Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Vezetéstudomány 38. k. 2007. szeptemberHETESI Erzsébet
A lojalitás klaszterei a partneri és a fogyasztói piacokon
4. – 17. oldal

Az utóbbi évtizedben számos nemzetközi tanulmány figyelmeztetett arra, hogy a jó minőség és a fogyasztói elégedettség nem elég a cégek profitjának növeléséhez, hanem sokkal inkább a lojalitást, a hűséget kell a középpontba állítani. Mi is a hűség és hogyan mérhető a lojalitás? Van-e egy általánosítható modell, vagy különböző tényezők játszanak szerepet a lakossági fogyasztók, illetve az üzleti partnerek ragaszkodásában? Mely szférákban van jelentősége a lojalitás mérésének, és van-e értelme a hűség vizsgálatának olyan szervezeteknél, amelyek egyelőre kvázi monopolhelyzetben vannak? A dolgozat ezekre a kérdésekre keresi a választ, amikor az elméleti háttér bemutatása mellett egy magyarországi energiaszolgáltató lakossági fogyasztóinak lojalitását kutató empirikus vizsgálat eredményeit mutatja be, és szemelvényeket közöl egy B2B piacon végzett lojalitás kutatás eredményeiről is. A kutatások egyrészt felhívják a figyelmet arra, hogy a lojalitást más dimenziók határozzák meg a szervezeti és a fogyasztói piacokon, másrészt azt is jelzik, hogy mindkét piacon nagyon különböző attitűddel rendelkező partnerek, illetve fogyasztók találhatók, azaz a lojalitás megközelítése, annak kezelése differenciált marketing stratégiákat követel.

KÜRTÖSI Zsófia
Az informális kapcsolathálók működésének nemi különbségei egy szervezetben
18. – 29. oldal

Az informális kapcsolathálózatok szerepe egy szervezet olajozott működésében, a feladatok elvégzésében megkérdőjelezhetetlen. A munkatársak egy része többé-kevésbé tudatosan támaszkodik ezen struktúrákra, mások inkább a formális utakat választják, és bíznak a szervezeti bürokráciák személytelen mechanizmusaiban. A végzett kutatás célja annak feltárása volt, hogy vajon egy magyarországi szervezetnél mi a véleménye a férfiaknak és nőknek a karrier, a személyes és a munkahelyi kapcsolatokról egy olyan szervezetben, ahol 80%-os nőtöbbség uralkodik, és a vezetésben is erős többségben vannak a nők. Bár a kapott eredmények nem generalizálhatók, az ilyen jellegű szervezeti kutatások hozzásegíthetnek minket annak megértéséhez, hogy hogyan működnek a szervezeten belüli informális kapcsolathálók és mennyiben befolyásolják a nők és férfiak társas világát.

MAJÓ Zoltán
Az elektronikus humánerőforrás-menedzsment és a HR outsourcing értelmezési és kapcsolati rendszere
30. – 39. oldal
„akkor fogom beadni a lemondásom, ha már a fizetésemelésemről is e-mailben értesítenek, és ezt nem személyesen közli velem a főnököm” (anekdota, P&G)

Több cikk jelent meg az elmúlt években e-HRM témában, melyekben technológia szemléletű megközelítés uralkodott. Vagyis az e-HRM - vagy a virtuális HR - lényegében mint a HR tevékenység elektronikus, webalapú innovatív támogatása szerepelt a szakkifejezések között. Furcsa módon, amíg az e-HRM megjelenésével kapcsolatban a 90-es évek végén és az ezredfordulón az elemzők és a szakértők pont a HR megerősödését, stratégiai szemléletű HR tevékenység előtérbe kerülését várták, mára kiderült, hogy ennek éppen ellenkezője jellemezte az elmúlt pár év üzleti folyamatait. Virágzik a HR outsourcing, azaz HR tevékenység kiszervezése. Ez paradox módon pont az e-HRM alkalmazásoknak köszönhető, hiszen az infokommunikációs technikák és az elektronizált HR rendszerek lehetőséget teremtettek a HR outsourcing-ra. A cikk bemutatja, hogy az e-HRM fogalmában az „e” hangsúlya eltolódik. Nem az „elektronikus” HRM-mel kell foglalkoznunk, hanem humánerőforrás-menedzsmenttel egy „e” világban. Az írás elemzi a Bondarouk (University of Twente, Hollandia) által vezetett kutatócsoport e-HRM definíciós kísérletét, és annak Harvard modell-be való adaptációját, és végül de nem utolsó sorban modellszerű magyarázatot ad a HR outsourcingra.

