November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 47(4) - April, 2016

REKETTYE Gábor
A HATALMI ÁTALAKULÁS GLOBÁLIS MEGATRENDJE ÉS A NEMZETKÖZI MARKETING
 

A nemzetközi marketing művelése a világgazdasági változások következtében gyors növekedésben van, és ebből következően jelentősége az elméletben, a kutatásban és az oktatásban is egyre nő. A tanulmány a nemzetközi kereskedelem jelenlegi és várható adatainak felhasználásával bizonyítja ezt a trendet. A nemzetközi kereskedelem, gyorsabban nő, mint a GDP előállítása, ehhez társul még az a tény, hogy egyre bővülnek az árumozgással nem járó piacralépési módok, amelyek szintén a nemzetközi marketing gyakorlatát teszik egyre fontosabbá. A nemzetközi marketing kulturális oldala kiemelt jelentőségre tesz majd szert. Ennek bizonyítására a tanulmány a hatalmi átalakulás globális megatrendjét elemzi. A gazdasági hatalom gyors ütemben vándorol a világgazdaságot eddig meghatározó régiókból keletre, elsősorban Kínába és Indiába. A magasabb gazdasági növekedés következtében ezen ország lakosságának egyre nagyobb hányada kerüla középosztályba és jelent egyre nagyobb piacokat az ottani és a nyugati vállalatok számára. Ezen növekvő piacok megdolgozása kulturális érzékenységet, a nemzetközi marketing egyre kifinomultabb eszközeinek alkalmazását követeli.

 
Kulcsszavak: nemzetközi marketing, hatalmi átalakulás, kulturális érzékenyég, keleti piacok
 
3-10.oldal
 
 
HETESI Erzsébet
MILYEN LESZ A JÖVŐ NEMZETKÖZI MARKETINGJE A HATALMI ÁTALAKULÁSOK KÖVETKEZTÉBEN? KORREFERÁTUM REKETTYE GÁBOR A „A HATALMI ÁTALAKULÁS GLOBÁLIS MEGATRENDJE ÉS A NEMZETKÖZI MARKETING” CÍMŰ TANULMÁNYÁHOZ
 
A gazdasági hatalmi átalakulások globális megatrendje kétségtelenül átrajzolja majd a nemzetközi marketing természetét. Rekettye Gábor vitaindítójára reagálva jelen tanulmány a témával kapcsolatban négy kérdést érint. Az első részben a szerző arra keresi a választ, hogy mennyire lehet hinni a trendekre alapozott prognózisoknak, és milyen kockázatokkal kell számolni? A második rész a gazdasági átrendeződés kulturális következményeit, az urbanizációs folyamatot, valamint a középosztály növekvő fogyasztását veszi górcső alá. A következtetések arra hívják fel a figyelmet, hogy a jövő nemzetközi marketingje nem hagyatkozhat csak a most uralkodó trendekre: a változásokra vonatkozóan szcenáriókkal kell rendelkezni.
Kulcsszavak: hatalmi átrendeződés, nemzetközi marketing, urbanizáció, multikulturalitás vs. interkulturalitás, növekvő középosztály
 
11-14.oldal
 
 
JÓZSA László
NEMZETKÖZI MARKETING AZ ÁTALAKULÓ VILÁGBAN KORREFERÁTUM REKETTYE GÁBOR A „A HATALMI ÁTALAKULÁS GLOBÁLIS MEGATRENDJE ÉS A NEMZETKÖZI MARKETING” CÍMŰ TANULMÁNYÁHOZ
 
A nemzetközi marketing a marketingtudomány dinamikusan változó része. Rekettye professzor cikkben összegezte gondolatait e tudományterület fejlődéséről és fontosságáról. Cikke egyértelműen fogalmaz, ám néhány fontos kérdés tárgyalására nem kerített sort. E reagáló cikkben a szerző a nemzetközi marketing és a világgazdaság, a demográfiai változások és a technológiai kihívások kapcsolatát elemezte, bemutatva, hogy e tényezők miként befolyásolják a nemzetközi marketing szerepét, jelentőségét, jövőjét, s ezzel kiegészítette az eredeti cikk gondolatait.
Kulcsszavak: világgazdasági átalakulás, demográfiai kihívások, vallás, technikai fejlődés, személyközpontú marketing
 
15-18.oldal
 
 
TÖRŐCSIK Mária
A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ÚJ TENDENCIÁI
 
