Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vezetéstudomány 47 (9) - 2016, September

RÓZSA Andrea – TÁLAS Dorisz:
VÁLLALATI ÉRTÉKTEREMTÉS VIZSGÁLATA AZ IPARÁGI TELJESÍTMÉNY TÜKRÉBEN

Az átfogó és összehasonlító teljesítménymérés szükséges bemeneti feltétele a vállalati értékteremtés
vizsgálatának. A szerzők tanulmányukban célul tűzték ki, hogy egy általános keretrendszert állítanak fel a
vállalati értékteremtés vizsgálatához, figyelembe véve a vállalati versenyképesség pénzügyi aspektusait. A
megvalósításhoz releváns külföldi szakirodalmakat és a témára vonatkozó korábbi kutatásaikat használják
fel. Bemutatnak egy elemzési keretet, amelynek alapjait a teljesítménymérés nemzetközileg elfogadott
pénzügyi mutatószámai képezik. A módszertant a magyar élelmiszeripari feldolgozó ágazat egy speciális
részterületén tesztelik a válság utáni időszak éves beszámolóit felhasználva. A mintát az iparági koncentráció
alapján olyan vállalatok alkotják, amelyek magas árbevétellel és diverzifikált termékszerkezettel rendelkeznek.
A komplex és összehasonlító teljesítményértékelésen túl a kiemelkedő versenyképességű társaság
esetében vállalati szabad cash flow-alapú és reálopciós értékteremtés becslést is végeznek. Fő kutatási kérdésük,
hogy a vizsgált iparági minta alapján a kiváló pénzügyi teljesítménnyel rendelkező vállalat esetén
kimutatható-e vállalati értékteremtés is.

Kulcsszavak: vállalati értékteremtés, szabad cash flow, pénzügyi elemzés, tejfeldolgozó ipar

2-14.oldal


KENESEI Zsófia – KOLOS Krisztina:
AZ ÉRZELMEK ÉS AZ ÉSZLELT KONTROLL SZEREPE A VÁLLALATI PANASZKEZELÉS SORÁN

A szerzők kutatásukban az igazságosságelmélet egy újfajta megközelítését alkalmazzák a vevői panaszhelyzetek
vizsgálatánál. Elemzik, hogy az alkalmazottak érzelemkimutatása és a vevő által észlelt kontroll
hogyan hatnak a vevői elégedettségre. A kutatás támaszkodik a pszichológia és a szervezeti magatartás fogalomrendszerére
mint az érzelmi munka, az érzelemátvitel érzelmek mint szociális információk (EASI) és
az észlelt kontroll. A kutatás két lépcsőből áll: egyrészt kvalitatív megközelítést alkalmaztak, amely során
alkalmazottakkal (n=30) és fogyasztókkal készült mélyinterjú (n=30), másrészt faktoriális típusú kísérletet
végeztek különböző szcenáriók felhasználásával egy általános fogyasztói mintán (n=580). Az eredmények
szerint az alkalmazottak érzelemkimutatása és az észlelt kontroll szignifikáns hatással vannak a fogyasztók
elégedettségére, e főhatásokat további interakciók is jellemzik.

Kulcsszavak: panaszkezelés, igazságosságelmélet, érzelmi munka, észlelt kontroll, kísérleti módszertan

15-25.oldal


KOSZTYÁN Zsolt Tibor:
BEKÖSSÜK? NE KÖSSÜK? – AVAGY A HÁLÓZATELMÉLET ALKALMAZÁSA A KARBANTARTÁS-MENEDZSMENTBEN

A hálózatelmélet eredményeit egyre szélesebb körben alkalmazzák mind a természettudományok, mind
a társadalomtudomány területén. Ez a korszakalkotó elmélet eddig talán a menedzsment területén vált a
legkevésbé ismertté, pedig a vezetéstudományban is lépten-nyomon hálózatokkal találkozunk. Elég csak a
klaszterhálózatokra, az ellátási láncokra, vagy éppen a cikkben szereplő termelési rendszerek hálózatos
jellemzésére gondolni, melyek kezelésére a hálózatelmélet egy új megközelítési lehetőséget biztosít.
A hálózatkutatás egyik legfontosabb kérdése a hálózatok stabilitása, robusztussága. Fontos kérdés, melyet
csak néhány éve sikerült megválaszolni, hogy mely hálózati struktúrák azok, melyek jobban ellenállnak
a véletlen meghibásodásnak, vagy éppen egy külső támadásnak. Mindazonáltal arra a kérdésre,
miszerint milyen hálózati struktúrával, ún. hálózati topológiával rendelkező rendszereket lehet könnyebben,
gyorsabban vagy hatékonyabban karbantartani, mindezidáig nem érkezett válasz. Ugyanakkor ez a
kérdés mind a termelőrendszerek tervezésénél, mind pedig a karbantartás ütemezésénél kulcsfontosságú
tényező. A szerző tanulmányában arra keresi a választ, hogyan lehet a termelőrendszerek megtervezésekor az eltérő
hálózattípusok tulajdonságait felhasználni a meghibásodási kockázat és karbantartási hatékonyság optimalizálása
érdekében. A komplex karbantartási feladatok priorizálására egy mátrixtervezési modellt javasol. Ennek segítségével
bemutatja, hogyan lehet kritikus termelőrendszerek és villamosközmű-hálózatok meghibásodási kockázatát
csökkenteni. A javasolt módszer a karbantartási vezetők számára lehetőséget nyújt a vállalati karbantartási
projektportfóliók hatékonyabb menedzselésére.

Kulcsszavak: hálózatelmélet, rendszermegbízhatóság, projektmenedzsment, karbantartás-tervezés

26-40.oldal


HUBERT József: MARKETINGMÉRÉS – KÉT ESET AZ ON-LINE MARKETING VILÁGÁBÓL

A marketing mérhetőségével kapcsolatos igény nem új keletű jelenség, de elmondhatjuk: napjainkban mind
erőteljesebb követelményként jelenik meg a gyakorló szakemberek előtt. Az on-line világ megjelenésével
korábban többen a metrikák gyors fejlődését és a fogalmi kérdéskörben meglevő, számos homályos pont
tisztázását várták. Bár az elmúlt években valóban sikerült tényszerű előrehaladást elkönyvelni, a várt áttörés
- egyelőre - továbbra is csak várat magára. A szerző kutatásában - a kapcsolódó elméleti háttér áttekintését követően - két részterületet igyekszik megvilágítani,
két rövid eset keretében. Egy B2B piacon mozgó vállalkozás keresőmarketing-költéseit elsősorban
nyelvi-szemantikai elemzésnek vetette alá. Napjaink másik fontos és gyakran emlegetett területe a
közösségi média. Itt egy nonprofit szervezet tevékenységét vizsgálta meg, a kutatási fókusz a törzsközönség
attitűdje és a közzétett üzenetek hatékonysága közötti kapcsolat feltárása volt.

Kulcsszavak: on-line marketing, marketingmérés, keresőmarketing, web2.0, marketinghatékonyság, marketinghatásosság

41-54.oldal


VARGA Ákos: NEUROMARKETING, A MARKETINGKUTATÁS ÚJ IRÁNYA

Jelen tanulmány bemutatja a marketingkutatás kibontakozóban lévő egyik új irányának, a neuromarketingnek
a hátterét, elméleti összefüggéseit és etikai vonatkozásait, valamint a neuromarketing-kutatások
során alkalmazott eszközökkel összefüggő paradigmákat és ezek alkalmazhatóságát, elsősorban az fMRI-
kutatásokra koncentrálva. A különböző diagnosztikai eszközök, eljárások alkalmazásai más és más
megközelítéseket igényelnek, amelyek alapvetően behatárolják a kutatási design kialakításának lépéseit.
Az eredmények eltérő információkat szolgáltatnak a neuromarketing-kutatások során az alanyok közvetlen
inger-válasz reakcióiról, így a levonható következtetések, illetve ezek összevetése mélyebb megértéshez vezethet
többek között a fogyasztási szokások, illetve a különböző döntési helyzetekben adott válaszok mögött
húzódó motivációkról.

Kulcsszavak: neuromarketing, marketingkutatás, kutatási design, diagnosztikai eljárások

55-63.oldal


ANTAL Zsuzsanna – BAKSA Máté: „SZERVEZÉS ÉS ÜZEMGAZDÁLKODÁS” – EGY GYAKORLATI FOLYÓIRAT AZ 1920-AS ÉVEK VEZETŐI SZÁMÁRA

A szerzők kutatásuk során a vezetés- és szervezéstudomány hazai fejlődésének feltárására tettek kísérletet.
A két világháború közötti évtizedek első ilyen témájú, állandó folyóirata volt a Szervezés és üzemgazdálkodás,
amely az újító tartalmak, a nemzetközi környezetbe való illeszkedés, illetve a gyakorló vezetők és
tanácsadók közötti diskurzusteremtő szándék szempontjából is korszerűnek számított. A folyóirat egyedülálló
vállalkozás volt a korabeli Magyarországon, amely azt tűzte ki céljául, hogy segítse egy formálódó
szakmai közösség kialakulását. E tanulmány a folyóirat két évfolyamának tartalmát elemezi.

Kulcsszavak: menedzsmenttörténet, racionalizálás, szervezés


64-73.oldal


CIKKEK ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓI

Rózsa, Andrea – Tálas, Dorisz
Investigation of corporate value creation in the light
of complex comparative performance measurement of
competitors

Comparative and comprehensive performance measurement
is necessary input criterion of the value creation
analysis. The aim of the paper is to create a general
analytic framework to the research of value creation
taking into consideration the financial aspects of competitiveness.
The authors review the relevant international
literature and use the results of their previous
researches concerning this topic. They introduce an
analytic framework using internationally accepted
financial indicators of performance analysis. Afterwards
this methodology is tested on a special subfield
of Hungarian food processing sector using annual financial
reports concerning years after the economic
crisis. For sample selection the authors choose companies
that fulfil two criteria: high revenue and diversificated
product structure. Besides the execution of
comprehensive and comparative performance analysis
they also calculate free cash flow and real option
based value of the firm in the case of outstanding
company. Their main research question: „Is there any
significant connection between outstanding financial
competitiveness and company value creation?”


Kenesei, Zsófia –Kolos, Krisztina
Roles of emotions and perceived control in the organizational
complaint handling


In their research the authors apply a new approach to
justice theory to analyse service recovery. They analyse
the impact of employee affective delivery and perceived
control on consumer satisfaction with service recovery.
The study adopts theories from psychology and organizational
behaviour such as emotional labour, emotional
contagion, EASI, perceived control. The study used a
two-step design: qualitative research among both employees
(N=30) and consumers (N=30); a factorial
experiment, testing recovery scenarios among a general
population consumer sample (N=580). Findings
demonstrate that employee affect and perceived control
have a positive impact on satisfaction qualified by significant
interactions.


Kosztyán, Zsolt Tibor
To connect or not to connect? – Using network theory
in the maintenance management


The results of network science are widely applied
not only in natural, but also social sciences. This epoch-
making theory is most slightly used in business
studies, however, networks are key important term
also in management sciences. Networks are everywhere,
we can characterise business clusters, supply
chains or production systems and power grids by network
theories. This theory offers a new approach for
management sciences.
One of the most important research field of the
network sciences is the stability and robustness of
the networks. Recently answered important question
was: which network topologies are more resistant for
random malfunctions and/or direct attacks.
Nevertheless, until now “which system topology
can be maintained and how to manage maintenance
more efficiently and effectively” are open questions.
However, these questions are the keys both to design
production systems and to schedule maintenance
projects.
This paper shows how to characterise production
systems, projects and power grids by applying network
theory.
The author shows how to assign maintain task(s)
to the equipment in this way we show how to assign a
maintenance project to maintain a production system
or a power grid.
This paper shows the efficiency and effectiveness
of maintenance on same complexity, but different
topology networks can be significantly different.
A novel matrix-based method is proposed to priorize
maintenance tasks.
The proposed method can optimize the efficiency
and the effectiveness of the maintenance project
portfolio.


Hubert, József
Marketing metrics - two cases from the world of online
marketing


The need for the ability to measure marketing activities
is not a new one, although it is becoming a
pressure on marketing managers today.With the age
of internet and rise of ecommerce many predicted
a rapid development of marketing metrics. There’s
been propression made but the much awaited breakthrough
- for now - only remains pending.
In this research the author provides a bried overview
of relevant literature and then shed some light on two
subfields through two short case studies. The first one
involves a company operating in the B2B sector. 4 years
of search engine marketing spending were analyzed.
The next case focuses on the social media activities of a
non-profit organization.


Varga, Ákos
Neuromarketing in practice – applied research design
methods


In this study the author has reviewed the application
possibilities of different diagnostic devices in neuromarketing
researches. He mainly focused on fMRI-
based researches. There are three main types of
fMRl experimental designs: blocked, event-related,and mixed designs.
In a blocked design, each condition
is presented continuously for an extended period
(one block) and the different blocks of conditions
are usually alternated. Event-related designs present
stimuli one at a time rather than together in a block.
Mixed designs combine blocked and event-related
analyses and are used to distinguish between longterm
sustained activation and short-term transient
activation.


Antal, Zsuzsanna – Baksa, Máté
Organization and business administration (Szervezés
és üzemgazdálkodás) – a practical journal for the
managers in 1920s


Authors in their research project set out to explore
the development of management studies in Hungary.
Organization and business administration (Szervezés
és üzemgazdálkodás) was the first continuous journal
published in the field. It aimed to present progressive
and up-to-date content to its readers, to introduce
international theories and best practices, and to
initiate discourse between management practitioners
and consultants. As an initiator of a forming professional
community, the journal was a unique project
in contemporary Hungary. In this paper, the authors
present and analyse the content of two volumes of
the journal.Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru