Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vezetéstudomány 39. k. 2008. áprilisBarakonyi Károly (szerk.) - Bakacsi Gyula - Balaton Károly - Dobák Miklós -Erdősi Gyula - Szintay István
A vezetés-szervezés diszciplína nagyjai (II): Susánszky János, Kovács Sándor, Ladó László
2. – 11. oldal

Az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága 2007. március 9-én emlékülést szervezett a vezetés-szervezés diszciplína hazai nagyjai emlékére. Az emlékülés visszaemlékezéseit, méltatásait a szerzők egy cikksorozatban örökítették meg. A Vezetéstudomány márciusi számában Szabó Lászlóról, Harsányi Istvánról és Máriás Antalról olvashattak, most pedig Susánszky Jánosra, Kovács Sándorra és a közelmúltban elhunyt Ladó Lászlóra emlékeznek a szerzők.

Primecz Henriett:
Multiparadigmikus megközelítés válasza a paradigma vitára
12. – 23. olda.

A cikk azt az elméleti kérdést vizsgálja, hogy a szervezetelméletek területén definiált paradigmák milyen viszonyban állnak egymással, és a szakirodalomban elterjedt összeegyeztethetőségi vitának milyen perspektívái léteznek. A szerző szerint erre a vitára leginkább a multiparadigmikus megközelítés ad választ. Ugyanakkor kiemeli a szerző, hogy a multiparadigmikus megközelítés nem tagadja az összeegyeztethetőségi vitát, nem integrálja vagy keveri a paradigmákat. A multiparadigmikus megközelítésnek több fajtáját mutatja be a cikk: a zárójelbetételt, a zárójelbetételt és hídverést, a hídverést, a párhuzamos és szekvenciális kutatást, metaelmélet-építést és az interplayt.

Noszkay Erzsébet
A változás- és válságmenedzselés néhány elméleti és gyakorlati dilemmája
24. – 34. oldal

A szervezet egészséges és beteg jelenségeivel immár 25 éve foglalkozik a szerző.  Az eltelt évek alatt azt tapasztalta - bár a változások mindig, minden rendszerben aktuálisak - napjainkra a változáskésztetések és a változásmenedzsment dilemmái, a válságba jutás veszélyei, az információtechnológiákkal „felturbósított”, globalizálódó világban állandósulnak, emiatt rendkívüli módon előtérbe kerültek. A következtetés nyilvánvaló: változások nélkül napjaink egyetlen szervezete sem lehet sikeres, azonban az igazi sikerhez „csak” változtatni kevés. Tehát nem mindegy, hogy hogyan tesszük azt! Milyen is legyen a sikeres változás, a változtatás? Főképp hogyan, és milyen módon lehet rá úgy felkészülni, és milyen módszereket célszerű alkalmazni ahhoz, hogy a változtatási programok ne torkoljanak kudarcba, sőt válságba?


Badinszky Péter - Kulcsár László
E-business-adaptáció a vállalati menedzsmentben
35. – 50. oldal

Az e-business-adaptációval foglalkozó tanulmányukban olyan vezetői magatartások, attitűdök elemzésével foglalkoznak, illetve azoknak a tényezőknek feltárására tesznek kísérletet a szerzők, melyek meghatározó szerepet játszhatnak az e-business-technológiák vállalati alkalmazásában. Vizsgálódásuk középpontjában a vállalkozások e-business-tevékenységei, elektronikus üzletvitele, döntéshozóinak új technológiával kapcsolatos magatartása, valamint a sikeresen alkalmazható e-kereskedelmi alkalmazások állnak. Az eredmények alapján elmondhatják, hogy az e-business-innováció adaptációja a felmérésben részt vevő vezetők személyes kapcsolati hálójában, valamint a vállalatok közötti projekt-együttműködésekben valósul meg jelentősebb mértékben. Az e-business áttörésének legfőbb akadályait a nem kellően felkészült vállalatvezetésben és az internet elterjedésének alacsony szintjében látják, melyet tovább erősít a rövid távú szemlélet, az on-line tranzakciós bizalom hiánya. A kutatás eredményei igazolták, hogy az e-business-fejlesztések releváns tudást igényelnek, és annak alkalmazása a menedzsment e-business attitűdjének, s csak kisebb részben technológiai tényezőknek az eredménye.

Hoffer Ilona – Iványi Attila Szilárd
Gondolatok az innováció múködési mechanizmusáról
51. – 55. oldal

A szerzők dolgozatukban kísérletet tesznek az innováció egyes típusai között meghúzódó összefüggésrendszer megismerésére. A terület összetettsége azonban oly mértékű, gyakorlati megoldásai oly sokszínűek, hogy itt csupán a főbb kapcsolatok érzékeltetésére van móduk. Az a szándékuk, hogy felhívják a figyelmet az innovációs mechanizmust befolyásoló néhány fontos kérdéskörre. Bemutatnak egy általuk kialakított, lehetséges innovációs modellt az innovációval foglalkozó szakemberek számára. Amennyiben sikerül elérniük, hogy az innovációs tevékenységgel kapcsolatban álló gyakorlati szakemberek számára néhány új trendet, összefüggést bemutassanak, már nem dolgoztak hiába.

 _____________________


Budapest Management Review Vol. 39.  April, 2008


Barakonyi, Károly (ed.) – Bakacsi, Gyula – Balaton, Károly – Dobák, Miklós –Erdősi, Gyula – Szintay, István
Hungarian Greats of the Management Discipline (II. part): Susánszky János, Kovács Sándor, Ladó László
pp.  2 – 11

On 9th March in 2007 the HAS Management Science Committee organized a memorial meeting to remember greats of the Hungarian management discipline. The authors would like to record the reminiscences and appreciations in a two-part article. In the first part they remembered Szabó László, Harsányi István and Máriás Antal and they remember Susánszky János, Kovács Sándor and Ladó László in this second one.

Primecz, Henriett
Answer to Paradigm Debate - Multiparadigm Approach
pp.  12 – 24.

The paper investigates the theoretical question of connections among paradigms defined in the field of Organization Theories, and it describes the perspectives of well known incommensurability debate. The author believes that best answer to this debate is multiparadigm approach. At the same time, the author emphasizes that multiparadigm approach does not deny incommensurability debate, and it does not intend to integrate or mix paradigms. The paper presents different types of multiparadigm approaches, such as bracketing, bracketing and bridging, bridging, parallel and sequential research, metatheory building and interplayt.

Noszkay, Erzsébet
Some theoretical and practical dilemmas of Change and Crisis management
pp. 24 – 34.

The author has been investigating on the good signs as well as the dangerous symptoms of the organization for twenty-five years now. During these years she  found that - although changes are always topical in every system – at present the dilemmas of the urge for change, change management as well as the dangers of facing a crisis are coming to stay in the globalizing world „upgraded” with information technologies and therefore they have come more and more to the front. The conclusion is obvious: no organization of the present times can be successful without changes, yet „just” changes are not enough to reach true success. Therefore it is of great importance how we do change. What should a successful change or alteration look like? Mainly how and in what way one can prepare for it - and what methods should be applied - so that programmes of change do not end up being a failure, what is more, being a crisis.

Badinszky, Péter – Kulcsár, László
E-business adaptation in the corporate management
pp. 35 – 50.

The authors’ study is focused on the analysis of management attitudes and behavior and on the revelation of such factors that significantly influence the corporate application of e-business technologies. The centre of their investigation includes the basic corporate data, background information, e-business activities, electronic business flow, decision makers’ behavior towards new technologies and the successful commercial activities. The results show that the e-business innovation is mainly adopted  in the personal network of the responding leaders and in corporate project cooperation. They noticed the decision makers’ ICT supported network information source orientation, that strengthens their existing social capital and improve the quality of their business relations, too. Regarding electronic business transactions, the adoption diffused incompletely. A more intensive application can detected only in larger companies. Adoption is functionally realized in online cooperation in projects and procurements, while they observed only modest performance in online sales. They identified low level of ICT education among leaders, and low internet penetration as the main barriers of the diffusion of e-business.  These unfavorable factors are enhanced by the short-term business view and the lack of the trust towards online transactions. Results of the research proved, that the e-business development requires relevant skills, the application depends more on the attitude and other social factors of the management behaviour than on the technical issues.

Hoffer, Ilona – Iványi, Attila Szilárd
Thoughts of functional mechanism of the innovation
pp. 51 – 55.

Researching for the principles of the innovation both theoretical and empirical experts have to compete with the complexity and fluctuation of the systems’ factors.
At first the authors would define the innovation and the interpretation of the correlating factors to explore its correspondance and operation mechanizm.
In their article they attempt to clarify the below mentioned areas. Facts relation with the enterprises’ innovation activity are explored and systemized. They describe their functional mechanism with a tentative modell.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru