Szeptember - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Vezetéstudomány 39. k. 2008. májusBARAKONYI Károly
Üzleti modellek

A tanulmány az utóbbi évtizedben rohamosan terjedő és gyakran félreértett üzleti modellekkel foglalkozik: a szerző célja az üzleti modellekkel kapcsolatos alapvető fogalmak tisztázása, a modelleknek a megelőző és követő fázisokhoz kapcsolása, a vállalat irányítási rendszerébe illesztése, integrálása. A megközelítés újszerűsége abban áll, hogy az üzleti modelleket nem önmagukban vizsgálja, hanem egyrészt a kreatív üzleti ötlettel hozza összefüggésbe, másrészt magát az üzleti modellt a stratégiához, a stratégiai menedzsment rendszeréhez kapcsoltan értelmezi.

DEMETER Krisztina - LOSONCI Dávid - JENEI István
A beosztás és a nemek hatása a változások érzékelésére – egy lean projekt tapasztalatai egy magyar autóipari beszállítónál

Tanulmányukban a szerzők egy magyar tulajdonú autóipari beszállító lean (továbbiakban karcsú) átalakulását vizsgáljuk. Bár az új rendszer bevezetése alig több mint egy éve kezdődött el a vállalatnál, mégis a rövid idő ellenére komoly eredményekről számolhatnak be. Különösen látványos a pénzügyi mutatók és a vevői elégedettség területén elért javulás. Kutatásuk célja kettős volt: (1) megvizsgálni, hogyan érzékelik a vezetők és a beosztottak a változásokat, valamint (2) összehasonlítani a vállalat két üzemében dolgozó nők és férfiak átalakítással kapcsolatos reakcióit és érzeteit. Az eredmények alapján elmondható, hogy a vezetők és a beosztottak, csakúgy, mint a két nem képviselői, nagyon eltérően gondolkodnak a változásokról és az átalakítás sikerének hátteréről. Eredményeik tükrében megállapítható, hogy a vizsgált szervezetnél a női munkavállalóknál a hit, a férfiaknál az elkötelezettség az a tényező, amely leginkább hatással van a sikerérzetre. A kutatás tapasztalatait felhasználva tanácsokat fogalmaznak meg a karcsú menedzsment sikeres bevezetésével kapcsolatosan.

KENESEI Zsófia – KOLOS Krisztina
A hatékony panaszkezelés lehetőségei: kompenzáció és bocsánatkérés

A szerzők cikkükben a panaszkezelés hatékonyságát vizsgálják, kutatási módszerük a szcenáriókon alapuló kísérleti módszertan. Eredményeik alapján elmondható, hogy a panaszkezelés hatásaként vizsgált elégedettség és lojalitás – előzetes hipotéziseiknek megfelelően - nemcsak a kompenzáció nagyságától függ, hanem lényeges az is, hogy a folyamat során milyen hangnemben történik a hiba kiigazítása. Elemzéseik azt is alátámasztják, hogy a hiba típusától is függ, hogy a kompenzáció vagy az őszinte bocsánatkérés-e a célravezetőbb.

FUTÓ Péter
A vállalkozásokat érintő jogi szabályozás hatásvizsgálata I. rész

A szabályozás az állam és a vállalkozások kapcsolatának egyik lényeges aspektusa. A dolgozat a szabályozás minőségét javító kormányzati eszközöket és stratégiákat elemzi. A cikk első része áttekinti, hogy a fejlett országokban és a nemzetközi szervezetekben, így az Európai Unióban, ezen belül az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban milyen hatásvizsgálati rendszerek fejlődtek ki és ezek hogyan intézményesültek. A második részben a szerző ismerteti a Világbank és az OECD azon kutatásait, melyek igazolták, hogy a vállalkozások szabályozási környezete, a cégeket terhelő adminisztratív teher mértéke igen erőteljesen befolyásolja az országok versenyképességét. Végül az írás bemutatja, hogy e fejlődés során az elmúlt két évtizedben milyen általános módszertani elvek és eszközök kristályosodtak ki a hatáselemzésben.

Réka Vas
Knowledge Representation and Evaluation – An Ontology-based Knowledge Management Approach

Competition between Higher Education Institutions is increasing at an alarming rate, while changes of the surrounding environment and demands of labour market are frequent and substantial. Universities must meet the requirements of both the national and European legislation environment. The Bologna Declaration aims at providing guidelines and solutions for these problems and challenges of European Higher Education. One of its main goals is the introduction of a common framework of transparent and comparable degrees that ensures the recognition of knowledge and qualifications of citizens all across the European Union.
This paper will discuss a knowledge management approach that highlights the importance of such knowledge representation tools as ontologies. The discussed ontology-based model supports the creation of transparent curricula content (Educational Ontology) and the promotion of reliable knowledge testing (Adaptive Knowledge Testing System).


________________________
 


Budapest Management Review Vol 39. May. 2008

Barakonyi, Károly
Business Models

Target of this paper is the phenomena of business model – a popular, rapidly spreading but very often misunderstood vehicle of management. The author would like to make clear the essence of basic idea and concept of business model, to show how can he connect this element to the previous and following phases of strategy making and implementation, how could he set in and integrate it into the controlling system of an enterprise. Novelty of this approach: the author does not examine business models per se. On the one hand he examines it with connection of the business idea. On the other hand, he interprets business model as a starting point to a good strategy, to the strategic management of the firm. Business model does not level with strategy: it is not sufficient itself to run a successful business – it must be in harmony with other elements of managing systems.

Demeter, Krisztina – Losonci, Dávid – Jenei, István
Influence of status and gender on perception of changes – experiences of a lean transformation at a Hungarian owned automotive parts supplier

In this paper the authors examine a Hungarian owned automotive parts supplier that has just finished its first year of lean transformation. In spite of the short time, the company has already achieved tremendous improvement especially financially but also in customer satisfaction. The research objective was twofold: 1) to discover perceptions of managers and employees about the changes, and 2) to compare the reactions and perceptions of male and female blue-collar workers at the company. According to their results, managers and employees, as well as female and male workers think very differently about the changes and about the success of the transformation. For females beliefs, for males commitment is the central factor affecting their feeling of success. Using these results they can give recommendations on how to manage lean transformation successfully.

Kenesei, Zsófia – Kolos, Krisztina
Efficient possibilities of the customer complaints: compensation and apology

Relatively little research attention has been given to what happens after service failure, how the organizations respond to the failure and how this response affects customers’ subsequent behaviours and attitudes. This article proposes to take an in-depth look at the different organizational responses to customer complaints. On the basis of the equity theory the concept of justice has been used that involves distributive, procedural and interactional justice. Using 2x2x2 factorial design experiment based on scenarios the main findings of the research is that interactional justice (explanation and apology) is as important as distributive justice (compensation). On the other hand the result is dependent on the failure type: different recovery effort is efficient in the case of outcome or process failure.

Futó, Péter
Impact assessment of enterprise regulatory I. part

Regulation is one of the most important aspects of the relationship between the state and the enterprises. The article analyses the tools and strategies that are available for governments in order to improve the quality of regulations. The first part of the article gives an overview about the regulatory impact assessment systems and their implementing institutions that have evolved in the developed countries, in the European Union and in particular in the recently joined member countries of the EU. The article reviews the body of research performed within the OECD and the World Bank that proves that the regulatory environment, in particular the administrative burden of companies strongly influences the competitiveness of countries. Finally a summary of those general methodological principles and tools is provided that have developed in the discipline of regulatory impact assessment during the last two decades.

Vas, Réka
Knowledge Representation and Evaluation – An Ontology-based Knowledge Management Approach

Competition between Higher Education Institutions is increasing at an alarming rate, while changes of the surrounding environment and demands of labour market are frequent and substantial. Universities must meet the requirements of both the national and European legislation environment. The Bologna Declaration aims at providing guidelines and solutions for these problems and challenges of European Higher Education. One of its main goals is the introduction of a common framework of transparent and comparable degrees that ensures the recognition of knowledge and qualifications of citizens all across the European Union.
This paper will discuss a knowledge management approach that highlights the importance of such knowledge representation tools as ontologies. The discussed ontology-based model supports the creation of transparent curricula content (Educational Ontology) and the promotion of reliable knowledge testing (Adaptive
Knowledge Testing System).

Utolsó frissítés: 2019.03.11.