Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vezetéstudomány 42. kötet 2011. január


MANDJÁK Tibor – SZÁNTÓ Zoltán
Az üzleti kapcsolatok menedzsmentjének gondolati modellje
És ez miért lehet fontos a vállalati vezetők számára?
5. – 16. oldal

A szerzők cikkükben az üzleti marketinget és a gazdaságszociológiai megközelítést ötvözve vizsgálják az üzleti kapcsolatok irányításának néhány problémáját. Gondolati modelljük figyelembe veszi a kapcsolatra vonatkozó külső és belső szabályokat, a kapcsolatban érintettek percepcióit és cselekvéseit. Az üzleti kapcsolat menedzsmentje alatt elsősorban tervező, szervező és ellenőrző tevékenységeket értenek, amelyek attól függően alakulnak, hogy egy kapcsolat létrehozása, fenntartása vagy változtatása-e a cél. Reményeik szerint az általuk javasolt gondolati modell alkalmazása a társadalmi összetevők világosabb felismerésében segítheti az üzleti élet résztvevőit. Dolgozatuk célja az üzleti kapcsolatok menedzsmentjét megkönnyítő gondolati modell felállítása. A modell operacionalizálása és empirikus tesztelése meghaladja jelen írásuk kereteit és egy esetleges jövőbeni kutatás témája lehet.

GELEI Andrea – DOBOS Imre – NAGY Judit
Üzleti kapcsolatok beágyazottsága a magyar gazdaságban
17. – 30. oldal

A cikk a hazai ellátási láncok alapegységének, az üzleti kapcsolatoknak a beágyazottságát vizsgálja. A vállalatok közötti üzleti kapcsolatok sokféle jellemzője közül kiemelt jelentőségű azok stabilitása, ami közvetlenül függ a kapcsolatok beágyazottságának fokától. Az üzleti kapcsolat beágyazottságára hatást gyakorol az együttműködő felek közötti kötelékek három típusa (Hakansson – Snehota [szerk.], 1995): a megrendelő-beszállító közötti (i) tevékenység, (ii) szociális és (iii) erőforrás-kötelékek erőssége, intenzitása. A szerzők kutatásának hipotézise szerint e kötelékek erősségét, és ezen keresztül a kapcsolat beágyazottságának mértékét befolyásolja az, hogy milyen a felek közötti csere tárgyát képező termék- és szolgáltatáscsomag komplexitása. Tanulmányuk a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központjának „Kis- és középvállalatok beszállítói pozíciói” című kutatási programja (2007–2008) keretében készült kérdőíves felmérés kiemelt eredményeit mutatja be. Az elemzés magában foglalja az üzleti kapcsolatok számára releváns különböző köteléktípusok jellemzőinek bemutatását, a csere tárgyát meghatározó vevői elváráscsomagok, illetve azok leképeződéseként kialakuló tipikus termék- és szolgáltatáscsomagok ismertetését, végül annak bemutatását, hogy azok miképpen hatnak az üzleti kapcsolatok beágyazottságára.

HETESI Erzsébet
Értelmezhető-e a lojalitás a B2B piacokon?
31. – 40. oldal


A fogyasztói lojalitás elméleti és empirikus vizsgálata már több mint két évtizede népszerű a nemzetközi és hazai szakirodalomban. Hosszú ideje a vita az ügyfélhűség fontosságáról szól, és számtalan forgatókönyvet találhatunk arra vonatkozóan, hogy hogyan tartsuk meg fogyasztóinkat, és annak milyen pozitív hatásai lehetnek a B2C piacokon a szervezetek teljesítményére. Sajnos ugyanez nem mondható el a vállalatok közötti (B2B) lojalitásvizsgálatokkal kapcsolatban. Sokkal kevesebb az elméleti fejtegetés, és sokkal kevesebb az empirikus kutatás ezen a területen. A lojalitás kérdésében kétségtelenül több a hasonlóság, mint a különbség a B2B és a B2C piacokon, de mégis nagyobb figyelmet érdemelne az olyan tényezők vizsgálata a B2B piacokon, mint az érték, a kapcsolatépítés, az elkötelezettség, a bizalom, a kölcsönösség. A tanulmány egy átfogó empirikus kutatás kvalitatív vizsgálati eredményeivel kíván rávilágítani arra, hogy miként is vélekednek az egymással kapcsolatban lévő szervezetek a B2B lojalitásról.

VERES Zoltán – SAJTOS László
Észlelt kockázat, észlelt érték- és projektkompetenciák
41. – 51. oldal

A marketing alapkategóriái között a vásárlást megelőző észlelt kockázat és a termék által kínált érték problematikáját számos kutató vizsgálta. A fogyasztói piac/fizikai termék kontextusban különösképpen úgy tűnhet, hogy a kutatás fehér foltjai már eltűntek. Nem ilyen tiszta azonban a kép, ha a vizsgálatokat kiterjesztjük a szolgáltatáspiacra, amelynek tudományos feltárása hagyományosan elmarad a fizikai termékekétől. A szerzők kutatásának fókuszában a szolgáltató tevékenységek egy speciális szegmense, a projektjellegű szolgáltatások állnak. Ez a terület az észlelt kockázat és az észlelt érték kutatása  szempontjából a szolgáltatáspiacon belül is „halmozottan hátrányos helyzetűnek” tekinthető. Egyrészt azért, mert ez – nem kizárólag, de dominánsan – szervezeti piaci problematika, és ennek kutathatósága természeténél fogva korlátozott, másrészt a projektmarketing – amely az alkalmazott marketingterületek között is viszonylag későn, a 90-es évek elején önállósodott – csak egy szűk kutatói hálózat érdekterülete. Természetesen az IMP védőernyője alatt ez a terület is gyorsan fejlődik, jóllehet a kutatható témák számossága még tekintélyes.

VILMÁNYI Márton
Egyetemi-ipari együttműködések
52. - 63. oldal

A kapcsolatmarketing nézőpontjából az innovatív szervezetek (egyetemek, vállalatok, hídképző intézmények) közötti kapcsolatok sikerességének hosszú távú biztosítása kulcsfontosságú összefüggést jelent az innováció-orientált tevékenységekben érdekelt piaci szereplők számára éppúgy, mint napjaink gazdaságfejlesztési aktivitásait koordináló kormányzati szereplők számára. Az egyetemi-ipari együttműködések fejlesztése kiemelt szerepet játszik mind az Európai Unió innovációs politikájában, mind az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, vagy az egyes hazai felsőoktatási intézmények intézményfejlesztési terveiben. E kapcsolatok vizsgálata, kezelése során ugyanakkor mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek hajlamosak az egyetemi-ipari interakciókat homogén módon együttműködésként kezelni, pedig a kapcsolat módja, iránya, mélysége függvényében e területen is lényeges különbségek adódnak. A szerző tanulmányában e különbségekre rámutatva az egyetemi-ipari együttműködéseket a kapcsolatmarketing nézőpontjából értelmezi, áttekintést adva e kapcsolatok motivációiról, formáiról, főbb jellemzőiről.

 


Management Business Review Vol 42. January, 2011

Mandják , Tibor – Szántó, Zoltán
The conceptual model of management of business relations – and why it may be important for the corporate executives?
pp. 5-16.

The purpose of this article is to create and demonstrate such a conceptual model, which might assist in the more efficient management of business relationships. The peculiarity of the way of thinking proposed by the authors is that it takes into account the complexity of business relationships and its social embeddedness. Thus they make an attempt to systematize the key components of business relationships, their processes, economic and social characteristics.
The authors would like to approach this from the point of view of the management of the business relationship, trusting that the deeper understanding of the complexity of business relationships and the consistent consideration of this complexity may contribute to the more successful management of relationships.

Gelei , Andrea – Dobos , Imre – Nag y, Judit
Heaviness of the Hungarian business relationships
pp. 17-30.

The focal question of this research is how heavy Hungarian business relationships are, and what specific characteristics this relationships have. Business relationship heaviness is one of the most important relationship features because substantially influences the stability of the relationship itself. The authors argue that the level of buyer-supplier relationship heaviness is determined by activity ties, social bonds and resource links (Hakansson – Snehota ed., 1995) and influenced by the complexity of the exchange object relevant for a specific relationship. The paper presents the results of an online survey carried out among Hungarian companies at the Competitive Research Centre of the Corvinus University of Budapest. The authors’ analysis examines the effect of the exchanged product and service package on relational ties and relationship heaviness.

Hetesi , Erzsébet
Can be interpreted the loyalty of the B2B e-markets?
pp. 31 – 40.

Theoretical and empirical studies of consumer loyalty have been prevalent for more than two decades in the international and Hungarian literature. The debate is on the importance of customer loyalty for  a long time, and numerous scenarios exist on how to keep our customers, and what positive impacts this may have on the performance of organisations operating on B2C markets. Unfortunately, this is not the case with studies of business to business (B2B) loyalty; there is much less theoretical argumentation as well as empirical research on this subject. Undoubtedly, there are more similarities than differences between B2B and B2C markets in the issue of loyalty; however, examining factors like value, relationship building, commitment, trust or mutuality on B2B markets would deserve more attention. By means of qualitative results of a comprehensive empirical research, this study aims at revealing how interconnected organisations conceive of B2B loyalty.


Veres , Zoltán – Sajtos , László
Perceived risk, perceived value and project competencies
pp. 41 – 51.

Perceived risk is considered as an inhibitor to purchase. This paper focuses on the performance risk in relation to the project supplier’s expected performance. In a service-oriented approach delivered value can be derived from dominantly intangible resources – in particular competences and relationships. Projects transactions are complex and have physical (hardware, building) and intangible components (software, engineering consulting, financial products, production knowhow, etc.). In essence, the buyer acquires competence-based expectations of benefits, where the knowledge is the major contributor of competitive advantage. Thus, intangible resources (problem solving and relationship/network competences) can be one of the key determinants of the buyer’s risk perception. Competences are classified as epistemic and heuristic competences, where the former represents evidences of previous project successes of the supplier (e.g. references), whereas the latter represents a promise for a reliable and successful delivery. Service Dominant Logic provides a useful framework for explaining how competences are used in achieving competitive advantage for the company. In the research focus groups were conducted with buyers and suppliers in each context. Every mini focus group included 2-3 decision makers, such as project experts, business marketers, etc. During the discussion a standard qualitative interview guide was used that consisted of six main premises on the following areas: 1) project uniqueness, 2) problem solving as the supplier’s main competitive advantage, 3) interdependency in projects and its relation to performance risk, 4) the role of competences in decreasing risk perception, 5) the role of risk communication in reducing uncertainty and 6) the role of supplier-buyer relationship in influencing perceived risk. Findings are discussed.

Vilmányi, Márton
University-industry interactions from perspective of relationship
pp. 52 – 63.

To provide the long term success of the relationships between innovative institutions – like universities, firms and bridging institutions – have a key importance for the innovation-oriented firms and in the economic development interested governmental actors also. The development of the university-industry relationships plays an important role in the innovation politics of the European Union, in the New Hungary Development Plan, and in the institutional development plans of the higher educations as well. At the same time during the investigation of this relationship, the theoretical and the practical specialists treat the university-industry interactions often homogenous, although there are essential differences considering the pattern, vertical or horizontal orientation, or tightness of these relationships. In this study with regard of these differences, the author describes this phenomenon from the perspective of relationship marketing, and analyse the motivations, main forms, and characters.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru