December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 42. kötet. 2011. július-augusztus

 

 

ULBERT József

A dcf-modellcsalád védelmében

3. – 10. oldal

 

A gyakorlati adaptáció szempontjait szem előtt tartva a vállalatértékelési módszerek alkalmazhatóságát leginkább befolyásoló tényezők viszonylag jól beazonosíthatók. Ezeknek csak kisebb része vezethető vissza közvetlenül a módszertani feltételekre, nagyobb részük sokkal inkább az alkalmazás mikro- és makrogazdasági környezetrendszeréből táplálkozik. E tekintetben még ilyen halmozottan hátrányos közegben is, mint a mai hazai kkv-szektor, a klasszikus DCF-modellcsalád, véleményem szerint, semmivel nem rosszabb alkalmazkodási mechanizmusokat kelt életre, mint bármely más eljárás. Az egyedi értékelési esetekből általánosítható ajánlások fogalmazhatók meg a hazai terepen gyakorló értékelők számára.

 

BEDŐ Zsolt

A kontextusba helyezett vállalatkormányzás

11. – 19. oldal

 

A szerző dolgozatában a hazai szakirodalomban felelős vállalatirányításként vagy vállalatkormányzásként, a nemzetköziben corporate governance-ként ismert kérdéssel foglalkozik. Amellett érvel, hogy elsősorban nem az ügynökelméletből fakadó probléma megoldásával állunk szemben, hanem az érdekérvényesítési erő megoszlásának mechanizmusával, melynek elemzéséhez az intézményi közgazdaságtan, piacgazdaságok változatainak elméletét kell felhasználni. Az ügynökelméleten alapuló értelmezések funkcionalista szemlélethez vezetnek, s arra a következtetésre engednek jutni, hogy az eltérő vállalatkormányzási rendszerek felcserélhetők vagy a globalizáció eredményeképpen úgy változnak, hogy idővel azonos tulajdonságokat vesznek fel. A változás ilyen felfogásával is vitatkozik az alapján, hogy az adott országra jellemző intézményi struktúra determinálja az egyén magatartását, s ezáltal a konfliktusok megoldására szánt eszközök nem alkalmazhatók minden környezetben.

 

KOVÁCS Kármen

A reklámtevékenység és a piaci szerkezet néhány összefüggése

20. – 27. oldal

 

A gazdaságok, illetve a piacok fejlődésével megjelentek és egyre fontosabbá váltak a verseny más típusú eszközei. Ezek közé tartozik a reklám, a termékdifferenciálás, továbbá még olyan testetlen javak, mint a kutatás-fejlesztés, a know-how és a márka. Ezen eszközöknek az alkalmazása lényegesen összetettebb és bonyolultabb feladat, továbbá a fogyasztókra, a versenytársakra és magára a versenyre gyakorolt hatása sokkal nehezebben előre jelezhető, meghatározható és modellezhető. A szerző jelen munkájában a reklámokkal foglalkozik. Tanulmányának célja a reklámtevékenység és a verseny fontosabb összefüggéseinek ismertetése és elemzése, valamint rámutat arra, hogyan alakul a reklám szerepe, jellege, pénzbeli mértéke és hatása a különböző piaci szerkezetek esetén.

 

CSAPI Vivien

Bizonytalanság és kockázat a termelési hálózatokban – egy reálopciós megközelítés

28. – 37. oldal

 

Az aktuális gazdasági környezetben a termelő vállalatok hatékonysága a vállalat belső prioritásából ellátásilánc-prioritássá nőtte ki magát. A termelési hálózatok mértéktelen optimalizálása a költségcsökkentés vagy a javuló vevőszolgáltatások előnye mellett hátrányokat is magával hozott. A pufferek, a raktárkészletek csökkentése, a szállítási idők rövidülése, a hálózatok karcsúsodása gyakoribb zavarokat, szakadásokat és magasabb kockázatkoncentrációt eredményezett. A vállalkozások számára mára létfontosságúvá vált ezen új kihívások, a kockázatok, valamint azok egymással való viszonyának értékteremtő láncon belüli átfogó feltárása. A következő tanulmány e kockázatok, a kockázatokat eredményező bizonytalansági források feltárására, majd a lehetséges kockázatkezelési stratégiák közül a reálopciós lehetőségek azonosítására koncentrál. A szerző arra tesz kísérletet, hogy reálopciók feltárásával szűkítse az ellátási lánc bizonytalansága – a kockázat, valamint a reálopciós teória közötti rést. Az ellátási lánc bizonytalansági tényezőinek és a kockázati típusok azonosítását követően a legtipikusabb reálopciók (halasztási, elvetési, szakaszos, növekedési, feltárási, összetett, lízing reálopció) bevethetőségét, illetve mellőzésüknek okait vizsgálja a termelésmenedzsment keretrendszerében.

 

LÁNYI Beatrix

Az innovációs együttműködés okai és típusai a vegyiparban

38. – 46. oldal

 

Modern nemzetgazdaságokban az innovációs tevékenység kritikus, versenyelőnyt meghatározó tényezővé vált. A tudásfolyamatok egyre komplexebbé válásával a vállalatok határaikon túlnyúló kapcsolatok kialakítására kényszerülnek, amelyek révén pótlólagosan kiegészítő erőforrásokhoz jutnak. Az egyre rövidülő termék- és technológiai életciklusok következtében a cégek innovációs stratégiájuk újragondolására kényszerültek. Így a vállalati együttműködés egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a cégek innovációs stratégiájában

és folyamatában. Magyarországon a vegyipar a tudás- és innovációintenzív ágazatok közé tartozik. A fejlesztési és innovációs törekvések elsősorban a vegyipari termékek használati értékére, minőségére és árára fókuszálnak, azonban az előállított termékek és technológiák gazdaságosságával szembeni követelmények, a környezeti hatások csökkentésére (újrahasznosítás, lebonthatóság) vonatkozó igények is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Mindez folyamatos kutatás-fejlesztést és innovatív szemléletmódot kíván meg a vegyipari vállalatok részéről. A fejlesztés szellemi és infrastrukturális igényei rendkívül nagyok, ezért a szükséges tudományos ismeretek és berendezések sok esetben nem egyetlen cégnél állnak rendelkezésre, ezért egyre gyakoribb a vállalatközi együttműködés a vegyipari innovációs tevékenység területén.

 

 

DUDÁS Katalin

A tudatos fogyasztói magatartás dimenziói

47. – 55. oldal

 

Napjainkban a fogyasztói magatartás kutatásának egyik fontos területe a fogyasztók tudatosságának vizsgálata. A tudatos fogyasztó előzetes információgyűjtést követően előre megfontolt vásárlási döntéseket hoz, érvényre juttatva bizonyos, általa fontosnak tartott szempontokat. E szempontok igen változatosak lehetnek, kötődhetnek a fogyasztó önérdekeihez (ártudatosság, minőségtudatosság, márkatudatosság, egészségtudatosság

stb.) vagy a köz, a társadalom érdekeinek figyelembevételéhez (környezettudatosság, társadalomtudatosság stb.). E két esetben a fogyasztókat eltérő mozgatórugók hajtják, eltérő kínálatra vágynak, és eltérően lehet őket megszólítani. Napjaink kutatási eredményei szerint a fogyasztók világszerte egyre inkább tudatosak, éppen ezért a vállalatok sem mehetnek el szó nélkül a témakör mellett. Hosszú távú sikerességük érdekében növekvő súlyt kell helyezniük a tudatos fogyasztókra, az ő igényeik kielégítésére. Ez többféle követelményt is támaszt velük szemben: egyrészt érdemes a jelenlegi tevékenységet és teljesítményt mindinkább a tudatos, illetve az egyre tudatosabbá váló fogyasztók igényeihez igazítani, másrészt pedig érdemes új

tevékenységekbe, piaci teljesítményekbe fogni, melyek speciálisan az új, tudatos réteget célozzák meg.

 

KISPÁL-VITAI Zsuzsanna

A szövetkezeti identitás és a társadalmi felelősségvállalás kapcsolata

56. – 63. oldal

 

A szövetkezeti szervezeti forma igen vegyes megítélés alá esik mind külföldön, mind Magyarországon. A cikk a szövetkezeti identitás és a működés egyes folyamatainak bemutatásával szándékozik bizonyítani e szervezet társadalmilag felelős, és a kis gazdasági szereplők számára a piaci fennmaradást elősegítő jellegzetességeit.

 

 

TITKOS Csaba

Ideáltípusok a tudástranszferben

64. – 68. oldal

 

A tanulmány a képzés-fejlesztés hátterében lévő – magyarázó erejű – tipológiát vázol. Osztályozza és elemzi a tudásátadás ideáltipikus fajtáit, felhasználva Max Weber ideáltípus-fogalmát. Megkülönbözteti a szemlélet és módszer típusú/tárgyú tudás átadását, és alapváltozók mentén összehasonlítja őket. Továbbá a viselkedésváltozást célzó tudásátadás kompetenciaalapú vizsgálata során területspecifikus módszereket elemez.

 

DEUTSCH Nikolett

A vertikálisan integrált vállalatok stratégiai lehetőségei az Európai Unió liberalizált

villamosenergia-piacain

69. – 77. oldal

 

Az Európai Unió villamosenergia-piacait érő szabályozási változások és szerkezeti átalakulások új szereplői csoportokat hívtak életre, és megbolygatták a korábbi ágazati erőviszonyokat. Míg a monopol piaci körülmények között a vertikálisan integrált vállalatok stratégiai döntései elsősorban a hosszú távú beruházási döntésekre korlátozódtak, ma már kiemelt figyelmet kell szentelniük a fogyasztók elvárásaira, versenytársaik lépéseire. A szerző tanulmányában azt vizsgálja meg, milyen vállalati és üzleti stratégiákat követnek, követhetnek a domináns piaci részesedéssel bíró vállalatok.

 

LÓRÁND Balázs

A kohéziós politika változásainak és eredményességének hatásai a vállalati döntéshozatalra

78. – 86. oldal

 

A vállalati szféra döntéshozói szempontjából fontos mérlegelési aspektust képez az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéspolitika alakulása, eredményessége. Ezek a tényezők beépülnek a döntési modellekbe is. A vállalatvezetők számára a költség- és időigényesség a legfontosabb mérlegelési szempont. Ezek alapján átlátható döntési mechanizmusokra, egységes eljárási rendekre, gyors és egyszerű adminisztrációra, ügyfélközpontú, hatékony intézményrendszerre van szükség. Az ötödik kohéziós jelentés megjelenése ismét az érdeklődés középpontjába helyezte az Európai Unióban a kohéziós politikát. A továbbra is jelen lévő gazdasági, szociális és területi egyenlőtlenségek oldása érdekében szükség van olyan fejlesztéspolitikai eszközrendszerre, amely egyszerre szolgálhatja a versenyképesség erősítését és a konvergenciát.

 

 

Budapest Management Review Vol. 42. July-August, 2011.

 

 

Ulbert , József

In protection of dcf model

pp. 3-10.

 

The facts which influences the applicability methods of a company evaluation is easy to identify kept in mind the aspects of the practical adaptation. Only a minority can be originated in methodolical criteria the majority of applications are much more feeds from micro and macro-economic surroundings. In these underprivileged environment, in the author’s opinion the today’s domestic SME, the classical DCF model recalls adaptation methods nothing worse then in other else practices. In the domestic market the generalized recommendations can be formed from the individual evaluating processes for practicing evaluators.

 

Bedő , Zsolt

The „contextual” corporate governance

pp. 11-19.

 

In this paper the author argues that to explain the diversity of different corporate governance systems one has to assess the institutional environment of the country instead of basing the analysis on the agency approach. He discusses theories from the “context free” to the “contextual” corporate governance approaches and highlights the importance of the scrutiny of the economic system as a whole in order to appreciate the distribution of power among stakeholders of the company.

 

Kov ács , Kármen

Relationships between advertising and market structure

pp. 20. – 27. oldal

 

Advertising has become a very important asset of competition in developed markets that is shown also by the high advertising expenditures of developed countries.According to its relevance in this paper a literature review is presented about advertising related to industrial organization. The relationship of advertising and competition is discussed, the author presents those views according to which advertising has anticompetitive effect and market structure become more concentrated, then she reviews those theories that are opposed to these. Based on a new approach it is not the advertising that affects market power but it is market power that determines the advertising expenditures of the companies. The role, the type, the expenditure level and the affect of advertising are also emphasized in case of the different market structures. Advertising is not relevant in perfectly competitive market, it supports product differentiation in case of oligopoly and monopolistic market, however, elasticity of demand with respect to advertising expenditures is the highest in monopoly.

 

 

Csapi , Vivien

The role of real options in supply chain risk management

pp. 28-37.

 

Most businesses have experienced recently major challenges in their (global) supply chain caused by a series of catastrophic events, and/or by the downturn in the global economy. Given the increasing awareness of this important topic, the aim of this paper is to study supply chain uncertainty and supply chain risks in more detail, to investigate the relationship between them and to show how real option theory can be used to deal with the identified risk factors. The goal of this study is to emphasize the multiple opportunities real options give supply

chain risk management: Real options can be viewed as a way of thinking, as an analytical tool, and sometimes as an organizational process. The paper’s findings enable the selection of possible real options to protect the firm against some identified risk factors.

 

Lányi, Beatrix

Reasons and types of innovative co-operation in the chemical industry

pp. 38-46.

 

Innovation activity becomes a crucial means of competitiveness in modern economies. As knowledge processes become more and more complex companies need to create and maintain relationships that reach over their boundaries, so they are able to obtain additional resources. The continuously shortening product and technology life cycles encouraged companies to think over their innovations strategies. As a consequence of this company co-operations got an increased importance in firms’ innovation strategy and processes. Chemical industry belongs to the knowledge and innovation intensive branches in Hungary. Research and innovation affords focus mainly on the real value, on the quality and on the price of chemical products. Requirements concerning the economical usage of products and technologies and the need towards tempering the environmental effects (recycling biodegradability) become more and more important. All these require continuous research and development and innovative focus from the chemical companies. Intellectual and infrastructure costs of development are extremely high that’s why scientific knowledge and equipments are usually owned by not only one firm. All these point out that company co-operation become more and more frequent and significant in case of chemical innovation activity.

 

Dudás, Katalin

Dimensions of the conscious consumer behaviour

pp. 47-55.

 

Nowadays, conscious consuming is a very important field of consumer behaviour research. Conscious consumers gather product information previously, decide deliberately and give expression to special aspects of consumption. These aspects are very different, and can be linked to the consumers’ self-interests (for example price consciousness, quality consciousness, brand consciousness, health consciousness) or to public interests

(environmentally consciousness, social consciousness, etc.). In these two cases, consumers have different motives, need different products and can be reached by different claims. According to research results consumer consciousness rises all over the world. Therefore, businesses must not ignore this tendency. In the interest of their long term success they have to place rising emphasis on conscious consumers’ needs. On the one hand, they can fit the present performance (technology, processes, products, etc.) to the conscious consumers’

needs. On the other hand, they can develop new products and services aiming at the highly conscious consumer groups.

 

Kispál-Vitai, Zsuzsanna

Relationship between co-operative identity and social responsibility

pp. 56-63.

 

Co-operatives have a mixed reputation both in Hungary and abroad. The article based on co-operative identity and by presenting some characteristics of operations tries to prove, that this specific organizational form operates socially responsibly and that could be a suitable form for small business actors to survive in a crisis economy.

 

Titkos , Csaba

Ideal typical forms of knowledge transfer

pp. 64-68.

 

The paper classifies and examines the ideal typical forms of knowledge transfer, based on Max Weber’s notion of ideal type. It distinguishes knowledge transfer based on approach and on method, and compares them with the help of basic variables to investigate the kinds of problems they address, the direction they take, the results they produce, the type and form of information they provide, and the sources and outcome that arise. Furthermore, it demonstrates the dual direction of the model: the desirable states of variables can also

be defined from the aspect of outcome. The paper emphasizes the role of forming a question, and introduces area-specific methods in the competence-based analysis of knowledge transfer aimed to trigger change in the behavior. The paper argues that given the diversity of behavior related competences, the approach, method and grounding that address them should also be manifold. It also highlights the role of paradigms and common language.

 

Deutsch , Nikolett

Strategic opportunities of the vertically integrated enterprises in the European Union deregulated electricity markets

pp. 69-77.

 

Structural and institutional changes in the European power markets create new rules of business in which dominant players have to compete. In this new era vertically integrated and quasi-integrated power companies need to utilize the complete strategic toolbox in order to react or prevent the movements of market competitors, and fullfill the demands of customers. The author tries to identify those corporate and business strategies that can be realised by market leader companies

 

Lóránd, Balázs

The effects of the development and efficiency of Cohesion Policy on corporate decision making

pp. 78-86.

 

From the aspect of corporate decision makers the development and efficiency of EU funded development policy are crucial determinant factors which have been integrated in the decision models. The most important features for managers are cost and time consumption. Therefore transparent decision making mechanisms, unified tendering processes, fast and simple administration, client-centred and effective institutional system are required. The publication of the Fifth Cohesion Report has again drawn attention on Cohesion Policy in the European Union. In order to decrease the currently existing economic, social and territorial differences such development policy and interventions are essential, which support the aims of competitiveness and convergence at the same time.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com