November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstduomány XL. Évfolyam 2009. január

 

BARAKONYI Károly
A business schoolok szerepváltozásai - Kihívások és változások a menedzserképzésben és az MBA-oktatásban
2. – 15. oldal

Az amerikai üzleti iskolák kialakulásuk után szakiskolákként működtek, az üzlet irányítását szakmának fogva fel. A XX. század közepén a hidegháborús fenyegetettség közepette az oktatás színvonalának növelése a nemzetvédelemi kérdések élvonalába került. Néhány évtized alatt szakiskolákból a menedzsmenttudomány fellegváraivá váltak. Ezzel azonban átestek a ló túlsó oldalára: a tudományos kiválóság vágya, a kutatáscentrikusság, az elmélet és a módszertan fetisizálása mind távolabbra sodorta az üzleti iskolákat az üzleti gyakorlattól. Elméleti folyóiratokban való publikálás, az azokra történő hivatkozás fontosabb lett, mint a gyakorlattal való kapcsolat, az eredmények gyakorlati alkalmazása. A menedzserképzés újabb fordulóponthoz érkezett: olyan átalakulásra van szükség, amely megteremti az egyensúlyt a menedzsment, mint szakma és a menedzsment, mint tudomány között.

GELEI Andrea
Hálózat - a globális gazdaság kvázi szervezete
16. – 33. oldal

A tanulmány célja, hogy értelmezze a globális gazdaság alapvető fontosságú építőelemét, az üzleti hálózatot, majd megvizsgálja annak felépítését és működésének főbb vezérlő elveit. Először az alapfogalmak – üzleti hálózat, ellátási lánc és ellátási háló – meghatározására és azok felépítésének bemutatására kerül sor. Ezt követően a cikk röviden ismerteti, hogy melyek voltak azok a vállalati gazdálkodás környezetében végbement változások, melyek a gazdaság hálózatosodását elősegítették és ennek kapcsán elvezettek az üzleti hálózatok versenyképességben játszott szerepének erősödéséhez. A szerző ugyanakkor bemutatja a kialakuló új gazdasági modell, az ún. hálózati gazdaság működési modelljének lényeges új tulajdonságait. A tanulmány ezután ismerteti az üzleti hálózat – s ezen belül az ellátási lánc – működtetésében meghatározó koordinációs mechanizmusokban megfigyelhető markáns változásokat. Végül részletesen ismerteti az üzleti hálózat két fő építőelemét: a hálózatot alkotó üzleti egységeknek, illetve a közöttük kialakuló kapcsolatoknak az alapvető típusait.

HETESI Erzsébet  - VILMÁNYI Márton
Modellezhető-e az üzleti kapcsolatok teljesítményének értelmezése? - Szakirodalmi összefoglalás és modellfejlesztés
34. – 43. oldal

A tanulmány a szervezetközi kapcsolatok teljesítményének mérési problémáit elemzi. A szerzők dolgozatuk első részeiben áttekintik a releváns szakirodalmi eredményeket, majd azokat a teljesítménymenedzsment megközelítésével ötvözve bemutatják a kapcsolati teljesítmény általános mérésére javasolt modelljüket. Vizsgálatukban a vevői-szállítói együttműködések értékalapú megközelítéséből indulnak ki, ahol a kapcsolati érték fogalmát gazdaságilag közvetlenül értékelhető, és nem értékelhető elemekre bontják. A kapcsolati teljesítményt többdimenziós fogalomként értelmezik, és megkísérlik azonosítani annak legfontosabb tényezőit. A kapcsolati teljesítményt az eredmények, a folyamatok és a képességek dimenzióival írják le, ahol külön figyelmet szentelnek a hálózati kapcsolatok teljesítményre gyakorolt hatásának. A modell természetesen kísérleti jellegű, annak empirikus tesztelése már megtörtént, de e tanulmány keretei nem teszik lehetővé az eredmények mélyelemzését.

FÜZY Annamária
Az új generációs tudásmenedzsment és sikerének záloga
44. – 49. oldal

„Where is the knowledge we have lost in information?"
T. S. Eliot: Choruses from "The Rock"
Miben rejlik egy szervezeti tudást támogató informatikai projekt sikere? Milyen új eszközök állnak rendelkezésre napjainkban a tudás megragadására és elérhetővé tételére?
A 2.0-ás forradalom elérte a tudásmenedzsment-eszközöket is. Korunk nagy szervezeteiben a tanulási képesség vált a tartósan fenntartható versenyelőnyök fő forrásává, így ezzel párhuzamosan a hatékony megvalósításhoz szükséges információtechnológiai megoldások is előtérbe kerültek. Az IT azonban csak közvetetten képes hatni a szervezet versenyképességére, a szervezeti tanulás támogató funkciójaként.
A cikk célja a tudásmenedzsment-rendszerek újabb formáinak bemutatása, illetve ezen rendszerek sikertényezőinek vizsgálata.

VIRÁG Miklós – KRISTÓF Tamás
A többdimenziós skálázás a csődmodellezésben
50. – 58. olddal

A tanulmány a csődmodellezési szakirodalomban alulreprezentált, ugyanakkor kiváló klaszterezési teljesítményt nyújtó többdimenziós skálázás csődmodellezési alkalmazását mutatja be empirikus vizsgálattal alátámasztva. Az empirikus vizsgálat alapján levonható a következtetés, hogy a többdimenziós skálázás a logisztikus regresszió elemzéssel kombinálva klasszifikációs képességben és interpretálhatóságban bármelyik alternatív csőd-előrejelzési módszerrel felveszi a versenyt.

_______________________________________


Budapest Management Review Vol. 40. January 2009.


Barakonyi, Károly
Role changes of the business schools – Challenges and changes in the management education and the MBAs
pp. 2 – 15.

The American business schools at the early times functioned as trade schools, define business management as a profession. During the Cold War increasing the standards of education became a critical question of national defense: in the next decades the commercial schools transformed themselves into citadel of management science. But at the same time undesired effects sprang to existence: competing for scientific excellence, concentrating on research, fetishism of theory and methodology swap business schools too far from the business practice. Publication of article in theoretical periodicals, impact factors and references became more important than cooperation with practice. By now management education arrived to a new turning point: changes are necessary to create a new equilibrium between management as a science and management as a profession.


Gelei,  Andrea
The business network – the quasi organization of the global economy
pp. 16 – 33.

The aim of the paper is to present and interpret the basic building element of global business: the business network, its structure and operation. First basic terms – network, supply chain, supply network – are defined and described, than those changes are introduced that played significant role in increasing their importance. Characteristics of the new network economy are presented; especially changes in the coordination mechanism between cooperating parties in the network are demonstrated. Finally the two building blocks of global business networks: (i) nodes (business units) and (ii) threads (partnerships) are described in details.

Hetesi, Erzsébet - Vilmányi, Márton
Could the performance of business relationships be modeled? – Literature summary and model development
pp. 34 – 43.

This study analyses the measuring problems of performance of the inter-organisational relationships. In the first parts of this study the authors review the results of the relevant literature and present their suggested model which would be able to measure the relationship performance. In their research they proceed from a valuebased approach of  buyer-supplier cooperation in which the relationship performance category is divided into economic directly evalueable and non-evalueable elements. The relationship performance is defined a multi dimensional category and the authors attempt to identify its most important factors. The relationship performance is described with the dimensions of results, the processes and the abilities. The model has been in a trial version, its empiric test was done, but the frames of this study does not allow of deep-analysis of its results.


Füzy, Annamária
The new generation of knowledge management and the keys of its success
pp. 44 – 49.
What is the secret ingredient of an information technology project supporting the learning of an organization? What are the current tools to enhance knowledge and make it available for everyone?
The 2.0 revolution has arrived already. Nowadays, the capability of learning has become the main source of the sustainable competitive advantages. Paralelly, the effective IT solutions have come forward as well. However, information technology can only influence the organization’s competitiveness indirectly, by supporting the organizational learning.
The aim of this article is therefore to introduce the new instruments of knowledge management, and show the key factors of their success.


Virág, Miklós - Kristóf, Tamás
Multidimensional scaling in bankruptcy modeling
pp. 50 – 58.

This article presents the applicability of multidimensional scaling techniques in the field of bankruptcy prediction based on empirical research. The relative neglect of multidimensional scaling techniques in bankruptcy literature does not coincide with the high level of their reliability. On the basis of empirical research it can be concluded that multidimensional scaling – in combination with logistic regression analysis – is competitive with other known bankruptcy modeling methods, as far as classification power and interpretability are concerned.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.