Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Vezetéstudomány 40. kötet 2009. október


VALEYRE Antoine – LORENZ Edward – CARTRON Damien – CSIZMADIA Péter – GOLLAC Michel – ILLÉSY Miklós – MAKÓ Csaba
Munkaszervezeti modellek Európában és az emberierőforrás-gazdálkodás néhány jellemzője
–Kísérlet a munkaszervezetek nemzetközi paradigmatérképének elkészítésére – I. rész
2. – 15. oldal

Az EU 2005-ben elfogadott Lisszaboni Stratégiájának foglalkoztatási és munkaerő-piaci céljai közé tartozik a munka minőségének és a termelékenységének fejlesztése a munkahelyeken, továbbá a szociális kohézió erősítése és a munkaerőpiac bővítése. Az ilyen jellegű törekvések támogatásának elengedhetetlen feltétele a teljesítménynövekedést elősegítő, innovatív és nagyfokú tanulási kapacitással rendelkező munkaszervezeti formák feltérképezése. A szerzők erre vállalkoztak a 2005-ös Európai Munkafeltétel-felmérés (European Working Condition Survey) eredményeinek elemzésével, melynek során négy munkaszervezeti modellt azonosítottak. A szerzők a tanulmány első részében az elemzés módszertanát, a munkaszervezeti modellek tartalmát és az egyes munkaszervezeti modellek előfordulásának ágazatonkénti és országonkénti különbségeit mutatják be, a második részben pedig az egyes munkaszervezeti modellek és az emberierőforrás-gazdálkodás olyan elemei, mint pl. a képzés vagy az ösztönzési rendszerek, illetve a munkavégzés minőségének jellemzői közötti kapcsolatokat elemzik.

TOARNICZKY Andrea
A szervezeti szocializáció (I. rész) – Mi az idő és kontextus szerepe a szocializációs folyamatban?
16. – 28. oldal

Jelen cikk célja a szervezeti szocializáció szakirodalmának áttekintése és rendszerezése a következő négy kérdés mentén: (1) a „Mit értünk szervezeti szocializáció alatt?” kérdésre keresve a választ definiálom a szocializációt, és a kapcsolódó fogalmak tárgyalása révén azt is tisztázom, hogy mi nem tekinthető annak; (2) a „Mi az idő szerepe a szocializációs folyamatban?”  kérdés mentén tárgyalom a folyamat időben való meghatározottságát (véges vs. folytonos), valamint az idő természetének a jelentőségét (lineáris vs. ciklikus); (3) az „Egy vagy több?” kérdés a szervezeti kontextus egységes vagy töredezett jellegének a szocializációs folyamatra gyakorolt hatására világít rá, valamint (4) a „Mi az egyén szerepe a saját szocializációs folyamatában?” kérdés során pedig azt vizsgálom, hogy mit jelent a folyamat szempontjából, ha az egyénre, mint passzív, befogadó, vagy mint aktív, alakító szereplőre tekintünk.

ANDÓ Ildikó
Áramlatélmény a felhatalmazásban
29. – 43. oldal

Csíkszentmihályi és Goleman elmélete alapján a munkavállalók a flow állapotában nyújtják a legmagasabb teljesítményt. Mivel a mai magyar vállalatok értékrangsorában magas prioritást kap az eredmény-központúság, és az eredmények egyértelmű kapcsolatban állnak az egyéni teljesítménnyel, a vezetők számára az egyik legnagyobb kihívás azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek között beosztottjaik a lehető leggyakrabban kerülhetnek az áramlat állapotába. Annak a célnak az elérésére, hogy az alkalmazottak munkájuk során az áramlatélményt éljék át, az egyik leghatásosabb eszköz a felhatalmazás. A szerző cikkében a felhatalmazás flow modelljének alkalmazásával vizsgálja, hogy az áramlat miként jelenik meg az önálló problémamegoldásban és döntéshozásban. Elemzéseiben azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy milyen mértékben élik át a munkavállalók az áramlatot feladataik végrehajtása során, milyen következtetések vonhatóak le arra vonatkozóan, hogy a tanulmányozott szervezetek mely dolgozói csoportjaiban rejlenek kiaknázatlan képességek, valamint hogy a felhatalmazás miként hozhatja felszínre a mélyben rejlő kompetenciákat. A kutatásba eddig két multinacionális nagyvállalat kapcsolódott be, melyeknek összesen 314 munkavállalója töltötte ki a kérdőívet. A dolgozatban a szerző részletesen ismerteti a felmérés eredményeit, valamint a tanulmányozott szervezetek működésére vonatkozó következtetéseket. Továbbá bemutatja, hogy a felhatalmazás flow modellje és az azon alapuló vizsgálatok miként járulnak hozzá a gyakorlatban a sikeres vezetői munkához.

BERÉNYI László
A környezettudatosság fejlesztésének alapjai
44. – 54. oldal

A szerző tanulmányában doktori kutatásai és két OTKA (T048849 és PD71685) kutatás környezettudatosságra vonatkozó eredményeit foglalja össze. A fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás kulcskérdése, hogy az akciók mögött egyéni és szervezeti szinten egyaránt elkötelezett, megfelelő ismeretekkel rendelkező háttér álljon rendelkezésre. A tanulmány bemutat egy átfogó fenntarthatósági értékelési keretrendszert, ami a szervezetek kiválósági értékelése révén segíthet a fejlesztésben. A kapcsolódó eredményeket a szervezeti méret függvényében vizsgálva megállapítható, hogy a nagyméretű szervezetek előnye látványos, a kis- és közepes méretű szervezetek gazdasági reprezentativitása miatt azonban ez nem oldja meg a problémákat. Kitér továbbá a környezettudatos viselkedés (döntések) általános modelljére. A modellel kapcsolatban elkezdődtek a PILOT-vizsgálatok, melyek általános iskolások körében mérik a környezeti attitűdök és ismeretek szintjét. A vizsgálati eredmények arra utalnak, hogy nem állunk könnyű feladat előtt, akár az egyéni magatartások megváltoztatásáról, akár a szervezeti teljesítmények javításáról van szó. Megfelelő anyagi és szakmai támogató háttér kiépítése esetén azonban jó alapokkal rendelkezünk a kedvező változáshoz.

LÁNG Blanka
A nettó jelenérték maximalizálása erőforrás-korlátos projektekben - egy új harmóniakereső metaheurisztika
55. – 51. oldal

Ebben a tanulmányban a szerző egy új harmóniakereső metaheurisztikát mutat be, amely a minimális időtartamú erőforrás-korlátos ütemezések halmazán a projekt nettó jelenértékét maximalizálja. Az optimális ütemezés elméletileg két egész értékű (nulla-egy típusú) programozási feladat megoldását jelenti, ahol az első lépésben meghatározzuk a minimális időtartamú erőforrás-korlátos ütemezések időtartamát, majd a második lépésben az optimális időtartamot feltételként kezelve megoldjuk a nettó jelenérték maximalizálási problémát minimális időtartamú erőforrás-korlátos ütemezések halmazán. A probléma NP-hard jellege miatt az egzakt megoldás elfogadható idő alatt csak kisméretű projektek esetében képzelhető el. A bemutatandó metaheurisztika a Csébfalvi (2007) által a minimális időtartamú erőforrás-korlátos ütemezések időtartamának meghatározására és a tevékenységek ennek megfelelő ütemezésére kifejlesztett harmóniakereső metaheurisztika továbbfejlesztése, amely az erőforrás-felhasználási konfliktusokat elsőbbségi kapcsolatok beépítésével oldja fel. Az ajánlott metaheurisztika hatékonyságának és életképességének szemléltetésére számítási eredményeket adunk a jól ismert és népszerű PSPLIB tesztkönyvtár J30 részhalmazán futtatva. Az egzakt megoldás generálásához egy korszerű MILP-szoftvert (CPLEX) alkalmaztunk.

Az új, ún. globális vállalkozói index (GEI) Beszámoló az MTA Ipar- és Vállalatgazdasági
Bizottságának 2009. március 11-i üléséről
62. – 65. oldal


Budapest Management Review Vol. 40. October, 2009


Valeyre , Antoine – Lorenz , Edward –  Cartron , Damien – Csizmadia , Péter – 
Gollac , Michel – Illéssy , Miklós –  Makó, Csaba
Work organisational models in Europe and some characteristics of human resource management – An experiment to form of international paradigm map of
work organisations (Part 1)
pp. 2-15.

One of the most important employment and labour market aims of the Lisbon Strategy is the improvment of the quality of working life and productivity, the strengthening of social cohesion and to promote labour market activity. To achieve such ambitious goals it is necessary to map the forms of work organisation supporting both productivity growth and innovative/ learning capacity of firms. The authors undertake this work by analysing the results of the European Working Condition Survey (2005). In the first part of the study the authors present the methodology of the analysis, the content of the four types of work organisations identified and their distribution by country and by economic sector.

Toarniczky , Andrea
Organizational socialization (Part 1)
pp. 16-28.

The aim of this paper is to review and organize the relevant literature concerning organizational socialization along the following four questions: How do we define organizational socialization?; What is the role of time in the socialization process?;
(3) One or many (relevant contexts)? and (4) How does the individual influence his/her own socialization process?

Andó, Ildikó
Flow and empowerment
pp. 29-43.

As Csikszentmihalyi and Goleman indicate in their theories, employees give their best performance in the state of flow. Since achievement is a matter of great importance for Hungarian companies and individual performance is in strong connection with it, one of thebiggest challenges for leaders is to create situations in which their subordinates can be in flow as long as possible. According to the world’s leading researchers one efficient leadership method to approach flow experience is empowerment. The author of this paper conducted an online survey in 2008. By now two Hungarian multinational companies with 314 respondents joined the research. Based on the results of the survey this article will show how empowerment contributes for subordinates to experience flow. The author will try to answer the following questions: To what extent do employees experience flow during their work? Which groups of employees show untapped potentials? And how can empowerment reveal the hidden competencies of subordinates? This study presents how the results of the survey can support successful leadership activities in Hungarian companies.

Berényi , László
Development of environmental consciousness
pp. 44-54.

The author summarizes the results of his PhDresearch and the experiences of OTKA T048849 and OTKA PD71685 researches about environmental consciousness. Key-elements of realizing a higher level of sustainable development are the suitable individual and organizational backgrounds behind the actions. This background means high level of knowledge, effectiveness and commitment. This study draws up the model and methodology of Sustainable Assessment Framework as the tool of developing organizational performance. Results presented by the size of the organizations denote the sightful position of large ones. But taking into consideration the representation of the SME’s the problems are not solved. The study presents the comprehensive model of environmental consciousness as well. The PILOT research in connection with this model analyzes the level of attitudes and knowledge at elementary schools. Results show that reaching a higher level of sustainability is not easy. Changes are hard at individual but organizational level as well. By wellbased financial and factual background we have great possibilities for advantageous changes.

Láng , Blanka
A harmony search metaheuristic for the resourceconstrained project scheduling problem with discounted cash flows
pp. 55-61.

This paper presents a harmony search metaheuristic for the resource-constrained project scheduling problem with discounted cash flows. In the proposed approach, a resource-constrained project is characterized by its „best” schedule, where best means a makespan minimal resource constrained schedule for which the net present value (NPV) measure is maximal. Theoretically the optimal schedule searching process is formulated as a twophase mixed integer linear programming (MILP) problem, which can be solved for small-scale projects in reasonable time. The applied metaheuristic is based on the “conflict repairing” version of the “Sounds of Silence” harmony search metaheuristic developed by Csébfalvi (2007) for the resource-constrained project scheduling problem (RCPSP). In order to illustrate the essence and viability of the proposed harmony search metaheuristic, we present computational results for a J30 subset from the well-known and popular PSPLIB. To generate the exact solutions

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com