Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Vezetéstudomány 40. kötet 2009. Különszám

PETRUSKA Ildikó
Kapcsolati stratégia és értékteremtés az üzleti piacokon
5. – 9. oldal

Az üzleti kapcsolatok iránt megélénkülő figyelem az értékkoncepció előtérbe kerülésével hozható összefüggésbe. A paradigmaváltás alapját a kapcsolatokból az eladók és a vevők számára nyerhető többletérték jelenti, amelynek realizálása azonban szervezeten belül is megköveteli a kapcsolati magatartás érvényesítését. Jelen cikk a kulcsfolyamatok mentén haladva mutat rá a belső és a külső kapcsolatmenedzsment összefüggéseire. Kiemeli az interakciós és kommunikációs folyamatok integrálásának értékteremtésben játszott szerepét, az ehhez szükséges szemléletbeli változásokat, valamint az ezt elősegítő menedzsment-technikákat

Szilvia BÍRÓ-SZIGETI – Mária VÁGÁSI
A Stakeholders’ approach of building energy saving projects in Hungary. Sustainability orientation versus cost saving
10. – 16. oldal

The paper focuses on projects aimed at energy saving on the residential / housing segment of the building energy / energetic market where SMEs and microenterprises are predominant in Hungary and expect finding individual business opportunities. The first part of this paper refers to the imperatives and indices related to energy consumption and saving. In the second section three models of a stakeholders’s approach are presented regarding their motivations, resources and relations.

VASSNÉ EGRI Magdolna – KOVÁCS István
Infokommunikációs technológiák a hazai vállalkozásoknál – Empirikus kutatási eredmények bemutatása
17. – 23. oldal

A tanulmány egy folyamatban levő empirikus kutatás (rész)eredményein keresztül mutatja be a magyarországi kis- és középvállalkozások infokommunikációs technológiával (továbbiakban: IKT) való ellátottságát. Mind a primer, mind a szekunder kutatások egybehangzóan az IKT, valamint a belső és külső kommunikációs rendszer színvonalának szoros összefüggését tárják fel. Az IKT-alkalmazások nagyobb dinamikájú elterjedését, egyebek mellett, a technikai, pénzügyi és folyamatszervezői ismeretek hiánya akadályozza, ugyanakkor a jelenlegi világgazdasági tendenciák sem segítik a szemléletváltást. A tudatos innovációt folytató közepes- és nagyvállalkozások, valamint a tudásközpontú kisebb vállalkozások képesek az IKT-rendszerszemléletű használatban jelentős előrelépésre, ugyanakkor az esetek nagy százalékában az IKT-eszközök alkalmazása nem hatja át a szervezet egészét, vagy nem használják ki az eszközök által nyújtott lehetőségeket. A szerzők a kutatást nem tekintik lezártnak, következő kutatási fázisokban a téma mélyebb elemzését, szektorspecifikus kutatási irányokat is megjelölnek. A tanulmány hozzájárulhat a gazdálkodói és az akadémiai szféra közötti, az OECD-kutatások által is feltárt, ún. „innovációs szakadék” csökkentéséhez.

JÓNÁS Tamás – KÖVESI János – TÓTH Zsuzsanna Eszter
Az intellektuális tőke mérésének és értékelésének egyes kérdései
24. – 29. oldal

Az intellektuálistőke-elemek azonosításával, azok mérésével és értékelésével kapcsolatos kérdésekkel és a kérdések megválaszolásával foglalkozó empirikus kutatások eredményeinek bemutatásával egyre gyakrabban találkozunk a menedzsment-szakirodalomban. Az intellektuális tőke mutatószámrendszerrel történő mérésekor fellépő bizonytalanságok és torzító hatások azonosítása és elfogadása alapján olyan megközelítést kívánnak a szerzők bemutatni, amely a mérés és értékelés különválasztására épül. Kulcskérdés, hogy az intellektuális tőke a szervezet céljaihoz milyen mértékben tud hozzájárulni, azokat hogyan és milyen mértékben képes szolgálni. E hozzájárulási képesség mértékének megadása egyrészt az intellektuális tőke értékelését, másrészt a szervezet szempontjából tekintett hasznosságának meghatározását jelenti. Az intellektuális tőke mutatószámrendszerrel történő mérésekor annak különböző összetevőit más és más indikátorokkal és különböző skálákon mérik. A cikkben bemutatott értékelési eljárást minden egyes összetevőre alkalmazva olyan függvényeket kaptak a szerzők, melyek mindegyikének azonos az értékkészlete. Ez lehetővé teszi az egyes intellektuálistőke-összetevők aggregálását függetlenül attól, hogy az egyes összetevőket milyen mutatókkal és milyen skálán mérték. Megközelítésükkel hidat is kívánnak képezni a pénzügyi és nem pénzügyi értékelési módszerek között, hiszen megadják annak a lehetőségét, hogy az intellektuális tőke egyes összetevőit pénzben mérjék, majd az értéket reprezentáló pénzérték hasznosságát kifejezzék

MARCSA Attila
A vállalati reputációs tőke megóvása krízis idején
30. – 35. oldal

A vállalatok egyetlen pillanatra sem engedhetik meg maguknak, hogy figyelmen kívül hagyják a tevékenységükkel kapcsolatos, éppen aktuális társadalmi, közösségi elvárásokat: folyamatosan tisztában kell lenniük a legfontosabb csoportok – különösen az alkalmazottak, a befektetők, a beszállítók, az ügyfelek és a helyi közösségek – elvárásaival. Hosszú távon ez kifizetődik, mivel a pozitív reputáció számtalan előnnyel jár: tekintély az üzleti tárgyalások során és a szerződéskötéskor, alacsonyabb reklámköltség, sikeres szövetségek, nagyobb alkalmazotti lojalitás, nagyobb mozgástér a döntéshozatalban, a botrányokkal és a válságokkal szembeni immunitás. A szerző írásában az elmúlt harminc év négy híres vállalati krízisét (a Johnson & Johnson 1982-es Tylenol-visszahívását, a Perrier 1990-es ún. benzolkrízisét, a Pepsi-Cola 1993-as esetét az injekciós tűkkel és a Bridgestone/Firestone 2000. évi gumiabroncs-visszahívását) elemzi, majd – rendszerezve a tanulságokat – rögzíti azokat a legfontosabb alapelveket és teendőket, amelyek segítségével krízis idején is megóvható a vállalati reputációs tőke.

FINNA Henrietta – GYÖKÉR Irén
A hazai KKV-k atipikus foglalkoztatási gyakorlata – empirikus vizsgálatok alapján
36. – 42. oldal 

Globalizálódó környezetben működő szervezet akkor reagál gyorsan a felismert változási igényre, ha erőforrásai tekintetében rugalmas. Más erőforrások mellett meghatározó jelentőségű, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő álljon rendelkezésre. A munkaerő-piaci rugalmasság üzleti cél, melynek lényege a változó környezeti igényekre történő – a hagyományos, teljes munkaidős foglalkoztatási modellnél – gyorsabb és hatékonyabb válaszadás. Ez pedig olyan eszközökkel érhető el, melyeket rugalmas munkavégzési gyakorlatnak nevezünk. A munkaerő-piaci rugalmasság a magyarországi nagyvállalatok körében – a számok tükrében – terjedőben van, ugyanakkor a hazai kis- és középvállalkozások (KKV-k) alkalmazási gyakorlatába még nem épültek be ezek a formák, illetve olyan automatizmusokat jelentenek, amelyek nem jelennek meg a foglalkoztatásukról szóló jelentésekben. A KKV-k foglalkoztatási politikájáról jelenleg még nem találhatók átfogó kutatási eredmények, így a körükben végzett, rugalmas munkavégzésre vonatkozó kutatás hiánypótló. Különös jelentőséget ad a témának a jelenlegi gazdasági válság.

SZABÓ Tibor – VELENCEI Jolán
A honi állami egyetem, mint tudásalkotó szervezet egyes szervezeti tulajdonságai
43. – 50. oldal

A szerzők a honi állami egyetem, mint tudásalkotó szervezet egyes szervezeti tulajdonságait mutatják be a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen megfigyelt szervezetimagatartás-formákat alapul véve. A tanulmányban megvizsgálják, hogy melyek azok a – gyenge erősségű piaci környezetben működő – tudásvállalati szervezeti viselkedési jegyek, melyek leginkább befolyásolják valamely állami egyetem szervezeti tulajdonságait. A vizsgálathoz kiindulásképpen feltételezték, hogy az egyetemek kreatív szervezetek.

PATAKI Béla – SZALKAI Zsuzsanna – BÍRÓ-SZIGETI Szilvia
A technológiaiút-térképezés első hazai tapasztalatai
50. – 56. oldal

A technológiaiút-térképezés (TRM) egy nagyhatású módszer, amely lehetővé teszi a piacok, termékek és technológiák evolúciójának kiaknázását, a különböző perspektívák közötti kapcsolatokkal együtt. Első hazai TRM-alkalmazási tapasztalataink szerint igen fontos a világos üzleti igény, a felső szintű „tulajdonlás”, a jól működő kommunikáció, információ- és tudásmegosztás, a kezdeti komoly időráfordítás, az inkább ritkább, de hosszabb műhelymunkák, minden érintett funkcionális terület bevonása, a felső szintű menedzserek aktív részvétele, egy TRM-„bajnok” a vállalaton belül, először egy esettanulmány-alapú tréning a módszer megismertetésére, valamint a módszer más, pl. piaci-, termék-, techonológiai-, stratégiai- vagy üzletiút-térképezés néven történő bevezetése.

GYÖKÉR Irén – KRAJCSÁK Zoltán
Az alkalmazotti elégedettséget és elkötelezettséget befolyásoló tényezők vizsgálata
56. – 61. oldal

Napjainkban a vállalatok környezetében tapasztalható egyre dinamikusabban változó üzleti kihívások hatékony szervezeti megoldásokat kívánnak. A vezetés akkor képes a teljesítmény fokozására, ha emberi erőforrásait képes megfelelően menedzselni és növelni alkalmazottaik motivációját a szervezeti célok elérése érdekében. A belső hajtóerő kulcsa az elkötelezettség, ennek kialakítása, és az ezt megalapozó munkatársi elégedettség növelése az elmúlt években az elméleti szakemberek és a gyakorló menedzserek figyelmének középpontjába került. A szerzők cikkükben feldolgozzák a legfontosabb elégedettségi és elkötelezettségi modelleket, elemzik az elkötelezettség és más szervezeti jellemzők kapcsolatát. Bemutatják az ismert attitűdelméleteket, amelyek megismerésével könnyebben befolyásolható az egyén beállítottsága, ezáltal az elégedettséget és elkötelezettséget meghatározó gondolkodásmód is. Megfogalmazzák a további lehetséges kutatási irányokat, amelyeket a jövőben primer kutatások segítségével vizsgálni kívánnak. A jelenlegi gazdasági válság ellenére a szervezeteknek nem céljuk az, hogy kisebb befektetéseket és kevesebb energiát fordítsanak
a humán erőforrások fejlesztésébe. Felismerve a tényt, hogy a munkaerő-költségek folyamatosan nőnek és az alkalmazottak elkötelezettsége idővel, különböző tényezők hatására, törvényszerűen csökken, a menedzseri rétegnek folyamatos erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy megkülönböztető erejének és versenyképességének forrása a humán tőke értékteremtő képességével érvényesülhessen az üzleti eredményekben.

