November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 39. k. 2008. októberSZABÓ József
A magyar vállalatok fejlődési fázisai
2. – 10. oldal

A cikk, egy kutatási ciklus és egy cikksorozat lezárásaként, a magyar vállalatok általánosítható fejlődési fázisait határozza meg 1982 és 2007 között. Magyarországon ezeket a fázisokat a vállalati fejlődés életciklusai mellett jelentősen befolyásolta a gyökeres politikai-gazdasági átalakulási folyamat is. A cikk, vállalati méretkategóriák szerint vizsgálva, a vállalatok száma, a foglalkoztatáshoz és a gazdasági teljesítményhez való hozzájárulásuk arányai alapján, öt–tíz éves fázisokat állapít meg. A szerző külön ábrába foglalta a kisvállalkozások, a középvállalatok és a nagyvállalatok fejlődési fázisait, majd kísérletet tett egy összefoglaló fejlődési pálya megrajzolására is.

GÖRÖG Mihály
Egyedi projektvezetési eszközök alkalmazási lehetősége a projektprogramok teljesítésében
11. – 22. oldal

A projektportfóliók és projektprogramok teljesítésével foglalkozó szakirodalom, lényegében egyfajta általános szintű közelítésmódnak köszönhetően, gyakorlatilag csak a programiroda, legfeljebb a tervezés információrendszerének kérdéskörét helyezi előtérbe. Noha egy projektprogram lényegesen több mint a programot alkotó projektjeinek egyszerű halmaza, azért a programok elemei mégis csak projektek. Minthogy az ördög pedig a részletekben van, így célszerű annak vizsgálata is, hogy az egyedi projektek kapcsán alkalmazott projektvezetési eszközök miként segíthetik elő a projektprogramok teljesítését és vezetésének hatékonyságát, így végső soron a programok sikerességét. A szerző ebben a tanulmányban kvalitatív kutatáson alapuló eredményekre támaszkodva rámutat azoknak az egyedi projektvezetési eszközöknek a program szintű alkalmazási lehetőségeire, amelyek döntően meghatározhatják a programok sikeres teljesítését.

NEULINGER Ágnes
Társas kapcsolatok és interakció a szabadidősportban
23. – 33. oldal

A sporttermékek iránti kereslet kialakulására a sportszocializáció meghatározó befolyással bír. A sport kiemelkedő szerepet játszik a mai modern társadalomban. Jelentős gazdasági súlyt képvisel, továbbá lehetőséget ad a személyes fejlődésre és a társas kapcsolatok kialakítására, ápolására. Az egyéni személyes előnyök mellett a sportolás támogatása révén a társadalom egészségi állapotának költséghatékony megőrzése is biztosítható. Ezzel együtt hazánkban alacsony a szabadidősportban való részvétel, a lakosság egészségi állapota romlik, az ülő életmód egyre terjed. Az elvégzett kutatás célja az volt, hogy olyan ismeretekre tegyen szert, amelyek segítségével megérthető a sportolást befolyásoló legfőbb tényezők hatása, így az egyén szűk környezetének (család, barátok, iskola) jelentősége, a társas befolyás hazai jellegzetességei. Ezek az ismeretek elősegíthetik mind a profit, mind a non-profit szféra számára a lakosság sikeresebb megszólítását, hozzájárulva egy aktívabb társadalom megteremtéséhez.


PRÓNAY Szabolcs
A lojalitás vizsgálata fogyasztásszociológiai szempontból
45. – 53. oldal

A szerző célja, hogy fogyasztásszociológiai szempontból magyarázza a lojalitást, különös tekintettel annak problémás és ellentmondásos területeire. Tanulmánya problémafelvető jellegű, nem kíván konkrét magyarázatokkal szolgálni a lojalitással kapcsolatos eddigi ellentmondásokra, sokkal inkább egy olyan új megvilágításba szeretné helyezni a témát, amely megfelelő alapot nyújt későbbi kutatásokhoz, és ezáltal a lojalitás alaposabb megismeréséhez.

TAKÁCS András
A Free Cash Flow-tól a szabad pénzáramig
54. – 64. oldal

A diszkontált cash flow (DCF) alapú vállalatértékelési elmélet egyik központi kategóriáját képezi a vállalat tőkejuttatói (tulajdonosai és hitelezői) által elérhető szabad pénzáramlás, melyet az angol nyelvű szakirodalom Free Cash Flow-nak nevez. A Free Cash Flow fogalma és definíciója már régóta jelen van a magyar szakirodalomban is. E tanulmány megírásakor az a cél vezérelte a szerzőt, hogy az eddigiekben publikált „magyarított” modelleket kiegészítve, illetve tovább finomítva kidolgozzon egy teljes részletezettségű, a magyar számviteli sajátosságokra épülő számítási sémát, melynek segítségével a Free Cash Flow tökéletes pontossággal meghatározható lesz a magyar számviteli kimutatásokból.  

__________________

Budapest  Management Review Vol.  39. October, 2007

Szabó, József
Tends and development phases among Hungarian ventures
pp. 2 - 10.

This paper describes results of comprehensive research in generic development phases of Hungarian companies between 1982–2007. These phases had influenced heavily by deep political-economical changes in Hungary. Phases created from research activities has 5-10 years periodicity according to company size, number of companies, share of employment and performance. Special charts have developed for identical phases of small, medium and corporate ventures. Based on analitical results generalized trajectory have created for examined period.

Görög, Mihály
Application opportunity of  single project management tools in  implementing project programmes
pp.  11. – 22.

During the last decade the efficient implementation of project programmes became vital of importance from the point of view of organisational success. Many authors identify so-called context-related factors that are considered to be the bases of successful program implementation. Though, little is written on translating single project management knowledge to program management. Last year a research program was initiated in order to highlight the role of single project management tools in the process of managing the implementation of project programmes and. During the research both case-based and interview-based qualitative research methods were used. The primary aim of this paper is to introduce how certain single project management tools can improve the efficiency of implementing project programmes, i.e. how certain single project management knowledge could be translated to program management. This paper concludes to the vital of importance role of program level use of the resource allocation tools and scope definition tools in case of implementing project programmes.
 
Neulinger, Ágnas
Social relationships and interaction in the leisure sport
pp.  23. - 33.

Sport socialization has high relevance to generate demand for sport. Sport plays an important role in today’s modern societies. It has enormous economic significance and provides opportunity for personal development and for establishing new or keeping existing social relationships. Besides individual personal benefits, supporting sport also ensures the cost-efficient maintenance of good health on a social level. However sport participation and sport spectatorship are both low in Hungary. At the same time the health status of residents are worsening and the society is characterized by a sitting, sedentary lifestyle. The goal of the study is to gather information on the primary factors influencing sport participation, especially the significance of the close social environment of the individual (family, friends and education). Understanding why people participate in sports and how they can be motivated to do so is of primary importance to both the private and the state sector, explained by business interest and by the need to ensure the healthy operation of the society.

Jászberényi, Melinda
Mobility management in the city
pp.  34. - 44.

The basis of mobility management is information, communication and promotion; its task is to provide versatile information about mobility opportunities, counseling, and changing, influencing the transport habits. All these try to transplant a new attitude in reality, which is conscious transport attitude. The development of transport until the end of the 20th century was identical with the expansion of the infrastructural network, innovations of vehicle technologies, the introduction of the so-called telematic systems, and the more and more frequent application of intelligent transport systems. These are principally the “hard” measures of transport development. The “soft” way of transport development considers development from a radically new approach, taking the factors of environmental protection and sustainability into account to the largest extent possible.

Prónay, Szabolcs
Loyalty analysis from sociology of consumption point of view
pp.  45. – 53.

The author’s aim is to analyze the loyalty from sociology of consumption point of view particularly its problematical and contradictional fields. This paper is an issue raising, does not want to give concrete explanations to the contradiction of the loyalty, but the author would like to throw new light upon this theme which would give an adequate  basis for the further researches and the deeper cognition of the loyalty.     
Takács, András
The calculation of Free Cash Flow in the Hungarian Accounting System
pp.  55. –  64.

Under the discounted cash flow (DCF) valuation theory, one of the key categories is the Free Cash Flow available for capital providers (shareholders and creditors). The Hungarian literature has been using the phrase of Free Cash Flow since the early 90’s, however, quite few studies concentrated on the adaptation of the model to the Hungarian Accounting Standards (HAS). In this article the author, using the rules stated by the Hungarian Accounting Law, builds up an adapted calculation scheme which can generally be applied to accurately determine a firm’s Free Cash Flow.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.