November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 39. k. 2008. szeptemberMITEV Ariel Zoltán – HORVÁTH Dóra
A posztmodern marketing rózsaszirmai
4. – 18. oldal

„A lényeg az, hogy mi belül vagyunk a posztmodernizmus kultúráján, oly mértékben, hogy felszínes és semmitmondó elutasítása éppoly lehetetlen, mint amennyire önelégült és romlott, hasonlóképpen felszínes és semmitmondó ünneplése.” (Jameson, 1997:18)

A szerzők cikkükkel szeretnék segíteni a tájékozódást a posztmodern irodalom rendkívül terjengős és ingoványos talaján. Fogásokat keresnek rajta, de nem azért, hogy birkózó módjára maguk alá gyűrjék, sokkal inkább azért, hogy megismerjék. Szeretnék felhívni olvasóink figyelmét, hogy a tanulmányban sok a definíció. Vállalták azt, hogy wittgensteini értelemben „nyelvi játékokat  játszottunk”, egy definíció használata ugyanis mindig egy nyelvjáték része. Ez egy posztmodernről szóló cikk, de alapvetően modern stílusjegyekkel: használtak táblázatot, bekezdéseket, logikus vagy annak látszó szerkezeti megoldásokat. És nincsenek benne befejezetlen monda…

KOLOS Krisztina
Az ötvenen túliak, mint növekvő jelentőségű célcsoport
19. – 30. oldal

Nemzetközi és hazai kutatási eredmények jelzik, hogy az ötvenen túli fogyasztók gazdasági jelentősége egyre növekszik. Ezért a vállalatoknak marketingstratégiájuk kialakításánál erre a korosztályra is gondolniuk kell. A szerző cikkében szakirodalmi eredmények és egy kérdőíves felmérés  alapján jellemzi e célcsoportot, kiemelten foglalkozik a vásárlási stílussal, a nosztalgiaérzéssel, az értékekkel, a szabadidős tevékenységekkel, valamint a reklámmal szembeni attitűdökkel. Következtetéseket von le a célcsoport-képzés, és a marketingkommunikáció vonatkozásában.

BAUER András – MITEV Ariel Zoltán
Vezetői dilemmák az értékesítési utak átalakítása során
31. - 42. oldal

Az értékesítési utak számának növekedése több iparágban elfogadott tény, s számos vállalat törekszik újabb értékesítési utak megnyitására. Az újabb utak eltérő piaclefedést biztosíthatnak, s jellegük szerint akár tartósabb versenyelőnyt is biztosíthatnak a vállalat számára, akár a kényelem, akár az imázs alapján. A magyar pénzügyi termékpiacon is jelentős elmozdulás történt újabb értékesítési utak megnyitása felé, ami különböző dilemmákat vet fel a vezetők számára. A szerzők cikkükben két tényezőt emelnek ki: az online üzleti kapcsolat eltérő jellegét, valamint azt, hogy a vezetésnek – különösen az outsourcing esetében – mérlegelnie szükséges az esetleges etikai vagy akár jogi problémák megjelenését is.


Agárdi Irma
Kompetitív hatások az élelmiszer- és napi cikk kiskereskedelemben
43. – 54. oldal

A kiskereskedelemben kialakult vállalatcsoportokon (multinacionális, illetve hazai láncok, független kiskereskedők) belüli és csoportok közötti verseny alapvetően meghatározza a kiskereskedelem szerkezetét. Az élelmiszer- és napi cikk kiskereskedelemben a csoportokon belül helyettesítési, a csoportok között pedig kiegészítő hatásokat feltételez, amelyet fogyasztói szemszögből vizsgál. Egy hallgatói mintán végzett feltáró kutatás kimutatta, hogy a csoportokon belül és a csoportok között is alacsony, illetve közepes mértékű helyettesítő hatások érvényesülnek. A legerősebb helyettesítési viszony a multinacionális láncok által üzemeltetett hiper- és szupermarketek között mutatható ki, amelyeket a megkérdezettek nagyon hasonlónak, ebből következően felcserélhetőnek értékeltek. A hazai láncok és a független kisboltok között közepes mértékű helyettesítési hatás érvényesült, az üzlettípusonkénti vásárlási gyakoriság és a vásárlás értéke alapján.

REIKLI Melinda

A bevásárló központok sikerességének meghatározó tényezői: az optimális bérlői és profilmix szerepe és jelentősége
55. – 63. oldal

Az eddigiekben meglehetősen kevés kutatás foglalkozott a bevásárlóközpontok optimális boltszerkezetével még a menedzserek szemszögéből is, és az empirikus kutatások szinte teljes hiányával számolhatunk. Így nem meglepő az sem, hogy bár számos kutatást végeztek a fogyasztók vásárlási helyszínének kiválasztásával kapcsolatban, amelyek közül nagyon sokban szerepel a választék, mint befolyásoló tényező, de külön figyelmet nem szenteltek a választék szélességére, illetve mélységére. Jelen tanulmány éppen ezt az űrt próbálja kitölteni.

Nagy Gábor
A töretlen fejlődés forrásai az interneten - A Google és a piacorientált vállalati kultúra
64. -73. oldal

A szerző dolgozatában a Google vállalat példáján keresztül próbál meg nyomós érveket felsorakoztatni a mellett, hogy egy turbulens környezetben tevékenykedő, növekedési és nyereségességi mutatókban egyaránt az élmezőnybe tartozó vállalat esetében miért megfontolandó a piacorientált kultúra vállalaton belüli meghonosítása. Elemzési keretként Kohli és Jaworski 1990-ben megjelent cikkének elméleti modelljét alkalmazta. A modell változóival összhangban, a következő tényezők vizsgálatára helyezte a hangsúlyt: piaci intelligencia létrehozása, vállalaton belüli terjesztése, válaszképesség, vállalati részlegek közötti kapcsolatok, a piacorientációnak megfelelő vállalati struktúra, a turbulens környezetben versengő vállalat erőforrás-szükséglete, a piacorientált vállalati kultúra kialakulásának körülményei.

_________________________________

Budapest Management Review Vol. 39. September, 2008

Mitev, Ariel – Horváth, Dóra
Rose-leaves of the postmodern marketing
pp. 4-18.

The authors would like to help the orientation on the wide and deep ground of the postmodern literature. There are many definitions in the study, and the authors guide the reader among the definitions. This is an article about the postmodern marketing in essentially modern style: table, paragraphes, logical or quasi logical structures are used.

Kolos, Krisztina
Over fifty as a significance target  group
pp. 19-30.

Results of international and domestic researches sign that economic importance of the over fifty consumers has increased year by year. Therefore the enterprises have to think about this generation in their marketing strategy making. Based on results of special literature and a survey the author characterizes this target group, she mainly deals with their consumption style, nostalgic feeling, leisure activities and their attitudes against the advertisements. The author draws conclusions for the target group making and the marketing communication.

Bauer, András – Mitev Ariel Zoltán
Managerial dilemmas of the realignment of distribution channels
pp. 31-40.

Firms have to reach their customers faster and more efficiently. Adding new distribution channels is the usual solution to this problem although new problems arise: cannibalization of competing channels. Further managers have to make decisions to eliminate old solutions and to provide the opportunities to grow for the new solutions. The authors demonstrate the compelexities of these issues through a case study of the insurance industry.

Agárdi, Irma
Competitive effects in the Hungarian grocery retailing
pp. 43-54.

Intratype and intertype competition between store types of retail strategic groups (multinational, domestic chains, independent retailers) determines the structure of the retail sector. In grocery retailing, the author suggests that intratype competition triggers substitution effects, and intercategory competition leads to complementary relations between retailers. Questionnaire survey carried out among university students showed that both within and between-group competition reveal medium-sized substitution effects in the Hungarian grocery retailing. Based on the purchasing frequency and share of wallet of the respondents by store types, hypermarkets and supermarkets were perceived as the most similar, therefore mutually replaceable store types. In case of domestic chains and independent retailers, only a moderate substitution effect could have been observed.


Reikli, Melinda
Determining  factors of the successful shopping centers: importance and role of the optimal renter and profile mix
pp. 55-63.

Rather few research has dealt with the optimal shop structure of the shopping centers, and the empirical researches have been almost completely missing. In this paper the author would like to analyse the width and depth of the assortments.

Nagy, Gábor
The resources of the unbroken development on the internet – The Google and the market-oriented corporate culture
pp. 64.-73.

The author tries to argue through the example of Google that why in case of a firm fuctioning in turbulent environment, showing excellent growth and profitability indicators the domestication of market-oriented culture within the company is to be considered. As a framework for the analysis, he applied the theoretical model of the article by Kohli and Jaworski published in 1990. He laid emphasis on the following factors: establishing and expanding market intelligence, reaction ability, interdepartmental relations, a corporate structure in conformity with market orientation, circumstances of  forming a market-oriented corporate culture.
 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.