November - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél továbbtanulási célú elismerése

Letölthető kérvény

Továbbtanulási céllal történő elismerési kérelmet a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Tanulmányi Irodába kell leadni személyesen vagy postai úton:


1093 Budapest, Fővám tér 8. I. em. 142
vagy elektronikus úton:
felvi.gtk@uni-corvinus.hu

 

A kérelem leadási határideje: 2017. november 21.

 
Ha a kérelmező felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni Magyarországon, akkor külföldi vagy külföldi rendszerű intézményben szerzett felsőfokú oklevelének elbírálása a jelentkezési helyként megjelölt felsőoktatási intézmény hatásköre.
 
A kérelmet formanyomtatványon a megjelölt dokumentumok csatolásával együtt a BCE Gazdálkodástudományi Kar Felvételi Bizottságához kell benyújtani.
 
A Felvételi Bizottság az elismerés során

 • a külföldi felsőoktatási intézmény jogállását,
 • az oklevél jellegét,
 • a tanulmányi idő hosszát és a tanulmányi követelményeket veszi figyelembe.


Jogszabályi előírás az, hogy az oklevelet kibocsátó külföldi felsőoktatási intézmény elismert (akkreditált) legyen, és hogy az oklevél a külföldi állam joga alapján is felsőfokú végzettséget tanúsítson.
 
Továbbtanulási célú elismerési kérelemhez csatolandó dokumentumok
 

Az eljárás lefolytatásához a jelentkezőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

 • Továbbtanulási céllal történő elismerési kérelem,
 • személyazonosságot igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél stb.) másolata
 • az eredeti oklevél másolatát , illetve kivételesen, az eredeti oklevél helyett kiadott, azzal azonos joghatályú okirat (másodlat) másolatát (külföldi oklevél-igazolás nem fogadható el!)
 • a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított olyan okirat másolatát (pl. leckekönyv, diploma supplement), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését,
 • a felsorolt okiratok magyar nyelvű hiteles fordításának másolatát,
 • az eljárási díj megfizetésének igazolását (banki igazolás).


A továbbtanulási céllal történő elismerési kérelem díjköteles, az eljárás díja: 25.375 Ft.
 
Az továbbtanulási célú elismerési eljárás díját a Jelentkező a kérelem benyújtásának időpontjáig (2017. november 21.) köteles megfizetni.
 
A továbbtanulási célú elismerési kérelem díjának befizetése banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számlaszámára utalva. A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: a A1KE08001T/A10000 számot, a „ Továbbtanulási elism. kérelem 2018 K ” megnevezést és a kérelem benyújtójának nevét!
 

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
Számlaszám:10032000-00282857-00000000
Számlát vezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár
Közlemény: A1KE08001/A10000 Továbbtanulási elism. kérelem 2018K <Jelentkező neve >

 

 

További tudnivalók:

 
Figyelem! Az elbíráláshoz a nem angol, német vagy francia nyelven kiállított külföldi, külföldi rendszerű bizonyítványokhoz/tanúsítványokhoz/dokumentumokhoz magyar nyelvű fordítás másolatát is be kell nyújtani, illetve nem latin betűvel írt dokumentumok esetén a magyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező!
Amennyiben a felsőoktatási intézmény a pontszámításhoz intézmény-specifikusként kér – kötelezően be nem nyújtandó – dokumentumot  (pl. igazolás oklevél eredményről), úgy az angol, német vagy francia nyelvű dokumentumok esetén is kötelező a fordítás benyújtása.
 

Hiteles fordításnak minősül

 • az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
 • a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
 • a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás.


Hiteles másolatnak minősül

 • az erre felhatalmazott magyar közjegyző által,
 • az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által,
 • az az eljáró hatóság által, illetve
 • Magyarország külképviseleti szervei által az eredeti okiratról készített másolat.

Az elismerési és a honosítási eljárás során a kérelmező felhívható arra, hogy a benyújtandó okiratok mellett

 • mutassa be az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait megelőzően folytatott tanulmányainak igazolására szolgáló okleveleinek másolatát, illetve
 • nyújtson be olyan, a külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből az intézmény, szak tanulmányi rendje, tanulmányi programja megismerhető, ha a kérelem mellékleteként benyújtott okiratok nem nyújtanak elegendő információt az elbírálásához.

 
A továbbtanulás céljából elismert végzettség kizárólag a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán folytatandó továbbtanulásra történő jelentkezésre jogosít. A kérelmező az elismerési eljárás eredményeként meghozott határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig jogosult újrafelvételi kérelmet benyújtani.
 

A végzettség elismerése nem jelenti vagy helyettesíti valamely szakképzettség elismerését vagy felsőoktatási intézmény honosító határozatát, nem mentesít továbbá valamely szakma gyakorlásához jogszabályban előírt követelmények teljesítése alól.
A továbbtanulási céllal történt elismerés nem teszi az okiratot egyéb célú felhasználás szempontjából is elismertté. Ennek megfelelően a továbbtanulási céllal elismert érettségi bizonyítvány vagy oklevél munkavállalás szempontjából nem vehető figyelembe.


Továbbtanulási céllal történő elismerési kérelmet a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Tanulmányi Irodába kell leadni személyesen vagy postai úton:


1093 Budapest, Fővám tér 8. I. em. 142
vagy elektronikus úton:
felvi.gtk@uni-corvinus.hu

 

A kérelem leadási határideje: 2017. november 21.

A benyújtott kérelemről a Felvételi Bizottság határozat formájában legkésőbb 2017. december második feléig dönt. A határozatot a Felvételi Bizottság postai és elektronikus úton is megküldi a kérelmező részére.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com