Jelen munka célja az, hogy összefoglalót adjon napjaink fogyasztóinak magatartásmintáiról, kísérletet tegyen magyarázatok megfogalmazására, vállalja a jövőbeni irányok felvázolását úgy, hogy vitát generáljon, szólítsa meg a szakma releváns szakembereit. A célok megfogalmazásából is előre vetül egyrészt a munka szubjektív témaválogatása, másrészt a tévedés, de akár az aránytévesztés lehetősége is. A szerző foglalkozik a mai magyar fogyasztó történetével, mai magatartásának jellemzőivel, a megatrendek hatásaival, illetve kitér két, érdeklődésre számot tartható témakörre, a félelmekre, ellenállásra, valamint az egészségre. Miután ez vitairat, így természetesen nem fejthető ki valamennyi új jelenség a fogyasztói magatartás terén, inkább a közös gondolkodást igénylő jelenségeket emeli ki, ezért a szerző számít a felkért és a megszólítást érző kollégák támogatására a tisztább fogyasztói kép megrajzolásában.
Kulcsszavak: magyar fogyasztók magatartástípusai, fogyasztói félelmek, fogyasztói ellenállás, egészség, megatrendek
 
19-25.oldal
 
 
HOFMEISTER-TÓTH Ágnes
FOGYASZTÓI ÉRTÉKEK, TRENDEK ÉS MAGATARTÁS KORREFERÁTUM TÖRŐCSIK MÁRIA: A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ÚJ TENDENCIÁI CÍMŰ TANULMÁNYÁHOZ
 
Jelen korreferátum a kulturális értékrendekkel és azok átalakulásával foglalkozik a magyar társadalomban. A magyar longitudinális értékkutatások eredményeinek rövid bemutatása után kiemelten foglalkozik az egészség, mint érték és a környezet, mint érték jelentőségével, majd kitér a társadalmi marketing felelősségére is.
Kulcsszavak: fogyasztói magatartás, kulturális értékek, társadalmi marketing, marketingtrendek, életstílus, egészség és wellness, fenntartható fogyasztás
 
26-29.oldal
 
 
PRÓNAY Szabolcs
ÚJ MEGOLDÁSOK A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS TENDENCIÁINAK VIZSGÁLATÁRA KORREFERÁTUM TÖRŐCSIK MÁRIA „A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ÚJ TENDENCIÁI” CÍMŰ MŰVÉHEZ
 
Törőcsik Mária „A fogyasztói magatartás új tendenciái” című munkájában egy átfogó betekintést ad a posztmodern fogyasztói társadalomba. E világban a dinamikusan változó környezethez alkalmazkodni igyekvő, vágyai és félelmei által vezérelt fogyasztó képe rajzolódik ki, akit folyamatos megfelelni és megmutatni akarás, valamint a József Attila-i „elvegyültem és kiváltam” érzés jellemez. A szerző jelen tanulmányában további szempontokkal kívánja kiegészíteni a Törőcsik Mária megállapításait, így közelebb jutva az általa feltett kérdések megválaszolásához. E célból a fogyasztói magatartás nemzetközi szakirodalmi trendjeit veti össze Törőcsik megállapításaival, illetve egy új fogyasztói trendkutatási eszköz, a Google Trends alkalmazását mutatja be. Teszi ezt azzal a szándékkal, hogy Törőcsik gondolatait alátámassza, illetve kiegészítse az általa meghatározott célrendszerhez igazodóan, miszerint: „Tegyünk most kísérletet arra, hogy a marketinggondolkodás jellemzőit, a kutatók publikációs  tevékenységének sűrűsödési pontjait, a gyakorlat megoldásra váró kérdéseit és reakcióit vegyük sorra.”
Kulcsszavak: fogyasztói magatartás, trendkutatás, marketingkutatási-módszertan
 
30-34.oldal
 
 
PISKÓTI István
A BUSINESS MARKETING IDENTITÁSA – ELMÉLETI, KUTATÁSI TRENDEK, AZ INNOVÁCIÓVEZÉRELT MODELL
 
A business marketing mint a marketingtudomány jellegzetes alkalmazási területe határozott szakmai, elméleti fejlődési utat járt be az elmúlt évtizedekben. Jelen tanulmány – a tudományos identitás jegyeit keresve – felvillantja az industrial, a business marketing történetének fő állomásait, diszciplináris alapjait, a
meghatározó elméleti megközelítéseket és az aktuális kutatási kérdéseket, trendeket. A tanulmány második része, az egyik meghatározó kutatási kérdést, az innovációorientáltságot vizsgálja. Az elméleti modellek és a szerző többéves, saját kutatási programjának eredményei megerősítik, hogy a business piacokon is az –összehangolt, innovációportfólióra épülő – „innovációs versenyelőnyök” határozzák meg a vállalkozások sikerét, melyet hatékony marketingképességek és -tevékenységek kell, hogy támogassanak.
Kulcsszavak: business marketing, innovációportfólió, marketingképességek
 
35-44.oldal
 
 
MANDJÁK Tibor
BUSINESS MARKETING – SZERVEZETKÖZI MEGKÖZELÍTÉSBEN KORREFERÁTUM PISKÓTI ISTVÁN „A BUSINESS MARKETING IDENTITÁSA – ELMÉLETI, KUTATÁSI TRENDEK, AZ INNOVÁCIÓ-VEZÉRELT MODELL” CÍMŰ TANULMÁNYÁHOZ
A cikk a szervezetközi marketing tartalmi elemeivel foglalkozik. Röviden bemutatja az IMP-kutatócsoport több, mint negyven éves empirikus kutatási eredményeit. Az IMP-megközelítés alapvető elméleti fogalmainak (interakciós folyamat, üzleti kapcsolatok és hálózatok, az üzleti hálózatok paradoxonjai) bemutatást követően kitér a témával foglalkozó magyar kutatók eredményeinek ismertetésére.
Kulcsszavak: szervezetközi marketing, hálózatok, IMP-kutatócsoport
 
45-49.oldal
 
 
VERES Zoltán
MARKETINGKLASSZIFIKÁCIÓ VS. MARKETINGKONTINUUM KORREFERÁTUM PISKÓTI ISTVÁN „A BUSINESS MARKETING IDENTITÁSA – ELMÉLETI, KUTATÁSI TRENDEK, AZ INNOVÁCIÓ-VEZÉRELT MODELL” CÍMŰ TANULMÁNYÁHOZ
Egy tudományterület lehatárolása nem lehetséges klasszifikációk – helyenként dichotómiák – konstruálása és differentia specifica-k meghatározása nélkül. Emellett számos esetben kontinuumjelleggel pontosabban tudjuk leírni a marketingkategóriák egymáshoz képesti viszonyát. Erre a lehatárolásra tesz kísérletet Piskóti István saját kutatási eredményeket is felsorakoztató tanulmánya.
Kulcsszavak: klasszifikáció, differentia specifica, dichotómia, kontinuum, modellek
 
50-53.oldal
 
 
SIMON Judit
KUTATÁS-MÓDSZERTANI TRENDEK A MARKETINGBEN
 
Az üzleti élet globalizálódása, a technológiai fejlődés által nyújtott új eszközök részben új lehetőségeket, részben új feladatokat, elvárásokat jelentenek mind a tudományos, mind a gyakorlati marketingkutatás számára. Változnak az adatfelvétel módszerei, a fogyasztók attitüdjének és magatartásának változásával a primer kutatás módszerei között is hangsúlyeltolódás következik be, megnő a megfigyeléses, a kísérleti vizsgálatok szerepe. A kvalitatív és kvantitatív kutatás közötti határvonal is elmosódik, mindkét kutatási módszertanban új típusú módszerek jelennek meg és terjednek el. A nagy adatbázisok, a Big data lehetőségeit is integrálnia kell a marketingkutatásnak és az adatelemzésnek. A tanulmány a jelenlegi változások, valamint a jövőbeli szcenáriók felvázolására is kísérletet tesz.
Kulcsszavak: marketingkutatási módszerek, kvalitatív módszerek, kvantitatív módszerek, adatbázis-marketing
 
54-62.oldal
 
 
NEULINGER Ágnes
TÖBB-MÓDSZERTANÚ ÉS VEGYES MÓDSZERTANÚ KUTATÁSOK KORREFERÁTUM SIMON JUDIT „KUTATÁS-MÓDSZERTANI TRENDEK A MARKETINGBEN” CÍMŰ TANULMÁNYÁHOZ
A marketingkutatás területét – más üzleti területekhez hasonlóan – markánsan érintik az elmúlt időszak társadalmi-gazdasági változásai. A kutatásmódszertan ennek megfelelően változik és ez a változás részben azt is jelenti, hogy a korábbi éles határok egyes módszertani területek között, úgymint a kvalitatív és kvantitatív megközelítések, elhalványulnak. Jelen tanulmány a több-módszertanú és vegyes módszertanú kutatásokat vizsgálja, illetve értelmezi ezeket az aktuális kutatás-módszertani trendek kapcsán.
Kulcsszavak: marketingkutatás, trendek, kvalitatív, kvantitatív, vegyes módszertan, korreferátum
 
63-66.oldal
 
 
SZŰCS Krisztián
MARKETINGKUTATÁS 2.0 KORREFERÁTUM SIMON JUDIT „KUTATÁS-MÓDSZERTANI TRENDEK A MARKETINGBEN” CÍMŰ TANULMÁNYÁHOZ
Az aktuális trendek felismerése igazi szakmai kihívás, hiszen a változásokat megélve kell azokat a jelenségeket tendenciává összerendezni, amelyek a közelmúltban gyökerezve a jövőt alakítják. Jelen tanulmány kísérletet tesz arra, hogy összefoglalja a marketingkutatás területén bekövetkezett fontosabb változásokat és ezekből kirajzolja azokat a jövőbeli irányokat, amelyek egy új üzleti működés alapjai lehetnek.
Kulcsszavak: marketingkutatás, trendek, működési modell
 
67-70.oldal
 
 
Könyvajánló: Deli-Gray Zsuzsa: REKETTYE – TÓTH – MALOTA:
NEMZETKÖZI MARKETING. BUDAPEST: AKADÉMIAI KIADÓ (MARKETING SOROZAT), 2015, 473 OLDAL
 
71-72.oldal
 
 
CIKKEK ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓI
 
Rekettye, Gábor
The megatrend of the global power-shift and the international
marketing
 
The basic message of the study is that due to the changes
going on in the world economy the international
marketing activity is rapidly growing. Therefore, its
importance is increasing also in theory, in research,
and in education. The author tries to prove this trend
with the use of the present state and the future predictions
of the international trade of goods and services.
The value of the global international trade today is
equivalent with one third of the global GDP, and its
volume is growing much faster than the production of
the GDP. Besides, market entry methods (like manufacturing
abroad) which do not require international
movement of goods and services are in rise. These
operations also need intensive international marketing
support. The megatrend of the global economic power-
shift will result in the rise of the cultural side of international
marketing. The economic wealth is rapidly
moving from North America, Europe, and Japan to the
East – mainly to China and India. This development
opens up the way for billions of people to move up to
the middle class providing huge new markets in the
future. To penetrate these new markets will require
more cultural sensitivity and the use of more sophisticated
and localized marketing activity.
 
 
Hetesi, Erzsébet
What will be the international marketing of the future
as a result of the power-shifts?
Coreference to the study of Rekettye, Gabor titled „The
megatrend of the global power-shift and the international
marketing”
 
The megatrend of economic power-shift will nevertheless
redraw the nature of international marketing.
Reacting to Gábor Rekettye’s keynote, this present
study is concerned with four questions regarding the
topic. The first part is about how far we can believe the
trend-based prognoses and what risks we should take
into account. The second part thoroughly examines the
cultural consequences of the economic realignment,
the urbanization process and the growing consumption
of the middle class. The conclusions made in the study
draw attention to the fact that the international marketing
of the future can not rely only on the current trends.
We have to have scenarios regarding the changes.
 
 
Józsa, László
International marketing in the changing world
Coreference to the study of Rekettye, Gabor titled „The
megatrend of the global power-shift and the international
marketing”
 
The international marketing is a very dynamic part of
the marketing science. Professor Rekettye summarized
his thoughts about its development and proved its importance
in his article. His article was clear but some
questions were not discussed deeply. In this reaction the
author dealt with the relations of international marketing
and the world economy, the demographic changes,
and the technological transformation emphasizing their
role and influence in the transformation of the international
marketing.
 
 
Törőcsik, Mária
New trends in consumer behavior
 
The aim of this paper is to summarize the consumer
behavior patterns of today’s consumers and try to draw
up explanations and future directions, furthermore to
generate a discussion and address this to experts of the
marketing profession. This reveals that the topic selection
of the paper is subjective, furthermore, there is a
possibility of misapprehension or the false determination
about the proportion of the selected topics. The history
and behavior of today’s Hungarian consumer are
in the focus, and the effects of megatrends are examined
as well. Two interesting topics are involved in the
examination: consumer’s fears/resistance and health.
Since this is a discussion paper, all new phenomenon
about consumer behavior cannot be explained. Those
ones were highlighted which need common thinking,
that is why the support and comments of colleagues and
experts are expected in order to draw up a more precise
picture of today’s consumer.
 
 
Hofmeister-Tóth, Ágnes
Consumer values, trends and behavior
Coreference to the study of Törőcsik, Mária titled
„New trends in consumer behavior”
 
The present paper discussing the cultural value system
and its changes in the Hungarian society. After a short
summary of the results of the Hungarian longitudinal
value researches, the paper discussing the importance
of the health and the environmental values and points
out the responsibility of the social marketing.
 
 
Prónay, Szabolcs
New solutions for the analysis of consumer behavior
trends
Coreference to the study of Törőcsik, Mária titled
„New trends in consumer behavior”
 
The aim of this paper is to discuss and expand the work
of Mária Törőcsik titled „New trends in consumer behavior”.
Törőcsik’s study gives a deep insight into the
postmodern consumer society where the consumer is
driven by its desires and fears aiming to adapt to the
rapidly changing environment. This paper gives a detailed
literature review based on the articles of Journal
of Consumer Research from the past 40 years. The
trend of the topics discussed in these articles is in line
with Törőcsik’s assumptions: the role of symbolic consumption
is expanded and customer-brand relationship
became one of the hottest topic of nowadays research. A
new methodology is also revealed in the paper. Google
Trends as a new tool for customer analysis is discussed
and illustrated in the paper.
 
 
Piskóti, István
Identity of business marketing – theoretical, research
trends, innovation-driven model
 
Business marketing, as a characteristic applied field of
marketing science, has had a definite professional and
theoretical development during the last decades. The
present study – searching for the features of scientific
identity – highlights the main steps, disciplinary bases,
characteristic theoretical approaches and actual research
questions, trends of industrial, business marketing.
The second part of the study examines one of the
determining research questions, the innovation orientation.
On the basis of theoretical models and the results
of several years own research, the author will verify that
in business markets as well the “competitive innovation
advantages” – built on coordinated innovation portfolio
– determine the success of enterprises, supported by
effective marketing abilities and activities.
 
 
Mandják, Tibor
Business marketing: an inter-organisational approach
Coreference to the study of Piskóti, István titled „Identity
of business marketing – theoretical, research
trends, innovation-driven model”
 
The article discusses the essential of business marketing.
It proposes the inter-organisational marketing as a
more accurate denomination of the research field. The
short history and the original approach of Industrial
Marketing and Purchasing group (IMP) are discussed.
After the short presentation of basic IMP concepts as
interaction process, business relationships, business
networks and network paradoxes there is an overview
of the results of different Hungarian researchers.
 
 
Veres, Zoltán
Marketing classification vs marketing continuum
Coreference to the study of Piskóti, István titled „Identity
of business marketing – theoretical, research
trends, innovation-driven model”
 
Delimitation of a scientific area is not possible without
construction of classifications – sometimes dichotomies
– and definition of some differentia specifica. Besides
in many cases interrelationship of the marketing terms
can be described with a continuum in a more accurate
way. István Piskóti in a paper based on his research
makes an attempt to this above delimitation.
 
 
Simon, Judit
Research method trends in marketing
 
The globalization of business and the new tools generated
by technological development bring new opportunities,
new tasks and new expectations for theoretical
and practical marketing research. Methods of field research
are changing, and the mix of methods used in
primary research is shifting as a result of changes in the
attitudes and behaviour of consumers. As a result, the
importance of observation and experiment is growing.
The boundaries of qualitative and quantitative research
are shifting and some methods are losing importance,
while new methods are being born and disseminated.
New opportunities offered by big databases, Big data
have to be integrated into marketing research. This
study describes the changes in present and the future
scenarios.
 
 
Neulinger, Ágnes
Multi-method and mixed-method researches
Coreference to the study of Simon, Judit titled „Research
method trends in marketing”
 
The focus and conduct of contemporary marketing
research is heavily influenced by recent socio-economic
trends. As a result, the research methodology is
changing and this change is also reflected in the fading
boundaries between the qualitative and the quantitative
methodology. This paper discusses the multi-method
and the mixed method approaches and evaluates them
in light of recent research trends.
 
 
Szűcs, Krisztián
Marketing research 2.0
Coreference to the study of Simon, Judit titled „Research
method trends in marketing”
 
Exploring trends is a real challenge as we need to configure
those phenomena that appeared in the past but
will also shape the future. This study attempts to summarize
relevant changes in the field of marketing research
and to describe future tendencies that shape new
business models.
 
 
 
 
 
 
 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.