November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 45. kötet - 2014. december


FÜLÖP, Gyula – HÓDINÉ HERNÁDI, Bettina
Jelenlegi stratégiai tendenciák – Hazai vállalatok összehasonlító elemzése
2.-15. oldal

Ez a tanulmány a vállalati működés alapvető feltételeinek újraformálódásával kapcsolatos jelenlegi stratégiai kihívásokkal foglalkozik. A hazai cégek kísérleti vizsgálata segítségével bemutatja, hogy a magyarországi nagyvállalatok milyen formában és mértékben vannak felkészülve a jelenlegi stratégiai kihívásokra. A tanulmány megvizsgálja, hogy a stratégiai irányok és válaszlehetőségek hogyan változtak meg az elmúlt öt év folyamán a következő egymással összefüggő területeken: gazdasági globalizáció, vállalati fenntarthatóság, IT-alkalmazások, munkaerő-diverzitás és etikai kompetenciák. Az empirikus felmérés következtetései megbízható alapul szolgálnak a gazdasági szervezetek, vállalkozások stratégiájának megalkotásához.

JÁSZBERÉNYI Melinda – HOLCZMANN Anita
A nagysebességű vasút térhódítása, és ennek hatása a turizmusszektorra
16.-27. oldal

Míg a légi közlekedés teljesítménye meglehetősen hullámzó, a vasút napjainkban rohamos fejlődésnek indult. A Madrid–Barcelona útvonalon, mely nemrég még a világ legnagyobb légi forgalmával bírt, a nagysebességű vasút megjelenése drasztikus változásokat hozott. Az elemzés a vasút megjelenését követő időszak forgalmi adataira, illetve az árak, járatok és a szolgáltatási színvonal változásainak megfigyelésére támaszkodik. Bemutatja mind a verseny természetét, mind annak lehetséges, hosszú távú következményeit, az utazó érdekeit és a fenntarthatóság követelményét állítva középpontba.

KULCSÁR Noémi
Az értékteremtés szerepe a szolgáltató vállalkozások versenyképességében
28.-37. oldal

A fogyasztói érték népszerű fogalma számos elméleti alátámasztást nyert a versenyképesség elméleti, mikroszintű megközelítéseiben. Kifejezetten fontos aspektusát képezi a szolgáltató szervezetek sikerességének. Számos fogyasztóiérték-kutatás hangsúlyozza, hogy az érték napjainkban leginkább a fogyasztói élményekben ragadható meg. Jelen tanulmányban ezért a szerző célja a fogyasztói érték, az élmény és a szolgáltatóvállalkozások versenyképessége közötti elméleti összefüggés bemutatása.

KONTOR Enikõ
Az erőforrás-alapú elmélet és a marketing kapcsolódási pontjai – a piacorientáció mint marketing-erőforrás
38.-52. oldal

Ez a tanulmány az erőforrás-alapú elmélet alapjaira építkező marketing-erőforrások kérdéseivel, illetve a komplex marketing-erőforrásnak tekinthető piacorientációval foglalkozik. Célja, hogy az ide vonatkozó irodalom áttekintésével a különböző kutatási eredményeket szintetizálja, és ezáltal egyfajta diagnózist állítson fel egy sokat kutatott kérdéskör jelenlegi állapotáról. Az erőforrás-alapú nézet koncepcióját a marketingtudomány képviselői abból a célból alkalmazták, hogy megmagyarázzák a marketing hozzájárulását a vállalat teljesítményéhez, illetve indokolják a tartós versenyelőny létrejöttét. A szakirodalom és a tanulmány egyik fő kérdése, hogy a piacorientáció mint erőforrás létrehozhat-e versenyelőnyt. Az irodalom állítása szerint a piacorientáció ugyan rendelkezik az erőforrás-alapú elmélet „erőforrás”-kritériumaival, de még mindig nem tiszta, hogyan szolgálja a versenyelőny létrejöttét.

GÉRING Zsuzsanna
Profit és/vagy közösségi szerepvállalás? – Vállalati társadalmi felelősségvállalás vezetői szemmel
53.-66. oldal

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR – corporate social responsibility) fogalma és menedzsmenteszköztára nem ismeretlen a hazai gazdasági életben, díjak, konferenciák, felmérések kapcsolódnak hozzá évről évre. A szerző dolgozatában először röviden elemzi a vállalati társadalmi felelősségvállalás elméleti megközelítéseiben a menedzserek szerepét kiemelő irányokat, majd a felelősségvállalás tartalmára vonatkozóan címszavakban bemutat néhány meghatározó elképzelést, amelyek a vizsgálati kérdések alapjait is adják. Ezt követi a kutatási eredmények bemutatása, majd a további kutatási lehetőségeket is tartalmazó konklúzió.

VÖRÖSMARTY Gyöngyi – KISS jános
A beszerzés szerepe az innovációban
67.-72. oldal

Az innováció nemzetközi irodalma mindig is nagy jelentőséget tulajdonított az innováció vállalaton kívüli forrásainak, a beszerzési irodalomban pedig újabban egyre több szerző foglalkozik azzal, hogy a beszerzési funkció miként vállaljon nagyobb szerepet az innovációban. Ebből kiindulva a szerzők tanulmánya a beszerzés szerepét elemzi az innovációban, s a nemzetközi szakirodalom eredményei alapján igyekszik feltárni és rendszerezni az ezt befolyásoló tényezőket. A szerzők célja az volt, hogy öt hazai interjú segítségével az irodalmi eredményeket egy kérdőíves kutatásban tesztelhető keretté fejlesszék tovább.

SÁNDOR Tímea
Vezetőfejlesztés hatékonyan
73.-84. oldal

A vizsgálat célja feltérképezni a 360°-os visszajelzés önértékelésének eredményei alapján a személyiségjegyek és az érzelmi intelligencia összefüggéseit. A vizsgálat helye a Linamar Hungary Zrt., a vizsgált személyek egy középvezetői munkakör munkavállalói (N=42). A konfliktuskezelés, a meggyőzési készség, a problémamegoldás, az ellenőrzés, a felelősségvállalás, a precizitás, a szorgalom és a teljesítménymenedzsment esetén, ha valaki önmaga szerint jó ezekben a vezetői kompetenciákban, akkor magas EQ-pontszámot ért el. A vezetői kompetenciák fejlesztése segítheti az érzelmi intelligencia fejlődését és fordítva, az érzelmi intelligencia és a személyiségtényezők megfelelő komponenseinek fejlesztése a vezetői kompetenciák bizonyos fejlődését eredményezheti.


Budapest Management Review Vol. 45. December, 2014

FÜLÖP, Gyula – HÓDINÉ HERNÁDI, Bettina
Current strategic tendencies – A comparative analysis of domestic enterprises
pp. 2.-15.

This study deals with current strategic challenges in connection with reshaping the fundamental conditions of corporate operation. This study is based on an experimental research project of domestic enterprises and to what extent Hungarian large enterprises are prepared for the current strategic challenges. The study examines how strategic directions and possible responses have changed in the course oft he past five years in the following related areas: economic globalization,corporate sustainability, IT applications, workforce diversity and ethical responsibilities. The conclusions of the empirical survey serve as a reliable basis for the strategy development of businesses.

JÁSZBERÉNYI, Melinda – HOLCZMANN, Anita
The impacts of high speed rail expansion on tourism
pp. 16.-27.

The example of the Madrid-Barcelona route clearly demonstrates that high-speed rail services may indeed be detrimental to airlines, especially on short and medium-haul routes with significant traffic volume. Typically, such services do not generate high demand but rather they provide an alternative. The focus is on quality, thus rail can be competitive primarily among business travellers. While railways seek to provide the same quality as airlines do, the latter is thriving to compete by improving flexibility. Now both options offer a better-than-ever service for the European traveller.

KULCSÁR, Noémi
The role of value creation in case of competitiveness of service suppliers
pp. 28.-37.

The popular term of consumer value gained theoretical support in the theoretical approaches of the area of competitiveness at micro level. It constitutes a particularly important aspect of service suppliers’ success. Many consumer value researches point out that nowadays the value can be demonstrated in consumer experiences. In this article the author’s aim is to describe the theoretical connections among consumer value, experience, and the competitiveness of the service suppliers.

KONTOR, Enikő
Connections between resource-based theory and marketing – market orientation as a marketing resource
pp. 38.-52.

This study deals with issues of resource-based marketing and market orientation, which is considered a complex marketing resource. It aims to synthesize the different research results with an overview of the relevant literature, and thus set up a kind of diagnosis of the current condition of a number of researched issue. The concept of a resource-based approach is applied by marketing representatives to explain the contribution of marketing to the company’s performance or to justify the creation of a sustainable competitive advantage. One of the main issues raised in the reviewed literature and the study is that market orientation as a resource can create a competitive advantage. According to the literature, market orientation fulfils the “resource” criteria of the resource-based theory, but it is still not clear how it serves the creation of competitive advantage.

GÉRING, Zsuzsanna
Profit and/or community role? – Corporate social responsibility from management’s view
pp. 53.-66.

The concept and management tools of Corporate Social Responsibility (CSR – Corporate Social Responsibility) are not unknown in the domestic economy; awards, conferences, surveys are all connected to them year after year. At first the author briefly analyzes the main aspects of theoretical approaches that highlight managers’ role in corporate social responsibility, and then she briefly presents some dominant ideas concerning the content of CSR, which form the basis of the research questions. This is followed by a presentation of the research results and conclusions, including some additional research opportunities.

VÖRÖSMARTY, Gyöngyi – KISS, János
The role of procurement in innovation
pp. 67.-72.

The innovation literature has always attached much importance to the outward sources of innovation and the purchasing literature has started to stress recently that the purchasing organisations have to contribute more to the innovation. Our study analyses the role of the purchasing function based on literature results. It summarises the results in a model, which is further developed with the help of 5 interviews.

SÁNDOR, Tímea
Management development effectively
pp. 73.-84.

The aim of the research is to map the correlations between the personality properties and the emotional intelligence based on the results of 360-degree feedback. The survey was went on a multinational company environment of a machine component part factory (N=42), called Line mar Hungary Ltd. The company`s activity is set in car industry and the main scope is the production of spare parts. The firm`s subsidiaries can be found in Oroshaza and Bekescsaba. Based on the results of the survey we may see that the emotional intelligence shows interrelation to the self-assessment of leadership competency level. According to self-assessment if someone possess higher level of competencies such as conflict management, persuasive skills, problem solving, controlling, sense of liability, precision, diligence and performance management, may reach a higher EQ point ratio. Those leaders who reached higher points on the Cattel 16 PF test consider themselves as diligent, precise leaders who possess good conflict resolution ski lls, persuasive skills, problem solving skills, can handle the controlling of tasks and higher liability, and also able to fit the requirements of performance management tasks. By improving the leadership competencies the emotional intelligence can be also increased and reverse. The development of the proper components of emotional intelligence and personal properties may result in the improvement of certain leadership skills.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.