December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

2019/2020. TANÉV I. (ŐSZI) FÉLÉVÉNEK SZORGALMI IDŐSZAKÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Bejelentkezés, REGISZTRÁCIÓ, tárgyfelvétel módosítása

FELSŐBB ÉVES HALLGATÓK SZÁMÁRA:

 2019. 09. 02. (hétfő) –  09.15. (vasárnap)  

1. BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ - MINDEN KÉPZÉS

Alap – és osztatlanképzés nappali munkarend:
2019. 09. 02. (hétfő) (07:45) 09.15. (vasárnap) (23.59)

Mester- és szakirányú továbbképzés minden munkarend:
2019. 09. 02. (hétfő) (13.15) 09.15. (vasárnap) (23.59)

2. VÉGLEGES TANTÁRGYFELVÉTELI IDŐSZAK (tárgyleadás/felvétel) - MINDEN KÉPZÉS

Alap – és osztatlanképzés minden munkarend:
2019. 09. 02. (hétfő) (07:45) – 09.13. (péntek) (12.00)

Mester- és szakirányú továbbképzés minden munkarend:
2019. 09. 02. (hétfő) (13.15) – 09.13. (péntek) (12.00)

 

3. KIEGÉSZÍTŐ TANTÁRGYFELVÉTEL (CSAK TANTÁRGYFELVÉTEL) - MINDEN KÉPZÉS, MINDEN ÉVFOLYAM, MINDEN KÉPZÉSI SZINT

 

2019. 09. 13. (péntek) (16.00)09. 16. (hétfő) (12.00)

 ÚJ!   Ezen kiegészítő időszak segítséget kíván nyújtani a Választható tárgyak felvételéhez, azon hallgatók számára, akik esetén az általuk felvett választható tárgyak nem indulnak, és helyette másikat szeretnének felvenni. A határidő korlátozott, így kérjük, figyeljenek rá!

 

FIGYELEM!

Kérjük, a tárgyfelvételnél fokozottan figyeljenek az eddig teljestett és a 2019/20 őszi félévében felvenni kívánt kreditek számára, mert a TVSZ 33.§ (8) bekezdése alapján

 

MEGSZÜNTETÉSRE KERÜL AZON HALLGATÓK JOGVISZONYA AKIK,

-          2016/17-es tanévben, vagy azt követően jött létre a jogviszony és,

-          rendelkeznek a képzési idővel azonos számú „aktív” félévvel és,

-          nem rendelkeznek az adott szak Operatív tantervében előírt kreditmennyiség 50%-ával.

„2016/2017-es tanévben vagy azt követően létesített hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatónak az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben az oklevél megszerzéséhez előírt kreditmennyiség legalább 50%-át kell az adott szak képzési idejének megfelelő aktív félévek alatt teljesítenie. Amennyiben a hallgató ezt a feltételt nem teljesíti, úgy a Szabályzat 14. § (16) bekezdés a) pontja alapján el kell bocsátani az Egyetemről.”

FELVÉTELT NYERT (GÓLYÁK) ÉS ÁTVETT HALLGATÓK SZÁMÁRA:

2019. 09. 04. (szerda) 18.00 – 09. 13. (péntek) 12.00

Bejelentkezés és tárgyfelvétel kizárólag azon hallgatók számára lehetséges, akik a gólya tájékoztatóban megjelenítettek szerint a beiratkozási lapot aláírták!

1. BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ

Képzés

Munkarend

Képzés helye

Regisztráció/Tárgyfelvétel/leadás

Alapképzési szakok

nappali

Budapest

2019.09.04. (szerda) 18.00 - 2019.09.13. (péntek) 12.00

Mesterképzési szakok

2019.09.05. (csütörtök) 18.00 - 2019.09.13. (péntek) 12.00

Alapképzési szakok

esti/levelező

2019.09.06. (péntek) 18.00 - 2019.09.13. (péntek) 12.00

Mesterképzési szakok

2019.09.06. (péntek) 18.00 - 2019.09.13. (péntek) 12.00

Szakirányú továbbképzés

2019.09.05. (csütörtök) 18.00 - 09.13. (péntek) 12.00

Alap-és, mesterképzés

nappali

Székesfehérvár

2019.09.06. (péntek) 18.00 - 2019.09.13. (péntek) 12.00

2. KIEGÉSZÍTŐ TANTÁRGYFELVÉTEL (CSAK TANTÁRGYFELVÉTEL)

2019.09.13. (péntek) (14.00) – 09. 16. (hétfő) (12.00) 

 ÚJ!   Ezen kiegészítő időszak segítséget kíván nyújtani a Választható tárgyak felvételéhez, azon hallgatók számára, akik esetén az általuk felvett választható tárgyak nem indulnak, és helyette másikat szeretnének felvenni. A határidő korlátozott, így kérjük, figyeljenek rá!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SZORGALMI IDŐSZAK

2019.09.09 – 12. 13.

Első tanítási nap

- nappali tagozaton: 2019. 09. 09.

- levelező és esti tagozaton: órarend szerint

1.  BEJELENTKEZÉS

A hallgatónak a bejelentkezési időszakban a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren (továbbiakban NEPTUN rendszer) keresztül be kell jelentkeznie, és nyilatkoznia arról, hogy az adott félévben
a.) folytatja-e tanulmányait (aktív státusz), vagy
b.) hallgatói jogviszonyát szünetelteti (passzív státusz).

Aktív félév
Létrejöttének feltételei:
a.) bejelentkezés a Neptun rendszer felületén,(az adott félév „aktiválása”)
b.) legalább egy tárgy felvétele

Amennyiben a hallgató aktív státuszt nyilatkozik és a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb 2019. október 14-ig – nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

Automatikus („kényszer”) passziválás
Amennyiben a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést és legalább egy tárgy felvételét nem végzi el, adminisztrációs kötelezettség elmulasztása miatt a Tanulmányi Iroda hivatalból passzív félévre helyezi a hallgatót a regisztrációs időszakot követő napon.

 Regisztrációs időn túli aktiválás/passziválás
 A hallgató az oktatási dékán-helyettestől – térítési díj fizetése mellett – kérelmezheti utólagos bejelentkezés engedélyezését (aktiválás), vagy nyilatkozatának visszavonását (passziválás), legkésőbb 2019. október 14-ig. (NEPTUN rendszerből indítható kérelem - GTK_Aktivalas ill.GTK_Passzivalas).

 Adatváltozás bejelentési kötelezettség
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 15. napon jelezni a Tanulmányi Irodában (tanulmányi előadójának) és egyúttal az adatváltozást igazoló dokumentumo(ka)t bemutatni (például személyazonossági igazolvány, magyar útlevél, születési/házassági anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, honosítási okirat). Ennek elmulasztása esetén az ebből származó hátrányos következmények a hallgatót terhelik!

2. KÉRVÉNYEK LEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

NEPTUN RENDSZERBŐL INDÍTHATÓ KÉRVÉNYEK
(Ügyintézés/Kérvények menüpont)

Időszakhoz kötött kérvények

Aktiválási kérelem/ Passziválási kérelem (GTK_Aktivalas/GTK_Passzivalas)
Minden hallgató számára (lásd fentebb).

Elérhető: - aktiválás - 2019. 09. 16 – 10. 14.
                - passziválás - 2019. 08. 26 – 10. 14.

Kedvezményes tanulmányi rend kérelem (GTK_KTR)
Csak nappali munkarendű hallgatók számára!

Figyelem!
Csak olyan tárgy esetében kérhető, melyet a hallgató előzetesen a tárgyfelvételi időszakban az adott félévre felvett.

Vonatkozó szabályzatok: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat – továbbiakban TVSZ24. §

Elérhető: 2019. 09. 02 – 09. 15.

Kreditbefogadási kérvény (GTK_kredit)
Csak esti és levelező munkarendű hallgatók számára!

Figyelem!
A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda a kérvényt ún. formai okból elutasíthatja.
Vonatkozó szabályzatok: TVSZ 8.§.

Elérhető: 2019. 09. 02 – 09. 14.

Kérelem mintatanterven kívüli tárgy felvételére (MINTKIV)
Minden hallgató számára

Vonatkozó szabályzatok: (TVSZ Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 1.§.)

Elérhető: 2019. 09. 02 – 09. 22.

Kérelem tantárgy törlésére/felvételére regisztrációs határidőn túl (TANULM_EGYEB_TARGY_TORLES_FELVETEL)
Minden hallgató számára

A regisztrációs időszak lezárulta után a hallgató – indokolt esetben és térítés ellenében – írásban kérheti valamely tárgy törlését, ill. felvételét a szorgalmi időszak második hetének végéig.
Vonatkozó szabályzat: TVSZ 23.§ (6)

Elérhető: 2019. 09. 16. 12.00 - 09. 22.

Szakváltási kérelem (SZAKV)
Minden hallgató számára

Vonatkozó szabályzatok: TVSZ 36. §

Elérhető: 2019. 05. 13 – 08. 31.

Képzési hely, képzési rend és munkarend váltási kérelem (MUNKARV)
Minden hallgató számára

Vonatkozó szabályzatok: TVSZ 36. §

Elérhető: 2019. 05. 13 – 09. 15.

Az időszakhoz kötött kérvények esetében a határidő jogvesztő!

Állandó kérvények

Dékáni/rektori méltányosság (DM/RM)
Minden hallgató számára

Vonatkozó szabályzat: TVSZ – 11.§.

Tévesen befizetett díj visszaigénylés kérelem (TEVD)
Minden hallgató számára

Figyelem! A visszafizetés, csak abban az esetben történik meg, ha a hallgatónak nincs „aktív” pénzügyi tétele 

HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ KÉRELMEK
(BCE-GTK Hallgatóknak/Kérvények és formanyomtatványok menüpont)
gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php;

A kérvényeket minden esteben az adott szak tanulmányi előadójának kell benyújtani!

Tárgybefogadási kérelem
N
appali munkarendű hallgatók számára

Határidők:
- belföldi/külföldi részképzés esetén szeptember 15-ig
- egyéb esetben szeptember 20-ig (Tárgybefogadási kérelem formanyomtatványon).

 A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda munkatársa a kérvény átvételét megtagadhatja.

 További információk

3.  KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG FIZETÉSÉNEK RENDJE

A 2019/2020. tanév I. (őszi) félévére történő bejelentkezés feltétele a költségtérítési/önköltség díj, ill. ha bármilyen korábbi féléves aktív pénzügyi tétele van, akkor azon tartozásainak is befizetése/teljesítése.

A FÉLÉVES ÖNKÖLTSÉGI DÍJ TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

           2019. SZEPTEMBER 1. (vasárnap)

Felhívjuk figyelmüket, hogy az átutalt összeg gyűjtőszámlára érkezése 2-3 munkanapot vesz igénybe!!!!!

- A 2012. szeptemberében, vagy azt követően nappali munkarendben felvételt nyert, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak,

· A részidős (levelező, esti) munkarendben, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak,

· A szakirányú továbbképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak.

 A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDŐIRŐL, ÉS MÓDJÁRÓL A BCE GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KARÁN KÜLÖN TÁJÉKOZTATÓT készítettünk Önök számára.

Itt tájékozódhatnak továbbá a számla igénylésével, fizetési könnyítés igénybevételével, Diákhitel felvétel feltételeivel kapcsolatosan is.

