November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 46. kötet 4. szám - 2015. április

SZABÓ Dániel Róbert – PINTÉR Tibor
A policentrikus térstruktúra mint a kiegyensúlyozott társadalmi-gazdasági szerkezet alapja
2.-13. oldal

A policentrikus térszerkezet megteremtése iránti igény az Európai Unió fejlesztési dokumentumaiban egyre erőteljesebben fogalmazódik meg. A tudományos műhelyek, területi tervezéssel foglalkozó intézmények és vállalkozások minderre reagáltak, ma már a közösség nemzetállamai kormányzati szinten is foglalkoznak a kérdéssel. A tanulmány célja, hogy elhelyezze a policentrizmus koncepcióját a területi tervezés gyakorlatában, ezt követően pedig ismertesse gyakorlati vonatkozásait, a továbbfejlesztés irányait. Nem kérdéses, hogy az érintett politikai területek miatt a jövőben is vitákat fognak gerjeszteni az egyes országok települési szerkezetének aktív átalakítását célzó elképzelések.

DOBOS Imre – GELEI Andrea
Biztonsági készletek megállapítása előrejelzés alapján – – Esettanulmány
14.-22. oldal

A vállalati készletgazdálkodás és a kereslet-előrejelzés két olyan egymással összefüggő gazdálkodási terület, mely közvetlenül és jelentős mértékben képes befolyásolni a működés hatékonyságát és gazdaságosságát. A szerzők cikkükben elméleti jelleggel, de egy konkrét gyógyszeripari vállalat esettanulmányán keresztül a gyakorlatban is bemutatják e két terület összefüggésrendszerét, egymásra hatását. Ennek során kiemelik a kereslet sporadicitásának problémáját. A kereslet sporadikussága annak időbeni szórtságát jelenti. Az ilyen termékekre a klasszikus előrejelzési módszerek nem adnak jó előrejelzést. Ezért cikkükben röviden bemutatják a sporadikus termékek keresletének előrejelzéséhez ajánlott módszereket. A kereslet sporadicitása a nemzetközi szakirodalomban is viszonylag új témakör, ezzel kapcsolatos magyar nyelvű publikáció pedig tudomásuk szerint eddig még nem született. Ezért különösen fontosnak tartják, hogy a hazai vállalati szakemberek számára magyar nyelven is elérhető legyen ez az ismeretanyag.

MITEV Ariel – IRIMIÁS Anna – MICHALKÓ Gábor
Halászkirályok hanghullámai – Az idősek vallási eseményekhez kapcsolódó élményeinek megértése
23.-34. oldal

Számos olyan országban, ahol magasabb az életszínvonal, az időseket aktív turistaként ábrázolják, azonban belátható, hogy erre az életmódra nem mindenkinek és nem mindenhol van esélye. Ettől a lehetőségtől főként azok az idősek esnek el, akik szegénységben élnek vagy rossz az egészségi állapotuk. A vallási turizmus olyan lehetőség, amely ha nem is teljesen, de legalább részben választ adhat ezekre a problémákra és bevonhatja azokat az időseket is, akik elesettek vagy rosszabb anyagi helyzetben vannak. A szerzők fő kutatási kérdése, hogy mit jelent idősnek lenni a vallási eseményeken. Az elemzést a 2013-ban hólabdás mintavétellel, Magyarországon felvett, 345 fős adatbázis nyitott kérdései alapján végezték el. A megkérdezettek 21%-a legalább 60 éves, ugyanakkor számukra az is érdekes, ahogyan mások látják ezt a korcsoportot. Elsősorban azt szerették volna megérteni, hogy milyen idősnek lenni egy-egy jelentősebb vallási esemény alatt, ezért az öregséggel kapcsolatos állapotok kerültek a kutatás fókuszába. Az élménytöredékeket a Halászkirály legendájára fűzték fel, amely véleményük szerint jól mutatja be a magyar idősek legfontosabb problémáit. Természetesen nem kizárólag egyetlen mítosz az elfogadott, hiszen az idősek rendkívül heterogén csoportot alkotnak, és más-más szempontok lehetnek fontosak. Ugyanakkor egy olyan metaforát kerestek, amely jól mutatja be azokat a központi problémákat, amelyek kutatásukban az idősek nyilatkozataiból kristályosodtak ki.

MÁLOVICS Éva – KINCSESNÉ VAJDA Beáta – FARKAS Gergely
Kompetenciafejlesztés és vezetési kultúra egy ügyfélszolgálati esetpélda tükrében
35.-43. oldal

A szerzők tanulmányukban egy vállalati esetpéldát mutatnak be. Kutatásuk célja a vizsgált szervezetnél az ügyfélszolgálati munkához szükséges kompetenciákat befolyásoló tényezők feltárása volt. Dolgozatuk első részében az ügyfélszolgálati munkához szükséges kompetenciákkal, s ezek fejlesztésének feltételeivel foglalkoznak a szakirodalom tükrében, a második részben a téma jellegzetességeit, problémáit személyes interjúkon, valamint blogelemzésen keresztül tárják fel. Ennek eredményeként az elméleti megközelítésekből alkotott modell alapján értelmezik primer kutatásuk eredményeit, s ennek konzekvenciáit a vizsgált vállalatra. A megállapítások alapján számos ponton megoldási javaslatokat is megfogalmaznak.

GYENGE Balázs – KOZMA Tímea – SZILÁGYI Heléna
Lean menedzsment alkalmazása szolgáltatóvállalat esetében
44.-54. oldal

A szerzők tanulmányukban a különleges igényekre adott válaszok közül a lean termelési filozófia nyújtotta megoldásokkal és szemléletmóddal foglalkoznak. Sokan a lean (karcsúsítás) alapjának a Toyota termelési rendszerét tartják, amely sok évtizedes tapasztalatokból és elszánt javítási szándékból nőtte ki magát, mely a gyakorlatban is bizonyított. Az elnevezés kissé félrevezető, hiszen azt lehet gondolni, hogy mindenképpen valami csökkentésről, dolgok elhagyásáról van szó, ám a karcsúsítás főleg a feleslegekre és a költségekre (veszteségekre) vonatkozik, bár sokszor a technológia átláthatósága is javul. Ez utóbbi azonban, nem szükségszerű. Szintén nem egyértelmű, hogy a technológiai alapokon nyugvó koncepció a szolgáltatásokban is beválna-e. A menedzsmentágazat ez utóbbi területe azonban az elmúlt időszakban rohamos fejlődésnek indult, és ma már egyre többen használják az ún. lean office fogalmát is, bizonyítva az elképzelés megalapozottságát. Damrath (2012) szerint a szolgáltatások esetében a lean alkalmazása terén a fő kihívás az, hogy hiányoznak a széles körű alkalmazási referenciák. Arfmann és Topolansky (2014) szerint olyan különbségek vannak a termelés és a szolgáltatások között, hogy az is kérdéses és újragondolást igényel, hogy az alkalmazási kísérleteket leannek lehet-e nevezni. Anélkül, hogy a szerzők csatlakoznának ehhez a vitához, tanulmányukban egy esettanulmány keretében mutatják be, hogy a lean gondolkodás segítségével hogyan lehet javítani egy vizsgált szolgáltatási folyamaton.

FORGÁCS Attila – JEKLI Tünde
Vakok és gyengénlátók munkerő-piaci esélyei, különös tekintettel a személyiséglélektani tényezőkre
55.-64. oldal

Világméretű és megoldatlan munkaügyi problémát jelent a 285 millió látássérült foglalkoztatása. A kutatások a vak munkaerő alkalmazásának előnyeit hangsúlyozzák, szemérmesen kerülik az alulfoglalkoztatás okainak (a munkaadók racionális és irracionális félelmeinek) feltárását. A szerzők kutatásukban a vakok munkaerő-piaci esélyeit, erényeit és deficitjeit a velük kapcsolatos kollektív tapasztalatok fényében tárták fel 40 személyt felölelő, Osgood-féle szemantikus differenciál alkalmazásával. A megkérdezettek a vakoknak diszkréten csak a zárkózottságot és a gátlásosságot róják fel negatív tulajdonságként. A siketekhez képest leginkább konatív deficiteket észlelnek: félénkség, lassúság és a talpraesettség hiánya. Az egészségesekhez viszonyítva affektív és konatív deficiteket fogalmaznak meg. Affektív szinten alig akad olyan tulajdonság, amire pozicionálni lehetne egy látássérültet. Kivételt képez ez alól az együttérző képességük. Kognitív szinten a tapintatosság és megbízhatóság dimenzióiban emelkednek ki. Konatív szinten a fegyelmezettségben, a figyelmességben és a körültekintésben van munkaerő-piaci előnyük. A tréningek során azok a tulajdonságaik korrigálandók, melyekben az egészségesekhez képest deficit érzékelhető: zárkózottság, önállótlanság, gátlásosság, félénkség, lassúság, problémásság, humortalanság. Munkaerő-piaci előnyt szerezhetnek azok a látássérültek, akik az állásinterjú során enyhíteni tudják ezeket a sztereotípiákat és félelmeket.

KRISTÓF Péter
A működési stratégia és a technológiai innováció kapcsolata
65.-73. oldal

A technológiai innovációra építő vállalatoknak rugalmas működési struktúrával kell rendelkezniük ahhoz, hogy a gyorsan változó piaci igényeket ki tudják elégíteni és versenyben tudjanak maradni, hiszen ezen a téren naponta jelennek meg új megoldások és válnak váratlanul piacvezetővé. Mindezek a mozgások alapjaiban rendezik át a piacot és okoznak kellemetlen meglepetéseket korábban stabilnak hitt vállalkozásoknak. A dolgozat bemutatja, miként lehetséges gyors alkalmazkodási képességre szert tenni, és milyen működési stratégiát javasolt a technológiai innovációk jelentette kihívások kezelésére kidolgozni. Szól továbbá arról, hogy a működési stratégia megvalósításához hogyan érdemes az ellátási láncot megszervezni, és hogy milyen előnyök származnak a gyártási kapacitás saját kézben tartásából. A tanulmány átfogó képet ad a kapcsolódó szakirodalomról és kitekintést nyújt a tendencia várható alakulására. Mindezt napjaink meghatározó technológiai vállalatainak példáin keresztül teszi szemléletessé.

CIKKEK ANGOL ÖSSZEFOGLALÓI
73.-75. oldal

Budapest Management Review Vol. 46. APRIL, 2015

SZABÓ, Dániel Róbert – PINTÉR, Tibor
The polycentric spatial structure as the basis of a balanced socio-economic structure
pp. 2.-13.

Polycentrism plays an important role in the territorial development documents of the European Union. In the evolution of these documents, the concept of multi-central sustainable urban networks can be seen as popular nowadays. The territorial planning institutions, the research sphere treats the polycentric idea as a positive future goal. As a succeeding of the Community documents, national governments allocate transfers to change the urban systems towards a more complex polycentric system. The study aims to place the concept of polycentrism into the practice of the spatial planning. Due to the foreseeable change of the EU-s regional policy towards a more powerful subservience of the urban areas in the period between 2014 and 2020, there’s a demand for the elaboration of this topic. The analysis of the Hungarian and the continental examples points out the strengths and the weaknesses of the concept. Since this question is rather complex and problematical, a plenty of future debate will follow these concepts.

DOBOS, Imre – GELEI, Andrea
Defining safety stock level based on
demand forecast: A case study of a Hungarian pharmaceutical wholesaler company
pp. 14.-22.

Inventory management and demand forecasting are two important fields of supply chain management that can influence the firm’s performance. In this paper the authors have theoretically and methodologically linked these two theoretical backbonesof a successful supply chain specific problem in focus was the sporadicity of the demand data. Sporadicity of demand information means that in a time series there are only few data. In this case the classical forecasting techniques are not proper for good forecast and consequently may result in an inefficient inventory management. In the paper they present the problem of sporadicity and their possible solutions. Forecast and inventory management are closely linked in the case study, that makes the paper unique even in international literature. And as far as the authors know, there is no such publication in Hungarian business literature.

MITEV, Ariel – IRIMIÁS, Anna – MICHALKÓ, Gábor
The sound-waves of the ‘Fisher Kings’ – Understanding of seniors’ experiences at religious events
pp. 23.-34.

The older people are presented as active tourists (especially in the countries with higher life standards), but the authors can’t overlook the fact that is not always the case. There is only a limited chance for those dealing with poverty and health issues. The religious tourism provides a great opportunity to overcome these problems (at least partially) and can involve the older people living in poverty and with poor health. The main objective of the research was to explore the experiences of old people in religious tourism. The snowball sample was of 345 Hungarian respondents who travelled to religious events and/or participated at pilgrimages in the previous three years. 21% of the respondents were 60 and older, but the opinions of the younger were also useful to cover the different aspects of being old. Open questions were analysed. The aim of the present paper is to bridge this research gap through the analysis of seniors’ narratives and fragments of stories applying the legend of the Fisher King that, in the authors’ understanding, well reflects the problems of late life. It is acknowledged that the simplistic categorization of the “old” according to the age group is very restrictive and seniors represent a heterogeneous group with different priorities, wishes and needs. The legend of the Fisher King is considered to be helpful to address the key issues that emerged from the narratives.

MÁLOVICS, Éva – KINCSESNÉ VAJDA, Beáta – FARKAS, Gergely
Competence development and management culture in the light of a customer service case study
pp. 35.-43.

In this study, the authors present a case study research in a specific organisation. Their research goal was to explore factors that influence competencies needed for the delivery of customer service at this organization. In the first part of this study, competencies necessary for customer service work and the conditions of their development in the light of the literature are presented. In the second part of this paper, the authors present the results of a qualitative research, during which they investigated the features of this topic at the chosen organization by in-depth interviews, supplemented by a blog analysis as well. As a result, the authors interpret their findings in the framework of their theoretical model and its consequences on the organization. Suggestions are also formulated along the main findings.

GYENGE, Balázs – KOZMA, Tímea – SZILÁGYI, Heléna
The use of lean management in a service enterprise
pp. 44.-54.

In their study the authors deal with the solutions that the Lean Management philosophy and approach offer in response to special requirements. Many authors consider Toyota’s production system to be the basis of lean and regard this technology-based idea as one that would also be suitable in the services sector. Recently, this area of the management sector has undergone tremendous development, and the concept of the so-called lean office is used more and more frequently, which demonstrates the soundness of this idea. In their study, the authors presentacase study of howl ea nth inking can be used to improve a service process.

FORGÁCS, Attila – JEKLI, Tünde
Labour market chances of blinds and visually impaired with a special attention to personality psychology factors
pp. 55.-64.

It is a worldwide, infeasible problem to employ the 285 million people with vision impairment. Surveys emphasize the benefits of employing blind people, although they do not seem to care to reveal the reasons (employers’ rational and irrational fears) of the actual ‘underemployment’ of them. The authors investigated blind people’s labour market chances, advantages and disadvantages via an Osgood’s semantic differential scale, involving 40 participants. The respondents attribute shyness and closeness to blind people as negative features. Respect to deaf people, they detect behavioural deficit sin case of blind people: shyness, slowness and the lack of neatness. Respect to healthy people, affective and behavioural deficiencies were perceived. On an affective level, the authors can hardly find any features attributed to a blind person. The only exception is the ability of being sympathetic. On a cognitive level, blind people seem to ‘outperform’ others in the dimensions of reliability and discreetness. On conative (behavioural) level, they have advantage on the labour market in terms of discipline, attention and foresight. During the trainings those skills should be developed where deficit was detected in comparison with healthy people: closeness, lack of self-sufficiency, shyness, being inhibited, slowness, being problematic, and lack of humour. Blind people and people suffering from deficient vision, who can moderate these stereotypes and fears, can gain an advantage in the labour market.

KRISTÓF, Péter
Link between operations strategy and technological innovation
pp. 65.-73.

Enterprises built on technological innovation require flexible operations structure in order to fulfil fast changing market needs and stay ahead of competition. They have to do so because new solutions show up every day and suddenly turn to market leaders. These changes are basically reordering the market structureand causing inconveniences to companies thought to be stable. The paper demonstrates how it is possible to gain adaptability and what kind of strategy is proposed to be elaborated for handling technological innovationbased challenges. Furthermore it tells about the recommendable organization of the supply chain used for the implementation of operations strategy emphasizing also the advantages of in-house production capacities. The study gives an overview on the related literature and the expected development of future tendencies. All these are demonstrated by the examples of today’s leading technology enterprises.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.