Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vezetéstudomány 43. kötet 2012. Különszám, szeptember

CZABÁN János
A Vállalat gazdaságtani tanszék – A gazdálkodástani intézet 25 éve (1987–2012)
3 – 12. oldal

A Vezetéstudomány e célszámában a Miskolci Egyetem Vállalat gazdaságtani Tanszékének – Gazdálkodástani Intézetének alapító vezetője nyújt betekintést az ott folyó széles körű oktatási és kutatási munkába. A negyedszázadot felölelő történeti összeállítás áttekintést ad arról a sokoldalú oktatási tevékenységről, amelyet a tanszék, majd intézet oktatói a graduális és posztgraduális szakok, a posztszekunderi, valamint a doktoranduszképzés keretében látnak el. Az összeállításban a szerző felvázolja a tananyagfejlesztő, diszciplináris, valamint az alap- és alkalmazott kutatások témaköreit, az elért eredmények hasznosítási területeit, a szervezetfejlesztésben bekövetkezett változásokat. Ismerteti a tanszék-intézet szerteágazó hazai és nemzetközi kapcsolatait, végül utal az oktatói, kutatómunkában a személyi feltételek meghatározó szerepére.

ILLÉS Mária
A nettó jelenérték gazdasági tartalma és rangsorképzésre való alkalmassága
13. - 23. oldal

A nettó jelenérték egyaránt jól ismert kategóriája a gazdálkodástani irodalomnak és a gazdálkodási gyakorlatnak. A tartalmi alapkérdések mindmáig tisztázatlanok. A tanulmány a tipikus hozadéksorú beruházásokra vonatkozóan definiálja a nettó jelenérték gazdasági tartalmát, majd bizonyítja, hogy a meghatározás helyes. Továbbá rámutat, hogy a döntési változatok összehasonlíthatósága szempontjából a nettó jelenérték három összefüggésben tartalmaz torzítást. Ezeknek a torzításoknak a szisztematikus kiküszöbölése révén a nettó jelenérték egyfajta rátává, méghozzá a belső kamatláb és a kalkulatív kamatláb egyfajta különbségévé alakul át. E rátakülönbség szerinti rangsor megegyezik a belső kamatláb szerinti rangsorral.

FÜLÖP Gyula – HÓDINÉ HERNÁDI Bettina
Vállalati fenntarthatóság – stratégiai változások és metodológia – megvalósítás
24. – 38. oldal

A tanulmány1 célja a fenntarthatósági stratégiák vállalati megvalósításának az eredményesebbé tétele. A cikk a XXI. század új vállalati stratégiai kihívásaiból indul ki. A következő lépésben az alapvető fenntarthatósági stratégiai változatok célját, szerepét és a kiválasztás tényezőit ismerteti. Ezután vázolja fel a stratégiák megvalósítását szolgáló irányítási gondolatrendszer, az ún. hagyományos Balanced Scorecard (BSC) egyszerű kibővítésének káros következményeit. Erre épül a Fenntarthatósági Balanced Scorecard (SBSC) szerkezetének és kialakítási lépéseinek a leírása. Ehhez szorosan kapcsolódik a stratégiai változatok Balanced Scorecardjának a tartalmi elemeire tett javaslatok ismertetése. Végül a „Hitelességi stratégia” tervezésének és bevezetésének fázisait egy vegyipari esettanulmány szemlélteti.

SZAKÁLY Dezső
Abszorb Meter – a térségi és vállalkozási abszorpciós képességek vizsgálati modellje
39. – 46. oldal
Az abszorpciós képességek vizsgálatára irányuló kutatások egyik fontos indítéka az a felismerés volt, miszerint: a regionális fejlettségbeli különbségek a világ minden kis- és nagytérségében, gazdasági-politikai tömörülésében (EU, ASEAN, OECD), országában kimutathatók. A jelenség feltárására irányuló empirikus kutatások egybehangzó megállapítása szerint az egyes értelmezett területi egységek innovációs teljesítményének tartós eltérései vezetnek – történetileg – az abszorpciós potenciálok markáns különbözőségéhez. Ezen belül két fontos tényező – és ehhez kapcsolódó elméleti keret – az eltérések létrejöttének okozója. Az egyik a tudáskoncentráció mértéke, a másik az innovációs aktivitások térbeni eloszlása.

