Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vezetéstudomány 40. k. 2009. február


REKETTYE Gábor – ifj. REKETTYE Gábor
A világ jövője – a jövő marketingje
2. – 8. oldal

A tanulmány első része a XXI. század elején a Földön végbemenő ökológiai változásokkal foglalkozik, és arra a  megállapításra jut, hogy a gazdasági tevékenységek változtatására és alkalmazkodásra van szükség. A klímaváltozás gyorsulása, a Földünk által küldött vészjelek egyértelművé teszik, hogy a vállalatvezetési filozófiában paradigmaváltoztatásra van szükség. Ez a változás komoly hatással lesz a jövőbeni marketingre is. A tanulmány második része azokat a várható trendeket veszi sorra, amelyek a jövő marketingjét fogják meghatározni.
A szerzők azt jósolják, hogy a társadalmi marketing és a társadalmilag felelős marketing komoly előretörése várható mind az elméletben, mind a gyakorlatban. Mindez világszerte felveti a marketingkutatók és a marketinget művelők felelősségét a társadalmilag felelős fogyasztás meghatározásában és népszerűsítésében


DEMETER Krisztina
Szolgáltatásmenedzsment Magyarországon a  termelő- és a szolgáltatóvállalatoknál
9. – 22. oldal

A szolgáltatási tevékenységek ma már döntő szerepet játszanak a gazdaságok működésében, nemcsak az egyre nagyobb arányt képviselő szolgáltatószektorban, hanem a  termelővállalatoknál is. Ez a tanulmány – a szolgáltatásmenedzsment néhány elfogadott tételének felhasználásával – azt vizsgálja, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem versenyképesség Kutató Központja által szervezett versenyképesség-kutatás 3. fordulójának
adatai alapján mit tudunk mondani ma Magyarországon a szolgáltatásokról. Fő megállapításai
szerint hazánkban a termelővállalatok ma felkészültebbek a szolgáltatások nyújtása terén, mint maguk a szolgáltatók. Erőfeszítéseiket nemcsak a szolgáltatásminőség javítására, hanem a szolgáltatásnyújtási folyamat fejlesztésére is fordítják. A nagyobb erőfeszítés pedig erőteljesebb hatást gyakorol a vállalatok jövedelmezőségére és a vevői érték növekedésére egyaránt.

VANICSEK Mária
Forrásallokáció az egészségügyben
23. – 37. oldal

Az egészségügy finanszírozásával kapcsolatban legtöbbször emlegetett probléma az erre fordított források szűkössége. A cikk során ugyan erre is kitér a szerző, de a fő mondanivaló az, hogy a források hatékony felhasználását a rendszerek közötti és az alrendszereken belüli forráselosztás jelentősen rontja. Tehát nemcsak, hogy kevés jut az egészségügyre, hanem az is gond, hogy ami van, azt rosszul költik el. A szerző arra is keresi a választ, hogy a finanszírozás jelenlegi formája milyen érdekeltségeket keletkeztet a nagy egészségügyi ellátórendszerekben: a háziorvosoknál, a járóbeteg-ellátásban, a fekvőbeteg-ellátásban és a prevenció területén. Mi az oka annak, hogy az irányítók megszorító intézkedései ellenére időről időre újratermelődik a régi struktúra? Ha igaz, hogy az egészségügy lyukas zsák, a kérdés az, hogy hol vannak a lyukak? Van-e remény a korábbi beidegződések átrendezésére?
A szerző nem újabb egészségügyi reformelképzeléssel áll elő, hanem a probléma elemzésére vállalkozik, és arra szeretne rámutatni, hogy a jobbító szándékkal kidolgozott reformokat a finanszírozás oldaláról milyen tényezők akadályozták meg. Végezetül néhány elvet fogalmaz meg, amelyek következetes végrehajtásával kiutat lehet találni a rossz beidegződések ördögi köreiből.

VAS Réka
Válaszúton az információs társadalom
38. – 43. oldal

Az elektronikus ügyintézés, a kormányzati és üzleti szolgáltatások együttesen az információs társadalom eléréséhez vezető út eszközei. Ezek megfelelő alkalmazásával hatás gyakorolható az ország versenyképességére, a hazai és nemzetközi elvárásoknak való megfelelésre. A gazdasági növekedés egyik alapfeltétele, hogy az intellektuális tőke megléte mellett biztosított legyen azon eszközök és szolgáltatások köre, amelyek katalizálják a gazdasági folyamatokat azáltal, hogy lehetővé teszik a racionális, hiteles és megbízhatóbb működést. Az elektronikus ügyintézés az elektronikus azonosítással kapcsolatos problémák megoldását is megköveteli. Ennek érdekében meg kell vizsgálni a lehetséges megoldások előnyeit és hátrányait, technológiai hátterét, valamint a beruházás és a fenntartás költségeit is.

MAJLÁTH Melinda
A környezetbarát terméktulajdonság fontossága a fogyasztói döntésekben. Egy empirikus kutatás eredményei
44. – 56. oldal

A környezetbarát fogyasztói magatartás vizsgálata a környezeti problémák fokozódásával és antropomorf forrásának elismerésével egyre inkább előtérbe kerül. A nemzetközi és hazai kutatások egyértelműen erősödő pozitív környezetbarát attitűdről számolnak be, miközben a magatartásban csak kisebb változások mutatkoznak. Jelen cikk a budapesti lakosokból vett véletlen minta segítségével igyekszik azonosítani azokat az ismérveket, amelyek mentén leginkább különböznek a környezetbarát terméket vásárló és nem vásárló csoportok.

VIRÁG Attila
Energiastratégiák a vezetékesgáz-üzletágban
57. – 65. oldal

A tanulmány a vezetékesgáz-üzletágat vizsgálja az Európai Unió és Oroszország viszonylatában. A két gazdasági és világpolitikai szereplő, merőben eltérő energiastratégiai felfogások mentén alakítja energiabiztonságra vonatkozó célrendszerét. A két szerző a 2005–2006 fordulóján lezajlott orosz–ukrán gázár vitát követően új taktikai lépések meghozatalára kényszerült. Több európai és orosz gázvezetékprojekt megvalósítása kezdődött meg, illetve gyorsult fel. A Nabucco, valamint az Északi és Déli Áramlat vezetékek megvalósítása körüli stratégiai küzdelem jól megvilágítja az aktuális „erőviszonyokat” az Európai Unió és
Oroszország viszonylatában a vizsgált területen.

_____________________________

Budapest Management Review Vol. 40. 2009 February


Rekettye, Gábor – ifj. Rekettye, Gábor
The future of the world and the marketing of the future
pp. 2-8.
The first part of the study analyses the dominant ecological changes taking place in our world at the beginning of the new Millennium and comes to the conclusion that mitigation and adaptation is needed in the economic behavior of the mankind. The climate changes, the danger signals sent by our planet make it sure that a paradigm shift is necessary in the managerial philosophy. This paradigm shift will strongly influence the marketing activities in the future. The second part of the paper tries to list the possible new trends which will shape the marketing in the future. The authors predict that social and societal marketing will gain
in importance in the future. It emphasizes the responsibility of academics and practitioners of marketing in influencing the responsible consumption all over the world.

Demeter , Krisztina
Service management at the manufacturing and service companies in Hungary
pp. 9 – 22.

Service activities nowadays play a crucial role in developed economies. This statement is true not only in the ever increasing service sector,  but also at manufacturing companies. This study gives a picture about services in the Hungarian economy on the basis of the 3rd round
competitiveness survey organized by the Competitiveness Research Centre of Corvinus University of Budapest. Some hypotheses based  on classical service management issues are tested. According to the most important conclusions, manufacturing companies in Hungary are more prepared today to provide services than the service sector itself. Manufacturing companies put efforts both into improving service quality and processes. And these efforts appear in increasing profitability and customer value.

Vanicsek , Mária
Resource allocation in the health care system
pp. 23 - 37.

Often mentioned problem in connection with the health care financing is the shortage of financial resources. In the article the author also mentions this problem but her main focus is that the badly organized distribution between the health care systems and subsystems demages  the efficient utilization of resources. Not only the health care fund is low but the existing one is badly spent as well. The author is looking for answers what kind of interests occur in the different health care systems (family doctors, ambulance service, hospital cure and the prevention) as a result of the present resource allocation. What is the reason that in spite of the restrictive regulations of the authorities the old structure reproduced periodically? If it is true that the health care financing is as leaky as a sieve where are the leaks? Is there any hope to restructure the old innervations? The author does not want to introduce a new reform process but to analyze the abovementioned problem and shows the reasons hindering the reforms elaborated with the best intention from the side of financing. At the end she lays down  several principles that realizing steadily gives the hope to break out from the vicious circles.

Vas , Réka
Dilemmas in the information society – Actual issues of the electronic identification
pp. 38 – 43.

Electronic administration, governmental and business services together are those tools that enable the formation of the information society. With the adequate application of these tools influence can be exerted not only on the competitiveness of the country but also on meeting national and international requirements. An essential of economic growth – beside
the existence of intellectual capital – is ensuring all of those tools and services that catalyze economic processes by enabling rational, authentic and reliable operation. Electronic administration also requires to solve the problems of electronic identification. Accordingly the advantages and disadvantages, the technological background and the investment and operation costs of all possible solutions have to be analyzed in detail.

Majláth , Melinda
Importance of environmentally friendly product attribute in buying decisions – results of an empirical study
pp. 44 – 56.

Analysis of environmentally friendly behaviour has got into the centre of interest due to the increase of environmental problems and to the acceptance of the anthropomorphic origin of them. International and Hungarian studies reports increasing environmentally friendly attitude however changes in behaviour can only be experienced occasionally. This article tries to
identify those factors, which can differentiate green consumers from nongreen ones based on a probability sample of adults living in Budapest. The subject of this analysis is the purchase of an exercise book made of recycled paper, which activity needs only low compromise from the consumer. The relative importance of environmentally friendly product attribute has been
identified by conjoint analysis (CVA) and after that, respondents have been divided into two groups: those who ordered above average importance to recycled paper-attribute and those who did not. The two consumer groups did not show difference alongside socio-demographic features, and what is more, among psychographic factors (such as ecological world-view,
environmental knowledge, acceptance of green norms, perception of environmental problems) only perceived irrelevance of individual actions was able to differentiate the respondents significantly. This means that those who believe in the effect of individual actions in solving environmental problems order significantly higher importance to environmentally friendly
product attribute. That is why green marketers should emphasise the relative effectiveness of consumers’ actions in the near future.

Virág , Attila
Energy strategies at the wired gas branch of business in relation of the European Union and Russia
pp. 57 – 65.

The study examines the wired gas branch of business in relation of the European Union and Russia. The two economics and world politics actors form their energy safeness related goal systems besides merely different energy strategy conceptions. The two actors were forced to take new tactical steps after the Russian-Ukranian gas price debates that took place in the turn of 2005–2006. The implementation of more European and Russian gas pipe line projects started and speeded up. The strategic fight around the implementation of Nabucco and North/South Stream pipelines brightens the actual force-relations in relation of the European Union and Russia on the examined area.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru