November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 40. k. 2009. szeptember

ANGYAL Ádám
Változások irányítás nélkül
2. – 16. oldal

A változásvezetés korunk egy központi problémája. A hagyományos megközelítések mellett újabb értelmezések is kialakultak. A változásokat általában úgy tekintik, mint a vezetés által tervezett és megvalósított folyamatokat. Észre lehet azonban venni, hogy elég sok változás – például a válságok – nem a vezetők akarata szerint alakulnak. Ezeket irányítatlan változásoknak is nevezhetjük. Ezek felismerésére, kezelésére többféle, a hagyományos vezetéstudománytól eltérő módszerek állnak rendelkezésre. A cikk ezek közül mutat be néhány olyan megközelítést, amely alkalmas lehet az irányítatlan változások kezelésére.

KAZAINÉ ÓNODI Annamária
Tulajdonosi értékteremtés melletti elkötelezettség Magyarországon és ennek hatása a pénzügyi teljesítményre
17. – 28. oldal

A szerző az értékközpontú vállalatvezetés (VBM) elméleti koncepciójából kiindulva vizsgálta a magyarországi vállalatok tulajdonosi értékteremtéshez való viszonyát, illetve mintegy 11 évet felölelő versenyképességi kutatás adatbázisán az elkötelezett vállalatok pénzügyi teljesítményének alakulását. A nemzetközi kutatásoktól eltérően egy saját kategóriarendszert alakított ki a tulajdonosi értékteremtés melletti elkötelezettség vizsgálatához. A kutatás feltárta, hogy a magyarországi vállalatvezetők általában egyetértenek a tulajdonosi érdekek fontosságával, ugyanakkor bizonytalanság van abban a kérdésben, hogy mit is jelent a tulajdonosi érdekek figyelembevétele. A kutatás eredményei nem cáfolták meg azt a feltételezést, hogy a tulajdonosi értékre koncentrálás jobb pénzügyi teljesítményhez vezet.

BERNSCHÜTZ Mária
Kvalitatív kutatás a Magyarországi Integrált marketingkommunikáció-alkalmazás feltételeiről
29. – 40. oldal

A bemutatott kutatás fő célja az integrált marketingkommunikáció (IMK) jelentésének meghatározása, és a hozzá fűződő attitűdök, gyakorlatok összegzése. Szakirodalmi kutatások alapján elmondható, hogy a külföldi gyakorlat sem mutat egységes képet az IMK-val kapcsolatosan, holott az IMK egyik fő mondanivalója éppen az egységesség. Ezt a disszonanciát próbálták feltárni egy kvalitatív módszer, a grounded theory alkalmazás segítségével. A kutatás eredményeként az IMK alkalmazási modellt vázolják, s megemlítik a jelenséget, hogy egy marketingkommunikációs problémakör feltárásánál egy vezetési-szervezési nehézségbe ütköztek. Ez a cikk főképp a vállalati oldal véleményét testesíti meg. Az interjúalanyok között szerepeltek reklám-, médiaügynökségi képviselők, tanácsadók, illetve vállalati menedzserek.

TÓTH Mónika – MÁLOVICS György – TÓTH I. János
Fenntarthatóság - fenntarthatósági fogyasztás – egyetemi hallgatók fogyasztásának vizsgálata alapján
41. – 53. oldal

A jelenlegi társadalmi-gazdasági folyamatok fenntarthatatlansága, potenciálisan önpusztító jellege a közvélemény és a környezeti problémakörrel foglalkozó kutatók körében napjainkra egyaránt tudatosult. Immár tudományos tény, hogy e folyamatok már a közeli jövőben beszűkíthetik a jövőbeni társadalmi gazdasági választási lehetőségeket. E tendenciák kapcsán hangsúlyt kap a fejlett országok – köztük hazánk – állampolgárai részéről a jelenlegi fenntarthatatlan életmód megváltoztatásának szükségessége. A szerzők tanulmányukban arra a kérdésre keresik a választ, hogy a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében mi befolyásolja a környezettudatos fogyasztói magatartást. Ehhez megvizsgálják, hogy az ökológiai lábnyom alkalmas-e a környezettudatos fogyasztás mérésére, továbbá elemzik az ökológiai lábnyom méretének alakulását a SZTE hallgatóinak körében. Végül feltárják az „ökolábnyomot” befolyásoló tényezőket, ezek hatásának irányát és mértékét, amelyhez elméleti keretül elsősorban az érték-hit-norma elmélet (Value-Belief-Norm Theory) szolgál.

SZIVA Ivett
Az e-business kooperatív turisztikai adaptációja : „A kicsi , a szép esélyei hazánkban ”
54. – 63. oldal

A cikk legfontosabb megválaszolandó kérdése: Milyen esélyekkel és milyen szükséges lépésekkel indulhatnak a nemzetközileg kevéssé ismert hazai célállomások és vállalkozásaik a turisztikai piac globális versenyében, melynek egyre jelentősebb színterét az internet adja? A turisztikai piacon az internet piacalakító hatása és az individualista, élmény, és értékközpontú kereslet megjelenése olyan változásokat indított el az elmúlt közel húsz évben, melyek befolyásolva a szereplők erőviszonyait a fejlődés lehetőségét hordozzák a regionális célállomások, a kevéssé ismert desztinációk számára. Mindezen trendek egyúttal kihívást jelentenek, mivel élesítik a versenyt, és megújulásra ösztönzik a globálisan ismert desztinációkat is, valamint számos nehézség megoldására késztetik a több szempontból hátrányban szenvedő vidéki régiókat. A cikkben ismertetendő kutatás célja az, hogy egy best practice-ként ismert osztrák és három hazai eset alapján felderítse azon tényezőket, melyek a desztináció-fejlesztés kezdeti lépésétől az e-business sikeres adaptációjához, a desztinációmenedzsment-rendszerek bevezetéséhez és működtetéséhez vezetnek.

KISS János
A hazai közép- és nagyvállalatok innovációs tevékenységének vizsgálata ökonometriai módszerekkel
64. – 69. oldal

A cikk a magyarországi közép- és nagyvállalatok innovációs tevékenységét vizsgálja az EU-csatlakozást közvetlenül megelőző években. Fő megállapításai közé tartozik, hogy a külföldi tulajdonú cégek meghatározó szerepet töltöttek be a termék- és technológiamegújításban; az exportorientáció és az innováció között nem volt szignifikáns kapcsolat; valamint az innovációs állami támogatások pozitívan hatottak az innovációra.


Budapest Management Review Vol. 40. September, 2009.

Angyal , Ádám
Non-directed changes
pp. 2 - 16.
The change management is a cruicial issue of our time. Out of classical evaluation has developed some new interpretations. Changes generally viewed as processes realised and fulfilled by management. Noticeable, that some changes – for example crisis – shapes out of manager’s determination. This are socalled non-directed changes. For recognition and diagnostic there are some different methods from classical management tools. This paper interprets some approaches to be ready to handle this non-directed changes.

Kazainé Ónodi , Annamária
Commitment to shareholder/owner creation in Hungary and its financial results
pp. 17 - 28.

The author investigated the Hungarian companies’ attitude toward shareholder (owner) value creation based on the value based management (VBM) concept. She also investigated the value based Hungarian companies’ financial performance based on the databases of Competitiveness Research covering 11 years. Unlike international researches, the author has created a new category system to measure the commitment to shareholder (owner) value creation. The research points out that managers generally agree with the importance of shareholder (owner) value creation, but there are uncertainties about the real meaning of taking owner interests into account. The results of the research did not disprove the assumption that concentrating on creating owner value conducive to higher profitability.

Bernschütz , Mária
Qualitative research of the Hungarian integrated marketing communications
pp. 29 – 41.

The main goal of this research was to define the meaning of integrated marketing communications and to conclude the attaching attitudes and practices. Based on the author’s literature researches confidently can be stated that the practice in Hungary and abroad doesn’t show a unified picture of IMC either. It is interesting, since one of the main messages IMC is trying to transmit is unity. She tried to expose this dissonant with the help of a qualitative method, the grounded theory. Hungarian communication experts (brand managers, media and ad agencies representatives) were interviewed. An IMC model is erected highlighting the barriers of executing IMC campaigns in Hungary.

Tót h, Mónika – Málovics , György – Tót h, János
Sustainability – sustainable consumption – the sustainability of the consumption of university students
pp. 41 – 54.

The unsustainability and the potentially self-destructive character of the current socioeconomic processes have become a problem to be considered by the public opinion and the researchers of environmental issues. It is a scientific fact that  these processes can restrict the socioeconomic options in the near future. Regarding these tendencies it is necessary to change the current unsustainable lifestyle of the citizens of developed countries, including Hungary. In their study the  authors investigate what influences the environment-conscious
consumer behaviour of the students of the University of Szeged. First, they examine whether the ecological footprint is an appropriate measure for environment-conscious consumption, then they analyse the size of ecological footprint among the students of SZTE. Finally, they explore the factors influencing the ecological footprint based primarily on the Value-Belief- Norm Theory.


Sziva , Ivett
The cooperative touristy adoption of e-business: “The chances of small beautiful in Hungary”
pp. 54 – 63.

The main question of the paper: What kind of steps should the Hungarian less-known destinations take to meet the challenges of the global competition increasingly taking place on the internet? The trends of “new tourism” – driven by post-materialistic values –, and the growing role of internet in touristy activity have formed new conditions and changed the balance of forces in the touristy market. These two trends hand in hand have intensified the competition: on the one hand force global destinations to renew, on the other hand give great but challenging possibilities for regional destinations in comparative disadvantage. The aim of the paper is to identify the success-factors of adopting e-business solution called destination management system in the regional, undeveloped areas starting destination management from zero position. For this purpose case studies were examined by analyzing Hungarian regional destinations’ development and making a benchmark analysis through an Austrian best practice.

KISS, János
Econometric analysis of the large and midsized Hungarian firms’ innovation activity
pp. 64 – 69.

The paper deals with the impact of firm size, ownership, export intensity, R&D department, R&D cooperation and public financial support on Hungarian firms’ innovation activity and innovativeness, based on data “In Global Competition 2004 – 2006” survey. The results show that mainly the large, foreign owned firms are innovative. R&D department and public financial support exert a significant and positive impact on innovativeness while there is no significant correlation between export intensity and innovativeness.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.