SZEGEDI Krisztina
Hazai nagyvállalati etikai kódexek tartalmi elemzése
47. – 55. oldal

Az etikai kódexek az etikai értékek, normák, alapelvek, magatartási szabályok írásba foglalását jelentik, és hozzájárulnak annak tisztázásához, hogy a vállalatok üzleti hétköznapjaiban mit tekintenek legitimnek és felelősségteljesnek. A cikk az etikai kódexek szerepének szakirodalmi áttekintése után az 50 legnagyobb árbevételű hazai cég közül azok etikai kódexét vizsgálja, amelyek magyar nyelvű etikai kódexe az interneten elérhető. A tartalmi összehasonlítás kiterjed a magyar és az amerikai gyakorlatra is. Az elemzés gondolatébresztőként szolgálhat az etika intézményesítését tervező vállalatok számára.

SASVÁRI Péter
Az információs rendszerek kisvállalati alkalmazásának vizsgálata
56. – 65. oldal

A szerző kutatásának célja a magyarországi és a horvátországi vállalkozások információs rendszerek használatának feltárása, az információs rendszer bevezetéséről hozott döntések körülményeinek és használati szokásainak megismerése. Az empirikus felmérés mintájában szereplő horvát vállalkozások nagyobb arányban használják az információs rendszereket. A két ország azonos méretű vállalkozásai, a mikro-vállalkozások kivételével, hasonló tényezőket mérlegelnek, mielőtt egy információs rendszert bevezetnek1.

TOKÁR-SZADAI Ágnes
Az üzleti tanácsadási rendszer modellje
66. – 73. oldal

Wohlgemuth (1991a) a vállalkozási tanácsadást az ügyfél és tanácsadó rendszer képviselői között zajló projektorientált, interakciós folyamatként definiálta. A fogalom meghatározásánál három tényezőt (intézmény, funkció, eszköz) emelt ki. Kubr (2002) szerint a tanácsadás célja a szervezeti célok és feladatok teljesítése, melybe a problémák megoldásán kívül az új lehetőségek azonosítása, a tudás gyarapítása és a változtatások kivitelezése is beletartozik. A szerző célja a tanácsadás elméleti alapjainak összefoglalása, ez alapján az üzleti tanácsadási rendszer modelljének felvázolása.

KÁDÁRNÉ HORVÁTH Ágnes
A távfűtés szerepe az energiapolitikai célok elérésében
74. – 87. oldal

Napjainkban egyre többet lehet olvasni a globális energiaválság kihívásairól, melyeknek egy része szorosan összefonódik az energiafelhasználás növekvő ütemével és a kialakult energiahordozó-struktúrával. A környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásokon túlmenően a rendelkezésre álló primer energiaforrások szűkössége, a készletek kimerülése, valamint ennek következtében az energiaárak folyamatos és nagyarányú emelkedése mind a politika, a gazdaság, mind a társadalom oldaláról nézve jelentős megoldandó feladatokat támaszt. A globális energiaválság küszöbén a világ figyelme az energiagazdálkodás, valamint az energiapolitika felé fordult, új megoldások keresése kezdődött el. Az EU és Magyarország energiastratégiájában az energiapolitikai eszközök között kiemelt prioritást kap többek között a távfűtés korszerűsítése. A távfűtés az általa megvalósítható energiahordozó-diverzifikálási lehetőség, valamint a hozzá köthető kapcsolt energiatermelés révén nagymértékben hozzájárulhat az energia- és klímapolitikai célkitűzések eléréséhez. Ennek feltétele a távfűtés versenyképességének növelése, aminek lehetőségét ma még számos tényező akadályozza. A cikk ezt a kérdéskört vizsgálja.

LUKÁCS Edit
A magyar kisvállalkozások tipizálásának lehetőségei az elmúlt évtized hazai kutatásainak tükrében
88. – 89. oldal

A kis- és közepes méretű vállalkozások világszerte nagyon színes képet mutatnak, többnyire a kereskedelemben, a szolgáltató szektorban működnek, de jelentős a szerepük a mezőgazdaságban is. Számos tanulmány születik világszerte a vállalkozásokról, azok piaci szerepéről, típusairól. Többnyire a statisztikák megelégszenek a méret, tevékenység, foglalkoztatás, adófizetés, jogi forma, régió vagy település szerinti tipizálással, de a kutatók számos egyéb szempontot figyelembe véve vizsgálják a kkv-szektort. E tanulmány célja összefoglalni az elmúlt másfél évtized hazai vállalkozás kutatásainak főbb csoportképző ismérveit és elemzési szempontjait.

SZILÁGYINÉ Dr. FÜLÖP Erika
A gazdasági kamarák szolgáltatásainak szerepe a vállalkozásfejlesztésben
90. – 96. oldal

Hazánk uniós csatlakozását megelőzően nagy hangsúlyt kapott a politikai és az üzleti szint közti úgynevezett köztes (mezo) szféra tevékenységének vizsgálata, melynek szereplői a gazdasági kamarák is. Az empirikus felmérés készítésének kettős magyarázata van: egyrészt ismét előtérbe kerültek e szervezetek, mert az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség lenne a gazdasággal összefüggő közfeladatok egy részének, a köztestületi formában működő gazdasági kamarák által történő ellátására. Másrészt a gazdasági kamarák stratégiája („ha a kamara nem lehet mindenkié, akkor legyen rang az odatartozás”) magában foglalja a személyes törődés igényét is, tehát folyamatosan vizsgálni kell, hogy a tagok milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe, és ez alapján szükséges-e változtatni, fejleszteni ezeket. A felmérés eredményeképpen egy új, komplexebb szolgáltatási rendszer kerülhet kialakításra, mely alapján a kamarának lehetősége nyílik személyre szabottabb szolgáltatások kialakítására.

SZÛCSNÉ MARKOVICS Klára
A beruházás-gazdaságossági számítások gyakorlatban alkalmazott módszerei
97. – 107. oldal

A cikk 23 ország és a közép-kelet-európai régió vállalatai körében gyakran alkalmazott beruházás-gazdaságossági módszerekről nyújt átfogó szakirodalmi áttekintést a vonatkozó külföldi kutatási eredmények feldolgozásával. A feldolgozott tanulmányok alapján két fontos megállapítás tehető az alkalmazott módszerekkel kapcsolatosan: az egyik, hogy az ország földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül a vállalatok többsége kiszámítja a statikus megtérülési idő mutatóját, igaz, az nem dönthető el egyértelműen, hogy elsődleges vagy másodlagos mutatóként használják-e ezt a mutatószámot a beruházási döntéseknél. A másik, hogy az időtényezőt figyelembe vevő módszerek közül a nettó jelenérték-számítás és a belsőkamatláb-keresés a két leggyakrabban alkalmazott módszer, a jövedelmezőségi index használata egy-két kivételtől eltekintve nem jellemző.

CSISZÁR Csilla Margit
Fogyasztóvédelmi intézményrendszerek és lakossági megítélésük Európában
108. – 116. oldal

A tanulmány a fogyasztóvédelem témakörének egy kevésbé kutatott területével, a fogyasztóvédelmi intézményrendszerek feltérképezésével, lakossági megítélésével foglalkozik. Magyarország, az Egyesült Királyság és Németország fogyasztóvédelmi intézményrendszerének bemutatásán keresztül ismerteti az Európában jellemző három intézményi struktúratípust. Bemutatja az állami fogyasztóvédelmi támogatások gyakorlatát. Európai viszonylatban elemzi a működő intézményrendszerek lakossági megítélését, kapcsolatot feltételezve az egyes uniós országokban fogyasztóvédelemre fordított állami támogatási összegek nagysága, valamint a fogyasztóvédelmi intézményekbe vetett bizalom és a működésükkel kapcsolatos elégedettség szintje között.

TÓGYER Tamás Nándor
A zöldség-gyümölcs feldolgozás jövedelmezőségének vizsgálata Magyarországon az uniós átlagok összevetésével
117. -125. oldal

Az élelmiszeripar, úgy az Európai Unióban, mint hazánkban, megpróbál alkalmazkodni a folyamatosan változó gazdasági környezet kihívásaihoz. A tanulmány bemutatja az Európai Unió és Magyarország élelmiszeriparának főbb makrogazdasági folyamatait. Vállalati megközelítésben vizsgálja és tárja fel a zöldség–gyümölcs-feldolgozó ipari ágazat csökkenő jövedelemtermelő képességének okait. Tőkejövedelmezőségi számításokkal tárja fel a hazai ágazat jövedelmezőségi problémáit, és hasonlítja össze az uniós mutatók átlagával.


Budapest Management Review Vol. 43, Supplement September, 2012

Czabán , János
Twenty-five years (1987-2012) of the Departmentof Business Economics, Institute of Business Sciences
pp. 3-12
.
In this special issue of the Journal of Management Sciences the founder leader of the Department of Business Economics, Institute of Business Sciences makes an overview of their wide ranging education and research work. This historical compilation gives an insight into the many-sided educational activities done by the members of the department and institute in the gradual, postgradual, postsecunder and PhD education programmes. The compilation outlines the objects of the teaching material development, basic and applied research; it lists the application areas of the scientific results and the changes in the organisation development. It lists the far-reaching domestic and foreign relationships of the organisations, and the summary, finally refers to the importance of the human resources in the education and research work

llés , Mária
Economic content and ranking ability of net present value
pp. 13-23.

Net present value is a well-known category of business economics and business life. The literature has not defined the economic content of this, consequently lots of  isunderstandings and hesitations can be found in this subject. This study defines the economic content of the net present value and mathematically proves that definition is correct. Particularly important finding of the research is that by systematically cleaning from distortion effects the net present value transforms into a special kind of rate, namely, the modified difference between the factual and the required rate of return. The ranking list according to this transformed net present value corresponds to the list according to the internal rate of return.

Fülöp , Gyula – Hódiné Hernádi , Bettina
Corporate sustainability – Strategic alternativesand methodology – Implementation
pp. 24-38.

The aim of this paper is to contribute to the successful implementation of the sustainability corporate strategies. First, it summarizes the new strategic challenges of the 21st Century. In the next step, it determines the objectives, rules of the sustainability strategic alternatives and the critical factors of the strategic choices. Then, it describes the consequences of the simplistic addition of the social and environmental perspectives to the conventional Balanced Scorecard (BSC). Based on this, it outlines the structure of the Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) and the steps of its definition. Relating to this, it introduces the proposals for the elements of the SBSC for the different sustainability strategies. Finally, it demonstrates the phases of the formation, and introduction of the “Credible” strategy in a chemical industry
case study

Szakály, Dezső
Absorb meter – Test model to measure regional and business absorptive capacity
pp. 39-46.

The motivation of our researches regarding to the absorptive capacity were the recognitions as follows: The differences in regional development is a phenomena which can be experienced in every smaller and greater areas of the  world in every country (economical and political confederations as EU, ASEAN, OECD as well). The concurrent findings of the researches on the phenomena shows that the long-term differences of the innovational performance of the different areas can be originated –historically - in the significant differences of the absorptive capacities of the regions. Particularly two factors (and the related theoretical frameworks) cause this difference. One of them is the degree of the concentration of knowledge and the other is the regional distribution of the different innovational activities. The absorptive potentials – traditionally – been considered and treated as a performance enhancement of competitiveness and as a key resource to improve innovational performance. Using the classical and newly developed innovational indicators experts try to measure the innovational capacities and the additional effects generated by them, assuming that higher absorptive capacity creates stronger and numerous knowledge transfer result in a company and between more companies as well.

Szegedi , Krisztina
Content analysis of corporate codes of ethics of domestic large corporations
pp. 47-55.

Codes of ethics are ethics norms, principles and behavioural rules set in a written form which contribute to clarifying what is considered legitimate and highly responsible when conducting an everyday corporate business. After reviewing the literature about the role of the corporate codes of ethics, this article examines the ethics codes, which are in Hungarian language and available on the internet sites of the 50 largest revenues domestic companies. The content analysis covers the comparison of the Hungarian and American practice as well. The analysis can serve as thought-provoking for the companies which aim at the institutionalization of ethics.

Sasvári , Péter
The penetration of information systems in small and medium-sized enterprises in Croatia
and Hungary: A comparative study
pp. 56-66.

The aim of my research was to explore the usage of business information systems in Croatian and Hungarian enterprises and analyse the background conditions of the decisions related to the introduction of such systems and their usage patterns as well. The empirical survey confirmed that Croatian enterprises used business information systems in higher proportion in comparison to their Hungarian counterparts. It was also found that enterprises of similar size, with the exception of micro-enterprises, considered similar factors in both countries before introducing a given information system.

Tokár-Szadai , Ágnes
The model of business consulting system
pp. 66-73.

Wohlgemuth (1991a) defined management consultancy as a project-oriented process of interactions among the members of the consultancy system, customer and consultant. He focused on three factors when phrasing the definition (institution, function and device). According to Kubr (2002) the aim of consultancy is to fulfil organisational objectives and tasks, which includes not only the resolution of problems but also the identification of new opportunities, accumulation of knowledge and making the necessary changes. I’d like to summarize the different theoretical aspects of consulting and compose the model of business consulting system.

Kádárné Horváth , Ágnes
The role of district heating to achieve energy policy goals
pp. 74-87.

In recent years more and more can be read about the global energy challenges, some of which are closely intertwined with the increasing rate of energy consumption and the current energy structure. In addition to adverse impact on the environment, the modern society and economy also faces fur ther si gnificant energy problems. As a result of scarcity and depletion of the available primary energy sources, the energy prices increase continuously and dramatically, that generates political, economic and social problems that are to be solved. Facing the imminent global energy crisis, the world’s attention turned to energy management and energy politics; a search for solutions and new ways has begun. In the energy strategy of the EU and Hungary, the modernization of district heating has a key priority among the energy policy instruments. The district heating can contribute to the achieving of the energy and climate policy objectives by  opportunities of energy source diversification, and cogeneration. This article discusses the potential of district heating in energy-saving and the problems to be solved for the domestic district heating.

Lukács , Edit
The characterization opportunities of Hungarian SMEs in the past decade’s domestic researches
pp. 88. – 90.

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are a very heterogeneous group of businesses usually operating in the service, trade, agri-business, and manufacturing sectors. They include a wide variety of firms. Some are dynamic, innovative, and growth-oriented while others are satisfied to remain small and perhaps family owned. SMEs usually operate in the formal sector of the economy and employ mainly wage-earning workers. SMEs are often classified by the number of employees and/or by the value of their assets. Several studies have been dealing with SMEs, their role of market or their special features. The aim of this study is to summaries the past decades Hungarian SME researches and their most important results.

Szilágyiné Fülöp , Erika
The role of services of chambers of commerce in business development
pp. 90-96.

Before joining to the EU, a great stress had been laid on the study of the intermediate or „mezzo” sphere between the policy and the economy, which had also covered the role of the chambers of trade and commerce. There are two reasons for making an empirical analysis: the first is that these institutions are in focus again as the increasingly smaller participation of the government in the economy would require the presence of the chambers’ corporation so that they could provide help in the business-related tasks of the country. The second is that the strategy of the chambers (namely, if not everybody can join to its membership, the belonging to it should mean a rank for the staff) involves a kind of need for personal care. Consequently, it should constantly be checked what sort of services the members use and if these services, based on their feedback, should be improved or changed. As a result, a more complex service system can be created which could make the chambers establish a range of more customized offers.

Szűcsné Markovics , Klára
Applied methods of investment decisions
pp. 97-107.

The article gives a comprehensive literature overview from the point of view of the relevant foreign researches about the investment-efficiency methods preferred by companies of 23 countries and the Central and Eastern European Region. Based on the processed studies two important statements can be done in connection with the applied methods: one, that the majority of the companies calculate the payback period independently because of the country’s geographical position, it is true that it cannot be decided unambiguously, that this index is used as a primary or secondary indicator in the case of making the investment decisions; the other one, that from among the methods to considerate the time factor the net present value and the internal rate of return are the two methods applied the most commonly, the usage of the profitability index is not typical disregarding one or two exceptions.

CSISZÁR, Csilla Margit
Institutional systems of consumer protection and their public judgement in Europe
pp. 108-116.

The study is dealing with – a less researched field of consumer protection - mapping the institutional systems of consumer protection and their judgement made by the population. It analyzes the institutional systems of consumer protection of Hungary, the United Kingdom and Germany as typical examples of the three specific institutional structures. The study introduces the European practice of governmental subsidies in consumer protection. “It analysis the public’s judgement on the operating institutional systems on European level, assuming relationship among the amounts of state subsidy devoted for consumer protection by the European Union member countries, the level of trust laid in the institutional systems of consumer protection and the degree of satisfaction with them.”

Tógyer , Tamás Nándor
The profitability analysis of fruit-vegetable processing in Hungary in the EU averages by comparing
pp. 117-125.

The food industry of the European Union and that of Hungary as well tries to adapt to a constantly changing economic environment and its challenges. This study presents the main macroeconomic processes both in the European Union and in Hungary. It is also investigating and revealing causes of the declining profit-generating ability of our fruit and vegetable processing industry, by the help of a corporate approach. The profitability problems of the Hungarian domestic industry are explored by capital profitability calculations, and they are compared with the European Union indicators with the average.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru