December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 42. kötet 2011. november


SZABÓ Katalin
Állandósult túlkereslet a tehetségpiacon
2. – 15. oldal

„Háború a tehetségekért”, „tehetségválság”, „tehetséghiány”: mind gyakrabban ütközünk e kifejezésekbe az üzleti lapok címoldalán vagy a nemzetközi szervezetek jelentéseit olvasva. A munkaerő-piaci egyensúlyhiány ugyanis korántsem csak a munkanélküliség oldaláról nézve kritikus, a gazdaságok prosperitását a munkaerőhiány is fenyegeti. A vállalatok, az egyetemek vagy a kormányzati szervek nagy nehézségekbe ütköznek, ha tehetséges munkatársakkal akarják feltölteni a megüresedett vagy újonnan megnyíló álláshelyeiket. Különösen aggasztó a hiány az egészségügyben, az oktatásban, az IT-szektorban és az üzleti szolgáltatásokban. Éppen azokban az ágazatokban csillapíthatatlan tehát a túlkereslet, amelyek a XXI. században – az emberi erőforrások fejlesztése vagy az üzleti élet dinamizálása révén – az országok versenyképességét meghatározzák. A szerző a globálissá szélesedett tehetséghiány okait vizsgálja. Elemzése alapján következtetéseket von le
a kívánatos stratégiákra nézve, amelyek enyhíthetik a problémát a világméretű tehetséghiány korszakában.*

LUKOVSZKI Lívia
Vállalkozói személyiségjegyek – avagy mi teszi a vállalkozót?
16. – 30. oldal

A cikk célja, hogy bemutassa a magyar kis- és középvállalkozók jellemvonásait a külső befolyásoló tényezők figyelembevétele mellett. Az eddigi vállalkozói jellemvonásokat kutató elméletek arra törekedtek, hogy univerzális tulajdonságokat, karakterisztikákat azonosítsanak. Ezen kutatás középpontjában a korábbiakkal ellentétben az a feltételezés áll, miszerint a vállalkozók a tulajdonságok szempontjából is különbözőek, e heterogén csoportokon belül azonban lehetséges kialakítani olyan homogén klasztereket, melyekre hasonló környezeti tényezők közepette sajátos tulajdonság-kombinációk jellemzőek. A létrehozott vállalkozói klaszterek esetében lehetőség nyílik a csoportra jellemző belső tulajdonságok és a csoportot meghatározó külső tényezők azonosítására.

TESSÉNYI Judit
Dinamikus következetlenségek és az érzelmek szerepe a szerencsejátékokban
31. – 39. oldal

A napjainkban leginkább elfogadott definíció szerint az olyan magatartásváltozást nevezzük kóros játékfüggőségnek, amikor az egyén olyan viselkedési zavarban szenved, mely állandó és visszatérő problémát okoz az illető szerencsejátékokkal összefüggő viselkedésében, és ezzel negatívan befolyásolja személyes kapcsolatait és hivatásbeli céljait (Demetrovics és tsai, 2009). A szerző munkája elején röviden utal a kapcsolódó gazdaságpszichológiai elméletekre, majd néhány friss kutatási eredményt mutat be, amelyek lényegesek a korlátozottan racionális emberi viselkedés megértésében, illetve a fogyasztási preferenciák és az időinkonzisztens döntések előrejelzésében (Andrade – Iyer, 2007; Rabin, 2008; Barkan – Busemeyer, 2005). A hivatkozott kutatási eredményeken felül az addiktív fogyasztói magatartás vizsgálatára további két kísérletsorozatot elemez. Végül saját kutatási eredményét mutatja be, amely rávilágít a szerencsejátékosok – dinamikusan inkonzisztens – döntéseinek hátterére: ma már szinte közismert, hogy a szerencsejátékos emberek önnön korábbi terveiket szegik meg, és azután többet tesznek fel a játékra, mint azt kezdetben megtervezték.

KOVÁCS Zoltán
Ellátási láncok irányítási algoritmusai a sörjáték példáján
40. – 48. oldal

A sörjáték egy szimulációs eszköz, amely rendszerdinamikai sajátosságok bemutatására szolgál egy egyszerűsített ellátásilánc-modell alkalmazásával. A szerző ennek egy továbbfejlesztett, véletlenszerű igényt tartalmazó változatát használja. A cikkben öt irányítási algoritmust mutat be: 1. visszacsatolást nem tartalmazó, vezérlés jellegű mechanizmus, ami állandó rendelési időközt és állandó rendelési mennyiséget alkalmaz, 2. közvetlen visszacsatolás, 3. két beavatkozási határértéket tartalmazó állásos szabályozás, 4. egy célértéket tartalmazó visszacsatolás, 5. előrejelzésen alapuló előrecsatolás. Az elemzések részben lejátszott játékok felhasználásával, részben pedig Monte Carlo szimulációval történtek.


FORGÁCS Tamás
A távmunka elméleti vizsgálata

A gazdasági folyamatok és a technológia fejlődése egyre inkább a változásokra gyorsan reagáló és az egyedi igényeket kiszolgálni képes szervezetek létrejöttét támogatják. Ennek alapfeltétele a rugalmasság, nemcsak a szervezeten kívül, hanem belül, a szervezeti felépítésben, a foglalkoztatásban is. A távmunka, mint ezt a rugalmasságot a technológia által az egyik leginkább biztosító új munkaszervezési mód, várhatóan egyre nagyobb szerepet kap a foglalkoztatási gyakorlatban. A távmunka alkalmazása azonban sok-sok nehézséget, de lehetőséget is magában rejt, emiatt fontos lehet megismerni főbb jellegzetességeit, hogy szélesebb körű alkalmazásának hatásai elemezhetők legyenek, illetve lehetőség legyen meghatározni az esetleges beavatkozási területeket. A szerző célja, hogy a témára vonatkozó magyar irodalmat bővítse néhány fontosabb elméleti modell ismertetésén és elemzésén keresztül.


Budapest Management Review November, 2011 Vol. 42.

Szabó, Katalin
Steady-state over-demand in the talent market
pp. 2-15.

“Talent war”, “talent crunch”, “talent shortage”: ever so often we come across these expressions on the front pages of business magazines or when reading the reports of international organizations. The disequilibrium of the job market is far from being only critical in terms of oversupply, the prosperity of economies is endangered by under-supply too. Firms, universities or governmental organizations are facing great challenges, when attempting to fill the openings or newly created positions with talented colleagues. Shortage is especially distressing in the healthcare industry, in the education, in the IT sector and in the business service sector, The demand is inappeasable exactly in those sectors, which in the 21th century – through the development of human resources or the dynamization of business life – determine the future competitiveness of countries. The author examines the reasons of the global alent shortage. She also formulates some conclusions for the desirable strategies which can moderate the problem of job market disequilibrium.

Lukovs zki , Lívia
Entrepreneurial traits – or what makes an entrepreneur
pp. 16 – 30.

If we try to map those entrepreneurial characteristics that are necessary to the success, we receive a quite multi-faceted picture based on the literature. The authors  dealing with the topic, emphasize different characteristics, they place emphasis to different characteristics in connection with the entrepreneurial traits leading to success, so it’s hard to emphasize the principal features. The entrepreneurs don’t form a homogeneous group in terms of the characteristics. Different characteristics dominating in the case of those entrepreneurs who came from different surroundings and have different background, so it is not possible to declare it about a characteristic that it’s important for every entrepreneurs to the achievement of the entrepreneurial success. The author’s examination’s aim was to demonstrate the relationship of entrepreneurial characteristics with each other and with the environmental factors with statistic methods. In the course of examination of the relationship between entrepreneurs’ inner characteristics and the environmental effects she proved that the entrepreneurs’ quite heterogeneous group can decomposable to other different sub-groups with specific characteristiccombinations depends on environmental factors. In those entrepreneurial-groups that the author created it’s well observable the effect of the environmental factors to the different characteristics.

Tessén yi, Judit
Dynamic inconsistencies and emotions in gambling behavior
pp. 31. - 39.

In this paper/presentation, the author intends to present some results of studies about consumer preferences and time inconsistent decisions (Barkan, Busemeyer, 2005; Andrade – Iyer, 2007; Rabin, 2008). These results partly explain underlying factors of the development of addictions, however, they don’t tell much about about prevention and treatment. Pathological gambling is defined by a change in one’s behavior, having an adverse influence on one’s relationships and in achieving lifetime goals (Nemeth, 2000; Demetrovics 2008). Addictive consumption is an example of suboptimal consumption. She will present two experiments (Andrade – Iyer 2007) and two basic results on addictive consumption. People tend to undervalue the present value of their future consumption, and people have biased projection in predicting future values of consumption. The latter is formalized in the so called “projection bias” Loewenstein et al., 2000). In addition, results also show gain-loss asymmetry. In this presentation, the author will also describe emotional influence on
gambling behavior.


Kovács , Zoltán
Control algorithms of the supply chains on example of the beer game
pp. 40. – 48.
The beer game is a simulation tool to present the dynamics of a system using a simplified supply chain model. In this paper the author allows a random demand pattern and five control algorithms are presented to handle the problem: 1. open loop mechanism which applies fixed reorder period and order quantity, 2. direct feed back, 3. feed back with switch gap, 4. feed back with target value, 5 forecast based feed forward. Analyses are based on both played games and Monte Carlo simulation.


Forgács , Tamás
Theoretical examination of telework
pp. 49. – 62.

The economic trends and the technological change increasingly supports the companies which are able to respond quickly to the changes and able to serve unique custom needs. The basis of this new business model is the flexibility, not only outside the company, but inside the organization too, including the employment methods as well. The telework is one of the most suiting work organization method which offers the required flexibility, based on the technology, therefore it is predictable that in the future we will meet more with telework. However besides the benefits, telework also brings threats, which could be analyzed to determine and reach the best micro and macro effects. In this study few important theory and model are presented and evaluated to extend the limited Hungarian literature about telework.

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com