MÁLOVICS Éva
Szervezeti kultúra és vezetés - Lehetőségek és korlátok
40. – 50. oldal

A szervezeti kultúra egy olyan jelenségkör, amelyről sok szó esik a szakirodalomban, azonban tartalmáról és jellemzőiről nem alakult ki olyan konszenzus, aminek alapján létrejött volna egy elfogadott meghatározás, az empirikus vizsgálatok is ellentmondásosak. A tanulmány központi kérdése: mit mond a kulturális megközelítés a vállalatvezetőknek? A szerző dolgozatában 4 vállalatnál készített, lazán strukturált interjúk tartalomelemzésének eredményeit közli.
Célja e tanulmány keretei között az, hogy a gyakorló szakemberek figyelmét felhívja a kultúra olyan aspektusaira, amelyek az elméletekből kiolvashatók, és amelyekkel az empirikus vizsgálataiban szereplő vállalatok gyakorlatának tipikus problémái jól értelmezhetők, s hogy e tudás hasznosításával e „menedzsmentdilemmákra” vélhetően jobb megoldások legyenek találhatók.

VERES Zoltán
„A kockázat megmarad, csak az érzet változik.” - Tranzakciós és kapcsolati preferenciák a projekttípusú üzleti szolgáltatások piacán
51. – 64. oldal

A kapcsolati paradigma a marketingben számos jelentésváltozáson ment át az elmúlt negyedszázadban. A kapcsolati marketing azonban lényegében kapcsolati jövedelmezőség. Ebből a nézőpontból a tranzakciós és a kapcsolati szemlélet csak egy dologban különbözik: a nézőpont időtávjában. A vállalati gyakorlatban a tranzakciós és a kapcsolati orientáció sosem különül el egymástól.  Hogy melyik dominál, az partner-, ügylet-, sőt ügyleti fázisfüggő.  A kutatás célja annak feltárása volt, hogy a tölcsérmodellel jellemezhető kockázati térben a projekt egyes fázisaiban hogyan alakulnak az eladó-vevő diád tranzakciós kontra kapcsolati preferenciái. A kutatás-módszertani megközelítés kvalitatív, feltáró jellegű. Az elméleti koncepció verifikálására párhuzamos szállítói és beszerzői szakértői interjúk szolgáltak. A toborzott válaszadók között a hagyományos engineering vállalatokon túl a b2b projektpiac más szereplői (reklámpiac, piackutatás vagy üzleti rendezvényszervezés) is megtalálhatók. A projektek egyedisége abban is megnyilvánul, hogy – különösen vevői oldalon - más és más kompetenciát igényelnek. A projektpiaci tranzakciós kontra kapcsolati dilemma szerint: miközben a rendszertermék egyedisége és komplexitása rendkívül fontossá tenné a kapcsolat intenzifikálását, a diszkontinuitás és részben az egyediség ennek ellentmond (lásd a D-U-C modellt). A jelenség mélyebb megértése segítheti a szállítói magatartás proaktívabbá tételét.


___________________

Budapest Management Review Vol. 38. September, 2007

Hetesi, Erzsébet
Clusters of loyalty on the B2B and customer markets
pp. 4. – 17.
In the last decade, several international studies cautioned that good quality and customer satisfaction are not sufficient enough to increase company profit. Rather loyalty must be in the central focus.  What is loyalty? How can loyalty be measured? Is there a general model to apply or different factors play a role in household customers’ and business partners’ devotion? In which industry is it important to measure loyalty? And is it relevant to look at loyalty in organizations, which are in quasi-monopolistic position for the time being. This paper searches answers for these questions; along the introduction of the theoretical background, findings of an empirical study is presented about the household customers’ loyalty of a Hungarian energy supplier. It also puts forward extracts from the results of a loyalty research on a B2B market. Researches point out that on the one hand loyalty is determined by different dimensions on the organizational and the consumer markets. On the other hand, they indicate that partners and customers on both markets have significantly different attitudes; i.e. understanding and managing loyalty requires differentiated marketing strategies.

Kürtösi, Zsófia
Gender differencies in the operation of the informal networks inside an organization
pp. 18. – 29.
The role of social networks in the operation of organizations is unquestionable. Some of the employees use these structures in a purposive way while others prefer reclining upon formal systems. Our research aimed to explore men’s and women’s opinion on utilizing different kind of informal networks in a public organization dominated by women. The organizational researches never provide generalizable results but can help us to understand the operation of social networks in organizations and their impact on men’s and women’s social world.

Majó, Zoltán
Explanatory and relational system of e-hrm and HR outsourcing
pp. 30. - 39.
In recent years, several articles have been published about e-HRM dominated by a technology-oriented approach.  It means, e-HRM or virtual HR is a term for electronic, web-based, innovative support of HR activities. At the end of 90s and the turn of millennium, although, analyst and experts expected HR to strengthen and strategic orientation of HR to be stressed with the development of e-HRM, oddly, it is clear today that the opposite has characterized business practices in recent years. HR outsourcing, namely moving HR activities to third party suppliers is flourishing.  It is the paradoxical result of the e-HRM applications as the information communication techniques and electronic HR systems made HR outsourcing possible. The article describes that the emphasis of “e” in the term of e-HRM shifts. We are not to deal with “electronic” HRM, but with human resource management in an “e” world. This work analyses the effort of defining e-HRM by a research team led by Bondarouk (University of Twente, the Netherlands) and its adaptation in the Harvard model. Last, but not least it provides a model-based explanation for HR outsourcing.

Málovics, Éva
Organizational culture and leadership – Opportunities and limits…
pp. 40. – 50.
Organisational culture is such a complex phenomenon which has been widely dealt with in the special literature although there has not been a consensus concerning its content and features on the basis of which an accepted definition could have evoked and the empirical analyses are also contradictory.
Furthermore significant difference can be sensed between the scientific approaches and the practical part of the organizational development, which use the simplified model of the organizational culture. In our study we deal with the results of the content analysis of semi-structured interviews made at for companies.
The aim of our study is naturally not to make an order in the jungle of the culture definitions and investigations. Our goal is to draw the attention of the experts in practice to such aspects of the culture which appear in the theory whilst can also be used in organizational practice and with the help of them the human problems of the organization can be more effectively solved.

Veres,Zoltán
„The risk is left just the feeling is changes” – Transaction and relationship preferencies on the market of the project business services
pp. 51. – 64.
Over the past 25 years, the relationship paradigm has undergone a number of changes in meaning within the area of marketing. Basically, relationship marketing means relationship profitability. In this respect, there is only one difference between a transaction and a relationship view: the length of the term considered. In business practice, transaction and relationship orientation never conflict.  It always depends on the partner, the transaction – or even the phase of the transaction – which of the two gains dominance. This research project aimed to investigate how transaction vs. relationship preferences of the seller-buyer dyad change within the risk range during certain phases of a project. The research approach is a qualitative and exploring one. The theoretical concept is verified with the help of simultaneous (parallel) supplier and buyer interviews. In addition to the players of traditional engineering areas, the respondent group of the series of interviews included other players of b2b markets such as market researchers, advertising agencies as well as planners of business events. Project uniqueness is also due to the fact that – mainly on the buyer's side – different competencies are needed. Thus the transaction vs. relationship dilemma in the project business means that even though the uniqueness and complexity would make intensification and stabilization of the relationship especially important, still discontinuity and partly also uniqueness seem to contradict this. Deeper understanding of this phenomenon could help to make supplier behavior more proactive.


Utolsó frissítés: 2019.03.11.