Kérjük, olvassák át figyelmesen és ügyeljenek a határidők betartására! A tájékoztató itt található:

http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=58836

FIGYELEM! Ameddig a hallgató a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a NEPTUN rendszerben sem a beiratkozást, sem egyéb adminisztratív teendőket nem tudja elvégezni és az ebből fakadó mulasztási díjakat is köteles megfizetni.

4.  ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FÉLÉVEK SZÁMÍTÁSA

Amennyiben a hallgató elhasználta az államilag támogatott féléveit (12 félév), erről nyilatkoznia kell.

- Amennyiben a hallgató a nyilatkozati kötelezettségének nem tesz eleget és a Tanulmányi Iroda a félév ellenőrzésekkor tárja fel a pénzügyi státusz módosításának szükségességét, akkor a költségtérítési/önköltségi díj a tény megállapítását követően haladéktalanul kiírásra kerül.

 - A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény által egy személy részére biztosított 12 államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévek felhasználásának, számolásának módjáról tájékozódhatnak a Kar honlapján a Gólyáknak c. menüpontban „A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben” hallgatói útmutató c. kiadványból.

A Felsőoktatási Információs Rendszer központi nyilvántartásában tárolt hallgatói adatok (a felsőoktatási tanulmányok során elhasznált és hátralévő félévek száma) hozzáférhetők és ellenőrizhetők – megfelelő azonosítás után– a Magyarország.hu Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével.

(https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html).

5. FONTOSABB DÁTUMOK A SZORGALMI IDŐSZAKBAN

Őszi szünet: 2019. 10. 28 – 11. 03.

Projekthét: 2019. 11. 04 – 11. 07.
Részletes tájékoztató később lesz elérhető a honlapon

Előzetes tárgyfelvétel (tavaszi félévre):
Csak nappali munkarendű, budapesti székhelyű képzésen lévő hallgatók számára!

- alap-, és osztatlanképzés: 2019. 12. 12.  (07.45) – 12. 18. (23:59)
- mesterképzés: 2020. 01. 03. (13.15) – 01. 09. (23:59)

Téli szünet: 2019. 12. 23 – 2020. 01. 01.

 6. VIZSGAIDŐSZAKKAL KAPCSOLATOS ELŐZETES TUDNIVALÓK

Vizsgaidőszak:

1. hét: 2019. december 16 – 21.

2-5. hét: 2020. 01. 02 - 25.

Vizsgajelentkezés HALVEL kitöltők számára:

- alap-, és osztatlanképzés: 2019. 12. 02. (07.45) – 06. (11:59)
- mester-, és szakirányú továbbképzés: 2019. 12. 02. 13.15 – 06.11:59

Vizsgajelentkezés (minden hallgató): 2019. 12. 06. (12.00) –2020..01..23. (23.59)

A vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató a későbbiekben lesz elérhető.

 7. ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓK

 A 2019/2020. tanév I. (őszi) félévének szakdolgozat leadásával, és a záróvizsgára való jelentkezéssel kapcsolatosan külön tájékoztatót fogunk készíteni.

1. Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés alapszakos hallgatók részére:

- alapszakos hallgatók
(kivéve: gazdaságinformatikus hallgatók): 2019. október 21. 16.00
                                                                                                          2019. október 28. 16.00 HTJSZ alapján
- gazdaságinformatikus alapszakos,
- mesterképzési szakos és
- szakirányú továbbképzési szakos hallgatók:
2019. november 25. 16.00
                                                                                      2019. december 02. 16.00 HTJSZ alapján

2. Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára (csak januári záróvizsga esetén):

2019. december 16. – 21.
2020. január 02 – 11.

3. Záróvizsga időszakok

Előrehozott (decemberi) záróvizsgaidőszak (kivéve: gazdaságinformatikus hallgatók):
2019. december 09 – 14.

Általános záróvizsgaidőszak (alap, mester és szakirányú továbbképzések)
2020. 01. 20 – 01. 31.


További információk: A gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu, Hallgatóknak c. menüpontban.

 

Utolsó frissítés: 2019.08.23.