November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 45. kötet - 2014. szeptember

LAKATOS László Péter
A számviteli szabályozások eltérésének okairól
2.-11. oldal

A számviteli szabályozások közötti eltérések oda vezethetnek, hogy ugyanarról a gazdálkodó egység, egyazon időszakáról, akár jelentősen is eltérő, és az adott szabályozási logika alapján helyes pénzügyi kimutatások készülnek. Ezek a sokszor materiális eltérések nehezen magyarázhatók, ha figyelembe vesszük azt a tényt is, hogy a különböző pénzügyi kimutatások mögött azonos gazdasági események húzódnak meg. Az eltérések a számviteli szabályozás különbségeivel magyarázhatók. A cikk feltárja, hogy a számviteli szabályozásnak milyen szintjeit lehet megkülönböztetni, és vizsgálja, hogy milyen tényezők vezettek el oda, hogy az egyes megközelítések akár markánsan eltérő megoldásokat kínálnak egy-egy adott vagyoni elem megjelenítésére és értékelésére, illetve egy tranzakció megjelenítésére. A cikk az egyes eltéréseket indukáló tényezők rendszerezése útján megkísérel deduktív úton becslést adni a számviteli harmonizáció további lehetséges irányaira.

SZUKITS Ágnes
A controlling szervezeti jelentősége a magyar vállalatoknál – Befolyásoló tényezők és időbeli változások kvantitatív elemzése
12.-25. oldal

Jelen tanulmány célja, hogy a vállalatok első számú vezetőinek véleménye alapján vizsgálja, azonosítsa és mérje a controlling jelentőségét befolyásoló tényezőket. Az elemzés a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központja által készített felmérések adatait használja. Míg a controllerek megkérdezésén alapuló felmérések a controlleri szerep jelentőségének növekedéséről számolnak be, jelen kutatás rávilágít arra, hogy a magyar felső vezetők a controlling szervezeti súlyát inkább stagnálónak ítélik meg az összvállalati sikeres működés szempontjából. A controlling adott vállalatban betöltött jelentőségét három tényező, a környezeti bizonytalanság, a bizonytalanságra történő stratégiai reagálás mértéke és a költségnyomás befolyásolja. Az előzetes várakozásokkal ellentétben azonban e három magyarázó faktor közül a költségnyomás befolyásoló szerepe a legkisebb, s a vállalati stratégiai magatartásának reaktív vagy proaktív volta a leginkább meghatározó. A tanulmány kiindulópontként szolgálhat a controlling szervezeti szerepét a vállalati teljesítménnyel összefüggésben vizsgáló további kutatásokhoz.


LÁSZLÓ Norbert
A hitelezői érdekhordozó megjelenésének vizsgálata A számviteli beszámolókban – A vállalatmérettel összefüggő szabályozásbontás tükrében
26.-37. oldal

A kutatás a hasznosság oldaláról közelíti meg a témát, s azt vizsgálja, hogy a szabályozás összhangban van-e a hazai gyakorlattal. A pénzügyi helyzettel összefüggő információk az érdekhordozók közül elsődlegesen a hitelezők (tágabb értelmezésben a szállítókat is magában foglalja) számára fontosak. Így ezen információk előállítása csak akkor minősül hasznosnak, ha egyáltalán megjelenik olyan érdekhordozó, aki igényli azt. A számviteli törvény a méret alapján tesz különbséget a cash flow-kimutatás készítési kötelezettségében, ezért a szerző a vállalati sokaságot ez alapján kettébontva elemezte a hitelezői kötelezettségek megjelenését. A varianciaelemzés azt mutatja, hogy – összehasonlítva a nagyobb cégekkel – a hitelező mint érdekhordozó a kisebb vállalkozásoknál szignifikánsan kisebb arányban jelenik meg. Ez alapján a méret szerint történő megkülönböztetés indokoltnak tűnik, azonban további vizsgálat keretében lehetne még elemezni, hogy az értékhatárok jó helyen vannak-e ebből a szempontból, esetleg szükség lenne-e egyéb tényezők (például a hitelezői kötelezettségek arányának) bevonására az előírásokra vonatkozó különbségtételnél.


TAKÁCS András
A MÁRKAÉRTÉK HATÁSA a RÉSZVÉNYÁRFOLYAMRA a NEMZETKÖZI BANKSZEKTORBAN
38.-45. oldal

E tanulmány az egy részvényre vetített márkaérték és a részvényárfolyam összefüggését vizsgálja a nemzetközi bankszektorban. A szerző egy 51 vállalat-évből álló mintán két regressziós modellt tesztel, melyekben magyarázó változóként a Millward Brown tanácsadó cég által közzétett márkaérték, eredményváltozóként pedig az egyidejű, illetve az egy évvel későbbi átlagos részvényárfolyam szerepel. Az eredmények arról tanúskodnak, hogy a részvényegységre vetített becsült márkaérték mind az egyidejű, mind a jövőbeli árfolyammal erős sztochasztikus kapcsolatban van 70%, illetve 67% magyarázó erővel, ami rávilágít arra, hogy a magas márkaérték nemcsak rövid, hanem hosszabb távon is pozitív hatást tesz a vállalat tőzsdei teljesítményére. E cikk hozzájárulása a szakirodalomhoz elsősorban a speciális iparági nézőpontjában rejlik, a korábbi hazai publikációk között a nemzetközi bankszektorra irányuló hasonló vizsgálat a szerző tudomása szerint nem található. Az eredmények (melyeket a minta összetétele alapján földrajzi elhelyezkedéstől függetlennek, így hazai környezetben is relevánsnak tekinthetünk) hasznos információval szolgálhatnak banki menedzserek számára, hiszen láthatóvá teszik a hatékony márkamenedzsment pozitív pénzügyi hatásait.


SZABÓNÉ VERES Tünde
A transzferárrendszer és a vállalati szervezeti rendszer összefüggései
46.-56. oldal

A transzferárak alkalmazása a nemzetközi szakmai publikációkban már több évtizedes múltra tekint vissza, ráadásul nem alapvetően az adóoptimalizáló jellege miatt. A vállalati szervezeti rendszerek fejlődésével, a vállalatvezetés területén a stratégiai gondolkodás jelentőségének növekedésével, valamint a globalizációs folyamatok kialakulásával és felerősödésével egyre komolyabb figyelmet kapott. A transzferárazás a vállalatvezetés eszközrendszerének eleme, a stratégiai vezetői számvitel egyik területe. Ezen a bázison a szerző célja a lehetséges transzferárrendszerek vizsgálata a vállalati szervezeti rendszer sajátosságainak függvényében, valamint a belső árak képzésére ható tényezők vizsgálata a vonatkozó nemzetközi szakirodalom áttekintése alapján.


ZÁTORI Anita
Az élménymenedzsment koncepcionális alapjai
57.-66. oldal

Az élménymenedzsment vizsgálatát indokolja, hogy a fogyasztói élmény mindinkább az értékteremtés kulcstényezőjévé válik. Jelentősége mára meghatározóvá vált. Erről tanúskodik az is, hogy az utóbbi másfél évtizedben több élménymenedzsment-koncepció is született és többen a fogyasztást mint élményt vizsgálták. A cikk az élménymenedzsment koncepcionális alapjainak feltérképezésére törekszik a koncepciók közös pontjainak és ellentmondásos tételeinek elemzésén keresztül. A tanulmány többek között rámutat arra, hogy a koncepciók terén az egyik fő törésvonal az élményteremtés eltérő módjaiban rejlik, ugyanakkor több területen is egyetértenek, amely alapján következtethetünk egy közös nevezőre – az élményközpontú menedzsment szemléletére.


SEBESTYÉN Zoltán – TÓTH Tamás
Projektek sikere
67.-76. oldal

A projektek sikerét a szakmában tevékenykedő menedzserek túlnyomó többsége jellemzően a hagyományos, évtizedek óta szinte iparági normaként tekintett jellemzők mentén határozza meg. A sikert kutató folyóiratcikkekben azonban megjelent a költség-idő-minőség hármasától való elszakadási törekvés. A siker kérdése eddig nem vizsgált területekre is kiterjedt, sokrétűbbé vált: új tényezők és kritériumok jelentek meg, amelyek különböző módon kiegészítették az eredeti elképzeléseket, esetleg önállóan is átvették a sikert meghatározó szerepet. A cikkben a szerzők áttekintik a releváns szakirodalomban megfogalmazott alapelveket, eredményeket, próbálkozásokat, és saját nézőpontjukon keresztül elemzik azokat.


TOKÁR-SZADAI Ágnes
A vezetési tanácsadási projektek értékelése
77.-85. oldal

A Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézete 2001-ben, 2005–06-ban, majd 2011–12-ben kérdőíves felmérést végzett tanácsadó cégek, valamint ügyfeleik körében. A tanulmányban a szerző a vezetési tanácsadók és a tanácsadási projektek értékelési szempontjainak szakirodalmi összefoglalását követően bemutatja, hogy a vállalkozók mennyire elégedettek az igénybe vett tanácsadási szolgáltatással: hogyan értékelik a különböző nagyságú tanácsadó cégek teljesítményét, milyennek látják a tanácsadóval való kapcsolatukat, mennyire elégedettek a tanácsadó szakmai kompetenciájával, milyennek ítélik meg a szolgáltatás ára és a teljesítés színvonala közötti kapcsolatot, véleményük szerint a kapott javaslat mennyire volt megoldásra orientált, és melyek az esetleges elégedetlenségük okai.


ALMÁSI Anikó
A szervezeti identitás vizsgálata a hazai KKV-szektorban
86.-96. oldal

Individualizálódó világunkban egyre fontosabb a vállalkozások outputja mellett a vállalkozás maga: hírneve, személyisége, megbízhatósága, kommunikációja és viselkedése üzleti partnereivel, dolgozóival és környezetével. A vállalatiidentitás-kutatások azonban általában nem a hazai kis- és közepes vállalkozásokra fókuszálnak, miközben számukra is elérhetővé vált a tudatos identitásépítés eszköztára. A KKV-szektor súlya a gazdaságban (számuk vagy a foglalkoztatottak száma alapján) jelentős, így szükséges vizsgálni, hogyan alkalmazzák az identitásmenedzsmentet piaci pozíciójuk megtartására, megerősítésére, versenyképességük javítására. A cikk arra keresi a választ, milyen szerepe van a hazai kis- és közepes vállalkozások stratégiájában, életciklusaiban a vállalati identitásnak. A kiválasztott ágazatokban (építőipar és IT-szektor) végzett empirikus kutatás segít feltárni, hogy a mindennapi gyakorlat miben és miért tér el az elméleti modellektől.


Budapest Management Review Vol. 45. September, 2014


LAKATOS, László Péter
Causes of the differences in accounting regulations
pp. 2.-11.

Differences among the accounting regulations may lead to material dissimilarities in the financial statements prepared for the same entity and same financial year. These material differences are sometimes hard to explain, given that they shall be based on the same transactions. The differences are explained by the differences in the regulations. The paper explains the possible levels of accounting by-laws and examines – based on the relevant literature – the factors that led to different solutions for the recognition, measurement and disclosure of the same items or transactions. By structuring these factors the article tries to give possible future advances in the harmonization of such systems using a deductive approach.


SZUKITS, Ágnes
Organisational role of controllers in Hungarian corporations – Quantitative analysis of changes and the influencing factors
pp. 12.-25.

Lecturers of several domestic professional events have recently claimed that the role played by controllers in the Hungarian organizations is changing, similar to the international trends. This paper analyses the changing importance of the controlling function in Hungarian firms. It identifies and measures the factors influencing this organisational relevance. The study is based on the surveys of the Competitiveness Research Centre at the Corvinus University of Budapest that were conducted between 1996 and 2009. Other studies primarily based on the self-image of controllers willingly report about a constantly growing organisational role. Contrarily, current study argues that Hungarian top executives do not see a significantly growing contribution of controllers to the overall organisational success. The importance of the controlling function played in an organization is influenced by the perceived environmental uncertainty, the strategic answers given to this uncertainty and the cost pressure in the company. Interestingly, the level of cost pressure has the smallest influencing power, the reactive or proactive strategic behaviour of the organization is the most decisive factor.


LÁSZLÓ, Norbert
Examination of the approach of the creditors as stakeholders in the financial reports – The view of the company size related regulation
pp. 26.-37.

The research approaches the issue from the aspect of utility, and analyses whether the regulatory framework is in line with the existing practice in Hungary. Information concerning changes in the financial position are the most important, of all other stakeholders, for creditors (also including suppliers in the broader sense of the term) in particular. Consequently, the generation of such information may only deemed useful if any stakeholders actually need it. The Accounting Act imposes the obligation to prepare a cash flow statement on the basis of the company size; consequently the author analysed the existence of creditor liabilities after dividing the company population into two parts on this basis. The variance analysis shows that creditors as stakeholders are present in a significantly smaller proportion of smaller companies than in the case of larger firms. This suggests that the differentiation based on size is justified; however, another research might examine whether the value limits are well established in this respect, or if it may be necessary to include other factors (e.g. ratio of creditors’ liabilities) in the differentiation concerning the applicable rules.


SZABÓNÉ VERES, Tünde
Correlations between the transfer pricing system and the corporate organisational structure
pp. 46.-56.

In the international professional publications the use of transfer pricing has several decades of history,in addition it is not basic ally due to the character oft ax optimization. The transfer pricing is a component of the corporate management system, an area of strategic management accounting. On this basis, the author’s aims to investigate the possible transfer pricing systems depending on the characteristics of the enterprise organisational system, and to analyse the factors of internal pricing based on the relevant international literature.


TAKÁCS, András
The association between appraised brand values and stock prices in the international banking sector
pp. 38.-45.

This study investigates the association between per share brand values and the stock prices in the global financial services industry. Two regression models are developed and tested on a sample of 51 company years, using the brand values published by Millward Brown in the period 2008–2012 as independent variable and contemporaneous as well as future stock prices as dependent variable. The testing results indicate that the appraised per share brand value is significantly associated with the contemporaneous and also with the future stock price, with explanatory powers of 70% and 67%, respectively. The contribution of this research to current literature is its special focus on the financial services companies, as no earlier studies have been found that examine the same in this industry. The results provide useful information for managers by clearly showing the positive financial effects of efficient brand management.


ZÁTORI, Anita
The conceptualization of experience management
pp. 57.-66.

Emphasizing customer experience as a key factor of value creation is an increasingly prevalent business perspective, which justifies the conceptual analysis of experience management. A number of experience management and marketing theoretical concepts were formulated in the past decades, while consumption experience underwent a profound examination. Consequently, several concepts exist and can be applied. The paper focuses on the systematic mapping of the experience concepts through their different and similar elements. The results uncover that despite the fact that modes of experience creation greatly vary, certain theses of the concepts do concur, based on what common characteristics of a so-called experience-centric management perspective are deduced and explained.


SEBESTYÉN, Zoltán – TÓTH, Tamás
The success of projects
pp. 67.-76.

The success of the projects have been typically defined using the traditional features almost considered the industry standard for decades by the vast majority of active managers in the business. However,the secessionist aspirations from the cost-time-quality triad have been published in the success researching journal articles. In the article the authors overview the formulated principles, results, and attempts of the relevant literature and analyze them through own points of view.


TOKÁR-SZADAI, Ágnes
Assessment of management consulting projects
pp. 77.-85.

The Institute of Business Sciences of the University of Miskolc conducted a survey in 2001, 2005–06, and 2011–12 among consultants and their clients. In this study the author presents to what extent the entrepreneurs are satisfied with the used management consulting service: how they evaluate the performance of the consultant companies of different sizes, how they view their relationship with the consultant, to what extent they are satisfied with the professional competency of the consultant, how they judge the relation between the price of the service and performance, according to their opinion how solution oriented the proposals of the consultant companies were, what are the reasons to dissatisfaction with projects.


ALMÁSI, Anikó
Corporate identity analysis at small and medium sized companies in Hungary – theories and practice in the real world
pp. 86.-96.

In our individualistic world the companies’ output and the whole company (its reputation, personality, reliability, communciation and behaviour with business partners, employers and environment) became more important factors. The cororate identity researchs do not focus on SMEs, although they have every instruments to create and control a perfect corporate identity programme. The small and medium sized companies contribute to the GDP or employment to a great extent (range or employments), therefore it is necessary to analyse how they can manage the CI to improve their market position and competitiveness. The article searches for answers to the question about CI’s role in SME’s strategy, life cycle. The empiric research in the chosen sectors (IT and buiding industry) helps to reveal the gaps between economic models and the practice.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.