November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 42. kötet 2011. szeptember


NEMES Ferenc – SZLÁVICZ Ágnes
A vezetés szerepe a dolgozói elégedettség alakulásában
2. – 14. oldal

A tanulmány célja a vezetés különböző aspektusai és a dolgozók elégedettsége közötti kapcsolatok feltárása. A szakirodalmi megállapítások és a „Dolgozó magyarok 2006” hazai elégedettségi felmérés másodelemzésének eredményei egybehangzóan igazolják, hogy a vezetésnek jelentős szerepe van a dolgozók elégedettségének alakulásában. A magyarországi ipari termelést végző, teljesen vagy részben külföldi tulajdonban lévő, nagyrészt kis- és közepes méretű vállalatokban dolgozók globális elégedettsége és az általános vezetési gyakorlat között nagyon erős, míg az elégedettség és a közvetlen felettes vezetési stílusa között jelentős kapcsolat van. Ebből adódóan az emberierőforrás-szakemberekre kulcsfontosságú szerep hárul, hiszen az ő feladatuk a szervezet hatékonyságát és a dolgozók igényeit figyelembe vevő, elégedettségükhöz hozzájáruló menedzsmentgyakorlat kialakítása.

BORSI Balázs – LENGYEL Balázs
A közszféra innovációinak kontextus-függőséges –  A hazai természettudományos és technológiai oktatás, valamint idegennyelv-oktatás példája
15. – 28. oldal

A tanulmány két területet, a természettudományos és technológiai (TéT) oktatást, valamint az idegen nyelvek oktatását vizsgálva annak bemutatására törekszik, hogy az innovációk bonyolult kontextusa és a tudásáramlás mennyire lényegesen hatnak, illetve hathatnak az innovációk kialakulásának esélyére. A szerzők munkájukban a diszciplinaritás által meghatározott környezetet tekintik kontextusnak, és azon elemeire fókuszálnak, amelyekkel kapcsolatban az innovációkkal való interakció feltárhatónak bizonyult.

SZABÓ József – FARKAS szilveszter
A válság hatásai a magyar kis- és középvállalati szektorban
29. – 39. oldal

A szerzők 2009-ben és 2010-ben vizsgálták, hogy a hazai vállalatok milyen veszteségeket szenvedtek, mit tettek ellene, és milyen várakozásokkal tekintenek előre. Felméréseik fókusza Győr és környéke volt. 2009-ben a válság első pusztító szakaszát regisztrálhatták, az előrejelzések is pesszimisták voltak. 2010-ben megállapították, hogy a várakozások beigazolódtak, a válság valóban mélynek bizonyult. A cikk értékelő részében az egyes vállalatok helyzetét, intézkedéseiket a válság által meghatározott átlagos mintázathoz képest határozták meg, nyertesnek ítélve azt a vállalatot, amelyik ennél könnyebben, vesztesnek pedig azt, amelyik nehezebben viselte el eddig a krízist.

FLASKÁR Anett
A franchise-szervezetek értelmezése a tulajdonosi jogok elmélete és az ügynökelmélet keretében.
40. -52. oldal

A tanulmány a franchise-szervezetek belső struktúráját tanulmányozza vállalatelméleti megközelítésben. A tulajdonosi jogok elmélete és az ügynökelmélet keretében – az irodalom alapján – foglalja össze az azon kérdésekre adható válaszokat, hogy mi határozza meg a vállalati tulajdonú és a franchise formában működő egységek egymáshoz viszonyított arányát (a duális irányítást), a franchise-díjak mértékét, valamint a szerződésbe foglalt kikötéseket. A két elmélet eltérő szemszögből közelíti meg ugyanazt a kérdéskört, így egymás kiegészítésének tekinthetők. A tulajdonosi jogok elméletében a nem kézzelfogható tudáseszközök két fél közötti megoszlásának van meghatározó szerepe a fenti tényezők alakulásában, míg az ügynökelméleti megközelítés esetén az ellenőrzési költségek lényegesek. A tanulmány röviden összefoglalja az ezekre irányuló empirikus munkákat is.

NAGY Tamás
Vállalati kockázati faktorok az EU ETS-rendszerben
53. – 66. oldal

Az Európai Unió az Egyesült Államok távolmaradásával vezető szerepet kapott a kiotói jegyzőkönyv kialakításában és elfogadtatásában. A tagállamok vállalásaik költséghatékony teljesítése érdekében létrehozták az európai emisszió-kereskedelmi rendszert (EU ETS), amely a világ legnagyobb szennyezési-jog piaca lett. A rendszer életbe lépésével a kötelezett vállalatoknak új kockázati elemmel kellett szembenézniük: az éves kibocsátásuknak megfelelő mennyiségű emissziós kvótát kell évente visszajuttatni a hatóságokhoz. Az Emisszió-kereskedelmi rendszerben a vállalat év közben két kockázati faktorral szembesül: nem tudja előre megmondani, mennyi szén-dioxidot fog kibocsátani, és így azt sem, mennyi kvótával kell megfeleléskor rendelkeznie. Emellett az is bizonytalan, hogy a szükséges kvótamennyiséget milyen áron lesz képes beszerezni, vagy a feleslegeseket értékesíteni. A vállalat év közbeni állapotához képest veszít, ha év végén kvótafelesleggel rendelkezik, és az árak alacsonyabbak lesznek. Szintén pozíciócsökkenést szenved el kvótahiány esetén növekvő árak mellett. A cikkben a szerző egy eljárást ismertet, amelynek segítségével termék- és erőforrásárakra támaszkodva előre lehet jelezni a vállalati emissziót, és bemutatja, milyen kvótamennyiséget érdemes tartani a várható értékéhez képest számított kockáztatott érték minimalizálása érdekében.

BÁNFI Attila
Társadalmilag hasznos befektetések?
67. – 74. oldal

A cikk az úgynevezett társadalmilag hasznos befektetések fogalmát, az etikus befektetések minimumkritérium-rendszerét definiálja és elemzi azt, hogy ezek a befektetések ténylegesen eredményeznek-e össztársadalmi hasznosságot. Általánosan elfogadott definíció hiányában nehéz mérni, a hasznosságot és értelmezni az eredményeket. Jelenleg kizárólag az egyéntől, a befektetőtől függ az, hogy mit tart hasznosnak. A problémát valamennyire oldja az, hogy az egyik részterület viszonylag jól körülírható, és ezért jól dokumentált befektetési alapok a pénzügyi szempontok mellett speciális (a mi esetünkben társadalmilag hasznosnak ítélt kiválasztási kritériumokat is használnak. A cikk hangsúlyosan ezeknek a befektetési alapoknak az eddigi eredményeit mutatja be és összegzi. A befejező rész röviden összefoglalja, hogy milyen iparágak lehetnek a változás vesztesei és nyertesei.

 

Budapest Management Review, September, 2011. Vol 42.
 

Nemes, Ferenc – Szlávicz, Ágnes
The role of management in employees’ job satisfaction
pp. 2 – 14.

The study explores the relationship between the various aspects of management styles and employees’ job satisfaction. Relevant literature and the desk research of ’Hungarians at Work 2006’, a national job satisfaction survey have unequivocally found that management style plays a crucial role in employees’ job satisfaction. A strong correlation has been shown between employees’ job satisfaction and general management practices, whereas a significant correlation has been identified between employees’ general satisfaction and the management style of employees’ immediate superiors in small and medium-sized domestic manufacturing companies fully or partially owned by foreign companies. Since human resources rofessionals have the responsibility for forming management practices which improve organisational efficiency and meet employees’ expectations they should assume a central role in enhancing job satisfaction among employees.


Borsi , Balázs – Lengyel , Balázs
Context dependence of public sector innovations – The examples of national natural science and technology education, and foreign language teaching
pp. 15 – 28.

The study examines two areas: the education of natural sciences and technology and the teaching of foreign languages. It seeks to demonstrate how significantly the complicated context of innovations and the flow of knowledge can and may affect the development of innovations. In their study the authors consider the environment defined by disciplinarity as the context, and focus on those elements, in case of which interaction with innovations proved to be explorable ed.

Szabó, József – Farkas , Szilveszter
The effects of the crisis in the Hungarian small and medium size enterprise sector
pp. 29. - 39.

The economic crisis lasts for two years now. In 2009 and 2010 the authors examined the domestic small enterprises regarding their losses they have suffered, what they have done to avoid them, and what expectations they have for the future. Their surveys focus was the small and medium size enterprises in Győr and its surroundings.They found the first devasting phase of crisis in 2009, and the forecasts were pessimistic. Now, a year later they can say that the expectations were proved: the crisis is deep and long-lasting. The facts of 2009destroyed the manufacturing industry’s optimism for quick recovery. In 2009 the crisis management began using traditional instruments, later the deepening crisis caused the focus to shift towards long-term reorganization of the market relationships and resources. Based on the 2010 survey the authors identified three patterns of changing enterprises: basic-, winner- and loser-pattern. An important finding is that the majority of companies did not respond to the crisis, did nothing to ensure their future development (75% basic-pattern and 16% loserpattern) and just a few companies fell into the winnerpattern (13%).


Flaskár, Anett
Franchise Systems:An Explanation in the Framework of the New Property Rights and Agency Theories
pp. 40. – 53.

The paper is concerned with analyzing the structure of franchise systems in the framework of the contractual theories of the firm, namely the new property rights and agency theories. Particularly, it aims at summarizing the answers of the lit erature to the questions of what determines (1) the proportion of company owned units, (2) the franchise fee and (3) the provisions in franchise contracts. The paper highlights the differences in the approach of the two theories: in the new property rights theory the answers to the above questions depend on the distribution of intangible assets between the franchisor and the franchisee, while the agency theory gives importance to monitoring costs in determining the above three. The paper summarizes also the related empirical results.

Nag y, Tamás
Corporate risk factors in EU ETS
pp. 53. -  66.

The firms participating in EU ETS face new challenges: in every year emission quotes must be surrendered based on their emitted carbon-dioxide level. There are two risk factors concerning mandatory compliance: before end of the year the exact emission, before date of surrendering the exact EUA price is unknown for the company. A gas turbine electricity generating  firm was supposed without any long term production contracts. Its emission in a given day can be derived from prices of three underlyings (power, gas, emission right) and its technological parameters (carbon intensity, thermal efficiency, other variable cost). The condition of production and emission is the positive margin. Correlated, multi dimensional Monte Carlo model was used to simulate price processes and cumulated emission. Based on simulated density function of net position’s value, optimal emission quote level was calculated which minimises Value at Risk.

Bánfi , Attila
Socially useful investments?
pp. 67. – 74.

The article defines the concept of the so called ethical investments – the minimum criteria of ethical investments – and analyzes if these investments really create social utility. It is difficult to measure utility and to interpret the results with the lack of a generally accepted definition of ethical investments. At present it depends only on the individual investors personal preferences, what to be considered ethical and what is not. Due to many subjective factors the topic of ethical investments is not very well documented and researched, however fortunately it has one sub-segment the so called ethical asset management or ethical investment funds, which is properly explored. The main difference in between regular and ethical investment funds is that ethical asset managers are using special evaluation methods besides strictly financial ones. The article places emphasis on introducing and summarizing the results of these asset managers. The discussion of ethical investments is concluded with a short presentation of the potential winners and losers by the emergence of a new wave of
ethically motivated investors.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.