December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 46(7) - JULY, 2015

NAGY Sándor – GULYÁS László
Számvevőszéki értékteremtés „turbulens” környezetben – a komplexitás kezelésének lehetőségei
2.-14. oldal

A komplex adaptív rendszerek tulajdonságainak és működésének vizsgálata, illetve az ebből származtatható megállapítások alkalmazhatósági területeinek kiterjesztése az utóbbi évtizedben egyre nagyobb érdeklődésnek örvend. Nincs ez másként a menedzsmentben és a szervezetelméletben sem. Az új szemlélet – azaz a komplex működési környezethez való tudatos szervezeti alkalmazkodás – átültetése és interpretációja révén a tudásalapú gazdaságban olyan vállalkozások jöhetnek létre, amelyek a magasabb szintű alkalmazkodási és innovációs képességeik révén hosszabb távon is fenntartható versenyelőnyöket és magas hozzáadott értéket tudnak produkálni. A szerzők tanulmánya alapvetően arra keresi a választ, hogy ez az új megközelítés integrálható-e a közösségi értékteremtésbe – különös tekintettel a számvevőszéki működés kontextusába. A versenyszféra és a közszféra közötti hasonlóságot a komplexitás kezelésében látják, függetlenül attól, hogy az értékteremtés más-más koncepciókon nyugszik a két említett területen.


ANGYAL Ádám
Az innováció társadalmi felelőssége
15.-27. oldal

A szerző kutatásának legfőbb eredménye egy új fogalom megalkotása: az innováció társadalmi felelőssége. Az innováció a gazdasági élet fontos és nélkülözhetetlen eleme. Ez az általános megközelítés jellemzi az innovációs folyamatok kutatását is. Nem vitatva az innovációk hasznosságának igazságát, ebben az írásban kiszélesíti ezt az általánosan használt és szigorúan korlátozott megközelítést. Tapasztalatai és kutatásainak eredményei szerint két új megközelítéssel gazdagítja az innováció fogalmát. Az első az innovációk feltétlen hasznosságával kapcsolatos. Az innovációk veszélyesek is lehetnek. Megemlítve az atombombát, a DDT rovarirtót vagy a szintetikus kábítószereket, világos lehet, hogy mit tart veszélyes innovációnak. Az innováció fogalmának értelmezésében egy további új területre utal. Nemcsak a gazdaságban, de a társadalmi élet egészében ismertek az innovációk. A szocializmus, ez a jelentős és végső soron sikertelen társadalmi innováció a legjelentősebb példa a sikertelen társadalmi innovációra. Napjainkb an is találkozni lehet kétes hozadékú társadalmi innovációkkal. Írása néhány példát említ a mai veszélyes kimenetelű intellektuális kezdeményezésekből is.


KEMÉNY Ildikó – SIMON Judit
TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK VÁSÁRLÁSA ON-LINE – vajon mások az elvárások?
28.-40. oldal

Az on-line vásárlás a kiskereskedelem napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő területe. Az elmúlt években számos tanulmány foglalkozott az elektronikus kiskereskedelem marketingszempontú vizsgálatával, azonban ez idáig kevesen foglalkoztak a termékeket és szolgáltatásokat vásárlók elkülönült vizsgálatával. A szerzők célja, hogy egy kvantitatív kutatás alapján a minőségészleléssel és elégedettséggel összefüggésben megvizsgálják az újravásárlási, illetve a továbbajánlási szándék alakulását konkrét e-kiskereskedelmi vásárlások – termékek vagy szolgáltatások vásárlása – esetében. Eredményeik alapján megállapítható, hogy a szolgáltatást on-line vásárlók esetében az elégedettség hatása a továbbajánlási és újravásárlási szándékra alacsonyabb szintet mutat, mint a terméket vásárlók esetében. A minőségészleléshez kapcsolódó dimenziók között is megfigyelhető egy releváns eltérés: a terméket vásárlók esetében az ügyfélszolgálat relevanciájában a minőségészlelés során, kvázi, azokban az esetekben, amikor a vásárlás után hátra van még a tényleges kiszállítás vagy kézhezvétel. A rendelkezésükre álló minta nagysága miatt elemzésük során a varianciaalapú modellezést (PLS-SEM) használták.


HOFMEISTER-TÓTH Ágnes – KOPFER-RÁCZ Kinga – SAS Dóra
A magyar kis- és közepes vállalkozások vezetőinek vállalkozói hajlandósága
41.-51. oldal

Korábbi kutatások eredményei alapján a vállalkozói hajlandóság a vállalkozások egyik sikertényezőjének tekinthető. A vállalkozói hajlandóság magában foglalja a proaktív szemlélet alkalmazását, a kockázatvállalási hajlandóságot és az innovációs aktivitást. A magyar kis- és középvállalkozók esetében igazán érdekes ez a kérdés, hiszen a magyar vállalkozói kultúra csak a rendszerváltást követően, az 1990-es években kezdett el fejlődni, és még most is dominánsan jelen vannak azok a vállalkozók, akik kényszerítő tényezők, és kevésbé egy üzleti lehetőség vonzósága miatt kezdtek saját vállalkozásba. A szerzők a vállalkozói szellem vizsgálatára kvantitatív kutatást végeztek 200 KKV-vezető bevonásával. A kutatás során a Matsuno, Mentzner és Ozsomer (2002) által alkalmazott skálát használták. Az eredmények alapján a vállalkozói hajlandóságot vizsgáló skála megbízhatósága az elfogadható tartományon kívül esett, így az nem alkalmazható megbízhatóan a magyar vállalkozók vizsgálatára. A módszertani eltérések nem szignifikánsak, ami arra enged következtetni, hogy a skála validitására inkább a magyar és a nyugati országok vállalkozói kultúrája közötti eltérés van jelentős hatással. Ez az eltérés elsősorban a magyar vállalkozók sajátos szocializálódásával és szociokulturális hátterével magyarázható, ami jelentős hatással van gondolkodásmódjukra és a vállalkozói léthez való viszonyukra.


LOSONCI Dávid István – BORSOS Judit
A lean menedzsment és a vállalati versenyképesség kapcsolata
52.-62. oldal

A cikk a lean termelési eszközök alkalmazásának a vállalati szintű versenyképességre gyakorolt hatását vizsgálja. A versenyképességet a működőképesség, a változásképesség és a pénzügyi teljesítmény hármasán keresztül ragadja meg, és a vállalati versenyképességi index (VVI) segítségével számszerűsíti. A szerzők a Versenyképesség Kutató Központ felmérésének 2004-es és 2009-es adatbázisa elemzésével arra keresik a választ, hogy 1) kimutatható-e szignifikáns különbség a VVI értékében a lean és nem lean feldolgozóipari vállalatok között és 2) kimutatható-e szignifikáns különbség a VVI egyes összetevőiben (működőképesség, változásképesség és teljesítmény) a lean és nem lean feldolgozóipari vállalatok között. Az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a lean és nem lean vállalatok versenyképességi indexe közt hosszú ideje nincs szignifikáns különbség.


GÁSPÁR Judit
Idő- és jövőértelmezés a stratégiakutatsban és a tudatos jövőalkotás (előretekintés – foresight) vállalati gyakorlata
63.-74. oldal

A stratégiakutatás eltérő megközelítéseinek áttekintésével (stratégia tartalmára, folyamatára és gyakorlatára irányuló kutatások) a szerző megadja azt a gondolkodási keretet, mellyel központi kérdését, a stratégiaalkotás idő- és jövőértelmezését kívánja értelmezni. Ezt követően a különböző stratégiai iskolák idő- és jövőértelmezésének bemutatása és elemzése következik. Mindezt azzal az elméleti céllal teszi, hogy ráirányítsa a stratégiát kutatók és a gyakorló stratégiaalkotók figyelmét arra hogy a vállalati működésüket meghatározó ún. „domináns logikák” mögött milyen rejtett és kevéssé reflektált időértelmezések, jövőalkotási alapfeltevések húzódnak meg. A cikk második felében egy tudatos jövőalkotó szemléletet feltételező előretekintő (foresight) vállalati stratégiaalkotó folyamatról lesz szó, ez a jövőorientált megközelítés hidat képezhet a stratégiai iskolák által meghatározott domináns logika és a jövőorientált stratégiaalkotás között.


CIKKEK ANGOL ÖSSZEFOGLALÓI
75.-76.oldal

Budapest Management Review Vol. 46. JULY, 2015NAGY, Sándor – GULYÁS, László
Audit office value creation in a „turbulent” environment – opportunities of managing of complexity
pp. 2.-14.

The analysis of the characteristics and functioning of complex adaptive systems and the extension of the applicability areas derived from this has enjoyed increasing interest in the last decade. In this study the authors essentially aim to ascertain whether this new approach can be integrated into community value creation – particularly in the context of audit office operation. The similarity between the public and private sector has been seen in the management of complexity, regardless of the differing concepts that value creation is based on in these two areas.


ANGYAL, Ádám
Social responsibility of innovation
pp. 15.27.

Key finding of the author’s research is the introduction of a new notion: innovation social responsibility. Innovation is a very useful and indispensable activity in business life. That general vision is based on majority researches of innovation processes too. Not debating with veracity of the usefulness of innovation, in this paper the author will enlarging the common idea of the strict and close interpretation. By his experiences and findings there are two new dimensions on innovation phenomenon. The first concerned to the idea of absolute usefulness of innovations. Some innovations seemed very hazardous and dangerous results. Mentioning the atomic bomb, the insecticide DDT or the new synthetic narcotics, it is clear, what he wants illustrate. Also new field of innovation’s interpretation is the social innovation phenomena. Not just in the business life has basic importance of innovation, but in the general social events. The socialism was a major example for a great and finally unsuccessful social innovation. Recently there are some doubtful social innovations too. This paper gives for readers some actual examples of hazardous intellectual initiatives.


KEMÉNY, Ildikó – SIMON, Judit
Buying products or services on-line: Are the expectations different?
pp. 28.-40.

Lots of studies in the marketing literature have focused on the understanding and measuring of electronic service quality (e-sq), on-line consumer satisfaction, and effects of word of mouth (WOM) and repurchasing intention. Most of these studies neglected to take into account the heterogeneity of e-commerce. The aim of this study is to analyze the relationship between e-sq, satisfaction, WOM and repurchasing intention for service buyers and products buyers separately. The authors’ results show that in the case of service buyers, the satisfaction has a lower effect on WOM and repurchasing intention. There is also a relevant difference between the product and service buyers in case of e-service quality perception: the perceived quality of consumer services plays a more important role in case product buyers, when there is a relevance of physical delivery. To analyze our data set we used PLS-SEM method.


HOFMEISTER-TÓTH, Ágnes – KOPFER-RÁCZ, Kinga – SAS, Dóra
Entrepreneurial orient ion of managers of the Hungarian small and medium sized enterprises
pp. 41.-51.

Based on the results of previous studies entrepreneurial proclivity or orientation can be considered to be a relevant success factor of entrepreneurship. Entrepreneurial orientation including pro activeness, risk taking and innovativeness is an interesting issue regarding Hungarian small and medium sized enterprises. The Hungarian entrepreneurial culture started developing only after the transition from socialism to a market-based economy in the 1990s and necessity driven entrepreneurs motivated mainly by push factors are still more dominant compared to opportunity driven entrepreneurs. Quantitative research has been conducted with 200 SMEs owners. The authors applied the same encikkektrepreneurial orientation (EO) scale which was used in the study of Matsuno, Mentzner and Ozsomer (2002). The results have highlighted that the reliability of the EO scale was low, as a consequence, it is not valid for Hungarian entrepreneurs. There are no significant methodological differences between their study and previous ones which indicates that the validity of the scale is more influenced by the different nature of Hungarian and Western countries’ entrepreneurial culture. It can be explained by the unique socialization and socio-demographic factors of Hungarian SMEs’ managers which determines their way of thinking and their attitude toward entrepreneurship.


LOSONCI, Dávid István – BORSOS, Judit
Lean management and firm-level competitiveness
pp. 52.-62.

This paper examines the effect of adoption of lean practices on firm-level competitiveness. Competitiveness is defined through functionality, the ability to change and financial performance and measured with Business Competitiveness Index (BCI). The authors analysed databases of Hungarian Competitiveness Research Centerfrom the 2004¬ and 2009. The study answered the following questions 1) is there significant difference in the value of BCI between lean and nonlean producers, and 2) is there significant difference in the value of BCI components (functionality, ability to change and performance) between lean and non-lean producers? According to our results, thereis no significant difference between the BCI of lean and non-lean producers on a long time scale.


GÁSPÁR, Judit
Interpretation of Time and Future in the Strategy Research, and the Practice of Corporate Foresight
pp. 63.-74.

By reflecting upon the different approaches of strategy research (research on strategy content; strategy process; and strategy as practice) the author gives a common ground of understanding for her main question: how to interpret the meaning of time and the future in strategy making. This brief section is followed by the introduction and analysis of the time-focussed and future-oriented interpretation of the different strategy schools. The aim of the author is to draw the attention of strategy scholars and practitioners to reflect upon what time and future assumptions are hidden, consciously or unconsciously, behind the dominant logic of their everyday functioning. The second part of the paper deals with corporate foresight, a presumably future-conscious approach to strategy-making, which may bridge the dominant logic of strategy-schools and future-oriented strategizing.


Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com