. A következőkben az alábbi három témakört érinti. Az első: mitől értékes egy üzleti stratégia? Azaz milyen legáltalánosabb cél szempontjából kell optimalizálni az üzleti stratégiákat. Ez a teória olyan előfeltevésen nyugszik, amiről Michael Porter művei igen keveset mondanak. A második: hogyan tartható fenn a sikeres „értékes” üzleti stratégia? Porter vezette be a versenyelőny fogalmát, aminek azóta hihetetlen irodalma támadt és a mikro-ökonómia, különösen az ipari szervezetek elmélete is igen sokat foglalkozik vele. Végül a vállalati érték értelmezéséről szól, ráirányítja a figyelmet a Porter által megfogalmazott koncepciók néhány elméleti és gyakorlati problémájára.

Chikán Attila
Kettős értékteremtés és a vállalat alapvető célja
10. – 12. oldal

A cikk témája a vállalat-gazdaságtan egyik alapkérdésének az érték szempontjából történő megközelítése. A szerző vállalat-gazdaságtanról írt tankönyve és az ebben a témában elhangzó előadásai egy olyan vállalatdefinícióra épülnek, amelynek kiindulópontja az a tétel, hogy az üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja fogyasztói igény kielégítése nyereség elérése mellett. A vállalat általa használt definíciója ezek után úgy szól, hogy „az az üzleti vállalkozás szervezeti kerete”. (A vállalat-gazdaságtan tárgy keretében a vizsgálódást leszűkíti a jogi személyiséggel rendelkező üzleti vállalkozásra - elismerve, hogy más elemzésekhez helyes lehet a definíció kiterjesztése.)

Berács József
Piacorientáció, érték és a marketing
13. – 25. oldal

Az érték fogalmának kiterjesztése és megjelenése a menedzsment szakirodalomban a marketinget sem hagyta érintetlenül. Az üzleti élet bizonytalanságai, kiszámíthatatlansága mellett megnő a jelentősége a biztosnak, a kiszámíthatónak, az előre jelezhetőnek. A tanulmány a marketing elméleti megfogalmazására építve vizsgálja az érték megjelenését a marketingben. A tőzsdei, piaci érték ingadozásaival szemben a reálfolyamatokban és a kultúra viszonylagos állandóságában látja a stabilitást. Hazai és külföldi empirikus vizsgálatokra támaszkodva mutatja be a hosszú távú orientációt, mint nemzeti és vállalati kulturális dimenziót, amely jelentős hatással van a vállalatok stratégiai irányultságára és üzleti teljesítményére.

Kerekes Sándor
A környezetvédelmi gondolkodás fejlődése, a hazai alkalmazás kérdőjelei
26. – 36. oldal

A szerző dolgozatában a környezetvédelem azon problémáival foglalkozik, amelyekkel hazánknak az EU-csatlakozás küszöbén szembe kell néznie. A kis- és középvállalkozások környezetvédelmi problémái, a lakosság környezettudatosabb magatartása mind olyan kérdés, amely nyitott marad a csatlakozás után is és nem oldódik meg egyik napról a másikra. A jogi szabályozás, a megerősödő gazdaság segítheti ezeknek a problémáknak a megoldását.

Törő Emese
A menedzserszerződés tartalmi sajátosságai
37. – 50. oldal

A szerző dolgozatában a menedzserszerződés jogi kereteit mutatja be. Azokat a tartalmi elemeket vizsgálja, amelyek fontos szerepet töltenek be e szerződések megkötésekor. Kiemelten kezeli a különböző lehetséges juttatásokat és kompenzációs lehetőségeket.

Poór József
A vezetési tanácsadás európai és hazai trendjei (2001-2002)
50. – 51. oldal

A tanácsadókról sokféle közhely ismeretes. Ezek egyike az, hogy ez a szakma akkor is jól él, ha a gazdaság növekszik, de akkor sem „halnak éhen” a konzultánsok, ha recesszió sújtja a gazdaságot. Mi is az igazság? Mit mutatnak az európai trendek? Merre is tart ez a szakma napjainkban, hazánkban és külföldön?

Kiss Katalin
A tanácsadás és a tréning fejlődése - Történelmi áttekintés
52. – 56. oldal

A globalizáció térnyerése, a multinacionális szervezetek terjeszkedése és az informatika térhódítása mind gyorsabb ütemet diktál az emberek és szervezetek folyamatos, állandó fejlődésének. Ezért ma már elfogadott és megszokott, hogy a különböző cégek fejlesztik szervezeteiket, és erre késztetik dolgozóikat is. Ennek az egyik formája a tanácsadás és ezen belül a tréningek.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.