November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 44. kötet Különszám 2013. június
 
SZABÓ Lajos – CSERHÁTI Gabriella
Stratégiai projektek irányítása – a projektvezetés kihívásai
6. – 13. oldal

Projektekkel manapság az élet számos területén találkozunk. A nagy infrastrukturális beruházások – metróépítés, hídépítés, vasút- vagy autópálya-építés, lakóparkok létrehozása – projektek keretében jönnek létre. A nagyvállalatok gyakorlatában az új termékek kifejlesztésére, új szolgáltatások kialakítására és piaci bevezetésére projekteket hoznak létre. Nemzetközi sport- és kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása kapcsán is a legtöbbet említett kifejezés a projekt. Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásávalpedig a kis- és középvállalkozások, valamint a közszféra szereplői körében is rohamosan terjed a projektkultúra, terjednek a projektmenedzsment-ismeretek, -módszerek és -technikák. Napjainkban tehát projektben dolgozunk, projektek között élünk. A projektek a szervezeti stratégia részévé válnak, a projektmenedzsment a stratégiai menedzsment integrált részét képezi.

BOGNÁR Ferenc – GAÁL Zoltán
A beszállítói kapcsolatok megbízhatósági és karbantartási konzekvenciái

14. – 21. oldal

A karbantartás-menedzsment jelentősége napjainkban az értelmezhető metrikák szerint fokozatosan nő, egyre több tudományág határterületével kerül kapcsolatba. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy recesszió közepette a meglévő berendezéseink, eszközeink felértékelődnek. A karbantartás újszerű értelmezésében az üzleti folyamatok egyik fontos támogatója. A karbantartás új fogalmának segítségével, valamint a karbantartási stratégiák felhasználásával leírható egy vállalat saját üzleti folyamatainak karbantartási rendszere, valamint az is, hogy a szervezet milyen módon tartja karban a beszállítóival közös üzleti folyamatait. E gondolatmenet mellett megadható a vállalatközi együttműködés természete. Egy beszállítói pozíciót megszerezni vagy megtartani kívánó szervezet számára tudásbázisként is felhasználhatók az empirikus kutatás eredményei, gondolkodási logikája. A tanulmányban a szerzők megvizsgálják, hogy adott vállalati kultúrával rendelkező szervezetek üzleti folyamataiban keletkező hibák milyen mértékben vezethetők vissza adott meghibásodás típusra.

CSIZMADIA Tibor – BOGDÁNY Eszter
Az utódlás és a kis- és középvállalkozások növekedésének kapcsolata

22. – 28. oldal

Napjaink kihívásai által generált változtatások a kis- és középvállalkozások élén álló vezetőket sajátos feladatokkal szembesítik. Ennek következményeként elengedhetetlen a szervezetek professzionalizált működés felé történő elmozdítása, melynek egyik mozgatórugója az utódlás. A szerzők célja olyan Magyarországon  működő kis- és középvállalkozások méretváltozásának vizsgálata, amelyek átestek az utódlás valamelytípusán, valamint olyan jellemzők feltárása, melyek a kutatás jövőképéhez kapcsolódóan későbbi befolyásoló változókként jelenhetnek meg. Az eredmények rámutattak arra, hogy azon szervezetek növekedése volt erőteljesebb, ahol a vezetői funkciókat átadták vagy az utódlás teljes mértékben bekövetkezett. A kutatás a Magyarországon működő kis- és középvállalkozások utódlási folyamatának megismeréséhez járul hozzá, mindemellett bővíti az ismereteket az egyre sürgető generációváltásra való felkészülésben.

BALOGH Ágnes – FEHÉRVÖLGYI Beáta
Kulturális intelligencia – multikulturális világunk  „kötőanyaga”

29. – 36. oldal

Kutatásukban a szerzők napjaink globális üzleti környezetében kiemelkedő szerepet játszó kulcskompetencia, a kulturális intelligencia nomológiai hálózatának magyarországi empirikus adatokkal való bővítését tűzték ki célul. A kulturális intelligencia (CQ) a közelmúltban jelent meg a menedzsment irodalomban, és – mivel az egyénnek azt a képességét jelenti, amelynek birtokában képes a különböző személyiséggel és eltérő kulturális háttérrel rendelkező személyek közötti szakadékot áthidalni – napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap. A szerzők tanulmányukban egyrészt azokról az eredményekről számolnak be, amelyek a jövő értelmiségének, a jelen egyetemi hallgatóinak kulturális intelligenciájával kapcsolatosak, másrészt a hallgatók kulturális intelligenciájának és sikerattitűdjének összefüggésével foglalkoznak.

OBERMAYER-KOVÁCS Nóra – CSEPREGI Anikó
A tudásmenedzselés érettségének szervezeti és egyéni aspektusai Magyarországon
37. – 43. oldal

A tudásmenedzsment (knowledge management) gondolata nem számít forradalminak. A történelem minden korszakában keletkezett olyan értékes tapasztalat vagy tudás, amelyet valamilyen módon kezelni, rendszerezni kellett, amely felfogható, mint egy kezdetleges tudásmenedzselési módszer (Gaál et al., 2009). A Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszékén működő Stratégiai Menedzsment Kutatóműhely célja olyan, a gyakorlatban is hasznosítható eredmények elérése volt, amely hozzájárul a hazai és a nemzetközi vállalatvezetési kultúra fejlesztéséhez, ezzel is támogatva a szervezetek sikeres működését. A cikk első részében a szerzők a tudásmenedzsment és az érettség modellek elméletét  ismertetik. Ezt követően rátérnek a tudás menedzselésének egyéni szintjére, a tudásmegosztásra.

KOVÁCS Zoltán – KOMLÓSI Edit
Az értelem az érzelemmel értéket teremt – az érzelmi intelligencia és az egyéni teljesítmény kapcsolata egy nemzetközi telekommunikációs vállalat egy részlegének dolgozói körében
44. – 51. oldal

A szerzők kutatása egy nemzetközi, az infokommunikációs szektorban működő, külföldi tulajdonú nagyvállalat egy részlegének dolgozói körében mérte az érzelmi intelligencia kapcsolatát a jelenlegi és a potenciális teljesítményükkel. A kutatásban egy magas megbízhatósággal bíró, nemzetközileg elismert és Magyarországon validált tesztet, a TEIQue, Személyiségvonás Érzelmi Intelligencia Kérdőívet alkalmaztuk. Az eredmények azt mutatják, hogy a magasabb érzelmi intelligencia átlaggal rendelkező alkalmazottak az elvárt szinten, vagy annál magasabban teljesítenek. Továbbá azoknak az alkalmazottaknak, akikben a vezetőség jelentős fejlődési potenciált lát a teljesítményükben, érzelmi intelligencia átlaguk is magasabb. Az elvártnál jobban teljesítők magasabb átlagot értek el az Önuralom, belső motiváció és alkalmazkodóképesség területén. A felmérésben részt vevő férfiak és nők érzelmi intelligencia szintje közel azonos, a férfiak az Önuralom és Társas hajlam (társas tudatosság, asszertivitás és mások érzéseinek kezelése), míg a nők az Érzelmesség (empátia, mások érzéseinek észlelése, saját érzések kifejezése és kapcsolatok) területén értek el magas átlagot.

PÉTER Erzsébet – KELLER Krisztina – KASZÁS Nikoletta
Egészségtudatosság – része a szervezeti kultúrának?
52. – 58. oldal    

Egy olyan vállalati kultúra, amelyben az egészség legalább olyan fontos, mint a szervezet által kitűzött gazdasági célok, nagymértékben hozzájárulhat a munkavállalók  egészségfejlesztéséhez. Ma már a vállalatok  egészségközpontú munkaszervezéssel nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, a munkatársak jó fizikai és mentális egészségi állapotának megőrzésére, ezáltal hatékonyabbá válhat a munkavégzés. Az empirikus kutatás Zala megyei vállalkozások bevonásával vizsgálja, hogyan alakulnak a munkáltatók által nyújtott béren kívüli juttatások, az egészségmegőrzésre irányuló tevékenységek, valamint hogyan térül meg az állami és magán ellátórendszerbe fektetett tőke. Jelen tanulmány méretkategóriánként és vállalkozási formánként vizsgálja, hogy milyen különbség van az egészségmegtartó szemléletben, s ennek kapcsán mekkora – támogatást élvezhetnek a munkavállalók.

BIERMANN Margit – BITTNER Péter
A válság jót tett a menedzsmentnek! É a menedzsmentoktatásnak?
59. – 65. oldal

Ma talán a legtöbbet emlegetett fogalom a változás, a változtatás és a válság, melyek nagy hatással voltak, vannak a gazdaságra, a társadalomra. Úgy tűnik, az első sokk után a vezetők kezdik felismerni a menedzsmentismeretek fontosságát és hiányát. Erre a felismerésre épülve hangzott el, hogy „jót tett a válság a menedzsmentnek”. Természetes módon merül fel a kérdés, hogy miként hatott ez a menedzserképzésre? A szerzők dolgozatukban arra keresik a választ a menedzserképzést folytató intézmények vezetőinek, munkatársainak véleménye alapján, hogy a környezetben zajló változás, válság milyen reakciókat váltott, vált ki a felsőoktatás irányítóiból és munkatársaiból? A változás, változtatás, válság fogalmakat olyan értelemben használja a nyelv egymás „szinonimájaként”, hogy együttes hatásukra kell a felsőoktatásnak megfelelő válaszokat adni, annak függvényében gyorsabban vagy még gyorsabban, hogy milyen készültségű stratégiával rendelkezik.

HEGEDÛS Csaba – VASTAG Gyula
Kockázatalapú döntések a mintavételes minőségellenőrzésben a mérési bizonytalanság
figyelembe vételével
66. – 73. oldal

A statisztikai minőségszabályozó megközelítések rövid bemutatása után a szerzők a tradicionális megbízhatóságalapú helyett egy kockázatalapú megközelítés mellett érvelnek, mely nemcsak a valószínűségeket, hanem a következményeket is figyelembe veszi. Az elméleti alapokra építve egy alumínium öntvényeket gyártó autóipari beszállító statisztikai folyamatszabályozási példáján mutatják be a kockázatalapú megközelítés előnyeit.

SZENTES Balázs – SZEGEDI Zoltán
Az e-üzlet vezetői kihívásai –   alakítsuk a jövőt!?
74. – 79. oldal

Jelen tanulmányban a szerzők az elektronikus üzlet és a szervezetek vezetőinek vezetésről alkotott felfogása közötti kapcsolatot vizsgálják. Egy magyar vállalkozásokra kiterjedő kérdőíves felmérés tapasztalataira alapozva megállapítják, hogy a szervezetek elektronikus üzleti támogatottsága és a szervezetek vezetőinek leader tulajdonsága között összefüggés mutatható ki. A magas elektronikus üzleti támogatottsággal működő szervezetek vezetőinek vezetési stílusában a leader tulajdonságok széles köre érvényesül, így megsejtik a jövőt, azt   irányítani akarják, és képesek is rá. Megfelelően motivált munkatársaik segítik őket céljaik elérésében.

BIRKNER Zoltán – LEHOTA János – TORMA Roland
„Határtalan lehetőségek” – Az innovációs képességek menedzselése klaszterszervezés segítségével egy határ menti térségben
80. – 86. oldal

A szerzők arra keresték a választ, hogy Zala és Somogy megyében, illetve a szomszédos horvát Medimurje és Koprivnica-Križevci megyében tevékenykedő 200, zömében informatikával foglalkozó KKV-nak milyen együttműködési lehetőségei vannak ebben a határtérségben. A kooperáció mikéntjének a meghatározásához először (a horvát partnerekkel közösen) felmérték a vállalkozások általános jellemzőit, innovációs képességét, illetve az együttműködési hajlandóságukat. A vállalkozásokat csoportokra bontva is jellemezték, ami a későbbi fejlesztéseknél is segíthet. Az általános jellemzők hasonlósága után azt várták a kutatók, hogy a két ország vállalkozásai azonos teljesítményt mutatnak az újítás területén, ehhez képest a horvát cégek sokkal előrébb járnak az innovációban. Ezek alapján a magyar vállalkozások innovációs teljesítményének a fokozása szükséges, amiben az informatikai, a vállalkozásfejlesztési és kapcsolatépítési tudás növelése segíthet. Létre kell hozni olyan együttműködési formákat, amelyek az egymástól tanulás és a közös nemzetközi fellépés lehetőségét hordozzák. Fontos a bizalmi rendszer kialakítása, illetve a klaszterfejlesztő személy kiválasztása is.

PATÓ Gáborné SZÛCS Beáta – SZABÓ László
A külső logisztikai szolgáltatások / szolgáltatók vizsgálata
87. – 94. oldal

A kutatás célja megvizsgálni Nagykanizsa és a dél-zalai régió három tipikus külső logisztikai szolgáltatóját és azok szolgáltatásait. A témaválasztás egyik fontos oka az M7-es autópálya és a kapcsolódó utak megépülése, amelynek eredményeképpen Nagykanizsa helyzete logisztikai szempontból is megváltozott, és egy dinamikusabb fejlődési pályára állt. A logisztikai fejlődés szempontjából azonban nemcsak az infrastruktúra, hanem az infrastruktúrát használó, a térségben működő logisztikai szolgáltatók is fontos szegmenst képeznek. Ezért kerültek a logisztikai szolgáltatók a kutatás középpontjába. A kutatás másik fontos célja a térség logisztikai szolgáltatásaira vonatkozó figyelemfelkeltés Horvátország európai uniós tagságának lehetséges hatásai miatt. A tanulmány különös figyelmet szentel a logisztikai szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokra, feladatokra, valamint a logisztikai szolgáltatók működési környezetének vizsgálatára.

KOVÁCS Zoltán – TASNER Dóra – VOLF Péter
Elektronikus értékelési módszerek a Szervezési és Vezetési Tanszéken
95. – 100. oldal

A szerzők egy olyan rendszert mutatnak be, amely segíti a tanulók tudásának és kompetenciáinak mérését elektronikusan támogatott oktatási környezetben. A teljes folyamat tartalmazza a mennyiségi problémák modellezését, a kérdések és válaszok előállítását, a GIFT vagy XML formátumban történő bevitelét az elektronikus oktatási rendszerbe, a mérést (vizsga vagy önteszt), a megoldások értékelését, visszajelzést, jelentéseket. A rendszer fő sajátossága a tanulók által megoldandó számítási feladatok előállítása és használata. Ez többnyelvű alkalmazást tesz lehetővé, használható papír alapú értékelések esetén is.Budapest Management Review, Supplement, June, Vol 44. 2013.

Szabó, Lajos – Cserháti , Gabriella
Management of strategic projects – Challenges of project management
pp. 6–13.

Nowadays project management plays an increasingimportance for non-profit and for-profit organizations. The crucial determining factor of organization success is how our projects fit in the organizational strategy. This article examines the role of project management in the strategic management system. It analyses the importance of strategic programs and projects and introduces the relationship between organizational strategy and project strategy. Furthermore it analyses the different approaches of project success, principally from the perspective of the maturity of project technology involved, the complexity and the time of project completion. The article approaches project success from the role of a project manager.

Bognár, Ferenc – Gaál, Zoltán
Supplier relationships maintenance consequences
pp. 14-21.

The importance of maintenance management for meaningful metrics that today is gradually increasing, more and more disciplines into contact with the border area. It is sufficient to recall that the recession existing equipment in value. Maintenance is a novel interpretation of business processes is an important supporter. The new concept of maintenance and maintenance strategies can be described using a company’s business processes and the maintenance of the system is that the way in which the organization maintains the common business processes with suppliers. Same line of thinking can be specified in addition to the nature of inter-firm cooperation. Suppliers to obtain a position or organization wishingto maintain a knowledge base can be used in empirical research, logic thinking. In this study, the authors examine whether the corporate culture of organizations business processes resulting from errors, the extent to which failures can be traced back to the type.

Csizmadia, Tibor – Bogdány, Eszter
Connections of successions and the growth of Small and Medium Enterprises
pp. 22-28.

SME leaders face specific tasks generated by challenges of our time. As a result organizations are to move towards professionalized operation driven by succession. The aim of the authors is to examine the change in size of Hungarian SMEs which experienced one of the succession types. The main question of our research is what process characteristics can be identified in connection with the change in size of SMEs and the succession. With reference to our future research, factors need to be explored which can additionally influence our model besides the size or the increase in company size. On the whole we have found that there is a very strong connection between the leadership succession, the frequency of this succession and the change in size especially in the case of growing. The research contributes to broaden our knowledge about the Hungarian SMEs in light of succession and preparation to the forthcoming generational change.

Balogh, Ágnes – Fehérvölgyi, Beáta
Cultural intelligence – “binder” of our multicultural world
pp. 29-36.

The authors in their research project set out to broaden the empirical support for the nomological network of cultural intelligence as a key competence in today’s global business environment. Cultural Intelligence (CQ) has made its debut only recently in management literature, and it is gaining ground as it refers to the individual’s ability to bridge the gap between different personalities and people from different cultural backgrounds. In their study, the authors report on their findings regarding the cultural intelligence of the next generation of business leaders, today’s university students, and also they share their insights about the relationship between students’ cultural intelligence and success attitudes.

Obermayer-Kovács, Nóra –  Csepregi, Anikó
Organisational and individual aspects of the maturity  of knowledge management in Hungary
pp.37-43.

The authors’ paper focuses on knowledge management and maturity models by introducing two research conducted by the Strategic Management Research Group at University of Pannonia. The first research, attempted to model the key features of organizational level of knowledge management, and to form a continuous maturity model for mapping knowledge management practice, while the second examined middle managers as in this case the representatives of knowledge management’s individual level and their maturity of knowledge sharing. Furthermore this paper also highlights the significance of knowledge management research results on the organizational and individual level. Finally the future research directions are presented.

Kovács, Zoltán – Komlósi, Edit
Emotion creates value with rationale –  The relation of emotional intelligence and individual performance at a multinational telecom company
pp. 44-51.

The present research explores the relationship between trait emotional intelligence and present and potential individual performance within a department of an international info-communication company. In the research the highly valid, reliable and internationally used TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionnaire) is applied which has recently been validated in Hungary. The results show that department members with higher emotional intelligence level have solid or above average performance. Moreover those employees who the management see significant potential in their future performance scored higher in the emotional intelligence test. Employees with solid and above average performance have higher Self-Control (stress management, emotion regulation, impulse control) self motivation and adaptability altitude. Women and men global emotional intelligence averages are similar: men scored higher in Self-Control and Sociability factors (emotion management, social awareness, and assertiveness facets) and women have higher average in Emotionality factor  relationships, empathy, emotion perception and emotion expression facets).

Péter, Erzsébet – Keller, Krisztina – Kaszás, Nikoletta
Health consciousness – part of the organisational culture?
pp. 52-58.

A corporate culture in which health is at least as important as the economic objectives set by the company may contribute largely to the employee health promotion. Nowadays enterprises put emphasis on prevention and on the preservation of good physical and mental condition of the co-workers by applying health oriented work organisation, since it may improve work efficiency. The empirical research involves enterprises in Zala County and it examines the tendency of fringe benefits and health promotion, as well as how the trust put into the public and private health care system is returned. The present research evaluates the preventive approaches to health and the amount of financial support received by the employees based on the size class and category of enterprises. The results are determined by the quality and the direct/indirect impacts of the working environment that affect our health condition in several ways. Consequently, workplaces are one of the most important scenes in health promotion and health preservation. Workplace health promotion is a profitable activity, since the employer, the employee and the social system all have interest in the profit. Healthy, qualified and motivated workers increase the innovative potential and the productivity of the enterprise. Correct workplace health promotion improves the opinion on the company among the customers and in the labour market.

Biermann, Margit – Bittner, Péter
The crisis has been good for the management! And for the management education?
pp. 59-65.

The economic crises hit the world unexpectedly. As one of the consequences the question about the role of manager’s education and training would then naturally arises. The authors have been examining this question involving 17 Hungarian further education institutes which provide manager trainings. As a result of the questionnaire they have found that reactions to the quick environmental changes are slow. The following reasons have been identified: cost demand of the changes, the social consequences of downsizing, centralized management system and the compensation for the drastic decrease in the budget. Most of the respondents have revealed that the solution lies in launching more new courses and majors. In their opinion to respond faster to satisfy labour market needs higher education needs to have wider latitude.

Hegedűs, Csaba – Vastag, Gyula
Risk-based decisions in acceptance sampling under measurement uncertainty
pp. 66-73.

After a brief overview of acceptance sampling and process performance approaches in supply chains, the paper argues for replacing probability-based traditional methods with risk-based approaches where not only probabilities but consequences of negative outcomes are also taken into account. Against this theoretical backdrop, advantages of risk-based approaches are illustrated through the case of an automotive supplier who uses process control charts for heat-treated aluminum alloys to produce front suspensions for one of the global car manufacturer.  

Szentes, Balázs – Szegedi, Zoltán
Management challenges of the e-business – shape the future!?
pp. 74-79.

This study aimed at examining the connection between electronic business and the thoughts of leadership of their leaders. Building on the findings of an empirical study made among Hungarian organizations, we can clarify, that there is a connection between the electronic business support of organization and their leaders’ attributes of leadership. The leadership style of higher electronic business supported organizations’ leaders is more future oriented, they try to influence future, and they have the ability to fulfill their goals in changing the future. Their highly motivated workers support them achieving their goals.

Birkner, Zoltán – Lehota, János – Torma, Roland
“Borderless potentials” – Management of innovation capabilities through building clusters in a cross-border region
pp. 80-86.

The authors looked for cooperation opportunities of the 200 SMEs, operating mainly in the IT sector in counties Zala and Somogy as well as in the Croatian Medimurjeand Koprivnica-Križevci counties as cross-border regions. In order to define the means of cooperation they (jointly with the Croatian partners) assessed the general characteristics and innovation abilities of the enterprises as well as their willingness to cooperate. Following the similarities in general features, the authors have expected that the businesses of the two countries would show identical performances in the field of innovation; however, the fact is that Croatian enterprises are far more advanced in terms of innovation. Based on these findings the first step should be to enhance the innovationperformance of Hungarian businesses; in this field it would help to improve knowledge related to IT, business development and networking, which would mean establishing such forms of cooperation that would provide opportunities to learn from one another and to appear jointly on international grounds. It is crucial to establish a trust scheme and to do so enterprises should be aware of each other’s business activities, plans and market goals. Finally, the authors emphasize selecting a professional person carefully to develop the cluster.

Pató Gáborné Szűcs, Beáta – Szabó, László
Analysis of logistics services and service providers
pp. 87-94.

The aim of this research is to analyse the three typical outsourced logistics service providers and their services in the Nagykanizsa, South-Zala region. An important reason for the choice of this topic is the construction of the M7 motorway and related roads, which resulted in the fact that the logistics status of Nagykanizsa has changed and it started a more dynamic development. Regarding logistics development, not only the infrastructure, but also the logistics service providers are operating in the region that use the infrastructure, constitute an important segment. Therefore logistics service providers became the focus of this research. Another significant reason is to draw attention to the possible effects of Croatia becoming a member of the European Union with respect of the logistics services of the region. This study pays special attention to the tasks and services given by logistics service providers, and to the operating environment of logistics service providers as well.

Kovács, Zoltán – Tasner, Dóra – Volf, Péter
Electronic assessment and evaluation techniques at the Department of Management, University of Pannonia
pp. 95-100.

Authors present a system which supports to measure the knowledge and competences of learners in electronically supported learning environment. The whole process incorporates the modelling of quantitative problem, generating questions and answer options, import into CBT system (in GIFT or XML format), the measurement (exam or self test), evaluation of solutions, feedback and report. The main specificity of the system is the generation and usage of quantitative problems to be solved by learners. It allows multilingual application and can be used in the case of paper based evaluation and assessment.Utolsó frissítés: 2019.03.11.