Június - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 28 29 30  

KÜLFÖLDÖN SZERZETT FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉG TOVÁBBTANULÁSI CÉLÚ ELISMERÉSE

Letölthető kérvény

 

Továbbtanulási céllal történő elismerési kérelmet

a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Tanulmányi Irodába

kell leadni személyesen vagy postai úton:

1093 Budapest, Fővám tér 8. I. em. 142.

vagy elektronikus úton:

felvi.gtk@uni-corvinus.hu

 

A kérelem leadási határideje: 2017.május 18.

Ha a kérelmező felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni Magyarországon, akkor külföldi vagy külföldi rendszerű intézményben szerzett felsőfokú oklevelének elbírálása a jelentkezési helyként megjelölt felsőoktatási intézmény hatásköre.

A kérelmet formanyomtatványon a megjelölt dokumentumok csatolásával együtt a BCE Gazdálkodástudományi Kar Felvételi Bizottságához kell benyújtani.

A Felvételi Bizottság az elismerés során

 • a külföldi felsőoktatási intézmény jogállását,
 • az oklevél jellegét,
 • a tanulmányi idő hosszát és a tanulmányi követelményeket veszi figyelembe.

Jogszabályi előírás az, hogy az oklevelet kibocsátó külföldi felsőoktatási intézmény elismert (akkreditált) legyen, és hogy az oklevél a külföldi állam joga alapján is felsőfokú végzettséget tanúsítson.

 

Továbbtanulási célú elismerési kérelemhez csatolandó dokumentumok

Az eljárás lefolytatásához a jelentkezőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

· Továbbtanulási céllal történő elismerési kérelem,

· személyazonosságot igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél stb.) másolata

·  az eredeti oklevél másolatát, illetve kivételesen, az eredeti oklevél helyett kiadott, azzal azonos joghatályú okirat (másodlat) másolatát (külföldi oklevél-igazolás nem fogadható el!)

· a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított olyan okirat másolatát (pl. leckekönyv, diploma supplement), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését,

· a felsorolt okiratok magyar nyelvű hiteles fordításának másolatát,

 • az eljárási díj megfizetésének igazolását (banki igazolás).

 

A továbbtanulási céllal történő elismerési kérelem díjköteles, az eljárás díja: 25.375 Ft.

Az továbbtanulási célú elismerési eljárás díját a Jelentkező a kérelem benyújtásának időpontjáig (2017. május 18.) köteles megfizetni.

A továbbtanulási célú elismerési kérelem díjának befizetése banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számlaszámára utalva.  A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:  a A1KE08001/A10000 számot,  a „Továbbtanulási elism. kérelem  2017 A” megnevezést és a kérelem  benyújtójának nevét!

 

Számlatulajdonos  neve: Budapesti Corvinus Egyetem

Számlaszám:10032000-00282857-00000000

Számlát vezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár

Közlemény: A1KE08001/A10000  Továbbtanulási elism. kérelem 2017A  <Jelentkező neve > 

 

További tudnivalók:

 Figyelem! Az elbíráláshoz a nem angol, német vagy francia nyelven kiállított külföldi, külföldi rendszerű bizonyítványokhoz/tanúsítványokhoz/dokumentumokhoz magyar nyelvű fordítás másolatát is be kell nyújtani, illetve nem latin betűvel írt dokumentumok esetén a magyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező!

Amennyiben a felsőoktatási intézmény a pontszámításhoz intézmény-specifikusként kér – kötelezően be nem nyújtandó – dokumentumot (pl. leckekönyv), úgy az angol, német vagy francia nyelvű dokumentumok esetén is kötelező a fordítás benyújtása.

 

Hiteles fordításnak minősül

 • az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
 • a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
 • a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás.

 

 Hiteles másolatnak minősül

 • az erre felhatalmazott magyar közjegyző által,
 • az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által,
 • az az eljáró hatóság által, illetve
 • Magyarország külképviseleti szervei által az eredeti okiratról készített másolat.

Az elismerési és a honosítási eljárás során a kérelmező felhívható arra, hogy a benyújtandó okiratok mellett

 • mutassa be az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait megelőzően folytatott tanulmányainak igazolására szolgáló okleveleinek másolatát, illetve
 • nyújtson be olyan, a külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből az intézmény, szak tanulmányi rendje, tanulmányi programja megismerhető, ha a kérelem mellékleteként benyújtott okiratok nem nyújtanak elegendő információt az elbírálásához.

  A továbbtanulás céljából elismert végzettség kizárólag a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán folytatandó továbbtanulásra történő jelentkezésre jogosít. A kérelmező az elismerési eljárás eredményeként meghozott határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig jogosult újrafelvételi kérelmet benyújtani.

 A végzettség elismerése nem jelenti vagy helyettesíti valamely szakképzettség elismerését vagy felsőoktatási intézmény honosító határozatát, nem mentesít továbbá valamely szakma gyakorlásához jogszabályban előírt követelmények teljesítése alól.

A továbbtanulási céllal történt elismerés nem teszi az okiratot egyéb célú felhasználás szempontjából is elismertté. Ennek megfelelően a továbbtanulási céllal elismert érettségi bizonyítvány vagy oklevél munkavállalás szempontjából nem vehető figyelembe.

Továbbtanulási céllal történő elismerési kérelmet

a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Tanulmányi Irodába

kell leadni személyesen vagy postai úton:

1093 Budapest, Fővám tér 8. I. em. 142.

vagy elektronikus úton:

felvi.gtk@uni-corvinus.hu

 

A kérelem leadási határideje: 2017.május 18.

A benyújtott kérelemről a Felvételi Bizottság határozat formájában legkésőbb 2017. június második feléig dönt. A határozatot a Felvételi Bizottság postai és elektronikus úton is megküldi a kérelmező részére.

 

Utolsó frissítés: 2017.04.10.