November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 45. kötet - 2014. április

FÜLÖP Gyula – HÓDI HERNÁDI Bettina
A vállalati fenntarthatósági stratégia sikertényezője a fenntarthatósági számvitel
2. - 17. oldal

Az utóbbi évtizedben a fenntarthatóság követelményei számos vállalat stratégiájában megjelentek. A gazdasági célok mellett meghatározzák a követendő társadalmi és környezeti szempontokat is. Ugyanakkor számos empirikus vizsgálat azt mutatja, hogy a társadalmi és környezeti teljesítményük csak lassan javul.Ezért megfelelő gazdálkodási módszerek és eszközök alkalmazására van szükség a vállalaton belüli stratégiai döntések és tevékenységek gazdasági, társadalmi és természeti környezeti hatásainak a mérésére.Ennek a tanulmánynak a célja a fenntarthatósági stratégia és a fenntarthatósági számvitel mint kulcsfontosságú sikertényező interakciójának a vizsgálata. A cikk a fenntarthatósági stratégiai menedzsment folyamatából indul ki. Ezután ismerteti a stratégiai teljesítményértékelés új megközelítéseit a hagyományos számvitellel kezdve, a környezeti számvitelen át, a fenntarthatósági számvitelig. Ehhez szorosan kapcsolódik egy vállalati esettanulmány, amely a fenntarthatósági számvitel szerepét és hozzájárulását értékeli a fenntarthatósági stratégia sikeres bevezetése során.


POLYÁK Ildikó – ANDRÁSI Gábor – KÉRY Dóra - TARDOS Katalin
Interkulturális kompetencia és szervezeti mérésének lehetőségei
18. - 29. oldal

A tanulmány az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola mint szervezet interkulturális érzékenységét mérő és fejlesztését célzó kutatási programjának részeként készült. Az alkalmazott kutatás fő módszertani kihívása az volt, hogy milyen mérőeszközt alkalmazzanak a szervezet, illetve az intézményben oktatók interkulturális kompetenciájának mérésére. A cikk áttekinti az interkulturális kompetencia fogalmának alakulását, a méréshez használható eszközök sokaságát, valamint ismerteti az Interkulturális Fejlődési Teszt (Intercultural Development Inventory, IDI) alkalmazásával kapcsolatban publikált tapasztalatokat. A szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy az Interkulturális Fejlődési Teszt (IDI) megbízható, és érvényes képet ad az egyének és csoportok interkulturális kompetenciájáról, és ezáltal hasznos eleme lehet a szervezet- és humánerőforrás-fejlesztési intervencióknak.


KIS Gergely
Az erősödő állami szerepvállalás értékelése a magyarországi elektronikus hírközlő hálózati fejlesztésekben
30. - 40. oldal

Az elektronikus hírközlő hálózat rohamszerű fejlesztésének igénye az elektronikus szolgáltatások széles körű elterjedésével az állami döntéshozókat is fejlesztéspolitikai koncepciók kidolgozására és azok végrehajtására ösztönzi. Az (információs) társadalom fejlődése és az ennek alapjául szolgáló infokommunikációs szolgáltatások használata alapvetően függ a szélessávú infrastruktúra fejlesztésétől, az elektronikus hírközlő hálózat elérésének lehetőségétől. Az állami szerepvállalási hajlandóság 2011-től kezdődően jelentősen megnőtt az elektronikus hírközlési területen. Az MVM NET Zrt. megalapítása, a NISZ Zrt. átszervezése, a GOP 3.1.2-es pályázat és a 4. mobilszolgáltató létrehozásának terve mind mutatják a kormányzat erőteljes szándékát a terület fejlesztésére. A tanulmányban bemutatásra kerül, hogy az állam milyen beavatkozási eszközökkel rendelkezik az elektronikus hírközlő hálózat fejlesztésének ösztönzésére. A szerző ezt követően a négy, jelentős állami beavatkozás elemzését végzi el annak vizsgálatára, hogy megfelelő alapozottsággal született-e döntés az állami szerepvállalásról.


HAUCK Zsuzsanna
Az outsourcing és az integráció közötti választás szempontjai, avagy minőség teszi a döntést
41. - 50. oldal

Jelen tanulmány azt a kérdéskört vizsgálja, hogy az outsourcing és az integráció nyújtotta lehetőségek közül adott esetben melyiket célszerű választani. A vizsgálódáshoz a lehetőségek széles körének feltárása, rendszerezése, valamint a fogalmak tisztázása biztosítja az elméleti alapot. Az általános érvényű megközelítések vizsgálatát követően a szerző a gyártás témakörére szűkíti a témát. A szakirodalom legújabb eredményei mellett esettanulmányok tanulságai is nagy szerepet kapnak az új döntési rendszer felállításában. A döntés előkészítésében nagy horderejű, az outsourcing vagy integráció kimenetelére jelentős hatást gyakorló szempontokat, igen-nem típusú kérdéseket fogalmaz meg. Az ezekre adott válaszok előzetes elemzésként szolgálnak annak megállapítására, hogy van-e valamilyen választási lehetőséget kizáró ok.


MORVAI Róbert – SZEGEDI Zoltán
Erőviszonyok az élelmiszeripari ellátási láncban
51. - 65. oldal

A gyorsan változó piaci igények, illetve az ellátásilánc-menedzsment kritikus szerepe az igényeknek való megfelelésben, valamint az integrált ellátási láncok nyújtotta potenciális előnyök mind olyan tényezők, amelyeket a vállalatok ma már nem hagyhatnak figyelmen kívül. Ugyanakkor ezek az előnyök csak akkor realizálhatók, ha az ellátási lánc egyes szereplői között kellő szorosságú együttműködési formák alakulnak ki. A partnerkapcsolatok ellátási lánc mentén történő kialakítását azonban döntően befolyásolják a lánctagok közötti erőviszonyok. A tanulmány az FMCG/Food szektor ellátási láncaira jellemző hatalmi viszonyokkal foglalkozik, különös tekintettel arra, hogy az erőviszonyok miként befolyásolják a szektor kis- és középvállalkozásainak működését, partnerkapcsolatait. A nemzetközi kutatási eredményeket alapul
véve az élelmiszer-ipari KKV-k körében végeztek kérdőíves lekérdezést a szerzők. Ennek eredményeit felhasználva, a partnerkapcsolatokban megnyilvánuló hatalmi viszonyok és a vállalati jövedelmezőség, illetve néhány egyéb ellátási láncbeli sajátosság (a kapcsolatok szorossága, tartóssága, információmegosztási hajlandóság stb.) ellentmondásos viszonyát mutatják be.


BAUER Dávid
Hatékony leadership magatartások szlovák szervezeti környezetben
66. -  85. oldal

Az itt bemutatott kutatás célja az volt, hogy azonosítsa és feltárja a szlovák vállalati környezetben követett és kívánatosnak tartott leadership dimenziókat és bemutassa azokat az implicit leadership elmélet alapján meghatározott magatartásokat, amelyek a sikeres leadershipet támogató magatartásokként jelennek meg (az implicit leadership elmélet szerint az egyének magatartásokhoz kapcsolódó hiedelmeik, meggyőződéseik és értékítéleteik alapján határozzák meg, kit tekintenek vezetőnek, illetve hogyan különböztetik meg a hatékony vezetést a nem hatékonytól). Ehhez a GLOBE (Global Leadership and Organization Behavior Effectiveness) kutatását használta fel a szerző empirikus alapként. A faktorelemzéssel előállított kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy definiálhatók a nemzetközi mintán elkülöníthető implicit leadership elméletektől jól megkülönböztethető szlovák implicit leadership elméletek. Statisztikai próbáinak eredményei azt mutatják, hogy léteznek olyan leadership faktorok, melyek a szlovák és a magyar vállalati környezetben is megjelennek, illetve feltárhatók olyan implicit leadership elméletek, melyek megítélése ebben a régióban egységesnek tekinthető.


Könyvajánló
A projektmenedzsmentújabb mérföldköve
5. kiadás. Budapest, Akadémiai Kiadó,2013.
86. - 87. oldalBudapest Management Review Vol. 45. April, 2014


FÜLÖP, Gyula– HÓDI HERNÁDI, Bettina
Sustainability accounting as the success factor of corporate sustainability strategy
pp. 2. - 17.

In the last decade the requirements of sustainability have appeared in strategies of many corporates. The followed social and environmental aspects are also determined next to economic targets. At the same time several empirical studies show that the social and environmental performance is improving only slowly. Therefore, appropriate management methods and tools are to be used for measuring the economic, social, and natural environmental impacts of the company’s strategic decisions and activities. The purpose of this study investigates the interaction of the sustain ability strategy and sustain ability accounting. The article starts out from the process of sustainability strategic management. Then new approaches of strategic performance assessment from traditional accounting through the environmental accounting to sustainability accounting are presented. A corporate case study is closely connected it, which evaluates role and contribution of sustainability accounting on successful introduction of sustainability strategy.


POLYÁK, Ildikó – ANDRÁSI, Gábor – KÉRY, Dóra - TARDOS, Katalin
Intercultural competence and possibilities of organizational measuring
pp. 18. - 29.

The paper has been written as part of a research project currently implemented at the International Business School that aims to measure and develop intercultural sensitivity on an organisationallevel. The main challenge of the resarch was the definition of intercultural competence in an educational context. Below we reviewed the most important international literature on intercultural competence and sensitivity, then surveyed that instruments that are freely or commercially available to assess such competence. After careful consideration, the authors decided that they would use the Intercultural Development Inventory (IDI) as it generates valid and reliable results, and hence can be a useful element in organisational and human resource development efforts.


KIS, Gergely
Evaluation of the increasingstate’s rolein the electronic communications network development in Hungary
pp. 30. - 40.

With the widespread use of the Internet, the need for the rapid development of the digital communication networks has prompted government policy makers also to conceptualize and implement development policy. The advancement of the (information) society and the use of information communication technology as a prerequisite of it are fundamentally determined by the development of broadband infrastructure and whether broadband access to the digital telecommunication network is available. The propensity of the government to play a bigger role in the field of electronical communication has increased significantly from 2011. The setup of MVM NET Zrt. / Hungarian Electricity NET Ltd./, the realignment of NISZ Zrt. / National Info communication Services Company Limited by Shares - NISZ Ltd./, the GOP 3.1.2. tender and the plan to enable a new, i.e. the fourth mobile network operator to enter the market all indicate the robust intention of the government to develop this field. The study shows the tools of government intervention for the incentive of the development of the electronical communication network. Then the author analyses the four main government interventions to examine whether the decision on the role of the state was adequately well-founded.


HAUCK, Zsuzsanna
Aspects of the outsourcing-integration dilemma – quality makes the difference
pp. 41. - 50.

This paper considers the decision making problem of choosing among outsourcing and integration alternatives. The theoretical background is provided by the specification, systematization, and attempts to define each concept. First, general concepts and approaches are considered, and then the paper narrows the topic to manufacturing. Through well-known cases the paper synthesizes the different concepts and suggests a systematic procedure for decision makers. The new, more general decision making procedure is based on the related development in the literature and company case studies. Yes-no questions are framed to analyze whether there are alternatives disqualified by some important circumstances.


MORVAI, Róbert – SZEGEDI, Zoltán
Power relations in the food supply chains
pp. 51. - 65.

The rapidly changing market demands, the critical role of supply chain management in meeting these demands, and the potentialadvantages provided by integrated supply chains are such factors that companies cannot ignore today. At the same time these advantages can only be realised if supply chain members collaborate closely enough. Forming supply chain partnerships among SC members is however significantly affected by power influences within the supply chain. The article deals with power relations in FMCG/Food supply chains focusing on how power relations influence the operation and the supply chain partnerships of small and medium-sized companies. The authors conducted a questionnaire survey among SMEs from the Hungarian food industry. Based on the results the paper tries to reveal the correspondence between dependence and profitability, and shows the controversial relationship between some other supply chain characteristics (such as tightness, durability of cooperation, willingness for informations ha ring etc.) and power relations.


BAUER Dávid
Effective leadership behaviors in Slovak organizational environment – Introduction to the Slovak implict leadership theories –Results of the GLOBE research
pp. 66. -  85.

The aim of this research is to identify and explore the committed and desirable leadership dimensions in the Slovak organizational environment. This article presents those on the basis of implicit leadership theories identified behaviors which appear as successful leadership supported behaviors. To it the GLOBE (Global Leadership and Organization Behavior Effectiveness) research is used as the empirical basis by the author. Research results which were produced by factor analysis demonstrate that the Slovak implicit leadership theories can be identified because those can be clearly distinguished from implicit leadership theories available in the international sample.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.