December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 40. kötet 2009. december

FÜLÖP Gyula – PELCZNÉ GÁLL Ildikó
Új stratégiai kihívások – a hazai cégek kísérleti vizsgálata
2. – 12. oldal

Ez a tanulmány a vállalati működés alapvető feltételeinek újraformálódásával kapcsolatos új stratégiai kihívásokkal foglalkozik. Az első részben sorra veszi azt a négy kikerülhetetlen, ugyanakkor helyi szinten sajátosan jelentkező tendenciát, amely kiindulópontot jelent bármely szervezet, vállalkozás stratégiájának megalkotásához. Ez a négy, egymással összefüggő trend: a globalizáció, az e-business, az erőforrás-szűkösség és a munkaerő-diverzitás. Ezt követően a hazai cégek kísérleti vizsgálata segítségével bemutatja, hogy a magyarországi nagyvállalatok milyen formában és mértékben vannak felkészülve az új stratégiai kihívásokra. Végül az empirikus felmérés következtetései a stratégiai irányváltozások, válaszlehetőségek
meghatározásához szolgálnak megbízható alapul.

DOLOG Anett – FAZAKAS Gergely – KARACS Katalin
Az osztalékpolitika ágazati vizsgálata Magyarországon
13. – 29. oldal

Tökéletes piacon – ez már Modigliani és Miller 1961-es cikke óta ismert – az osztalékpolitika érdektelen. Ez másképp azt jelenti, hogy a vállalatok nem tudnak többletértéket teremteni részvényeseik számára az eredmény felosztásának megváltoztatásával: az újrabefektetés vagy az osztalékként való kifizetés optimalizálásával. Nem tökéletes piacon azonban számtalan tényező befolyásolja a részvényesek, és emiatt a vállalatok viszonyulását a kifizetendő osztalékról: az árfolyamnyereség és az osztalék adókulcsa, a pénz ki- és beáramlások tranzakciós költsége, a vállalati növekedési lehetőségek, a befektetők információs és pszichológiai különbségei mind-mind meghatározóak lehetnek. A szerzők jelen cikkükben nem az egyes magyarázó tényezők explicit hatását kívánják elemezni, hanem azt, hogy összességében tapasztalható-e különbség az egyes ágazatok osztalékfizetési szokásai között. Kérdésfeltevésük kettős: egyrészt azonosnak tekinthetőek az egyes ágazatokon belül a vállalatok osztalékhozama és osztalékkifizetési rátája, másrészt a különböző ágazatokhoz tartozó vállalatok osztalékpolitikája szignifikánsan eltér-e egymástól.

TÓTH Kornél
Az értékalapú számvitel szerepe a beszámolóban és a szabályozás
30. -38. oldal

Az elmúlt néhány évtizedben a vállalatok számviteli információs rendszerei jelentős változáson mentek át, és ennek következtében egyre nagyobb szerepet kapott az egyes mérlegtételek valós értéken történő megjelenítése. Ugyanakkor a globalizáció kihívásokat is teremtett a számvitelben, amelyek közül elsősorban a pénzügyi instrumentumok valós értékének megbízható mérése jelent problémát. Noha az új tranzakciótípusok hozzájárulnak a vállalatok megnövekedett kockázatainak kezeléséhez, a kedvezőtlen világgazdasági környezet a pénzpiaci árak volatilitását és instabilitását eredményezte. Az értékalapú számvitel lehetőséget teremthet a pénzügyi jelentések hasznosságának növelésére, de ennek érdekében a szabályozásban is a következetességre és egyszerűsítésre kell helyezni a hangsúlyt. A dolgozat bemutatja az értékelés és az értékalapú számvitel feladatait, közgazdasági hátterét, kapcsolatát a beszámolóval, valamint annak részeként kitér a valós értékelés szabályozására és annak a pénzügyi válság miatti változásaira.

MANGOL Csilla
A transzferárazás mint irányítási eszköz
39. – 45. oldal

A transzferárazás hasznos vezetési és irányítási eszköz lehet a tulajdonosok és a menedzsment kezében. Amennyiben megfelelően használják, megkönnyíti a tervezést és a tényleges teljesítményről tükröt tart a döntéshozóknak. Emellett motivációs célokra és a kapacitásgazdálkodás racionalizálására is használható. Végül, de nem utolsósorban ne feledkezzünk meg az adóoptimalizációs lehetőségekről sem. A szerző dolgozatával megpróbálja eloszlatni a transzferárazástól való félelmet, és fel akarja hívni a cégvezetők és tulajdonosok figyelmét a benne rejlő, jelenleg kihasználatlan potenciálra. Nem célja a transzferárazás részletes, technikai, jogszabályban rögzített tudnivalóit összegyűjteni, erről már számos cikk megjelent a magyar sajtóban, illetve a tanácsadó cégek honlapján lehet tájékozódni. Ehelyett a transzferárazás üzleti megközelítésű hasznait veszi sorra.

MIHÁLY Nikolett
Intézményi és egyéni hasznosságok a hallgatói identitás tükrében
46. – 57. oldal

A szerző tanulmányában Akerlof és Kranton (2002) identitásmodelljét és egy ahhoz kötődő hazai kutatást mutat be. Igazolja, hogy pozitív kapcsolat mutatható ki az egyetem értékeivel való azonosulás, az egyéni hasznosság és az intézmény lehetséges hosszú távú hasznosságai között. Akerlof és Kranton (2005) az identitás és hasznosság hasonló összefüggéseit vállalati szinten is modellezte. A szerzők rámutatnak, hogy egy szervezet működését és eredményességét (hasznosságát) meghatározza, hogy a dolgozók mennyire képesek azonosulni a szervezeti értékekkel, annak küldetésével. E kapcsolat vizsgálata a vállalati eredményesség szempontjából is új lehetőségeket nyújt.

