December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 44. kötet 2011. június


MAKÓ, Csaba – ILLÉSY, Miklós – CSIZMADIA, Péter –  VASSIL, Kirov – TODOR, Galev
Changes in Work from the Global Value Change Perspective The Case of Transformation Economies: Bulgaria and Hungary
2. – 12. oldal

The core aim of this paper is to evaluate to what extent were companies able to join to the global value chains (GVCs) through some selected company case studiess

GELEI Andrea – NAGY Judit
Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága Magyarországon. Fókuszban a disztribúciós logisztika
13. – 24. oldal

Az elemzés egy a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszéke által végzett kérdőíves felmérés eredményeit foglalja össze. A kutatás alapvető célja, hogy felmérje és bemutassa a hazai vállalatok logisztikai, ezen belül is elsősorban disztribúciós logisztikai folyamatainak informatikai oldalról történő jelenlegi támogatottsági szintjét és a következő két-három év e téren várható fejlesztési irányait. A kutatás szisztematikusan kitért a logisztikai információs rendszer valamennyi alrendszerére, vizsgálta a különböző azonosítási megoldások elterjedtségét, a vállalatirányítási rendszer, illetve egyes moduljainak használatával kapcsolatban kialakult gyakorlatot, de a logisztika stratégiai döntéseinek informatikai támogatottságát és a használt kommunikációs technikákat is. Összességében megállapítható, hogy a logisztikai információs rendszerek fejlettségi szintje ma Magyarországon közepes, fontos megjegyezni azonban, hogy a kkv-szektor e téren is jelentősen lemaradt. Ez természetesen azt is jelenti, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának kiterjesztésével még komoly teljesítményjavulás érhető el.

ADLER Judit – PETZ Raymund
Idősek a pályán: fair a play? Hogyan vélekednek az európai munkaadók az idősebb korosztályok helyéről a jövő munkaerőpiacán?
25. – 39. oldal

Az EU minden tagországában megfigyelhető a népesség fokozatos öregedése, aminek számos negatív hatása közül kiemelhető a következő évtizedekben minden bizonnyal jelentkező munkaerőhiány, illetve a nyugdíjrendszerek stabilitásának problémái. E problémák makroszintű kezelése mellett ez idáig másodlagos volt ezek mikroszintű vizsgálata. Az európai munkáltatóknak az öregedéssel, az idősebb korosztályok foglalkoztatásával kapcsolatos helyzetértékeléseit, kilátásait és szándékait térképezte fel egy öt országban megvalósított kutatás az EU-ban és Magyarországon az OFA támogatásával. A jelen tanulmányban a verseny- és költségvetési szférában megvalósított felmérések legfontosabb eredményeit és az ezekből levonható következtetéseket adják közre a szerzők.

KISS János
A magyarországi innovácó helyzete alulnézetből
40. – 45. oldal

A dolgozat 23 interjú tapasztalatait összegzi az innováció helyzetével kapcsolatban, melyeket főként hazai tulajdonú kis- és középvállalatokkal készítettek a szerzők 2008 októbere és 2009 februárja között. A megkérdezett cégek többségében a kormányzat részéről húzóágazatként megnevezett járműiparhoz és információtechnológiai iparághoz tartoznak. A vállalatok túlnyomó többsége az innováció egyik fontos akadályozó tényezőjének tartja a finanszírozási források szűkösségét: nincs pénzük K+F-re, innovációra, s korlátozottak a lehetőségeik külső források bevonására is. A jobb gazdasági helyzetben lévő cégek inkább a megfelelő kvalitású szakemberek hiányában látják az innováció fő gátját. Bár az egyetemek és a vállalatok innovációs együttműködésében az eltérő szervezeti kultúrák okoznak némi súrlódást, a fejlesztési tevékenységet folytató cégek összességében hasznosnak tartják az egyetemekkel való együttműködést.


BEKE Jenő
A számviteli standradok szerepe a vállalatirányításban
46. – 55. oldal

A cikk a számviteli standardok közgazdasági hatásait vizsgálja, különös tekintettel a vállalkozói, vállalatirányítási gyakorlatra. A bemutatott elvi megközelítések és az azokat alátámasztó gyakorlati felmérési eredmények más külföldi, illetve hazai gazdálkodó szervezetek számára is tanulságul szolgálhatnak. A számviteli standardoknak a vállalatirányítás különböző szintjein és területein megfigyelhető hatékonysági, jövedelmezőségi és gazdaságossági változásokat okozó elemzéséhez megfelelő alapot nyújtanak a közgazdaságtan endogén és exogén változói. A nemzetközi számviteli harmonizáció megvalósulását elősegítő külső és belső hatásmechanizmusok vizsgálata mellett annak korlátainak feloldásához a szerző javaslataival is hozzá kíván járulni.


LÁZÁR Ede
Ároptimalizálás ökonometriai modellezésen és az empirikus keresleti függvény meghatározásán alapuló árazási technikák
56. – 68. oldal

Egy termék vagy szolgáltatás optimális beárazásának fontossága magától értetődő, ennek ellenére szinte közhelyszerű megállapítás az idevágó szakirodalomban, hogy a vállalatok jó része nem fordít a téma fontosságának megfelelő figyelmet (Cram, 2006; Dolan – Simon, 2000; Monroe 1990). Az árképzési technikák egy csoportja a keresletalapú árképzés, amelyen belül a kinyilvánított vásárlási hajlandóság vizsgálatának két új lehetőségét mutatja be a tanulmány. A kidolgozott módszerek lényege a piackutatási adatgyűjtés során kinyilvánított vásárlási hajlandóság alapján meghatározott keresleti görbe és árrugalmassági együttható vizsgálata, amely elvezet az árbevétel maximalizálása melletti optimumárhoz. Ezt az optimum ár-meghatározási algoritmust alkalmazza a szerző egy többváltozós binomiális logisztikus regresszió modellre, és egy viszonylag egyszerű, a kinyilvánított keresleti függvény és az árrugalmassági együttható pontos meghatározásán alapuló módszerre.

 


Budapest Management Review Vol 44, July, 2011.
 

Makó, Csaba – Illéss y, Miklós – Csizmadia , Péter –  Vassil, Kirov – Todor , Galev
Changes in Work from the Global Value Change Perspective – The Case of Transformation
Economies: Bulgaria and Hungary
pp. 2 – 12.

The core aim of this paper is to evaluate to what extent were companies able to join to the global value chains (GVCs) through some selected company case studies. 


Adler , Judit – Petz , Raymund
The elderly on labour market: is the play fair? – Dealing with an ageing labour force: what do
European employers expect and do?
pp. 13 – 24.

The most characteristic and problematic demographic process in all member countries of EU is the ageing of the population. It focuses on the sustainability of pension and social security systems. A changing age structure also leads to decrease in the effective labour supply. The question of how to deal with this ageing and shrinking workforce is of paramount concern, not only for governments but also for individual employers. Surveys carried out in five European countries give an opportunity to compare European employers’ attitudes towards the employment of the elderly. In Hungary GKI conducted this survey on the basis of the support of OFA. This report addresses employers’ behaviours and attitudes regarding the ageing of the population and its main consequences for the labour market and

Gelei , Andrea – Nag y, Judit
Supporting logistics processes by information technology – current practice and improvement
possibilities at Hungarian companies
pp. 25 – 39.

The essay summarizes the results of a survey carried out by Corvinus University of Budapest, Department of Logistics and Supply Chain Management. Aim of the survey was to analyze and describe the actual Hungarian company practice regarding the IT support of logistics – and particularly distribution – processes, and the plans to develop it within the next 2-3 years. Survey has systematically overviewed all fields of logistics information system, analyzed the prevalence of different identification techniques and systems. Generally the authors appoint that logistics information systems applied by Hungarian companies are on satisfactory level; however it is important to tell that SME companies are in huge lag. This means that improving logistics information system hides the possibility of considerable performance development.

Kiss , János
Innovation in Hungary from the perspective of the companies
pp. 40 – 45.

The paper investigates the situation of innovation in Hungary based on 23 interviews with small and medium sized companies from the automobile and  information technology industries. The majority of the firms consider the most important impediment of innovation the lack of funds within the firm and the lack financial sources from outside of the firm.According to the more successful companies the shortage of qualified personnel is more serious barrier of innovation than the shortage of financial sources. Although the different organizational cultures cause problems in the university-industry collaboration, basically the companies consider the co-operation with the universities useful.


BEKE, Jenő
Role of accounting standards on management
pp. 46 – 55.

This paper informs the economics of standards connecting with the harmonization of international accounting standards. It traces the benefits claimed for standards – their contribution to the division of labour, innovation, trust and the costs, including entry barriers and compliance costs. It illustrates these benefits and costs with cases from accounting regulation too. The analysis of the economics of standards gives many advantages and some practical methods for the managers, shareholders of international or national enterprices. There is sufficient basis to endorse the international financial accounting standards and begin the challenging task of educating users, auditors and regulators, because they will be able to achive significant role to play in this exciting and seemingly inevitable future. The most compelling net benefits of accounting harmonization arise for small economies moving from idiosyncratic to international standards.


Lázár , Ede
Price optimization – the econometric modeling and the empirical demand function based on the determination of pricing techniques
pp. 56 – 68.

The importance of the optimal pricing of a product or service is self-evident, but in spite of the before mentioned it is almost a common observation in the special literature referred to, that the majority of the companies do not pay appropriate attention to the importance of the subject (Cram, 2006; Dolan – Simon, 2000; Monroe, 1990). One group of the pricing techniques is the pricing based on demand, within which the study presents two new possibilities to observe the expressed willingness to purchase. The essence of the developed methods is the study of the demand curve defined according to the willingness to purchase expressed during the market research data collection and the price elasticity coefficient which leads to optimum price along maximizing the revenue. The novelty of this methods stands in developing the technical details of the empirical determination of the one- and multidimensional demand function, respectively introduces into marketing research practice a long-known microeconomic relationship: the maximum revenue from the sale of a product can be found there, where the price elasticity coefficient is equal to minus one. This optimum pricing algorithm is applied to a multivariate binomial logistic regression model, and to a relatively simple model, based on the precise empirical determination of the explicit demand function and the price

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com