Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Vezetéstudomány 39. k. 2008. novemberHOVÁNYI Gábor
Vállalati kultúra, üzleti stratégia és versenyképesség
2. - 10. oldal

Egy vállalat versenyképességet növelő kultúrájának megformálása és megvalósítása empátiát, intuíciót, kombinációs készséget, rendszerszemléletet, számításokat, ítélő- és kommunikációs képességet követel meg a csúcsvezetőtől. Vagyis nem csupán a kultúra vált napjainkban „soft”-ból „hard” tényezővé a vállalati versenyben, hanem a menedzserek számára a kultúra megformálásának és megvalósításának a technikája is azzá vált. A felső vezetésnek kell megalkotnia a vállalat kultúráját, annak összehangolt elemeit és szerkezetét – méghozzá az üzleti stratégiával folytatott „párbeszéd” eredményeként. A dolgozatával ehhez a folyamathoz ad segítséget a szerző.

BORGULYA Istvánné Vető Ágnes
Értékorientált kommunikációmenedzsment és kommunikáció-kontrolling
11. – 22. oldal

Az értékorientált vállalatszemlélet, a költségelszámolásokra érvényesített szigorúbb szabályok és a vállalati költségvetési keretek körüli belső küzdelmek egyre sürgetőbbé teszik, hogy tervezni és irányítani lehessen a vállalati kommunikációt, és ki lehessen mutatni, mennyiben járul hozzá a kommunikáció a vállalat jövedelmezőségéhez. Erre eszközmegtérülési modellek, mutatószámrendszerek és a Balanced Scorecard-nak a kommunikációra történő kiterjesztése kínál lehetőséget. A módszereket egyelőre főként nagyvállalatok alkalmazzák, de a középvállalatok is kezdenek érdeklődni iránta. A szerző írása túlnyomórészt a legújabb német szakirodalomra támaszkodva mutatja be a vállalti kommunikáció értékszemléletű megközelítését és a tervezés, az irányítás és az eredményesség méréséhez kidolgozott CommunicationControlCockpit, a Communication Scorecard és a Corporate Communications Scorecard módszereket.


ANGYAL Ádám
A felelős vállalat szindróma
23. – 30. oldal

A cikk a felelős vállalati magatartás gondolatának elterjesztéséhez kíván hozzájárulni. Ennek érdekében a szerző bemutatja a társadalmi felelősség értelmezési kereteit, dimenzióit. Összegyűjtötte a felelős viselkedésre vonatkozó értékelési, mérési rendszereket és mindazokat a nemzetközi dokumentumokat, amelyek meghatározzák a társadalmi felelősség kereteit. Végezetül több változatban is bemutatja, hogy mit is szoktak felelős magatartás alatt érteni, milyen viselkedés jellemző a társadalmilag felelős vállalkozásokra. A nélkül, hogy a különféle vállalati felelősség meghatározások részleteibe mélyedne, megfogalmazza, hogy mit ért e fogalom alatt. Az üzleti gyakorlatban a felelős vállalati magatartás a társadalmi célok eléréséhez való hatékony hozzájárulás.


JÁNOSI Gergely –KERSCH Gabriella
Ok és okozat a munkatársi elégedettséghez kapcsolódó kognitív folyamatok esetében
31. – 44. oldal

A munkatársi elégedettséggel kapcsolatos uralkodó felfogás szerint az emberek munkával kapcsolatos attitűdjeiket annak lényeges jellemzőiből kiindulva alakítják ki. Míg ez az okozati irány természetesen nem hanyagolható el, ez a cikk megmutatja, hogy az általános munkavállalói elégedettség is jelentős hatást gyakorol a munkával kapcsolatos hiedelmek érzékelésére és kifejezésére. A cikk először a munkavállalói elégedettséggel kapcsolatos uralkodó felfogást tárgyalja, alapot teremtve ezzel a további elemzésekhez. Az ezt követő fejezetek egyrészt a fordított ok-okozati viszonyok elméleti hátterét tárgyalják, másrészt empirikus adatokat mutatnak be. Végül a felmérési módszertanokra vonatkozó következtetések és lehetséges további kutatási irányok tárgyalására kerül sor.

ZÁRDA Nóra
A vezetői számvitel alkalmazásának  szükségessége a mezőgazdaságban
45. – 53. oldal

Napjainkban a mezőgazdasági vállalkozások vezetésében már elengedhetetlen a controlling és az ahhoz szorosan kapcsolódó vezetői számvitel alkalmazása. A hosszú távú eredményes működéshez és a versenyképességhez nélkülözhetetlen a jövőorientált vezetői gondolkodás és a jól előkészített, gyors döntések meghozatalának képessége. A vezetői számvitel nélkülözhetetlen szerepet játszik a vállalatok sikereiben, alkalmazása egyértelműen növeli a jövedelmezőséget (Kittredge, 2004). Alkalmazása ezen kívül hozzásegíti a vállalkozásokat egyéb alapvető céljaik – mint például a megfelelő készletezés, hatékony erőforrás-felhasználás, fizetőképesség fenntartása, nyereséges gazdálkodás – eléréséhez is (Sabján - Sutus, 2003). A mezőgazdaság, a biológiai és természeti tényezőknek köszönhetően egy speciálisan kockázatos nemzetgazdasági ág, amely jelentős kezdeti tőkeberuházást igényel, ezért itt különös szükség van a megfelelő pénzügyi és stratégiai tervezésre, és a vállalkozás jövőbeni helyzetének megbízhatóbb ismeretére.

SZABÓ Zsolt Roland
Adaptációs stratégiák a kialakuló bioetanol-iparágban
54. - 63. oldal

A környezeti változások egyben üzleti lehetőségeket is jelentenek az innovatív vállalatok számára, mely kapcsán a dolgozat a bioetanol-iparág szereplőinél értékeli a környezeti alkalmazkodás szintjeit. Az adaptációt a szerző 5, illetve 3 fokozatú skálán is értelmezi, és megvizsgálja, hogy mi alapján tartozhatnak az iparág meghatározó szereplői az „entrepreneur”, az „offenzív”, illetve a „defenzív” kategóriába. A tanulmány fontos megállapítása, hogy az adaptációs stratégiák mindegyike lehet sikeres, és a vállalatok maguk dönthetik el, melyiket választják. Mindemellett az adaptációs stratégiákat nem elegendő statikus környezetben vizsgálni, sőt az adaptációs stratégiák közötti választás sem kizárólagos. A kutatás eredményeivel megalapozza az iparági szereplők alaposabb megértését csakúgy, mint kvantitatív empirikus vizsgálatok folytatását.


_______


Budapest Management Journal Vol. 39, November, 2008.

Hoványi, Gábor
Corporate culture, business strategy, and competitiveness
pp. 2 – 10.

Creation and implementation of corporate culture increasing competitiveness requires empathy, intuition, combination ability, systems analysis, judging and communication ability from the CEO. Nowadays not only the culture has changed from soft to hard factor in the competition but the technique of implementation and creation of the culture has become so for the managers. The CEOs have to create the corporate culture and its elements and system as the result of the dialogue with business strategy. The author gives help to this process with his paper.

Borgulya Istvánné, Vető Ágnes
Value-based communication management and communication controlling
pp. 11 – 22.

Value-based management and increasing corporate communication costs make it essential to plan, control and monitor communication, and to show the link between spending on communication and the increase in economic value added (EVA). Indicator-based, Scorecard methods provide transparency, and allow users to show the contribution of corporate communication to the creation of values and commercial success.
This paper, based on current German literature, aims to examine the methods that can be used for the control and monitoring of communication, such as CommunicationControlCockpit, Communication Scorecard and Corporate Communications Scorecard, and attempts to quantify the success of communication.

Angyal, Ádám
The responsible corporate syndrome
pp. 23 – 30.

This article would like to contribute spreading the thought of the responsible corporate behaviour. In the interest of this the author presents the explanatory frames and dimensions of the social responsibility. He collected assessment, measurement system of the responsible behaviour, and those international documents which determine the frames of the social responsibility. Finally he presents in more versions what is meant under responsible behaviour, what behaviour characterizes the social responsible corporation. The author draws what he means under this idea. In the business practice the responsible corporate behaviour is an efficient contribution to reach the social aims.


Jánosi, Gergely – Kersch, Gabriella Dalma
Causality in Cognitive Processes
Related to Job Satisfaction Surveys
pp. 31 – 44.

Mainstream view of job satisfaction assumes that people tend to develop their attitudes towards their job by taking into account important attributes of it. While this direction of causality certainly is present, the paper will show that also overall job satisfaction should have a significant effect on the perception and reporting of beliefs regarding job attributes. First the mainstream approach will be discussed to provide a basis for further elaboration. In the second and third section theoretical background of reverse causality effects will be investigated and empirical data for the presence of such effects will be provided. Last, implications regarding survey methodology will be discussed and possible future research directions will be presented.

Zárda, Nóra
Need of using management accounting in the agriculture
pp. 45 - 53.

In recent days using of controlling and management accounting is unavoidable in the management of the agricultural enterprises. The management accounting plays leading role in the success of the enterprises and its use obviously increases the profitability. Its using helps the enterprises in reaching other essential aims - as optimal inventory, efficient resource management etc. The agriculture is a special sector which needs considerable investment at the start so it particularly needs adequate financial and strategic planning and knowledge of the more calculable future of the enterprise.

Szabó, Zsolt Roland
Adaptation Strategies: The case of the emerging bioethanol industry
pp. 54 – 63.

Environmental changes mean the emergence of new business opportunities for innovative firms. This paper focuses on the adaptation strategies induced by the emergence of bioetanol industry. The author identified 3 to 5 different adaptation strategies; and discuss in-depth the differences between entrepreneur, offensive and defensive adaptation.
An important contribution of present paper is that each adaptation strategy can be successful depending on effective execution; the choice is at the hand of the companies. In addition, the study calls for dynamic view of adaptation strategies; the right adaptation strategy may change over time. The model proposed helps understanding the strategic behaviour of the actors of an emerging industry; however, its empirical test lies on future research.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.