KELEMEN Tamás
A lean management megvalósításának jellegzetes problémái
62. – 67. oldal

A lean menedzsment, vagy ahogyan sokan ismerik: a Toyota Production System olyan módszertant takar, melytől sokan azt remélik, hogy alkalmazása legalább olyan hatékonyságnövelést eredményez, mint amelyekről az esettanulmányokban olvashatunk. Ez a legjobb út a csodaszerré válás felé. A legnagyobb veszélye ennek az, hogy így a menedzsment abba az illúzióba ringatja magát, hogy egy új módszer bevezetése révén megtakarítható a gyötrelmes belső folyamatfejlesztés, és majd a külsős tanácsadók mindent elintéznek. A cikkben a szerző bemutatja egy jól működő lean rendszer feltételeit és a leggyakoribb hibákat, melyeket a döntéshozók elkövetnek.

KOLTAI Tamás – ROMHÁNYI Gábor – TATAY Viola
Optimalizálás bizonytalan paraméterekkel a termelés- és szolgáltatásmenedzsmentben
68. – 73. oldal

A termelő- és szolgáltatórendszerek működésének optimalizálása a termelésmenedzserek egyik gyakori problémája. Többek között az optimális termékszerkezet meghatározása, az optimális rendelési politika alkalmazása, a legkedvezőbb szállítási/logisztikai folyamatok kialakítása, a hulladékkezelés és anyagforgalom optimalizálása ismétlődő jelleggel felmerülő menedzsmentfeladatok. Az optimalizáló modellek alkalmazóinak a legtöbb nehézséget rendszerint az okozza, hogy a számítások elvégzéséhez szükséges adatok (paraméterek) értéke bizonytalan, az adatok rendszerint kiszámíthatatlanul és nem feltétlenül statisztikailag véletlenszerűen változnak. E cikk néhány egyszerű példa segítségével mutatja be a paraméterek bizonytalanságából eredő problémák kezelésének lehetséges módszereit és azok menedzsmentvonatkozásait.

SEBESTYÉN Zoltán
Válasz a legújabb kihívásokra: projektportfólió menedzsment
74. – 78. oldal

A projektek menedzselése manapság is alapvetően az ötvenes években kialakult koncepciók és technikák segítségével történik. Az elmúlt évtizedek során ezek sokat változtak, csiszolódtak, finomodtak, és az informatika fejlődésével mindenki számára könnyen elérhetővé és alkalmazhatóvá váltak. A projektalapú működés elterjedése és az egy kézben összefutó projektek nagy száma szükségessé tette, hogy megfelelő magasságból tekintsünk projektjeink összességére: megjelent a projektportfólió-menedzsment.

KALLÓ Noémi – KOLTAI Tamás
Az expressz pénztárak optimális működtetésének szolgáltatásmenedzsment-vonatkozásai
79. – 84. oldal

Expressz pénztárakat gyakran alkalmaznak a vevői várakozás csökkentése érdekében. Az ilyen rendszerek azonban csak akkor képesek mérsékelni a várakozást, ha kialakításuknál mind a sorálláselmélet alapjait, mind a vevői viselkedés jellemzőit figyelembe veszik. Ugyanakkor a vevői várakozás nem egzakt fogalom, különböző módokon definiált mutatók segítségével fejezhető ki. Ennek következtében az expressz pénztárakat alkalmazó sorállási rendszerek kialakításához a működés alapos ismeretére és több szempontú optimalizálásra van szükség. A cikk összefoglalja és egy barkácsáruház valós példájával szemlélteti az expressz pénztárak alkalmazásának optimalizálásával kapcsolatos főbb elméleti kérdéseket.

TOPÁR József
A TQM vezetési filozófia és a minőségorientált vezetési rendszerek (Hat Szigma, lean management stb.)
85. – 90. oldal

A termelő- és szolgáltató szektorokban ma már természetes követelmény a minőségmenedzsment-rendszerek alkalmazása. A formalizált rendszerek mellett mind nagyobb szerepet kapnak a minőségorientált vezetési rendszerek. A szakmai közvéleményben is vita folyik arról, hogy e rendszereket különálló, egymástól független vagy azonos alapokon nyugvó rendszereknek tekintjük. Másrészt lényegét tekintve vezetési rendszereknek, filozófiáknak értelmezzük őket vagy különböző módszerek összességeként. A szerző cikkében a minőségmenedzsment-rendszerek jövőjével kapcsolatos trendek összefoglalása, a TQM, a Hat Szigma, valamint a lean management alapjainak áttekintése és összehasonlítása alapján megállapítja, hogy e rendszerek a vezetési rendszer szerves részét képezik, alkalmazásuk együtt jár az alkalmazó szervezet szervezeti kultúrájának megváltoztatásával. Az áttekintett vezetési rendszerek mindegyike a különböző  menedzsmentdiszciplínák szinergikus alkalmazását igényli. Hatékony működésük feltételezi a különböző módszerek szisztematikus alkalmazását, de pusztán a módszerek alkalmazása nem tekinthető vezetési rendszernek.

BÉRCES Roland – ERDEI János
Oktatási minőségparaméterek meghatározása asszociációs módszerekkel
91. – 97. oldal

Az oktatás minőségbiztosítása során általánosan alkalmazott kérdőíves értékelésekkel kapcsolatban elmondható, hogy azok eredményei nagyon is szubjektív tartalmúak, és sokkal többet jelentenek, semhogy egyszerű statisztikai módszerekkel teljes mértékben fel lehessen őket dolgozni. A direkt tartalom mellett fontos a latens érzelmi, logikai háttér is. A szerzők dolgozatukban egy olyan brainstormingon alapuló módszert ismertetnek, amellyel meghatározhatók a hallgatók számára fontos minőségparaméterek e latens, érzelmi vonatkozásai is. Kimutatták, hogy a „hagyományos osztályzásos” minőségértékelés és a brainstorming-módszer alapján elvégzett értékelés ugyanarra – de más szempontokat figyelembe vevő – eredményre vezet. A két módszer kombinált alkalmazásával pontosabb, teljesebb képet lehet nyerni egy képzés minőségéről.

SZABÓ Gábor Csaba – NAGY Jenő Bence
Új irányok, lehetőségek és módszerek a minőségmenedzsmentben 
98. – 104. oldal

A jelenlegi válságból kivezető egyik lehetséges, hosszú távú, jelentős sikeresélyű kibontakozás – mint erre az elmúlt fél évszázadban sokan felhívták a figyelmet – a minőség. Ehhez azonban átgondolt stratégiákra, modellekre és módszerekre is szükség van. Meggyőződésünk, hogy egy minőségtudatos menedzsmentrendszer és működés végső állapota – a „minőség megbízhatósága” – egy szabályozott termék/szolgáltatás, folyamat vagy rendszer. Azaz a szabályozott működésnek három szintje, „generációja” van: az első generáció (a „múlt”) a szabályozott termék vagy szolgáltatás, a második (a „jelen”) a szabályozott folyamat, míg a harmadik generáció (bár ez még csak a „jövő”) a szabályozott rendszer. Az ilyen minőségtudatos rendszerek működtetésének központi terepe a folyamatos javítás-fejlesztés, amely dinamikus alkalmazás esetén képes elérni a megbízható minőség e cikkben vázolt valamelyik generációjának szintjét.

_____________________

Budapest Management Review Vol. 40. 2009. Supplement


Ildikó PETRUSKA
Relationship Strategy and Value Creation at the Business Market
pp. 5 – 9.

The attention concerning business connections may have something to do with value-conception coming into the limelight. The surplus value gained by sellers and buyers from relationships means the basis of the paradigm-change, which can be realized in the organization also by taking the relationship behavior at advantage. The present article shows – going along key processes – the coherence of inside and outside relationship management. It emphasizes the role of integration of interaction and communication processes in value creation, the necessary changes in viewpoints as well as necessary management techniques.


Szilvia BÍRÓ-SZIGETI – Mária VÁGÁSI
A Stakeholders’ Approach of Building Energy Saving Projects in Hungary Sustainability Orientation versus Cost Saving
pp. 10 – 16.

The paper focuses on projects aimed at energy saving on the residential / housing segment of the building energy / energetic market where SMEs and microenterprises are predominant in Hungary and expect finding individual business opportunities. The first part of this paper refers to the imperatives and indices related to energy consumption and saving. In the second
section three models of a stakeholders’s approach are presented regarding their motivations, resources and relations.

Egri Magdolna VASSNÉ – István KOVÁCS
Information and Communication Technologies in domestic enterprieses – presentation of empirical research results
pp.17 – 23.

Companies have to solve tasks continuously so that being competitive because of the challenges of XXI. century. As a result the spread of online economy and electronic networks that lots of market participants started to apply modern technology based assets related to their partner associations. This study is about the (part)results of an empirical research,
showing the accomondation of Hungarian Small and Medium-sized Enterprises (henceforth: SME) with Information and Communication Technologies (henceforth: ICT). The primer and the secunder results showed us that the ICT and the  internal and external communication systems of the domestic enterprises have mutual effect on each other. In Hungary, the widespread of ICT adaptation is being slowed for lack of missing technical, and financial knowledge and today’s world economy tendencies. Only those SME which have already applied conscious innovation are able to follow up notable promotion, meanwhile implementing ICT tools do not cover the whole organisation, neither maximising profitability they afford. The research is still in progress. The authors will use in forthcoming resea rch activities in order to examine ICT usage within domastic enterprises. This study should decrease the so called „innovation edge” between academic and management sphere.

Tamás JÓNÁS – János KÖVESI – Zsuzsanna Eszter TÓTH
Certain questions of intellectual capital measurement and valuation
pp. 24 – 29.

The identification, measurement and evaluation of intellectual capital elements and the disclosure of empirical research accomplishments dealing with the previous questions are hot topics of management literature. Based on the identification and acceptance of uncertainties and distortional impacts  emerging during the measurement of intellectual capital with scorecard methods, a new approach is presented that treats the measurement and valuation separately. The key issue is how, and to what extent the intellectual capital and its elements can contribute to the implementation of organizational goals. The degree of this contribution leads to determining the value and organizational utility of intellectual capital. During the application of scorecard methods the elements of intellectual capital are measured with different indicators and on different measurement scales. Application of the valuation method, presented in our article, on each intellectual capital element results such functions, which have the same latent range. This approach allows the aggregation of intellectual capital elements independently of the indicators and measurement scales used for the measurement of the individual intellectual capital elements. Moreover, our intention is to combine financial and non-financial methods of measuring intellectual capital by giving the opportunity of measuring some intellectual capital elements in financial terms and expressing the utility of money, which – as a special metric represents the measured value itself.

Attila MARCSA
How to Protect Corporate Reputational Capital in a Crisis
pp. 30 – 36.

Companies should not neglect the current expectations of key constituencies, in particular: employees, investors, suppliers, customers and communities. In the long run it pays off, since positive reputations generate favourable results: more leverage in negotiating and contracting, lower advertising costs, successful alliances, enhanced employee loyalty, more leeway in decision making and an immunizing effect from scandals and crises. The study first defines what constitutes a crisis. It turns next to a discussion of four prominent crises in the past 30 years. Then the focus shifts to how organizations can prepare for crises. Finally, the study offers some steps to take when crises do occur.

Henrietta FINNA – Irén GYÖKÉR
Atypical employment practice in Hungarian SMEs – based on empirical research
pp. 36 – 42.

With flexible resources an organization operating in a globalised environment can quickly respond to changing needs. In the classical, full-time employment model labour market flexibility is a business goal, striving to provide faster and more efficient response to the changing environmental demands. The means providing these responses are called „flexible employment forms”. According to the statistics, labour  market flexibility of large enterprises in Hungary is showing an increasing tendency; however, domestic smalland medium-sized enterprises (SMEs) have not yet adopted these forms in  practice, or they are referring to automatisms that are not included in their employment reports. For the time being there is no research data available on the SMEs’ employment policies, therefore the research on flexible employment forms conducted at SMEs and described herein was long due. A special attention is given to the question under the recent economic slump.

Tibor SZABÓ – Jolán VELENCEI
Certain features of the domestic university as organization of knowledge constituting
pp. 43 – 49.

The study examines domestic universities as organizations of knowledge constituting in the respect of essential features of progress system. It presents what kind of problems universities, which are considered to be creative organizations, struggle with in case market orientation of their external and internal environments is weak. According to the specialized literature, it points out potential distortions of favourable organizational features in those cases when self-interest following of basically homo oeconomicus is not controlled by either bureaucratic or market coordination tools. The reasons for presented weaknesses are mainly originated in authoritariansm and reveals the reasons not only for weak market coordination but the reasons for development and operation of specific bureaucratic coordination replacing ethical coordination as well. It creates a function in order to prove the hypothesis of authoritarian organization that introduces workload in tutorial positions in the respect of age. It also proves the supposed authoritariansmbased on studies of earnings and workload and determines the path model that can be regarded standard. Employment data of the Budapest University of Technology and Economics is used for the analysis and it also shows some particular features of employment system based on logic of guilds. Furthermore, it also presents those problems due to which the competition level within the instituions of tertiary education that is needed for scientific researches, is habitually low. Finally, the study casts doubt , whether it is worth replacing bureaucratic coordination of self-governing organization by the one of the classical office: the caused loss of efficiency does not necessarily compensate advantages as a result of less anomalies owing to the better controlled self-interest following.

Béla PATAKI – Zsuzsanna SZALKAI – Szilvia BÍRÓ-SZIGETI
First experiences of technology roadmapping in Hungary
pp. 50 – 55.
Technology roadmapping (TRM) is a powerful technique enabling the evolution of markets, products and technologies to be explored, together with the linkages between the various perspectives. According to our first Hungarian TRM-application we experienced the importance of a clear business need; senior level ownership; effective communication; information and knowledge sharing; spending considerable time at the beginning; prefering less frequent but longer workshops than more frequent shorter ones; involvement of all related functions, active participation of senior managers; having a TRM-champion inside the company; an initial case-study-based training to demonstrate the method; and introducing the technique by calling it ‘market-producttechnology’, ‘strategic’, or ‘business’ roadmapping.

Irén GYÖKÉR – Zoltán KRAJCSÁK
Analyzing factors influencing employee satisfaction and commitment
pp. 56 – 61.

Dynamically changing business challenges demand efficient organizational solutions in today’s business environments. Management can only increase efficiency by adequate management of human resources and by increasing employee motivation towards achieving organizational goals. The key to internal motivation is commitment; building commitment and increasing employee satisfaction that serves as a basis to commitment received much attention from theoreticians and managers in the last few years. The present article processes the most significant satisfaction and commitment models and examines the relation between commitment and other organizational characteristics. Known attitude theories will also be introduced that can be used to facilitate influencing the attitude of the individual, and therefore the mentality defining satisfaction and commitment. Further research directions and areas are also defined that will be investigated using field research techniques. It is important to note, that despite the present economical crisis organizations are not aiming to decrease investments and efforts towards human resource development. Acknowledging the facts that labour costs are continuously increasing and employee commitment is evidently decreasing – due to different factors – over time, management must make continuous efforts to incorporate the value-creating abilities of human capital – the source of distinctive competence and  competitive advantage – in the business results.


Tamás KELEMEN
Main Issues related to Lean Management Implementation
pp. 62 – 67.

Lean Management, or as widely known, Toyota Production System, is a methodology, whose application is hopefully results in a better improvement of efficiency, than we would think, based on our case study readings. This is the best way to becoming a miracle. The illusion of the management is themost serious danger, since they think that the implementation of the new  ethod saves a painful process improvement and the external consultants settles everything. This article describes the conditions of a lean system and the most frequent
mistakes.

Tamás KOLTAI – Gábor ROMHÁNYI – Viola TATAY
Optimization with unreliable parameters in production and operations management
pp. 68 – 73.

Operation managers generally try for the optimal operation of production and service systems. In practice this is generally equivalent of minimizing or maximizing an objective function, which expresses an aggregated measure of management objectives. For example operating costs, throughput time, and resource usage can be minimized, or revenue, contribution margin or profit can be maximized. The optimal solution must satisfy several marketing,  technology and economic related constraints. There are several operational research models, which support this optimum seeking effort. One of the major problems when these models applied in practice is, however, the unreliability of data. This paper shows, how unreliability of data can be treated in practice, and how the consequences of data inaccuracy can be evaluated.

Zoltán SEBESTYÉN
Response to the Recent Challenges: Project Portfolio Management
pp. 74 – 78.

Nowadays projects are still managed based on the techniques and concepts developed in the 50’s. In the last decades they have been changed and refined a lot, and become obtainable for everyone with the improvement of information technology. The spreading of project-based operations and the high number of projects in one hand means the latest challenge of project management, and the answer to this is project portfolio management. The PPM empowers the company to manage numerous projects optimally at a time under strategic goals and constrained resources. First, the article defines the objectives of PPM, and then describes the necessary steps, going into details of theoretical bases of selection and control.

Noémi KALLÓ – Tamás KOLTAI
Production and Operation Management Considerations related to the Optimal Operation of Express Line Systems
pp. 79 – 84.

Express checkouts are frequently applied on order to reduce customer waiting in service systems. The implemented system, however, improves the waiting process only if the queuing theory and the special considerations of costumer behavior are taken into consideration as well. It depends on the system configuration and on the control parameter values, whether such a system can improve the waiting process. It makes the issue more complex that customer waiting can be defined in several ways and quantified with different measures. Consequently, the operation of the express checkouts must be optimized according to different objective functions The paper summarizes and illustrates with the example of a do-it-yourself superstore the theoretical basis of the optimal operation of express checkouts.

József TOPÁR
Relationship between Total Quality Management and other quality-orientated management systems (Six Sigma, Lean Management,...)
pp. 85 – 90.

Based on the review and comparison of TQM, Six Sigma and Lean Management principles it has been demonstrated that these systems play an important role in the management system and their application goes hand in hand with the changes of the organizational culture. All three management systems call for the synergic application of different management  disciplines. The systematic application of various methods is required for their efficient and effective operation, but only the application of these methods cannot be considered as a
management system.

Roland BÉRCES – János ERDEI
Definition of educational quality-parameters by association method
pp. 91 – 97.

It can be said about the questionnaires used generally for the quality assurance of education, that the contents of their results are very subjective, and carry too much meaning to be processed with simple statistical methods in their entirety. The latent emotional, logical background is also important beside the direct content. In this article we discuss a method using brainstorming that can be used to identify the quality parameters important for students and their latent, emotional bearings. We showed that the evaluation based on the “traditional grading” quality evaluation and the brainstormingmethod gives the same results – that,  however, are based on different considerations. The application of the combination of the two methods gives us a better evaluation of the quality of a training.

Gábor Csaba SZABÓ – Jenő Bence NAGY
New approaches, opportunities and methods in Quality Management
pp. 98 -104.

One of the possible ways out of the present crisis, which incorporates the significant chance of longer term success as well, is quality, as it was often pronounced during the last decades. However, it requires well-considered quality strategies, models and methods too. According to the opinion of the authors of this article, the final stage of a quality focused management system and its operation – the “quality of the reliability” – is the development of a controlled product (or service), process or system. Namely, the controlled operation has three “generations”. The first generation (the “past”) is the controlled product or service, the second generation (the “present”) is the controlled process and the third generation (which is only the “future”) is the controlled system. Central area of the operation of these quality-focused management systems is the continuous improvement that in case of dynamic  application can reach the level of one of the generations of the reliable quality introduced in this article.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com