BECK-BÍRÓ Kata
Önmegvalósítás a munkahelyen. Megélések és meg nem élések, illetve azok okai
58. – 66. oldal

Ebben a cikkben a szerző arra keresi a választ, hogy mit jelent az önmegvalósítás a hétköznapi életben, illetve az önmegvalósítási törekvésnek milyen akadályai vannak (1) az egyén, (2) a munkakör, (3) a szervezet és a (4) tágabb környezet szintjén. E kérdések megválaszolásában reklámügynökségi kreatív szakemberek segítenek – a velük készített mélyinterjúk segítségével kiderül, hogy az önmegvalósítás nem feltétlenül az „azt csinálom, amit akarok” megélése, hanem egy tudatos folyamat, amely során kompromisszumkötésre is szükség lehet. Kompromisszum magammal? A munkámmal? A főnökömmel? A szakmával? A cikk első részében (Vezetéstudomány 2009. 11. sz.) a humanisztikus pszichológia képviselőinek és a szervezetkutatók elméleteit elemezve, összehasonlítva a szerző meghatározta, hogy mit jelent az önmegvalósítás, illetve mik jelenthetik a szervezeti keretek között történő egyéni önmegvalósítás gátló tényezőit. A kutatás eredményei a szakirodalmi összefoglalót pontosítják, esetenként újraértelmezik és legfőképp„életre keltik”. Az „életszerű” definíció, illetve a gátló tényezők összefoglalása és struktúrába rendezése újdonság lehet az önmegvalósítás témájában.


Budapest Management Review Vol. 40. December, 2009.

Fülöp, Gyula – Pelcz Gáll, Ildikó
New strategic challenges – An experimental study of Hungarian corporations
pp. 2-12.

This study aims to deal with the new strategic challenges related to the reshaping conditions of company operations. The first part of the study takes those four unavoidable tendencies into account that appear specifically at the local level and constitute a starting point to create a strategy for any organization or enterprise. These four interconnected trends are globalization, e-business, the scarcity of resources and labour force diversity. The next part of the study, with the help of the experimental study of the Hungarian corporations, seeks an answer to the following question: in what form and to what extent Hungarian corporations are prepared for the new strategic challenges? Finally, the conclusions of the empirical survey give a reliable source for determining strategic directional changes and possible answers to strategic
challenges.

Dolog, Anett – Faza kas, Gergely –  Ka racs, Katalin
Examination of the dividend policy of different industries in Hungary
pp. 13 – 29.

On perfect markets – according to Modigliani and Miller, 1961 – the dividend policy is irrelevant. But on non-perfect markets a lot of factor has an impact on the views both of the shareholders and of the firms to decide how much dividend should they pay. In this article the authors would not analyse the impact of certain given factors, but if there is any distinction between the dividend policy of different industries. The results of their variance-analysis show, that there is significant difference between the dividend policy of different industries. Despite that from the six industries they viewed only in the food-industry and in the chemical industry had the firms homogenous dividend policy.

Tóth, Kornél
The role of value-based accounting in financial reporting and the regulation
pp. 30. - 45.

Over the past few decades the accounting information systems of companies have changed considerably, which resulted in that the valuation method of some balance-sheet items is much rather based on fair value. Nevertheless, globalization induces challenges  in accounting, especially in measuring the fair value of financial instruments in a reliable way. Although the new financial transactions contributed the management of increasing risks of companies in the world economy, but the negative business climate generated volatility and instability in financial markets. Valuebased accounting could provide a framework for increasing the usefulness of information in financial statements, but consistency and simplification shall be emphasized in its regulation. The article illustrates the role and the economic background of value-based accounting, and its relation with the annual report, and as a part of it, presents the changes in regulation of fair value measurement because of the current financial crisis.

Mangol, Csilla
Transfer pricing as a management tool
pp. 39. –  45.

Transfer pricing is useful management and governance tool in the hand of the owner and the management. The practical use of transfer pricing can ease the planning and budgeting procedure of a company and give a clear picture about the performance. Beside these options it can be used for motivation purposes and rationalization of the capacity. On the top of the mentioned things do not forget the tax optimization opportunities. The author tries to eliminate the fear of transfer pricing and draw the attention of the management and owner to the potential of this tool. Her objective is to underline the business gains of transfer pricing.

Mihály, Nikolett
Institutional and individual values in the mirror of the student identity
pp. 46. – 57.

The aim of this present study is first to review the school model proposed by Akerlof and Kranton then to adapt this model to higher education and present the results of empirical studies carried out in Hungary, as a proof that a positive correlation can be seen between the identification with university values, individual utility and the possible long-term utility of the institute. However, the model has more to it. The relation between identity and utility can also be applied to companies, as considering identity in modeling of the productivity of a company may offer new possibilities for development. Akerlof and Kranton point out in their recent study (2005) that the functioning and the productivity (utility) of a company are also determined by the extent to which the employees identity with company values and policy.

Beck-Bíró, Kata
Self-actualisation in Organisational Context and its Promoting and Impeding Factors Part 2
pp. 58. - 66.

In Part 2 the author would like to answer the following issues: what means the self-actualisation in the everyday life, and what are the difficulties of the selfactualisation on (1) individual, (2) job, (3) organisation and (4) wider environment levels. The author was helped to answer these issues by the deep interviews of creative managers of an advertising agency. These interviews present that the self-actualisation is not definitely the living of the “I do that that I want” but it is a conscious process in which must be a compromise making. Compromise with myself? With my work? With my boss? With the profession?

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com