November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 43. kötet 2012. július-augusztus


KOVÁTS Gergely
A tudományterületi sajátosságok következményei a kutatásban, az oktatásban és a felsőoktatási intézmények vezetésében
2. – 17. oldal
A szerző tanulmányában vizsgálja a tudományterületek különbségeinek következményeit az oktatásban, a kutatásban és a felsőoktatási intézmények irányításában. A tanulmány első felében a tudományterületek episztemológiai és közösségi különbségeit tárgyalja Becher és Trowler (2001) népszerű kategorizálása alapján. A tanulmány második felében a tudományszerveződésre, a publikációs gyakorlatra, a doktori képzésre, az oktatás céljára és formáira, a diákok tudásképére, valamint a menedzsmentfelfogásra gyakorolt hatást mutatja be. A konklúzióban egyrészt a minőség- és teljesítményértékelési rendszerek differenciált megközelítésének szükségességére hívja fel a figyelmet, másrészt arra, hogy a Bologna-rendszer és az élethosszig tartó tanulás erősödésének következményeként egy-egy mesterszakon nemcsak a hallgatóság háttere, előismerete lesz sokszínű, hanem a tudásról alkotott képe is. Ez újfajta oktatói szerepeket és oktatási megközelítéseket tesz szükségessé.

TOARNICZKY Andrea
Multikulturális szervezet és identitás
18. – 31. oldal
Jelen cikk célja a multikulturális szervezet fogalmának újraértelmezése, amelyet a következő lépések mentén valósít meg: (1) a releváns tudományterületek azonosítása – szervezeti kultúra és munkahelyi diverzitás – és komplementáris jellegük bizonyítása (ki)alakulásuk történeti ívének párhuzamos bemutatása révén, (2) a tudományterületek történeti alakulását hűen megragadni képes, rendszerező elméleti keret kiválasztása és bemutatása, (3) a multikulturális szervezet főbb dimenzióinak azonosítása, valamint (4) a multikulturális szervezeti kontextus meghatározása a fentiekben meghatározott dimenzióknak az elméleti keretben való értelmezése révén.

INCZE Emma
A vállalatok nemzetköziesedésének dinamikája – egy kutatási modell
32. – 40. oldal
A tanulmány a nemzetköziesedés elméleti modelljeinek hiányosságaival szembesülve amellett érvel, hogy ahhoz, hogy megértsük a nemzetköziesedés időben zajló folyamatát, a vállalatok nemzetközi evolúcióját a kontextussal összefüggésben kell vizsgálni. A tanulmány a vállalatok nemzetköziesedésének folyamatát vizsgáló elméleti szakirodalomra építve egy olyan kutatási modellt vázol fel, amely alkalmas lehet a nemzetköziesedés dinamikájának empirikus vizsgálatához. A modell a belépés, diverzitás, ütem és szakasz koncepciók mentén operacionalizált nemzetköziesedés mintázata és a kontextus (környezet, vállalat, menedzsment) közötti kapcsolatot teremti meg. A vázolt kutatási modell empirikus alkalmazásával lehetővé válik a nemzetközivé válás folyamata során kialakuló komplex kapcsolatrendszer feltárása és megértése.

CSILLAG Sára
Etika és emberierÔforrás-menedzsment: egy régi/új kapcsolat?
41. – 56. oldal
Az emberierőforrás-menedzsment és a gazdaságetika kapcsolatának gyökerei mélyre nyúlnak: a két terület összekapcsolódása igazából az utóbbi 15 évben kezdett önálló területté formálódni, és legalábbis kis mértékben az érdeklődés fókuszába kerülni. A szerző tanulmányában először összefoglalja azokat a fő impulzusokat, amelyek következtében az emberierőforrás-menedzsment etika iránt megélénkült az érdeklődés napjainkban, majd bemutat néhány olyan elemzési szintet és hozzá köthető vizsgálatot, amely azt a témát járja körül, hogy mikor és mitől etikus vagy etikátlan az emberierőforrás-menedzsment.

HARANGOZÓ Tamás
Az erőforrás-alapú megközelítés a gyakorlatban – Az intellektuális tőke mint az alapvető képesség forrása?
57. – 67. oldal
A szerző tanulmányában az intellektuális tőke (mint kulcsfontosságú stratégiai erőforrás) és a stratégiai menedzsment szakirodalom közötti kapcsolattal foglalkozik, mégpedig elsősorban a stratégiai menedzsment oldaláról közelítve a kérdést. Mindeközben nem feledkezik meg a stratégiaicél-elérés támogatását kiemelt célul tűző menedzsmentkontroll és a szervezeti magatartás szempontjairól sem. Elsősorban a stratégiai szakirodalomban jelentős szerepet játszó erőforrás-alapú megközelítések (RBV – resource based view of the firm) és az intellektuális tőke közötti kapcsolatra fókuszál, azt vizsgálja, hogy a nem tárgyiasult stratégiai erőforrások (vagy más szóval intellektuális tőke) egyre szembetűnőbb megjelenése az értékteremtést befolyásoló tényezőket elemző kutatásokban miként értelmezhető az erőforrás-alapú stratégiai elméletek szempontjából.

SZÔTS-KOVÁTS Klaudia
Mit nyújt a jelentésadás perspektívája a munka jelentésének kutatásában?
68. – 77. oldal

A szerző tanulmányában áttekinti a jelentésadás témakörben a munka jelentése szempontjából általa relevánsnak tekintett szervezetelméleti, illetve menedzsmentkutatásokat, és egy példával illusztrálja a jelentésadás folyamatát. Az eset segítségével megmutatja, hogy a jelentésadás vizsgálatával rávilágíthatunk a jelentés és a munkáról alkotott kép változására. Meggyőződése, hogy a jelentésadás vizsgálata a munka jelentése kutatásának egy új perspektíváját nyújtja, ami új vizsgálati eredményekkel gazdagíthatja a munka jelentésének szakirodalmát.

TIRNITZ Tamás
Stratégiai lehetőségek közötti választás racionalitásának biztosítása – az adóparadoxon esete
78. – 83. oldal
A controller döntéstámogató számításokkal segíti a vezetők munkáját. Az együttműködés során tekintettel kell lennie a vezető gondolkodásmódjára és korlátozott racionalitására is. A szerző az adóparadoxon példáján keresztül mutatja be, hogy a jelenérték-számítás módszertanának alkalmazásakor több ponton is mérlegelnie kell a controllernek, hogy milyen információkkal tudja érdemben segíteni a vezető munkáját anélkül, hogy az utóbbit felesleges, érdektelen adatokkal terhelje.

Bruno DALLAGO
SME policy and comptetitiveness in Hungary
84. – 98. oldal
Small and medium-sized (SMEs) enterprises in Hungary account for 99.9% of all enterprises and for more than two thirds of employment. Since transformation started in 1989 they have been the only net makers of employment. In spite of such remarkable importance, results have been modest compared to the amount of Hungarian and foreign, mostly EU resources poured into the sector. Less than a sixth of SMEs are fast-growing and only a tiny minority of SMEs make use of bank credit. According to various indicators and in spite of bright spots, the SMEs context is problematic and SMEs features are often unfavourable and hardly competitive. In recent years the goal of upgrading SMEs and strengthening their contribution to the economy has acquired central position among policy goals and activity. Although progress has been made, the results are weak and in some cases drawbacks have happened. The paper starts from analysing the SMEs situation, reviews the main features of the recently implemented policy strategies, assesses whether these strategies are appropriate to
address the situation, including the effects of the domestic and international crises, and considers whether the targets pursued are realistic and important, and the instruments considered in line with the targets1.


WIMMER Ágnes – CSESZNÁK Anita
Vállalati teljesítménymérés a döntéstámogatás tükrében
99. – 116. oldal
A hazai vállalatok teljesítménymérési és teljesítménymenedzsment-gyakorlatát vizsgálja a cikk a „Versenyben a világgal” kutatási program 2009. évi felmérésének adatait felhasználva. A szerzők célja a döntéstámogatás hátterének elemzése: a teljesítménymérés gyakorlatának, következetességének, támogató jellegének az értékelése, vizsgálva a korábbi (1996., 1999. és 2004. évi) hasonló kutatások során megfigyelt tendenciák alakulását is, az információs rendszer szerepének az értékelésekor a különböző területekért felelős vezetők véleményét is összeveti, s különböző vállalati jellemzők (vállalatméret, tulajdonosok típusa, reagáló képesség, teljesítmény stb.) alapján kialakított csoportok sajátosságait is értékeli.

