Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vezetéstudomány 39. k. 2008. júniusHETESI Erzsébet - KÜRTÖSI Zsófia
Ki ítéli meg a felsőoktatási szolgáltatások teljesítményét és hogyan? - A hallgatói elégedettség mérési modelljei, empirikus kutatási eredmények az aktív és a végzett hallgatók körében
2. – 17. oldal

A szerzők dolgozatukban az egyik legnagyobb hazai egyetemen végzett elégedettségi kutatások eredményeit elemzik, és választ keresnek arra, hogy az aktív, illetve a végzett hallgatók az oktatás mely dimenzióit tartják fontosnak, és hol látnak hiányosságokat a szolgáltatásban. Kísérletet tesznek arra is, hogy a két különböző hallgatói kör elégedettségi modelljét felállítsák, és jelezzék a modellalkotások korlátjait. A tanulmány ismerteti a felsőoktatás elégedettségi mérésére alkalmazott modelleket, az empirikus kutatások eredményeit, és felhívja a figyelmet arra, hogy az elégedettségi modellek nem standardizálhatók, és hogy a két különböző hallgatói körben az elégedettség dimenziói más megközelítést igényelnek.

HOVÁNYI Gábor
Vállalati hálózatok kompatibilis irányítása - Útmutató egy hálózat korszerű irányításának kialakításához
18. – 26. oldal

A hálózatosodás egyre nagyobb szerepet játszik mind a gazdasági, mind a mindennapi életben. A mind gyorsabban létrejövő és mind átfogóbb hálózatoknak sajátos struktúrái alakultak ki. A gazdasági életben a hálózat „középpontjában” a tevékenységet irányító, többnyire nagy- vagy óriásvállalat (az esetek többségében multinacionális korporáció) áll, mint a rendszer integrátora. Köréje szerveződnek a rendszerben a partnerek. Ezek két lehetséges pozícióban járulhatnak hozzá a hálózat működéséhez: vagy bolygóvállalatként kizárólag az integrátor számára végzik tevékenységüket – vagy vevőkörös vállalatként az integrátoron kívül más vállalatokat is kiszolgálnak. Végül kialakultak olyan hálózatok is, amelyekben mindkét partnertípus jelen van: ezek a vegyes szerkezetű hálózatok. Az integrátor vállalat vezetésének mindig mérlegelnie kell, hogy egy tervezett hálózat szerkezete, vagyis a lehetséges partnerpozíciók milyen előnyökkel és hátrányokkal rendelkeznek, amikor dönt a hálózat kiépítéséről. Ehhez ad segítséget a szerző.

KISS János
Termékfejlesztés és üzleti teljesítmény
27. – 31. oldal

A szerző dolgozatában arra keresi a választ egy empirikus felmérésre támaszkodva, hogy a termékfejlesztési tevékenység gyakorlata hogyan hat az új termékek sikerességére és a vállalatok üzleti teljesítményére.

FUTÓ Péter
A vállalkozásokat érintő jogi szabályozás hatásvizsgálata II. rész
32. – 42. oldal

A szabályozás az állam és a vállalkozások kapcsolatának egyik lényeges aspektusa. A dolgozat a szabályozás minőségét javító kormányzati eszközöket és stratégiákat elemzi. A májusi számunkban megjelent első rész áttekintette, hogy a fejlett országokban és a nemzetközi szervezetekben, így az Európai Unióban, ezen belül az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban milyen hatásvizsgálati rendszerek fejlődtek ki, és ezek hogyan intézményesültek. A szerző a második részben ismerteti a Világbank és az OECD azon kutatásait, melyek igazolták, hogy a vállalkozások szabályozási környezete, a cégeket terhelő adminisztratív teher mértéke igen erőteljesen befolyásolja az országok versenyképességét. Végül az írás bemutatja, hogy e fejlődés során az elmúlt két évtizedben milyen általános módszertani elvek és eszközök kristályosodtak ki a hatáselemzésben.

NÉMETHNÉ PÁL Katalin – PETZ Raymund
Vállalati vélemények a versenyről
43. – 50. oldal

A GKI Gazdaságkutató Zrt. tízévi vállalati felmérési adataiból jól kirajzolódik, hogy a válaszadók milyennek ítélik meg a piac versenyhelyzetet a vállalat piacain és saját képességüket a versenyben való helytállásra. A kétféle válaszcsoport összehasonlítása gyenge pozitív kapcsolatra utal a verseny intenzitása és a vállalatok versenyképessége között.

MEZŐSI András
Az EU-ETS piac hatékonyságának vizsgálata
51. – 63. oldal

2005. január 1-ével kezdetét vette a világ legnagyobb szennyezési jog kereskedelme rendszere, az európai szennyezésijog-kereskedelem. Mivel a szennyezési jogok ezen a piacon teljesen homogének, és nagy számban vannak egyszerre jelen, ezért tőzsdei áruként viselkednek, így egységes árfolyamuk alakul ki. A szerző dolgozatában megvizsgálja magát a kereskedett terméket, illetve a szennyezési jog piacot is. Megállapítja, hogy hosszú idősort vizsgálva az árfolyamváltozások nem, rövid távon azonban normális eloszlással bírnak. Annak bizonyítására, hogy Fama (1970) értelmezése alapján közepesen hatékonynak tekinthető a piac, az eseményelemzés eszközét használja. Ennek során két eseményt elemez részletesen: a 2006 április végi, május elejei árzuhanást, amikor néhány nap leforgása alatt a felére esett az árfolyam, illetve a 2006 decemberben lévő magyar kvótaaukciót.

_______________________________

Budapest Management Review Vol. 39. June, 2008


Hetesi, Erzsébet – Kürtösi, Zsófia
Who values the quality of higher education services and how? – The student satisfaction measuring models, empirical research results in the active students and alumni groups
pp. 2 – 17.

In their paper the authors analyse the results of a satisfaction research which was held at one of the greatest Hungarian universities. The authors examine what dimensions of the education the active students and alumni have considered important, and where they have found defficiencies in the service. The authors make an attempt to create a satisfaction model of the two different students groups, and sign the barriers of the model creating. The paper reviews satisfaction models in higher education, the results of the empirical studies, and draws the attention that the satisfaction models cannot be standardized, and the satisfaction dimensions require divergent approach in the two different students groups.
 

Hoványi, Gábor
Compatible management of corporate networks – A guide to developing the contemporary management of a network
pp. 18 – 26.

The networks have had an increasing role in both economic and everyday life. In the economic life a multinational corporation as the system integrator stands in the centre of the networks. The partners have organised round this corporation in the system.  These contribute to the operation of the network in two possible positions: as a satellite company working exclusively for the integrator company, or a  clientele company servicing other companies besides the integrator. At last such networks have developed in which both types of partnership exist: the mixed system networks. The management of the integrator company always needs to consider what advantages and disadvantages the system of a planned network namely the possible partner positions have when they decide about the configuration of the network. The author gives a hand for this.


Kiss, János
Product development and business performance
pp. 27 – 31.

In his paper the author presents – based on an empirical survey - that how practice of the product development influences the success of the new products, and business performance of the companies.


Futó, Péter
Impact assessment of enterprise regulatory II. part
pp. 32 – 42.

Regulation is one of the most important aspects of the relationship between the state and the enterprises. The article analyses the tools and strategies that are available for governments in order to improve the quality of regulations. The first part of the article the author gave an overview about the regulatory impact assessment systems and their implementing institutions that had evolved in the developed countries, in the European Union and in particular in the recently joined member countries of the EU. In this second part of the article the author reviews the body of research performed within the OECD and the World Bank that proves that the regulatory environment, in particular the administrative burden of companies strongly influences the competitiveness of countries. Finally a summary of those general methodological principles and tools is provided that have developed in the discipline of regulatory impact assessment during the last two decades.


Némethné Pál, Katalin – Petz, Raymund
Enterprise opinions about the competition
pp. 43 – 51.

The survey results of GKI Economic Research Co. in the last ten years allude both to judgement of respondents on race condition in the markets and to their own competitiveness. Comparison of the two groups of answers shows a vague connection between intensity of competition and competitiveness of companies’.

Mezősi, András
Analysis of  efficience of the EU-ETS market
pp. 51 – 63.

The European Emission Trading Scheme, the greatest emission trading system in the world, was launched on the first of January 2005. Since emission allowances (EUA) in this market are completely homogeneous and available in large quantities, they behave like exchange commodities with a single, uniform price. In this paper the author analyzes the product itself and the emission trading market as well. He states that price changes follow a normal distribution only in the short run, but not in the long run. He uses event study methodology to prove that according to the interpretation of Fama (1970) the market can be considered medium efficient. During this the author will analyze two events in detail: the price crash of late April, early May in 2006, when in a matter of a few days prices were reduced by half, and the Hungarian auction of quotas in December 2006.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru