November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 46. kötet 2. szám - 2015. február

MORVAI Róbert – SZEGEDI Zoltán
Erőviszonyok az élelmiszeripar ellátási láncaiban
2.-14. oldal

A gyorsan változó piaci igények, illetve az ellátásilánc-menedzsment kritikus szerepe az igényeknek való megfelelésben, valamint az integrált ellátási láncok nyújtotta potenciális előnyök mind olyan tényezők, amelyeket a vállalatok ma már nem hagyhatnak figyelmen kívül. Ugyanakkor ezek az előnyök csak akkor realizálhatók, ha az ellátási lánc egyes szereplői között kellő szorosságú együttműködési formák alakulnak ki. A partnerkapcsolatok ellátási lánc mentén történő kialakítását azonban döntően befolyásolják a lánctagok közötti erőviszonyok. A tanulmány az FMCG/food szektor ellátási láncaira jellemző hatalmi viszonyokkal foglalkozik, különös tekintettel arra, hogy az erőviszonyok miként befolyásolják a szektor kis- és középvállalkozásainak működését, partnerkapcsolatait. A szerzők – nemzetközi kutatási eredményeket alapul véve – élelmiszer-ipari KKV-k körében végeztek kérdőíves lekérdezést. Ennek eredményeit felhasználva, a partnerkapcsolatokban megnyilvánuló hatalmi viszonyok és a vállalati jövedelmezőség, illetve néhány egyéb ellátási láncbeli sajátosság (a kapcsolatok szorossága, tartóssága, információmegosztási hajlandóság stb.) ellentmondásos viszonyát mutatják be.

KOVÁCS Zoltán – RENDESI István
A lean projektek hatásai
15.-24. oldal

Kétségtelen, hogy a folyamatok szervezésében a lean megoldások a fő áramlat részét képviselik. Az alkalmazók általában jól meghatározott céllal indítanak lean projekteket, amelyek eredményeit a célokkal összevetve értékelik. Kevesebb hangsúlyt kap azonban a járulékos pozitív hatások értékelése. Cikkükben a szerzők gyakorlati felmérésen alapulóan ezeket vizsgálják. Olyan vállalatokat kérdeztek meg, amelyeknél már volt lean projekt. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a lean projektek jelentős szervezeti és kulturális változásokkal járnak, nemcsak az alkalmazott módszerek, hanem maga a projekt folyamata is hoz felszínre problémákat, okoz szervezeti feszültségeket. A sikeres megvalósítás és fenntartás érdekében komplex: módszerbeli, változásmenedzsment, szervezeti és kulturális megközelítés szükséges. Összességében a lean projektek hasznosak.

HLédik Erika
Terméktulajdonságokkal kapcsolatos preferenciák stabilitásának vizsgálata a mobiltelefon példáj
25.-34. oldal

Az utóbbi évtizedekben elsősorban a gazdaságpszichológia kutatói körében egyre inkább elterjedt az a megközelítés, hogy a fogyasztói preferenciák nem stabilak, hanem a döntési folyamatban a feladat és a kontextus hatására jönnek létre. Ezzel szemben a marketingkutatásban a fogyasztói preferenciák feltárását szolgáló klasszikus empirikus kutatási módszerek (a conjoint, illetve a self-explicated módszer) kiindulópontja, hogy a preferenciák stabilak, és a kutató feladata feltárni azokat. Tanulmányában a szerző a termékattribútum-preferenciák mérésének problematikáját a gazdaságpszichológiai preferenciák instabilitására vonatkozó megközelítését alapul véve vizsgálja. Kutatásának célja annak bemutatása, hogy a gazdaságpszichológia preferenciastabilitás-felfogása hogyan használható a marketingkutatás preferenciamérési módszertanában. Primer kutatásában kvantitatív kérdőíves felmérést végzett a mobiltelefon-tulajdonságokkal kapcsolatos preferenciák stabilitásának mérésére egy longitudinális vizsgálat keretében. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy vannak szignifikáns különbségek az egyes attribútumok preferenciastabilitásában mind az összesített preferenciastabilitás, mind az elsődleges, másodlagos és elutasított attribútumok esetében.

PIEROG Anita – SZABADOS György Norbert
Civil szervezetek vezetési szempontból
35.-46. oldal

A XXI. század elejére a hazai civil szervezetek száma meghaladta az ötvenezret. A modern társadalmakban a civil szervezetek jelenléte, működése mára általánossá vált. Szerepük azért értékelődött fel, mert olyan társadalmi-gazdasági problémák megoldására vállalkoznak, amelyek az állam és a társadalom számára fontosak, de más szervezetek nem képesek, vagy nem akarják felvállalni azokat. Jelentőségükhöz képest kevés figyelem irányult e szervezetek működési, szervezeti és vezetési problémáinak feltárására, elemzésére. A szerzők a Debreceni Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének kutatási programja keretében 2009-től vizsgálják a civilek vezetésével kapcsolatos fontosabb vezetési feladatokat. Céljuk az volt, hogy feltárják a „civil menedzsment” sajátosságait, milyen tényezők hogyan hatnak a vezetési feladatokra, melyek kerülnek előtérbe, melyek azok, amelyek nem értékelhetők ezen a területen. Tanulmányukban érzékeltetni szeretnék a téma jelentőségét, és bemutatják a civil szervezetek természetéből adódó vezetési sajátosságokat. Eddigi kutatásaikból a vezetési területek és feladatok megítélésére, az emberierőforrásgazdálkodásra és a döntési folyamat sajátosságaira vonatkozó eredményeiket ismertetik.

DÔRY Tibor – GAJZÁGÓ Éva
Vállalkozások és innovációs közreműködő szervezetek együttműködései Közép-Dunántúlon
47.-56. oldal

A szerzők ebben a cikkükben, egy regionális kutatás eredményeire támaszkodva, azt elemzik, hogy a Középdunántúli régió vállalkozásai és az innovációs folyamatban részt vevő, közvetítői szerepet betöltő szervezetek milyen kapcsolatban vannak egymással, illetve milyen – segítő és akadályozó – tényezők befolyásolják kapcsolataikat. Az együttműködések részleteinek feltárásával arra próbálnak rávilágítani, hogy mennyire hatékonyak a kutatás-fejlesztési együttműködések a vállalkozások és a kutatási, oktatási szféra szervezetei között, illetve hogyan lehetne javítani ezeken az együttműködéseken.

IMREH-TÓTH Mónika
Vállalkozásoktatási jó gyakorlatok adaptációs lehetőségei a hazai felsőoktatásban – a Szegedi Tudományegyetem példája
57.-67. oldal

Az egyetemek gazdaság- és vállalkozásfejlesztésben betöltött szerepének vizsgálata egyre inkább középpontba került az utóbbi években. Az egyetemek jelentős szerepet tölthetnek be a vállalkozóvá válás ösztönzésében, valamint a tudásintenzív kis- és középvállalkozások létrehozásában. A szerző tanulmányában megvizsgálja a vállalkozásoktatás területén vezető egyetemek legjobb gyakorlatait az Amerikai Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, különös tekintettel a jó gyakorlatok lehetséges hazai adaptációjára, ezen belül is a Szegedi Tudományegyetemre. A területen vezető amerikai és nyugat-európai egyetemek stratégiájának, módszereinek megismerése után az egyes példákból megpróbálja kiszűrni a hazai egyetemek által adaptálható jó gyakorlatok minél szélesebb körét. Nyilvánvalóan egyszerű másolással nem érhetünk el olyan eredményeket, mint az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, hiszen amellett, hogy évek óta formálják stratégiájukat, módszereiket, még jelentős kulturális különbségekkel is számolni kell. Ezzel együtt az egyes stratégiák, módszerek egy kis finomítással, átalakítással a Szegedi Tudományegyetem vállalkozásoktatási modelljének alapját jelenthetik.

SEMEGINÉ TARISZKA Éva
Az informális kommunikáció hatása a szervezet működésére
68.-76. oldal

A szervezeti erőforrások közül az egyik legfontosabbnak az emberi erőforrást tartjuk, felértékelődésével egyre fontosabbá vált a szervezeten belüli kommunikáció, illetve annak szabályozása, így a szervezeti kommunikációs rendszerek felépítése, szervezése és működtetése meghatározó szerepet tölt be a szervezetek életében. A szervezeti problémák sokszor először az informális csatornákon, kapcsolatokban fogalmazódnak meg a függelmi viszonyok és a bizalmi kapcsolatok által meghatározott módon, időnként radikális nyíltsággal és személyeskedő éllel. Az informális csatornák használata során is egyik jellemző jelenség az információk torzulása. A szerző kutatása során feltárta azokat a tényezőket, amelyek az informális csatornák használatát magyarázzák és egyben a szervezeti információáramlás problémáját is kivetítik. Összefoglalva az informális kommunikációra vonatkozó elemzéseket megállapítható, hogy a dolgozók 50%-a használja munkavégzése kapcsán az informális csatornákat. A csatornahasználat okaként elsősorban a kíváncsiságot jelölték meg, második helyen az ellenőrzési funkció áll és harmadik helyen az egyéni igények kielégítését szolgáló baráti beszélgetés. A kutatás célja az volt, hogy a szerző feltárja az okokat, és ez alapján adjon megoldási módszereket arra vonatkozóan, hogyan tudják a szervezetek a kommunikációs stratégiájukban hivatalossá tenni ezeket a csatornákat.


Budapest Management Review Vol. 46. February, 2015

MORVAI, Róbert – SZEGEDI, Zoltán
Power relations in the supply chains of food industry
pp. 2.-14.

The rapidly changing market demands, the critical role of supply chain management in meeting these demands, and the potential advantages provided by integrated supply chains are such factors that companies cannot ignore today. At the same time these advantages can only be realised if supply chain members collaborate closely enough. Forming supply chain partnerships among SC members is however significantly affected by power influences within the supply chain. The article deals with power relations in FMCG/Food supply chains focusing on how power relations influence the operation and the supply chain partnerships of small and mediumsized companies. The authors conducted a questionnaire survey among SMEs from the Hungarian food industry. Based on the results the paper tries to reveal the correspondence between dependence and profitability, and shows the controversial relationship between some other supply chain characteristics (such as tightness, durability of cooperation, willingness for informations ha ring etc.) and power relations.

KOVÁCS, Zoltán – RENDESI, István
Impacts of lean projects
pp. 15.-24.

Lean management is undoubtedly part of the main stream in operations management. Generally lean projects are started with well defined objectives. Project results are measured by comparison of achievement with objectives. There are less emphasizes on additional effects of projects. In this article authors examine these effects based on empirical research. They asked companies which carried out lean project. The results show that lean projects have significant organizational and cultural impacts, not only the methods, but the project process itself bring problems to surface, causes organizational tensions. To ensure the successful implementation and sustainability a complex: methodological, change management, organizational and cultural approach is required. Generally lean projects are useful.

HLÉDIK, Erika
Preference stability analysis of product attributes on example of mobile telephone
pp. 25.-34.

In the last decades primarily the approach that consumer preferences are not stable but they are established during the decision process due to the task and the context, prevailed more and more among the researchers of economic psychology. In contrast with this, the starting point of classic empirical research methods (the conjoint or the self-explicated method) serving the exploration of consumer preferences, is that preferences are stable and the role of researcher is to reveal these preferences. The objective of the author’s research is to introduce how can economic psychology’s findings on preference stability used in the methodology of preference measurement related to product attributes. In the author’s primary research, she conducted a quantitative survey to measure the stability of preferences related to mobile telephone attributes using a longitudinal measurement. The results of the research show that there are significant differences between the preference stability of certain attributes in the case of the primary, the secondary and the useless attributes as well.

PIEROG, Anita – SZABADOS, György Norbert
Civil organisations management point of view
pp. 35.-46.

At the beginning of the twenty-first century, the number of classic civil organization in Hungary exceeded fifty thousand. The presence and operation of civil organizations have now become common in the modern societies. Their role is emphasized, because they undertake such socio-economic problems, which are equally important for the state and societies, as well. Although their role is very significant, little attention was paid so far to the examination and analysis of their problems of functional, organizational and managerial tasks. In the framework of the research program of the University of Debrecen Institute of Management and Organization Sciences, the authors have now carried out diverse examinations in the civil sphere, in Hajdú-Bihar county. Researchers were launched in 2009. Their aim was to explore the specifications of ’civil management’: its structure, managerial tasks and details of them. In this article the authors have highlighted some specific area and some more interesting results of functional approach examinations.

DŐRY, Tibor– GAJZÁGÓ, Éva
Cooperations of enterprises and innovative intermediate organizations in Central Transdanubia
pp. 47.-56.

In this article the authors – based on the results of a regional research – analyze the enterprises and innovative intermediate organizations of Central Transdanubia how to relate with each other, and what – helping or hindering – factors are influencing their relationships. The authors try to shed light on revealing the details of the co-operation how the research and development co-operations are effective between enterprises and research, education sector organizations, and how to improve these co-operations.

IMREH-TÓTH, Mónika
Adaptation opportunities of entrepreneurship educational good practices in the Hungarian higher education – the example of University of Szeged
pp. 57.-67.

The engagement of universities in economic and enterprise development has been fore grounded in the past few years. They are connected to daily economy in many ways, but the promotion of becoming an entrepreneur is particularly important, since significant proportion of knowledge-based SMEs emerge from the universities. In the study the author examines the best practices of universities leading in the field of entrepreneurship education in the USA and Western Europe. She presents some possibilities to advance, paying particular attention to the potential domestic adaptation of best practices, especially at the University of Szeged. After familiarizing with the strategies and methods of the TOP American and Western European universities, the author attempts to filter the widest possible range of the best practices adaptable by Hungarian universities from the given examples. Obviously, through simple copying we are not able to achieve such results as in the United States and Western Europe, since besides the fact that they have been forming their strategies and methods for years, she also has to consider significant cultural differences. Altogether, with some refinement and transformation, the particular strategies and methods can be considered as the basis for University of Szeged.

SEMEGINÉ TARISZKA, Éva
The effect of the informal communication onto the orgnization’s efficient operation
pp. 68.-76.

One of the most important resources of organizational resources is considered to be the human resources. Therefore, communication within the organization and its regulation have become extremely important. As a result, the system of organizational communication, and its operation have a determining role in the life of organizations. Organizational problems often can be identified first through informal channels and relationships on the basis of depending relationships and confidential contacts sometimes with radical openness and personal conflicts. One typical phenomenon is the distortion of information even when using informal channels. In the author’s research she explored the factors which explain the usage of informal channels and reveal the problem of inner informational flow. Summarising the analyses related to the informal communication it can be stated that 50% of the employees is using the informal channels during their work. The channel network is used primarily because of curiosity, the second place is taken by the controlling function, the third place is taken by the friendly discussion serving for satisfying the individual needs. The study aimed at revealing the causes and providing solution methods on how the organisations can make these channels official in their communication strategy.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.