November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Demonstrátori pályázat

Pályázati kiírás
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

demonstrátori megbízásra

a 2018/2019-es tanév őszi félévére

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2018/2019-es tanév őszi félévére. A megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el.

 

 

I. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2018. június 15. (péntek) 12 óra

 

A pályázatot az alábbiak szerint kell benyújtani:

-          Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatal, Tanulmányi Iroda, dr. Balogh Emese részére egy nyomtatott példányban („E”-Központi épület 142. szoba), (félfogadás: H,SZ: 9-12 óra)

-          az illetékes Intézet/Tanszék részére elektronikus formában.

A késve érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni,

HIÁNYPÓTLÁSRA NEM SZÓLÍTUNK FEL!

A HIÁNYOSAN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK NEM KERÜLNEK ELBÍRÁLÁSRA!

 

II. PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:

 

Pályázatot az a hallgató nyújthat be:

a)      aki a pályázat benyújtásakor hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel;

b)      aki alapszakos (vagy azzal egyenértékű) oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 60 (hatvan) teljesített kredittel rendelkezik;

c)       akinek tanulmányi ösztöndíj átlaga a pályázat benyújtását megelőző aktív félévben legalább 3,5;

d)      aki a 2018/2019. tanévben nincs passzív féléven;

e)       aki a választott szakterületen kiváló eredményt ért el;

f)       akinek abból a tantárgyból, melynek oktatásában részt kíván venni, jeles érdemjegye volt;

g)      akinek magatartása, közösségi munkája példás és

h)      nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

 

 

III. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

 

A pályázatot a jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletét képező pályázati űrlapon a Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatal Tanulmányi Irodába, dr. Balogh Emesénél (E. 142. szoba) kell benyújtani a pályázatban megjelölt határidő betartásával, amely jogvesztőnek tekintendő.

Egy hallgató egy pályázatot nyújthat be!

 

Csatolandó mellékletek:

-          Szakmai önéletrajz, amelyben ki kell térni a pályázó eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi verseny, TDK, korábbi demonstrátori tevékenység

-          Motivációs levél

-          Nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata (amennyiben önéletrajzában hivatkozik rá).

-          Nyilatkozat a demonstrátori megbízás vállalásáról (2. sz. melléklet)

-          Nyilatkozat a demonstrátor fogadásáról (3. sz. melléklet, a Tanszék által kitöltve és aláírva)

A konkrét feladatokat és feltételeket a tanszékek határozzák meg. Az érdeklődők előzetesen a tanszékvezetőtől vagy annak megbízottjától informálódhatnak.

 

 

 

IV. A DEMONSTRÁTORI MEGBÍZÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

a)       A demonstrátori megbízás egy tanulmányi félévre adható, amely újabb pályázat alapján megismételhető.

b)      A megbízást a tanszékvezető szakmai ajánlásával a Dékán adja ki. A tanszékvezető – amennyiben a pályázók száma indokolja – a tanulmányi ösztöndíjátlag alapján rangsort állíthat fel.

c)       A dékáni hivatal a megbízás kiadásával egyidejűleg tájékoztatja a tanszékvezetőt, HÖK elnököt és a kiadott megbízásokról nyilvántartást vezet.

d)      A demonstrátort tevékenységéért alanyi jogon díjazás nem illeti meg. A pályázat elnyerését követően feladatát önként vállalva végzi.

A demonstrátori ösztöndíj helyett a demonstrátor hallgató a HTJSZ szabályai alapján szakmai tudományos aktivitási ösztöndíjra pályázhat.

e)       Amennyiben a hallgató bármely okból demonstrátori megbízásának nem tud eleget tenni (pl. külföldön tartózkodik), köteles írásban értesíteni a Dékáni Hivatalt, hogy a demonstrátori megbízásától eláll.

f)       A demonstrátori megbízás megszűnik a határidő lejártával, lemondással vagy visszavonással.

A demonstrátor tájékoztatási kötelezettsége ekkor is fennáll.

g)      A megbízás visszavonására a dékán jogosult.

       A visszavonást írásban indokolni szükséges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

h)      Megbízásának időtartama alatt a demonstrátori tevékenység kiemelkedő tudományos, szakmai teljesítménynek minősül a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm.rendelet 10.§ (4) bekezdés értelmezésében.

i)        A megbízás lejártával a demonstrátori tevékenységet az illetékes tanszékvezető legalább a BCE Demonstrátori Szabályzat 2. számú melléklet tartalmának megfelelően értékeli. Az értékelés 1. példányát a demonstrátor kapja. 1 példány a Dékáni Hivatalban a demonstrátor anyagába kerül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 16.

A pályázat eredményéről elektronikus úton kap értesítést a pályázó.

A demonstrátori megbízó levelek átadásásra a Kari Tanács ülésén kerül sor.

 

 

Kelt, Budapest, 2018.05.03.

 

 

 

Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita

dékán

Utolsó frissítés: 2018.10.19.