Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vezetéstudomány 45. kötet 2014. március

Tisztelt Olvasó!

1996 és 2013 között a Vezetéstudomány című szakfolyóirat főszerkesztője dr. Becsky Róbert volt, aki hetvenöt évesen úgy gondolta, hogy 2014-től átadja a főszerkesztői feladatokat. A szerkesztőbizottság, elfogadva Róbert lemondását, 2014 januárjától bízott meg a főszerkesztői feladatok ellátásával. A 2014. 3. szám az első, amelyiken már majdnem indokolt, hogy az új főszerkesztő neve szerepel.

A szerkesztő bizottság és minden, a lappal kapcsolatba került szerző és olvasó nevében is köszönöm dr. Becsky Róbertnek áldozatos és eredményes főszerkesztői tevékenységét. Kívánok neki 75. születésnapja alkalmából szellemi és testi frissességet a következő negyedszázadra, és még azután is!

Köszönjük Pettenkoffer Rita áldozatos titkársági munkáját és kívánunk neki békés nyugdíjas éveket, és köszönjük, hogy Nusser Tamás olvasószerkesztőként folytatja munkáját. Köszönöm a Szerkesztőbizottság bizalmát, és kérem pályatársaim támogatását, hogy a megkezdett utat folytatva, a Vezetéstudomány szakmai hírnevét közösen  öregbíthessék.


Tisztelettel,
Kerekes Sándor
főszerkesztő


BAKACSI Gyula
A kulturális ingahatás
4. - 18. oldal

A Global Leadership and Organizational Effectiveness (GLOBE) kutatási program kivételes lehetőséget kínál arra, hogy egyfelől a jelenleg észlelt, másfelől a jövőbeli kívánatos kultúráról képet kaphassunk, és összevethessük a kettőt. A kettő közötti különb ég elemzése lehetőséget kínálhat arra, hogy a változások és a sikeres tanulás lehetőségeiről, illetve korlátairól tisztább képet nyerjünk. A szerző tanulmányának célja a kultúraváltozók észlelt és kívánatos értékei között kimutatható – általa „ingahatásnak” elnevezett – jelenség felmutatása és egyszerű statisztikai módszerekkel történő első leíró elemzése.


RÁDY Eszter Andrea – SZŰCS Edit
Mire mondanak igent a nemek? Elvárt vezetői tulajdonságok a nemek megítélése szerint a Globe-kérdőív értékeinek tükrében
19. - 29. oldal

Nők és férfiak a vezetésben. Az Amazon.com oldalon megközelítőleg 2000 könyv foglalkozik a nők és a férfiak vezetési stílusával, vezetési módszerével és vezetési szokásaikkal. A vezetés elméletei gyakran megfeledkeznek azonban a vezetettekről, azokról, akik szintén részt vesznek a vezetésben, csak a másik oldalon állva. A szerzők ebben a tanulmányukban a GLOBE-kérdőív segítségével nemcsak arra keresték a választ, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyek sikeressé teszik a női és a férfi vezetőket, hanem a nemek közötti különbségek is lényegesek voltak. A vizsgálatban alkalmazottak is részt vettek, tükröt tartva a vezetők által fontosnak tartott tulajdonságok elé. A férfiak és nők vezetőként hasonló tulajdonságbázist jelöltek meg, azonban a dolgozói szinteken már elváltak egymástól a válaszok. Vajon hogyan és miért?


VIRÁG Attila
Diskurzuselemzés a politika- és vezetéstudományban
30. - 38. oldal

A XX. század második felében lejátszódó nyelvi fordulat révén egy újfajta posztmodern irányzat jelent meg a társadalomtudományok területén. A diskurzuselméleti megközelítésmód sajátos nézőpontjával az 1990-es évekre már diszciplínateremtő igénnyel is fellépett. Az új tudományos szemlélet számos társadalomtudományi területen jelent meg. Jelen tanulmány a különböző elméleti irányzatokat és a hozzájuk kapcsolódó módszereket tekinti át, és célja a diskurzuselemzés alkalmazhatóságának bemutatása a politika- és a vezetéstudományok területén.


KESZEY Tamara
Az értékesítés és a marketing kapcsolatának piaci tájékozódásban betöltött szerepe és meghatározó tényezői
39. - 48. oldal

A szerző kutatásában azt vizsgálja, hogy az értékesítés területén dolgozó munkatársak piaci megfigyeléseit milyen mértékben képesek beépíteni a marketingvezetők a menedzsmentmunkába. Az értékesítési munkatársak piaci megfigyelései mindig naprakészek, ráadásul jelentősebb ráfordítás nélkül hozzáférhetők. A marketing- és a sales munkatársak közötti hagyományosan konfliktusokkal terhelt kapcsolat miatt azonban a vállalatok sokszor mégsem aknázzák ki a piaci tájékozódásnak ezt a lehetőségét. A nagyvállalati mintán empirikusan tesztelt modell szerint a menedzserek azon képessége, hogy felhasználják a vállalaton belül rendelkezésre álló információkat, alapvetően nem egyéni, hanem szervezeti képesség. Azok a menedzserek, akik olyan cégeknél dolgoznak, ahol a vállalati továbbképzések során más részlegek munkájába is bekapcsolódhatnak, nagyobb mértékben támaszkodnak a munkatársak piaci megfigyeléseire döntéseik meghozatala során.


BERDE Éva
A referenciapont-elmélet mint a hiányos információjú szerződések gondolatkörének új irányzata
49. - 61. oldal

A cikk az alig több mint öt éve született referenciapont-elméletet mutatja be, ismerteti és értékeli a témában eddig megjelent cikkeket és a nagyobb horderejű munkaanyagokat. A referenciapont-elmélet arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi a vállalat optimális mérete, és mikor érdemesebb a termelési kooperációt nem a vállalaton belül, a különböző egységek koordinációjával megoldani, hanem külső vállalatok segítségével, a piacon keresztül megvalósítani. A referenciapont-elmélet az azonos kérdések megválaszolására törekvő hiányos szerződések elméletét ért kritika hatására született meg, és saját, újonnan megfogalmazott feltételrendszerét számos ponton ötvözi a hiányos szerződések hipotéziseivel, ugyanakkor bizonyításai során felhasználja a standard közgazdasági irányzat több eszközét is. A cikk a friss eredmények bemutatása mellett megkísérli előre becsülni a referenciapont-elmélet várható jövőbeli fejlődési irányait is.


VÖRÖSMARTY Gyöngyi – DOBOS Imre
Fenntarthatósági szempontok beépítése a beszállító értékelésébe a DEA/CI összetett indikátorok módszere alkalmazásával
62.- 70. oldal

A környezeti hatások rendszerint túlmutatnak egy vállalat határain, éppen ezért az ellátási lánc kontextusban a környezeti szempontok érvényesítése során fontos szerep jut a beszerzési döntéseknek is. Számos olyan példát lehetne említeni, amikor egy adott szempont szerint egy alternatíva környezetileg előnyös, de az ellátási lánc egészét nézve már környezetterhelő. A környezeti hatások ellátási lánc szinten való mérése azonban komoly kihívásokat jelent. Ezzel jelentős kutatásokat és fejlesztéseket inspirált a téma. Az egyik olyan terület, amelyben komoly kutatási eredmények születtek, az a környezeti szempontok beszállítói értékelésbe való beépítése. A kutatások ezen irányához csatlakozva a szerzők tanulmányunkban azt keresik, hogyan lehet meghatározni az egyik legáltalánosabban használt szállítóértékelési módszerben, a súlyozott pontrendszerben egy adott szemponthoz azt a súlyt, amely mellett az adott szempont már döntésbefolyásoló tényezővé válik. Ehhez a DEA (Data Envelopment Analysis) összetett
indikátorok (Composite Indicators, CI) módszerét alkalmazzák. A szempontok közös súlyának fontossága megállapításához a lineáris programozás elméletét használják.


Budapest Management Review Vol. 45. March, 2014


BAKACSI, Gyula
The cultural pendulum effect
pp. 4. - 18.


The Global Leadership and Organisational Effectiveness (GLOBE) research program offers an exceptional opportunity that we can get a picture on the one hand on the current level, on the other hand, the desired future of culture and compare the two images. Analysis of the difference between these two can offer the opportunity that we can obtain a clearer picture on the changes and the opportunities and limitations of the successful learning. The purpose of the author’s study is describing the phenomenon named „pendulum effect” detected between perceived and desired values of the culture variables, and making its first described analysis with simple statistical methods.


RÁDY, Eszter Andrea – SZŰCS, Edit
On what do the genders say yes? – Expected leadership qualities according to assessment of the genders in the light of the results of the GLOBE questionnaire
pp. 19. - 29.

Women and men in leadership. On the website, Amazon.com, there are more than 2000 books which deal with leadership styles, leadership methods and leadership conventions of women and men. However, most leadership theories often forget about the employees, those who are also involved in the leadership, even on the other side. In this study, which is based on the GLOBE test, the authors did not ask about the characteristic features of a successful leader either woman or man. Amongst the questioned, there were employees who kept a mirror to the leadership. As leaders, both women and men marked the same type of characteristics, however on different management levels the answers were different. The question is why?


VIRÁG, Attila
Discourse analysis in the political and management sciences
pp. 30. - 38.

Due to a new linguistic revolution occurred in the second half of the twentieth century new post modern tendencies appeared in the field of social sciences. Discourse theory with its unique perspective has succeeded in building up a discipline at the 1990s. This new scientific approach has appeared in several social sciences. This study surveys different theoretical trends and related methods and aims to demonstrate the applicability of discourse analysis in the field of political and management sciences.


KESZEY, Tamara
Role of the sales and marketing relationship in market orientation and its determining factors
pp. 39. - 48.

The author examines in her research that to what extent marketing leaders can build market experience of sales employees into the management activity. Because of the traditionally problematic relationship between marketing and sales employees, companies do not exploit this opportunity of market orientation. According to the model tested on a big corporation sample, the capacity of managers to use information available within the company is basically not an individual but organisational capacity.


BERDE, Éva
The concept of ‘reference points’ as a new direction in the ‘incomplete contract’ theory
pp. 49. - 61.

The concept of reference points was established slightly more than five years ago, and it deals with the same boundary of firm related questions as the incomplete contract theory. The present review shows the most important journals and research papers in this field. Reference point theory arose out of a criticism of some of the elements of incomplete contract theory. Reference point theory combines newly- formulated hypotheses with some of the assumptions of incomplete contracts. The theory also uses some of the proving tools of standard economics. The author’s study not only shows the main results of the reference point theory, but it also tries to predict some possible future developments within the theory.

VÖRÖSMARTY, Gyöngyi – DOBOS, Imre
Integrating sustainability criteria in supplier evaluation with application of the method of of DEA/CI complex indicators
pp. 62. - 70.

Management decisions often have an environmental effect not just within the company, but outside as well, this is why supply chain context is highlighted in literature. Measuring environmental issues of supply decisions raise a lot of problems from methodological and practical point of view. This inspires a rapidly growing literature as a lot of studies were published focusing on how to incorporate environmental issues into supplier evaluation. This paper contributes to this stream of research as it develops a method to help weight selection. In the authors’ paper the method of Data Envelope Analysis (DEA) is used to study the extension of traditional supplier selection methods with environmental factors. The selection of the weight system can control the result of the selection process.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru