Október - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Lean vezetés szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 2. a 2018. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Jelentkezési lap letöltése

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara a LEI (Lean Enterprise Institute) Magyarországi Egyesületével együttműködve indítja LEAN VEZETÉS szakirányú továbbképzését.

Nemzetközi viszonylatban az 1990-es, a hazai vállalati gyakorlatban a 2000-es évektől kezdődően egyre nagyobb szerepet tölt be a lean menedzsment, mint a teljesítmény, a hatékonyság növelésének eszköze, és mint vezetési filozófia. Az autóiparból indult módszertan és filozófia először csak az ipari termelés más ágazataiba terjedt át, napjainkban azonban már bizonyossá vált, hogy a szolgáltató szektor sem nélkülözheti. A lean menedzsment átformálta nem csak a termelésvezetők gondolkodását, de olyan területekre is jelentős hatással volt, mint az ellátási lánc menedzsment és a logisztika, az emberi erőforrás menedzsment, vállalati pénzügyek, számvitel, IT. A lean menedzsment mára a felsőfokú képzés törzsanyagává nőtte ki magát. Ismerete elengedhetetlen minden piaci viszonyok között működő vállalat szakemberei számára.

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

lean vezető

A képzés bemeneti feltételei 

A programon legalább alapképzésben megszerzett oklevéllel rendelkezők  vehetnek részt, akik legalább kétéves munkatapasztalattal rendelkeznek folyamatszervezés, folyamatfejlesztés, minőségügy területen

A képzés indításának feltétele: minimum 16 fő (max. 20 fő)

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés munkarendje: levelező tagozat (péntek egész nap + szombaton csak rendkívüli esetben)

A képzés helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség. A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

 

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó/szakfelelős: Szilágyi Nóra
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
Tel/fax: (1) 482-5471, Fax: (1) 482-5070
E-mail: nora.szilagyi(kukac)uni-corvinus(pont)hu
Honlap: http://www.uni-corvinus.hu/gkar/szakiranyukepzesek

Regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja.

A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:

10032000-00282857-00000000

Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:

Regisztrációs díj 223618

Jelentkező neve

 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 365.000 Ft/félév

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

  

A képzés bemutatása

A képzés célja:

A két féléves program célja, hogy a szűken vett lean menedzsment technikákon (kanban, 5S, simított gyártás, TPM, stb.) túl megismertesse a képzésben résztvevőkkel, hogy a lean menedzsment mint a folyamatfejlesztés eszköze hogyan kapcsolódik, milyen hatással van a vállalati működés fő területeire; a vállalati és termelési/szolgáltatási stratégiára, az ellátási láncokra és azok menedzselésére, az irányítási, vezetési feladatokra. Mindezzel a képzés célja, hogy a képzésben résztvevőket hozzásegítse olyan tudás és kompetenciák elsajátításához, amelyek segítségével a fejlesztések technikai lebonyolítóiból a vállalati- és ellátási stratégia, a vállalati kultúra aktív formálóivá, sikeres lean vezetőkké váljanak

 

Kinek ajánljuk a programot?

A képzési programot minden olyan a folyamatfejlesztés és hatékonyság-növeléssel foglalkozó szakembernek ajánljuk,  aki érdeklődik a lean menedzsment iránt, és akinek céljai között szerepel, hogy a fejlesztések technikai lebonyolítójából egy önálló csoport, osztály, részleg vezetőjévé lépjen elő. A képzés első sorban egy ilyen, vezetői szerep ellátására készíti fel a résztvevőket. 

A képzésben  kiegyensúlyozottan jelennek meg egy lean vezető szakmai kompetenciáinak különböző területei: a stratégiai üzleti gondolkodás, a vállalati tevékenység helyes értelmezése az ellátási láncokban,  a vállalati kultúra és tanulás kezelése, a lean lényegét adó folyamatszemlélet és tudományos igényességű kísérletezés, a lean eszközök alkalmazása, és az IT szakemberekkel való együttműködés. A képzés célja a kompetenciák közvetlen fejlesztése, ezért jelentős súlyt képviselnek az egyéni csoportos feladatok, a tárgyak többsége gyakorlati jeggyel zárul. 

Tárgyak rövid ismertetése

Stratégia és üzleti tervezés

A tantárgy a vállalatok üzleti sikerének alapkérdéseit tárgyalja. Megismerteti a stratégiai menedzsment és az üzleti tervezés legfontosabb kérdéseit, megközelítéseit, valamint bemutatja azok kialakításának eszközeit. Részletesen tárgyalja a vállalati értékteremtő folyamatokkal kapcsolatos stratégiai megfontolásokat.

Ellátási lánc menedzsment

A tárgy célja, hogy képessé tegye a résztvevőket felismerni a vállalataikat magukba foglaló ellátási láncokat (üzleti hálózatokat). Ezek menedzseléséhez megértsék az ellátási láncok dinamikáját, a benne szereplő vállalatok egymásra hatását és elsajátítsák a legalapvetőbb eszközöket, melyek a beszállítókkal és a vevőkkel való kapcsolatokat fejleszti. A tárgy kiemelt figyelmet szentel a beszállítók lean szempontú kiválasztásának és fejlesztésének.

 

Szervezeti magatartás és vezetés

A tárgy a szervezetek működésének magatartási és vezetési vonatkozásaira tér ki részletesen, s magatartási szempontból vizsgálja meg a szervezetek és a szervezeti változások vezetésének alapvető kérdéseit, továbbá a szervezet-környezet kapcsolatrendszert.

Tevékenységszervezés (benne csoportos döntési technikák)

A tárgy a vállalati értékteremtő folyamatok megvalósításának egyes területeit veszi sorra, az ott felmerülő kérdések megválaszolására készíti fel a résztvevőket. Így a termék és szolgáltatás tervezés értékszempontú megvalósítására, a volumen tervezésére, a készletek menedzselésére, a minőség irányítására, a folyamatok fejlesztésre. Ezen túl képessé teszi a résztvevőket csoportos döntéshozatal lebonyolítására.

Folyamatos fejlesztés és kísérlettervezés

A tárgy célja, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák a TQM és a lean alapjának tekinthető kísérleti ciklus (PDCA) tervezés és vezetés szabályait, az ehhez kapcsolódó lean eszközöket alkalmazni tudják. A kísérlettervezéshez kapcsolódóan tárgyalja a kísérleti projektek vezetésének legfontosabb tudnivalóit. Mindezekhez kapcsolódóan sor kerül a szakdolgozat- írás, mint kísérleti projekt értelmezésére is.

Lean megoldások és jó gyakorlatok

A tárgy célja, hogy a lean menedzsment eszközeit (pl. vizuális menedzsment, szabványosított folyamatok, jidoka, just-in-time, heijunka, kaizen, stb.) részletesen is bemutassa; a mögöttes elvet, a gyakorlati megvalósítását és életszerű példákat. A tárgy keretein belül a hallgatók egymás vállalatainak, illetve a szervezők által felkért vállalatok lean gyakorlatát ismerhetik meg (vállalatlátogatások, prezentációk).

Félévenként 3 egész napos céglátogatás a „Lean megoldások és jógyakorlatok” c. tárgy keretében

Lean IT támogatása

A tárgy célja, hogy képessé tegye a hallgatókat az IT szakemberekkel történő eredményes kommunikációra. A tárgy elvégzésével a résztvevők képesek lesznek a folyamatok fejlesztéséhez szükséges IT fejlesztésekre vonatkozó lehetőségeket felmérni, igényeiket megfogalmazni, azt az IT szakemberek számára megfogalmazni, a kért fejlesztések erőforrás igényeit felmérni.

Záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a tantervben előírt tárgyakból a gyakorlati jegy megszerzése,
  • a tantervben előírt kollokviumok sikeres letétele,
  • a két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei:

a záró szigorlat vizsgarésze komplex – a két félév során tanult, a tantervben megjelölt ismereteket magába foglaló szóbeli vizsga,

a szakdolgozat sikeres megvédése (prezentáció formájában).

A záróvizsga eredménye:

Az opponensi vélemények figyelembe vételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli vizsgára adott érdemjegy egészre kerekített átlaga.

 

Diploma megszerzésének feltétele:

Sikeres záróvizsga.

TÁRGYSTRUKTÚRA

A képzés tárgystruktúráját a következő áttekintő táblázat mutatja:

 

Utolsó frissítés: 2018.10.10.