Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
FIÁTH Attila – NAGY Vince – TAKÁCS Péter – BALOGH László – BÁLINT Ágnes – NAGY Balázs – DINYA Mariann: A KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZPARK ÉS INFRASTRUKTÚRA HASZNOS ÉLETTARTAMÁT TUDOMÁNYOS ALAPON NÖVELŐ TECHNOLÓGIA KIDOLGOZÁSA A BKV ZRT. SZÁMÁRA
 

A budapesti közösségi közlekedési eszközpark jelentős része meghaladta beszerzéskor tervezett hasznos élettartamát. Ezen eszközök továbbüzemeltetése a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján még hosszú ideig szükséges, ezért – a hasznos élettartam növelésére vonatkozó komplex és teljes körű módszertan hiányában – 2012-ben a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban BKV Zrt., Társaság) vezetése szakmai döntést hozott e hiány pótlását szolgáló, tudományosan megalapozott rendszer kidolgozására. A hasznos élettartamot tudományos alapon növelő módszertan és technológia kidolgozására vonatkozó együttműködés eredményeképpen előállt az úgynevezett tudományos alapú továbbüzemeltetési protokoll (továbbiakban: TTP) modell. Az új, időtálló modell a továbbüzemeltetés feltételeit műszaki, biztonsági és gazdasági szempontok komplex rendszerbe integrálásával, objektív értékelési módszertan alapján határozza meg, és ezáltal a Társaság menedzsmentje szerint vállalhatónak ítélt szintre mérsékelve az üzemeltetői kockázatok és felelősség mértékét.

 

Kulcsszavak: közösségi közlekedés, hasznos élettartam növelése, kockázatkezelés
 
2-11. oldal
 
 
IFJ. REKETTYE Gábor: A KÖVETKEZŐ ÉVTIZED MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA
– EGY NEMZETKÖZI KUTATÁS EREDMÉNYEI
 
A tanulmányban bemutatott kutatás célja annak feltárása, hogy a globális megatrendek által befolyásolt és megváltoztatott üzleti és marketingkörnyezet milyen hatással lesz a marketingkommunikáció alakulására az elkövetkező évtizedben. A kutatás nemzetközi jellege lehetőséget adott arra, hogy a szerző összehasonlítsa, hogy a fejlett, a feltörekvő és az átmeneti országokban a szakértők és véleményvezetők miképpen értékelik a globális megatrendek hatásait az adott ország üzleti környezetére, illetve mit gondolnak arról, hogy mindezek hatására hogyan fog alakulni a marketingkommunikáció.
Kulcsszavak: globális megatrendek, üzleti környezet, globalizáció-lokalizáció, a marketingkommunikáció jövője
 
12-22. oldal
 
 
BAUER András – MITEV ARIEL: AZ ÉRTÉKESÍTŐVÉ VÁLÁS FOLYAMATA
 
A legtöbb vállalat törekszik arra, hogy az értékesítők képességeit és készségeit fejlessze, s ezért jelentős befektetésekre is hajlandó, képzés, támogatás és tréning formájában. Ugyanakkor az értékesítői szerep megértése és elfogadása is meghatározó a végső eredmény szempontjából. A szerzők cikkükben az értékesítővé válás folyamatát elemzik az értékesítők élménytöredékei alapján. E közelítés segítheti az eladási folyamatok irányítóit abban, hogy a szokásos mérőszámok helyett (vagy mellett) egy evolúciós gondolkodási keretet kínáljon a munkatársak fejlődésének követéséhez. Számos irodalom foglalkozik azzal, hogy mi jellemzi az értékesítők szocializálódásának folyamatát egy-egy szervezettel kapcsolatosan, de azzal már kevésbé, hogy milyen tényezők határozzák meg a szakmaválasztást. Mennyire tudatos az értékesítési szakma választása vagy sokkal inkább a véletlennek köszönhető? A 400 fővel készült interjú alapján megállapítható, hogy az értékesítési szakmába kerülésnek több útja van, valamint az értékesítővé válás sokkal inkább tekinthető folyamatnak, mint egyszeri döntésnek. Az értékesítővé válás két szakaszra osztható (látens és manifeszt). A kérdéskört egy tágabb kontextusban kell értelmezni, hiszen az értékesítővé válás folyamata nem redukálható le egyetlen pillanatra. A választás ráadásul nem is mindig tudatosan történik, gyakran előfordul a véletlen szakmába kerülés, az odasodródás. A szerzők az interjúk során feltárt kirakós darabokat annak a folyamatnak mentén építették fel, ahol a külső és belső tényezők egyaránt megtalálhatók.
Kulcsszavak: értékesítővé válás, értékesítési karrier, karrieridentitás
 
23-35.oldal
 
 
COSOVAN Attila – HORVÁTH Dóra: EMÓCIÓ – RÁCIÓ: TERVEZÉS – VEZETÉS:
DESIGNKOMMUNIKÁCIÓ
 
Legyen az mérnöki tervezői folyamat, orvostudomány, üzlet, építészet vagy festészet nem azzal foglalkozik, hogy mi szükséges, hanem hogy mi lehetséges: röviden designnal (Simon, 1996). A design tehát alkotói magatartás, kreatív tervezés, tervezőművészet. Ehhez társul a kommunikáció, a tervezői, alkotói, kreatív kapcsolatteremtés, úgy az önreflexió, mint az interhumánus fenomén szintjén. Így hát a designkommunikáció egy olyan kapcsolatteremtési szemléletet képvisel, amely HÍD-ként jelenik meg a különböző diszciplínák, a társadalom és a gazdaság jelenségei között. Módszerével valósidejű kapcsolatot lehet teremteni oktatás, kutatás és vállalkozás között. Az élethosszig tartó tanulás a ma vezetője és tervezője számára egyaránt evidencia. A tanulás lehetőségét a saját területről, diszciplínából, komfort zónából való kilépés teremtheti meg: olyan  helyzetekből, ahol a tervező tanul a menedzsertől, a vezető a művésztől, a közgazdász a mérnöktől és mindezt úgy, hogy az egyetemi évek a valódi karrier (identitás, inkubáció, akceleráció, start-up, vállalkozás, önálló vezérfonal stb.),
azaz az életpálya-építés integráns részévé válnak. A szerzők interdiszciplináris megközelítésű cikkükben bemutatják, hogy a ma vállalatvezetője hogyan
működhet designerként. Tanulmányuk szemlélete kettős: a tervezőművész és a közgazdász diaglógusa: ötvözi a rigorózus tudományos irodalomfeldolgozás retorikáját és a gyakorlati tervezői és vezetői párbeszéd érveléstechnikáját. A közvetlenül adaptálható elméleti keretek bemutatása mellett, felvázolják egy olyan képzési program koncepcióját, melynek célja vezető-tervezői/tervező-vezetői kompetenciák átadása.
Kulcsszavak: design, designkommunikácó, tervező-vezetés
 
36-45.oldal
 
 
S. GUBIK Andrea – FARKAS Szilveszter: A KARRIERMOTÍVUMOK VÁLTOZÁSÁNAK
HATÁSAI A MAGYARORSZÁGI HALLGATÓK VÁLLALKOZÁSINDÍTÁSI ELKÉPZELÉSEINEK ALAKULÁSÁRA
 
A magyar felsőoktatásban tanulók a jövő sikeres vállalkozói lehetnek, ezért nagyon fontos feltérképezni elképzeléseiket a vállalkozásindításról, és meghatározni, hogyan lehet ezeket kedvező irányba elmozdítani. Magyarország 2006-ban csatlakozott a Szt. Galleni Egyetem (Svájc) által koordinált GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey) kutatáshoz, amely a hallgatók vállalkozásindítással kapcsolatos elképzeléseit és vállalkozási tevékenységét kérdőíves adatfelvétel segítségével vizsgálja. A cikk négy adatfelvétel eredményeit felhasználva arra vállalkozik, hogy bemutassa a hallgatók karrierelképzeléseinek legjellemzőbb vonásait és a 2006 óta kibontakozó változások vállalkozásindítási elképzelésekre gyakorolt hatásait.
Kulcsszavak: vállalkozás, vállalkozásoktatás, vállalkozói attitűd, karrier, felsőoktatás
 
46-55.oldal
 
 
 
CIKKEK ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓI
 
FIÁTH, Attila – NAGY, Vince – TAKÁCS, Péter – BALOGH, László – BÁLINT, Ágnes – NAGY, Balázs – DINYA, Mariann:  Scientific based methodology for lifetime enhancement of transportation equipments and infrastructure: the case of BKV Zrt.
 
While most of the public transportation equipments of Budapest have exceeded their design working life, according to the available information; continued operation of these assets will be needed in the next few years. In the absence of a complex and comprehensive methodology applicable to lifetime enhancement, in 2012 the management of BKV Zrt. decided to eliminate this deficiency. Thanks to the cooperation regarding the development of a scientific based methodology and technique of lifetime enhancement, a new model - namely the “Scientific based Continued Operation Protocol” (SCOP) - has been emerged. The aim of this paper is to present the special attributes, operating conditions and principles of SCOP and to highlight how this timeless technique can define the conditions of continued operation of transportation equipments thanks to its objective assessment methodology and to its ability of integrating the engineering, safety and economic aspects of operation.
 
REKETTYE, Gábor jr.: Marketing communication in the next decade — results of an international research
The objective of the research described in this study was to analyse and understand the most important global megatrends effecting the practice and performance of marketing communication. The international scope of the research gave the possibility to compare how experts and opinion leaders from emerging, transition and advanced countries evaluate the effects of the global megatrends on business environment, and how the changed business environment would influence the future of marketing communication.
 
BAUER, András – MITEV, Ariel: Becoming a salesperson: a process view
 
Firms are willing to take major investment to improve the skills and competencies of their salespeople. This investment takes the form of education, training and support of the sales personnel. Sales effectiveness however depends not only on managerial input, but on how salespeople understand of, and identify themselves with, their roles. The authors analyze the process of identification, or of the becoming of a salesperson. The results can help managers to substitute or complement traditional measures with an evolutionary perspective that can provide an additional framework to follow and manage sales careers. In the extant literature the main focus is on how salespeople socialize within the organization. The drivers of choosing the sales profession received much less attention, even though it can have a strong influence on how the future sales career will unfold. Based on 400 interviews with actual sales representatives, the authors conclude that getting into a sales position can happen in different ways, and becoming a salesperson is rather a process than a one-time decision. They divide this process into latent and manifest stages and provide a rich description of both stages. Due to the nature of this process (it cannot be reduced to one instance only) taking a broader perspective is relevant. The choice of the sales profession is not always a conscious one, job characteristics, driftingvand even pure chance all may play a role. The authors use the interview data to understand moves and actions of salespeople during their career and provide a deeper understanding of this process.

COSOVAN, Attila – HORVÁTH, Dóra: Emotion – Rationality: Planning – Leadership: Designcommunication

According to Nobel Laurette author Herbert Simon: „Engineering, medicine, business, architecture, and painting are concerned not with the necessary but with the contingent – not how things are but how they might be – in short with design.” One of humans’ capability, opportunity and at the same time obligation is to plan or to create with respect to the interaction of societal invariables and variables. The authors’ capability to design since the existence of the human race determines the triplicate of Survival – Persistence – Progression. Designcommunication is a creative, communication and managerial strategy, communication integrated into progress or development. In their interdisciplinary article the authors describe how today’s leaders may act as designers, how design thinking may improve managerial reason and uncover new perspectives of leadership. Life-long learning is evident for today’s leaders and designers. The act of genuine learning would take place by leaving one’s comfort zone. They present the DIESCO EXPERT education concept where the designer learns from the manager, the leader learns from the artist, the economist learns from the engineer that provides the potential to fulfil one’s career/entrepreneurial ambitions during the program. The article has a two sided approach: it is conversation between a design-artist and an economist.
 

S. GUBIK, Andrea – FARKAS, Szilveszter: The effects of career patterns changes in the development of business start-up ideas of the Hungarian students 

 

Students studying at higher education establishments may become potentially successful entrepreneurs. Hence, mapping students’ entrepreneurial intentions and identifying the ways of channelling their intentions in a positive direction is fundamental. In 2006 Hungary joined the international research project GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey), which investigates students’ entrepreneurial intentions and activities in a form of a questionnaire and is coordinated by the University of St. Galen (Switzerland). The present study relies on the key findings of four surveys and attempts to identify the most typical characteristics of the students’ career path visions as well as the impact of these characteristics on start-up aspirations.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru