Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vezetéstudomány 40. kötet 2009. június

GAÁL Zoltán – SZABÓ Lajos – OBERMAYER-KOVÁCS Nóra
„Tudásmenedzsment-profil” érettségi modell
2. – 15. oldal

A szervezetek üzleti sikere nagyban függ attól, hogy a munkatársak tudását milyen módon sikerül hasznosítani. A tudás a piaci verseny egyik meghatározó tényezőjévé vált. A 2000-ben megrendezett lisszaboni csúcson az Európai Unió államfői elhatározták, hogy az uniót „2010-ig a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdasági egységévé kell tenni”. E célkitűzéssel azonosulva a Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszékének Stratégiai Menedzsment Kutatóműhelye 2004-ben egy új kutatást indított, amelynek fő célkitűzése, hogy a gyakorlatban hasznosítható, ugyanakkor elméletileg és módszertanilag megalapozott megközelítést dolgozzanak ki, amely elősegíti a szervezetek  tudásmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenységeinek tudatos kialakítását és megvalósítását. A kutatás eredményeképp megalkották a „Tudásmenedzsment-profil” folytonos érettségi modellt, amely hét determináns faktor segítségével leírja egy szervezet tudásmenedzsment-gyakorlatát. A modell a tudatos tudásmenedzsment-gyakorlat feltérképezésének egy eszköze lehet, amelynek alapját képező tudásmenedzsment-faktorok meghatározzák a  tudásmenedzsment-gyakorlat során kidolgozandó és fejlesztendő területeket. Bevezették a „Tudásmenedzsment-indexet”, amely egy szervezet tudásmenedzsment-gyakorlatának fejlettségi szintjét mutatja meg.


MÁRKUS Gábor
A porteri gyémántmodell alkalmazása a mikroszintű versenyképesség mérésére
16. – 31. oldal

A szerző jelen cikkében a porteri gyémántmodell elméleti keretrendszere alapján kívánja bemutatni a mikro-(vállalati) szintű versenyképesség mérésének egy lehetséges módját a tulajdonoson kívül legalább egy főt foglalkoztató vállalkozások 500 fős ágazati reprezentatív mintáján. Munkája során 8 változót definiál, melyekből faktoranalízis segítségével a gyémántmodell négy csúcsát állítja elő. A faktorok összeadása után öt egyenlő részre bontja a folytonos, normális eloszlású versenyképességi indexet, majd megvizsgálja és bizonyítja, hogy a kapott csoportok helyes értelmezési keretet adnak a vállalati szintű, relatív versenyképesség mérésére. Végezetül a diszkriminancia-analízis eredményei alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alapadatok ismeretében versenyképességi csoportokba csak kétharmados biztonsággal tudjuk a vállalatokat besorolni.


NÉMETHNÉ Pál Katalin
Jelentések a frontvonalból – verseny és versenyképesség vállalati mélyinterjúk tükrében
32. – 44. oldal

A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2007 folyamán a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja megbízásából végzett kutatást annak vizsgálatára, hogy kimutatható-e összefüggés a nemzetgazdasági ágazatokban folyó verseny erőssége és az ágazatok vállalatainak versenyképessége között. A cikk első részében (Vezetéstudomány, 2008. június) a GKI régebbi vállalati felméréseinek a kutatás szempontjait szolgáló átvizsgálását mutatta be. Ennek során azt találták, hogy gyenge kapcsolat van a válaszadó vállalatok versenyképessége és az általuk tapasztalt verseny erőssége között. A második részben a kutatás során folytatott empirikus kutatás tapasztalatait tárja a szerző az Olvasó elé.

FAZEKAS Dóra
Aukciók az Európai Unió szén-diokxid-kereskedelmi rendzerének próbaidőszakában
45. – 54. oldal

Jelen cikk az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátás kereskedelmi rendszerének próbaidőszakában lezajlott aukciókat elemzi. Ezek lebonyolításának vizsgálata és a tapasztalatok megismerése különösen fontos, nemcsak a kiotói időszakra való felkészüléshez, hanem a 2013 utáni nagyarányú árverések lebonyolításának kialakításához is. A próbaidőszakban négy tagállam tett félre kibocsátási egységeket nemzeti kiosztási tervében, hogy azokat térítés fejében ossza ki. Három ország – Írország, Magyarország és Litvánia – borítékolt, egyenáras árverést rendezett. A dán kormány pedig közvetlenül a piacon értékesítette egységeit. Az árverések sikeresen lezajlottak, azonban egyik tagállam sem tudott igazán profitálni a rendszerből a szén-dioxid-egységek árának mélyrepülése miatt.

MORAG Omri – BARAKONYI Károly
The influence of speed of integration on M&A integration success
54. – 58. oldal

Despite the importance of the dimension of time in the world of competitive strategy, only a few researches have focused on the issue of the speed of the integration (SOI) in the process of merger/acquisition (M&A) and its impact on the deal-success. This article focused on the issue of speed of integration and its impact on the integration effectiveness and the success of the M&A. This impact changes depending on the combination of a number of variables such as the main reason of the acquisition, the type of acquisition, the characteristics of the companies involved in the acquisition, and the selected integration approach. Therefore, every acquirer has to pay attention to the SOI variable and to adjust the optimal speed to the specific acquisition scenario..

Marta GROSSMANOVÁ – Mária VOJTKOVÁ – Pavol KITA
Role of brand loyalty in purchase of sports schoes
59. - 66. oldal

This article reports the results of a study of consumer attitudes to brand loyalty. An empirical investigation is based on the sample of 872 individuals aged from sixteen years and located in the cities with upper and lower ten thousands inhabitants in sports shoes market. First, the creation of brand loyalty is defined, followed by an overview of theoretical works in the field. Finally, the study itself is presented. The study concludes that there is a significant dependence on the degree of loyalty determined by the environment in which consumers live and expenses connected with a specific sport. It also reveals the dimensions of brand selection that is influenced by a reflection of self-image of consumer in spite of the increase of price.

_____________________

Budapest Management Review Vol. 40. June, 2008

Gaál, Zoltán – Szabó, Lajos – Obermayer-Kovács, Nóra
“Knowledge Management Profile” maturity model
pp. 2-15.

To ensure success of an organization effective application of organizational knowledge and knowledge management practice is of critical importance. Knowledge has become one of the most important key to competitive advantage. In 2000 Lisbon European Council agreed on an ambitious goal: making the EU “the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world”. In harmony with this aim, the Strategic Management Research Group at the University of Pannonia launched a new research in 2004, which attempts to develop a practically applicable and, at the same time, theoretically and methodologically founded approach that contributes to the exploration and realisation of knowledge management practice of organizations. As a result of this research the authors form a new, insightful “Knowledge Management Profile” continuous maturity model, which can be used as a tool for mapping knowledge management practice using seven determinant factors. From the average of these factor values „Knowledge Management Index” can be defined, which illustrates the level of development of the knowledge management practice

Márkus, Gábor
Measuring micro-level competitiveness in the context of Porter’s Diamond Model
pp. 16 -31.

In this article the author introduces a micro- (firm) level competitiveness measurement in the framework of Porter’s Diamond Model, based on 500 sector representative questionnaires. He identifies 8 variables from which he reproduces the 4 edges of the Diamond Model with the help of factor analysis. After summing the factors he divides the normally distributed competitiveness index into 5 equal categories, and he investigates and proves that these groups provide a relevant framework for measuring firms’ micro-level relative competitiveness. Finally, the results of the discriminant analysis imply that the probability that a given firm, on the basis of its known core data, will be classified to the relevant competitiveness category is only 2/3.

Némethné Pál, Katalin
Company opinions about competition
pp. 32 - 44.

The GKI Economic Research Co. carried out an investigation on behalf of the Competition Culture Centre of the Hungarian Competition Authority. The question was: whether can be shown connection between strength of competition in the industries of the national economy and competitiveness of companies in these industries. The first part of the article presented results of the elaboration of old company surveys in the GKI according to the research topic. They found here weak connection between estimated competitiveness and realized strength of competition by responding companies in the industries. In the second part author publishes the experiences of new empirical investigations.

Fazekas, Dóra
Auctions in the trial phase of the European Union Emissions Trading Scheme
pp.  45-53.

This paper assesses the trial phase of the European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) from the point of view of the auctions implemented. The auctions implemented in Phase I of the EU ETS provide experience and lessons to prepare for future developments not only in the Kyoto compliance period but also for the third phase starting in 2013. Four countries, Ireland, Hungary, Lithuania and Denmark, included auctioning in their Phase I National Allocation Plans. Three countries used the same design, a sealed-bid uniform-price auction, while Denmark decided not to have an auction, but organized direct sales through an agent. Auctions appeared to be successful in terms of being implemented, the structure seems to work, however no Member State was able to generate the maximum output in revenue due to the price collapse on the allowance market.

Morag Omri – Barakonyi, Károly
The influence of speed of integration on M&A integration Success
pp. 54 -58.

Despite the importance of the dimension of time in the world of competitive strategy, only a few researches have focused on the issue of the speed of the integration(SOI) in the process of merger/acquisition (M&A) and its impact on the deal-success. This article focused on the issue of speed of integration and its impact on the integration effectiveness and the success of the M&A. This impact changes depending on the combination of a number of variables such as the main reason of the acquisition, the type of acquisition, the characteristics of the companies involved in the acquisition, and the selected integration approach.Therefore, every acquirer has to pay attention to the SOI variable and to adjust the optimal speed to  the specific acquisition scenario.

Marta Grossmanová – Mária Vojtková – Pavol Kita
Role of brand loyalty in purchase of sports shoes
pp. 59 - 66.

This article reports the results of a study of consumer attitudes to brand loyalty. An empirical investigation is based on the sample of 872 individuals aged from sixteen years and located in the cities with upper and lower ten thousands inhabitants in sports shoes market. First, the creation of brand loyalty is defined, followed by an overview of theoretical works in the field. Finally, the study itself is presented. The study concludes that there is a significant dependence on the degree of loyalty determined by the environment in which consumers live and expenses connected with a specific sport. It also reveals the dimensions of brand selection that is influenced by a reflection of self-image of consumer in spite of the increase of price.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru