November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 40. k. 2009. március


HOVÁNYI Gábor
Sms a menedzsmentben. Gondolatok egy új menedzsmentkoncepcióról a globális válság idején
2. – 9. oldal

1517. október 31-én Luther Márton ágostonrendi szerzetes kiszögezte 95 tézisét Wittemberg templomának kapujára. Ennek meg is lett a foganatja: a pápa egykettőre kiátkozta. Most, hogy nyakig ülünk a globális pénzügyi válságban és eljutottunk az ezt követő globális gazdasági válság küszöbére, érdemes vállalni a kockázatot, és „kiszögezni” ezt a Luther Mártonénál jóval kevesebb, mindössze 21 tézist – mint tételsort – a Vezetéstudomány hasábjaira – azzal a gondolattal, hogy vajon ezekért is exkommunikálás jár-e majd?


HOMOLYA Dániel
Környezeti kockázatok felmérése - Paraméterek bizonytalanságának hatása
a kockázatkezelési döntéshozatalra
10. – 18. oldal

A környezeti kockázatok megfelelő felmérése és kezelése napjaink egyik legfontosabb kérdése, nemcsak a szakmai, hanem a széles értelemben vett közvélemény számára. A szerző cikkében azt vizsgálja, hogy a környezeti kockázatok felmérésének milyen megközelítései vannak. Kulcskérdésként pedig arra koncentrál, hogy a kockázatkezelési döntéseket hogyan befolyásolja a becslések bizonytalansága. Először a környezeti kockázat definícióját adja meg, majd azt mutatja be, hogy a környezeti kockázatok kezelésére vonatkozó megközelítések milyen párhuzamban állnak a pénzügyi rendszerrel, mint komplex rendszerre vonatkozó megközelítésekkel. Végül a jelenleg legnagyobb kockázatoknak tartott környezeti kockázatokat ismerteti röviden. A cikk második részében kockázatkezelési alternatívákat mutat be, és azt, hogy a kockázatkezelési lépések kiválasztását befolyásolja a bizonytalanság. Ezt illusztrálandó Brouwer-Blois (2008) modelljét használva a soklépéses szimulációt és alternatív döntési kritériumot – a kritikus (extrém) költség-hatás mutatót – alkalmazza.

KISS Lilla Veronika
A hatékonyság növelésének lehetőségei az önkormányzatoknál
19. – 28. oldal

A tanulmány röviden bemutatja a magyar önkormányzati szektor feladatrendszerét és a finanszírozás jelenlegi helyzetét, valamint az Új Közmenedzsment módszer hazai alkalmazása nyújtotta lehetőségeket. A tanulmány ambíciója az önkormányzati szektor szorult gazdasági helyzetének vizsgálata kapcsán a  gazdaságfejlesztés és a hatékonyságnövelés lehetőségeinek vizsgálata. A szerző menedzsmentmódszereket ajánl a hivatali vezetés hatékonyságának növeléséhez, kiemelve a különböző módszerek alkalmazásának problémái mellett azok hosszú távú előnyeit, hasznait.

DEMETER Krisztina
Szolgáltatások versenyképességének elemzése vállalati példák alapján
29. – 37. oldal

A szolgáltatások ma már a magyar gazdaság jövedelmének kétharmadát állítják elő. Ezért e szektor versenyképességi jellemzőinek megismerése és fejlődési tendenciáinak feltárása elengedhetetlen feladat a versenyképességet kutatók számára. E cikk első része (Demeter, 2009, Vezetéstudomány, 2. sz.) kérdőívek felhasználásával vizsgálta a szolgáltató vállalatok működését, összehasonlítva őket a termelő szektor vállalataival is. Ez a második rész öt nagy szolgáltató vállalatnál készített interjú segítségével elemzi a cégek működési jellemzőit, és ezek ismeretében próbál következtetéseket levonni a teljes szolgáltatási ágazatra. Az eredmények azt sugallják, hogy a valódi verseny a szolgáltató szektorban is megkezdődött, ami várhatóan a szolgáltatási színvonal növekedéséhez vezet a nem túl távoli jövőben.


Az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága emlékülése
38. - 48. oldal

2008. december 10-én az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága emlékülést rendezett az egy évvel korábban elhunyt Ladó László, a tudományág egyik nagy egyéniségének tiszteletére. Alábbiakban az ott elhangzottak alapján készített jegyzőkönyv szerkesztett változatát közöljük.


VARGA Szabolcs
A korrupció és a védekezés lehetőségei. Konferencia-beszámoló
49. – 55. oldal

A Magyar Tudományos Akadémia Ipari és Vállalatgazdasági Bizottsága 2009. október 9-én rendezte harmadik korrupcióellenes konferenciáját. Az előadók, a magyar közélet 14 prominens személyisége, közül ketten a politikai élet ismert szereplői, további ketten a magyar jog és igazságszolgáltatás vezető tisztségviselői voltak. Hatan közvetlenül a korrupció által leginkább sújtott területek elöljáróiként, hárman kutatóként (jeles egyetemi tanárként), s egy kamarai vezető a vállalati szféra képviseletében fejtette ki nézeteit a témáról. Amint ezt dr. Papanek Gábor, a Bizottság és a konferencia elnöke kiemelte, a rendezvény, a sok, olykor egymást kiegészítő, olykor ütköző nézet törekedett világos áttekintést adni a korrupció okairól, hatásairól, valamint az e visszaélés elleni küzdelem aktuális tennivalóiról.

__________________

Budapest Management Journal Vol. 40. 2009 March

Hoványi , Gábor
SMS in the management – Thoughts about a new management conception in the global crisis
pp. 2 – 9.

On 31 October, 1517 Martin Luther nailed his 95 theses to the door of the church in Wittenberg. To response the pope fulminated him as soon as possible. Recently we
have been in the global financial crisis, and we have been on the eve of the global economic crisis, so we need take the risk and nail these 21 theses. Keywords: SMS (Surprise anagement System) model, financial crisis, economic crisis, management


Homolya , Dániel
Assessment of environmental risks – effects of parameter uncertainty to the risk management decisions
pp. 10 -18.

Adequate assessment and management of environmental risks is a key question nowadays also for professional experts and also for the overall public. In this article the author examines the different approaches concerning environmental risks. He concentrates as a key question the influence on risk management decisions of uncertainties raised by our estimations. First he analyses the definition of environmental risks, and he shows the similarities and differences between approaches concerning environmental risks and risks threatening financial system, and finally he gives short overview on the most current environmental risks. In the second part of the paper he presents risk management alternatives and analyses the influential
power of uncertainty on risk management decisions. In order to illustrate this phenomenon the author applies the model of Brouwer-Blois (2008) with multistep simulation and an alternative decisive criterion, the ranking based on critical (extreme) cost to effect measure.


Kis , Lilla Veronika
Efficiency rising opportunities at local governments
pp. 19 – 28.

This essay examines the functions of the hungarian local governmentary sector and the actualities of its financing structure, just as the local adaptation of the provided facilities by the use of New Public Management system. The ambition of the essay is to examine the
possibilities of economic development and expansion of efficiency of the local overnmentory sector being is a plight economic stage. It has been offered some management methods to rise the efficiency of the mayor’s office management, empasised the problems and the long term advanteges and benefits by using different methods.

Demeter , Krisztina
Case based analysis of service competitiveness
pp. 29 – 37.

Services produce two third of Hungarian GDP. Thus knowing the competitive characteristics and future development tendencies of this sector is an inevitable task for researchers of competitiveness. The first part of this article (Demeter, 2008) used questionnaire survey to analyze service providers’ operations also in comparison with production companies. The objective of this second part is to discover these operational characteristics at five large service companies in more detail, based on interviews and to provide consequences for the future of the whole service sector. The results suggest that the real competition has started in the service sector which hopefully will lead to service level increase in the close future.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.