Október - 2017
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Hallgatók!

  

A 2016/2017. tanév II. (tavaszi) VIZSGAIDŐSZAK: 2017. május 15. – 2017. június 17. közötti időszakban tart,

 

VIZSGAIDŐSZAK ZÁRÓVIZSGÁZÓ hallgatók számára:

2017. május 15. – 2017. június 10.

 

Vizsgajelentkezés a Neptun rendszerben: 2017. május 02. 12:00 –2017. június 16.

 

A HALVEL kitöltők számára a kedvezményes vizsgajelentkezési időszak:

2017. április 27. 7:45 – 2017. május 02. 11:59

 

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák át a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (TVSZ) VII. AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 25-31 §. c. részeket!

 

A hallgató a Neptun-rendszeren keresztül tud vizsgára jelentkezni. Az így megválasztott  vizsgaidőpontot legkésőbb 24 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet megváltoztatni. Kivételt képez ez alól a hétfői vizsganap, amikor is legkésőbb 72 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet csak esetlegesen módosítani az időponton.

 

A vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki ügyintézőket keressék meg ügyfélfogadási időben!

 

1.       A VIZSGÁRA JELENTKEZNI KIZÁRÓLAG A NEPTUN-RENDSZERBEN LEHET A FENT MEGJELÖLT IDŐSZAKBAN.

 

2.       A vizsga során a személyazonossági igazolvány, útlevél vagy más egyéb, a személyazonosság megállapítására alkalmas arcképes igazolvány alapján – például érvényes diákigazolvány, jogosítvány – a vizsgát lebonyolító/felügyelő oktató köteles ellenőrizni a hallgató személyazonosságát. A vizsgán nem vehet részt az a hallgató, aki nem tudja igazolni személyazonosságát és a Neptun rendszerben nem jelentkezett fel az adott vizsgaalkalomra! Továbbá a szóbeli vizsgára a hallgatónak magával kell vinnie az ún. kurzusteljesítési lapját.

 

3.      Szóbeli vizsgán az érdemjegyet (minősítést) – aláírással és dátummal ellátva – a vizsgáztató a vizsgalapon, valamint a kurzusteljesítési lapon rögzíti.

 

Kurzusteljesítési lapot minden hallgató a Neptun-rendszerből tud nyomtatni: Tárgyak/Felvett kurzusok menüpontban az aktuális félév kiválasztása (2016/17/2) után a „Felvett kurzusok nyomtatása”.

 

4.       A vizsga eredményét a vizsgáztató oktató legkésőbb a vizsgáztatás befejezését követő 3. munkanapig rögzíti a Neptun-rendszerben.

 

5.      A vizsgaeredmények Neptun-rendszerben történő rögzítésének helyességét a vizsgaidőszak alatt is folyamatosan figyeljék, és eltérés esetén jelezzék az illetékes tanszéknek/oktatónak.

Lásd: Kifogás bejelentés.


6.      A TANULMÁNYI IRODÁNAK NINCS JEGYBEÍRÁSI JOGOSULTSÁGA. A hiányzó vagy hibás bejegyzések pótlásának, javításának egyetlen és kizárólagos lehetősége és fóruma az oktató és a hallgató közötti kommunikáció. A jegyek javítása a TVSZ-ben meghatározott módon történhet meg, lásd Kifogásbejelentés.

 

7.       Felhívjuk a figyelmét a TVSZ 30. § A sikertelen vizsgák javítása (4) és (5) pontjára a tárgyfelvételhez kapcsolódó vizsgák számával, és az adott tárgyból maximálisan tehető vizsgák számával kapcsolatban:

„(4) Azok a hallgatók, akik a 2012/2013-as tanévet megelőzően kezdték meg tanulmányaikat első évfolyamon egy tantárgyból az adott félévben összesen három alkalommal, az ismételt tantárgyfelvételekkel együtt pedig összesen kilenc alkalommal tehetnek vizsgát, azonban egy adott tantárgy tantárgyfelvételeinek a száma esetükben nem haladhatja meg a hármat.

(5)  A 2012/2013-as tanévben vagy azt követően tanulmányaikat első évfolyamon megkezdett hallgatók esetében, a hallgató egy tantárgyból az adott félévben összesen három alkalommal, az ismételt tárgyfelvételekkel együtt pedig összesen hat alkalommal tehet vizsgát, azonban egy adott tantárgy tantárgyfelvételeinek a száma nem haladhatja meg a hármat.”

 

8.       Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete (Díjtételek) rendelkezik a vizsgaidőszakkal kapcsolatos díjakról:

·         egy adott tárgyból csak az első két vizsga ingyenes, az ezt követő minden egyes vizsgaalkalom – a tárgyfelvételek számától függetlenül – 2.000 Ft-ba kerül. Ismételt vizsgára történő jelentkezés esetén először ki kell írni a NEPTUN-rendszerben (Pénzügyek/Befizetés) az adott tárgyra vonatkozó vizsgadíjat, és ennek kiegyenlítését/teljesítését követően lehet csak felvenni a vizsgát.

·         A vizsgáról igazolatlan távolmaradás („nem jelent meg”) díja 3.000 Ft/alkalom HTJSZ 31. § (7/A) bekezdésében meghatározottak szerint.

·         Felvett, de nem teljesített tantárgyakért az államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatónak – a határon túli képzésben résztvevők kivételével – díjat kell fizetnie a leckekönyv lezárása után. Díja a magyar nyelvű tárgyak esetében 1.500 Ft/kredit, idegen nyelvű tantárgyak esetében 3.000 Ft/kredit maximum 40.000 Ft/hallgató/félév.

 

VIZSGAIDŐSZAK ZÁRÁSA

1.       A hallgató a vizsgaidőszak kezdetétől a vizsgaidőszak lezárását követő 14 napon belül – legkésőbb 2017. július 1. (szombat) – a Neptun-rendszerben kitölthető ún. KIFOGÁS BEJELENTŐN (Ügyintézés menüpont/Kérvények) kifogással élhet a Neptun-rendszerben szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért (vizsgáért) felelős intézetvezetőnél/tanszékvezetőnél.

 

2.      A kifogásolt értékelést a vizsgalap, a vizsgáztató által hitelesített kurzusteljesítési lap (ha van), ill. az írásbeli vizsga esetén a dolgozatra írt jegy alapján az intézetvezető nyolc (8) munkanapon belül, de legkésőbb 2017. július 12-ig (szerda) köteles elbírálni, és a kifogás jogossága esetén, jegymódosítási jogosultsága felhasználásával a szükséges módosítást a NEPTUN-rendszerben rögzíteni, valamint egyidejűleg a hallgatót Neptun-rendszeren keresztül értesíteni.

 

3.      A vizsgaeredmények kifogásolására rendelkezésre álló VÉGSŐ HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ, amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, később nem élhet kifogással az értékeléssel, ill. a bejegyzés, értékelés hiányával szemben.

GAZDASÁGI ÜGYEK:

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az önköltséggel/költségtérítéssel, vagy térítési, szolgáltatási díjjal tartozó hallgatók nem tudnak vizsgára jelentkezni addig, míg a tartozásukat ki nem egyenlítik az Egyetem felé. (A gyűjtőszámlával kapcsolatos információk a NEPTUN bejelentkező felületén elérhető.)

 

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK, HATÁRIDŐK:

1.       Specializációválasztás 2017. május 17 – 2017. június 12. között történik külön tájékoztató szerint.

2.       Szakváltási, specializáció-váltási kérelmet a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben, az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtania. A szakváltás feltételeit a TVSZ 36. és 37 §-a tartalmazza, kérjük, figyelmesen olvassák át. 

3.    2017/2018. tanév I. (őszi) félévi előzetes tárgyfelvétel nappali munkarendű alap- és mesterképzési szakokon: 2017. május 29 – június 04.

 

Budapest, 2017. március 30.

 

A vizsgaidőszakra jó készülést és eredményes vizsgákat kívánunk!

 

  

 

Dékáni Hivatal Tanulmányi Iroda

Utolsó frissítés: 2017.04.03.