TÖRÖK László
Államadósság és privatizáció
117. – 125. oldal
A tanulmány arra keresi a választ, hogy az európai adósságválságban leginkább érintett PIIGS-országok (Portugália, Írország, Olaszország, Görögország és Spanyolország, valamennyien a Gazdasági és Monetáris Unió [GMU] tagjai) államadósság-csökkentésében milyen súlyt és szerepet tud betölteni a privatizáció. Ennek megválaszolásakor a tanulmány bemutatja a nevezett országok 2010-re kialakult adósságkrízisállapotát, az IMF előrejelzése alapján azok 2016-ra prognosztizált államadósság-rátáit, az ismertté vált privatizálandó vagyonelemeket, ezek bevételének az államadósság csökkentésében betöltendő szerepét, valamint a magánosítás nem kvantifikálható, egyéb pozitív következményeit. Nem része a tanulmánynak az adósságcsapda kialakulását determináló tényezők bemutatása, továbbá az államadósság-csökkentés privatizáción kívüli elemeinek (költségvetés kiadásainak csökkentése, privatizáción kívüli bevételeinek növelése, adósságkönnyítés-adósságrendezés, gazdasági növekedés dinamizálása stb.) vizsgálata.


Budapest Management Review July-August, 2012 Vol. 43.

Kováts, Gergely
The consequences of disciplinary difference on teaching, research and institutional management of higher education
pp. 2-17.
In the article the consequences of disciplinary difference on teaching, research and institutional management is examined. In the first part of the paper the epistemological and sociological differences of scientific disciplines are summarized based on the popular typology of Becher and Trowler (2001). In the second part the influence of differences on organisation of sciences, publication practices, PhD studies, the goal and form of teaching, students’ conception of knowledge as well as on the understanding on management and leadership are discussed. In the conclusions, attention is drawn on the necessity of differentiation in quality and performance management processes. Another conclusion is that new roles for teachers and approaches for teaching is required if students’ conception of knowledge become more heterogeneous which is the result of result of life long learning and Bologna-reform.

Toarnic zky, Andrea
Multicultural organisation and identity
pp. 18-31.
The aim of this article is to redefine the multicultural organizational concept, which is going to be accomplished along the following steps: (1) identifying the relevant disciplines – organizational culture and workplace diversity – and demonstrate their complementary character through a brief review of their roots and development, (2) presenting the organizing theoretical, which helps me to capture the development of the above mentioned literatures (3) identifying the main dimensions of the multicultural organization and (4) defining the multicultural organizational context based on the delineation of the above recognized dimensions within the organizing theoretical frame.

Incze, Emma
Dynamics of firm internationalization – a research model
pp. 32-40.
Addressing some of the limitations of the theoretical models of firm internationalization this paper argues that in order to understand the process of firm internationalization along time one should observe firms and their contextual environments as complex interacting processes. Drawing on the theoretical models of firm internationalization process this study proposes a research model that may be suitable for the empirical examination of the dynamics of internationalization. The proposed model builds a relationship between the pattern of firm internationalization operationalized via concepts such as entry, diversity, pace, phases and the context (environment, firm, management) of it. By analyzing the interaction between the multi-level processes that shape internationalization, one can explore the reasons behind the dynamic profile of firm internationalization.

Csillag, Sára
Ethics and HRM – an old/new relationship?
pp. 41-56.
During the last two decades, there is a surge of interest and a small explosion in academic publications on business ethics, but only a ‘modest growth of interest’ can be observed in the field of ethical HRM (Pinnington et al., 2007:2). In this paper the author would like to summarize the reasons, why the ethical aspects of HRM gain importance during the last years, show the possible levels and frameworks of analysis considering ethical HR, and introduce some key studies, which are  focused on the subject of etical or unethical HRM.Harangozó, Tamás
Resource-based View in Practice – Intellectual Capital as appropriate source of core competences?
pp. 57-67.
Intellectual Capital Management is one of the most frequent and most arguable topics in the recent management literature for more than 10 years. This article puts also this area into focus and also links it to the practical applicability of the so called resource-based (RBV) theory of the firm. The main question is if in an organization human, relational or structural capital elements could mean appropriate basis of core competence or competitive advantage, or not. The answer is not simple while it highly depends on how we define intellectual capital or core competences, and how successful we manage our intellectual capital in an organization. For the sake of the answer the author summarizes the main definitions of intellectual capital, and put together with the research of strategic management literature especially RBV of the firm. If given intellectual capital elements meet VRIO/VRIN requirements and are also well-managed in the same time, they could easily become good basis in competition and value creation, but not filling these requirements. In a short sentence: operational quality of IC management wheel as well as answering competencies to managerial and behavioral challenges are the most important prerequisites.

Szőts -Kováts , Klaudia
What says the sensemaking perspective in the research of the meaning of work?
pp. 68-77.
In this paper the author reviews what management and organizational theory studies say about the meaning of work and sensemaking, and illustrates the process of sensemaking through a case. With the help of the case, she points out that examining the sensemaking process, the change of the meaning and the idea about the work can be revealed. The author is convinced that the examination of the sensemaking gives a new perspective in the study of the meaning of work, which may enrich the literature of this field.

Tirnit z, Tamás
Providing rationality of choice among strategic possibilities - the case of tax paradox
pp. 78-83. oldal
Controllers support managers giving them decisionpreparating calculations. The manager’s mentality and bounded rationality play a role hereby. The so-called tax paradox give us an example, how controllers should weight up the pros and cons of delivering detailed calculations of net present value. The decision-making managers should get useful pieces of information without being overflowed with unnecessary and (at least for him) unimportant data.

Bruno Dallago
SME policy and competitiveness in Hungary
pp. 84-98.
Small and medium-sized (SMEs) enterprises in Hungary account for 99.9% of all enterprises and for more than two thirds of employment. Since transformation started in 1989 they have been the only net makers of employment. In spite of such remarkable importance, results have been modest compared to the amount of Hungarian and foreign, mostly EU resources poured into the sector. Less than a sixth of SMEs are fastgrowing and only a tiny minority of SMEs make use of bank credit. According to various indicators and in spite of bright spots, the SMEs context is problematic and SMEs features are often unfavourable and hardly competitive. In recent years the goal of upgrading SMEs and strengthening their contribution to the economy has acquired central position among policy goals and activity. Although progress has been made, the results are weak and in some cases drawbacks have happened. The paper starts from analysing the SMEs situation, reviews the main features of the recently implemented policy strategies, assesses whether these strategies are appropriate to address the situation, including the effects of the domestic and international crises, and considers whether the targets pursued are realistic and important, and the instruments considered in line with the targets.

Wimmer , Ágnes – Cses znák , Anita
Performance measurement serving decision making – approach and practice of Hungarian firms
pp. 99-116.
The article analyses the performance measurement and performance management practice of Hungarian companies, based on the data of the Competitiveness research program (2009). The author’s goal was to evaluate the practice from the point of view of decision support, based on their previous framework, evaluating the orientation, the balance, the consistency and the supporting role of the performance measurement practice.

Török , László
Public debt and privatization
pp. 117-125.
Present study investigates the role and the weight of privatization in decreasing public debt of PIIGS countries (Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain, each is the member of the Economic and Monetary Union /EMU/) mostly affected by the European debt crisis. The study presents the debt crisis state of the said countries evolved by 2010, the rates of public debt to be expected by 2016 based on the forecasts of IMF, the known elements of assets to be privatized, the role of these incomes in decreasing public debt and the other positive results of privatization which cannot be quantified. Current study does not includes the presentation of factors determining the development of debt trap furthermore the investigation of other factors decreasing public debt (reducing budget expenditures, enhancing incomes outside the privatization, debt relief, debt settlement, enhancing economic growth).


Utolsó frissítés: 2019.03.11.