Október - 2017
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

2017/2018. TANÉV I. (ŐSZI) FÉLÉVÉNEK SZORGALMI IDŐSZAKÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

 

Bejelentkezés (nappalis hallgatók számára végső), REGISZTRÁCIÓ, tárgyfelvétel (és annak módosítása):

 

Felsőbb éves hallgatók: 2017. augusztus 28. 10:00 – szeptember 10. 23:59

Első féléves hallgatók (alapképzés): 2017. augusztus 30. 18.00  – szeptember 10. 23.59

Első féléves hallgatók (mesterképzés): 2017. augusztus 31. 18.00  – szeptember 10. 23.59

 Első féléves RÉSZIDŐS hallgatók (alap, mester, szakirányú továbbképzés) és pótfelvételin felvételt nyert hallgatók: 2017. szeptember 08. 18.00 - szeptember 17. 23:59

Szorgalmi időszak:

 2017. szeptember 04. – 2017. december 8. között

 

Az első tanítási nap:

 

nappali tagozaton: 2017. szeptember 04.

levelező és esti tagozaton: órarend szerint

 

1.  BEJELENTKEZÉS

A hallgatónak a bejelentkezési időszakban a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren (továbbiakban NEPTUN rendszer) keresztül be kell jelentkeznie, és nyilatkoznia arról, hogy az adott félévben folytatja-e tanulmányait (aktív státusz), vagy hallgatói jogviszonyát szünetelteti (passzív státusz). Passzív félévre történő bejelentkezés esetén elsőként be kell adnia Neptun-on keresztül a GTK Passziválási kérelmet.

Amennyiben a hallgató aktív státuszt nyilatkozik és a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb október 14-ig – nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

A hallgató az oktatási dékán-helyettestől – térítési díj fizetése mellett – kérelmezheti utólagos bejelentkezés engedélyezését, vagy nyilatkozatának visszavonását, legkésőbb 2017. október 14-ig. (NEPTUN rendszerből indítható kérelemmel).

Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el. Ebben az esetben adminisztrációs kötelezettség elmulasztása miatt a meghatározott díjtétel kerül kiírásra 2017. szeptember 30-án. (BCE Hallgatói Követelményrendszer III/2.2. Díjtételek- Késedelmes beiratkozás/bejelentkezés 2.000 forint/megkezdett hét).

Hallgatói jogviszony-igazolást csak a bejelentkezés után lehet kérni a Tanulmányi Irodában, ügyfélfogadási időben 2017. szeptember 04. (hétfő).

Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 15. napon NEPTUN rendszeren keresztül bejelenteni és egyúttal a Tanulmányi Irodában az adatváltozást igazoló dokumentumo(ka)t bemutatni (például személyazonossági igazolvány, magyar útlevél, születési/házassági anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, honosítási okirat). Ennek elmulasztása esetén az ebből származó hátrányos következmények a hallgatót terhelik.

 

2.  KÉRVÉNYEK LEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A) NEPTUN rendszer Ügyintézés/Kérvények menüpontból indítható kérvények:

Aktiválási kérelem/ Passziválási kérelem (lásd fentebb).

Kedvezményes tanulmányi rend kérelem (csak nappali munkarendű hallgatók számára): határidő: 2017. szeptember 23. (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat – továbbiakban TVSZ24. §), csak olyan tárgy esetében kérhető, melyet a hallgató előzetesen a tárgyfelvételi időszakban az adott félévre felvett.

Kreditbefogadási kérvény (csak esti és levelező munkarendű hallgatók számára):

A kreditátviteli kérelmet külföldi/belföldi részképzés esetén őszi félévben szeptember 15-ig (péntek) lehet benyújtani.

A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda a kérvényt ún. formai okból elutasíthatja.

További információk: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Szabalyzatok/Kredita__tviteli_szaba__lyzat_20141125.pdf

Kérelem mintatanterven kívüli tárgy felvételére (TVSZ Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 1.§.)


Kérelem órarendben ütköző tantárgyak felvételére
(TVSZ Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 2.§.)

23. § (3) „…Nappali munkarendben adott szakon félévenként két idősáv esetében felmentést kap az óraütközés alól, kivéve gyakorlat/szeminárium ütköztetésekor. A gyakorlat/szeminárium ütköztetésekor – a hallgató kérelmére – az oktatási dékánhelyettes hagyja jóvá az ütközést.”


Tanulmányi kérelem egyéb ügyekre
(TVSZ 23.§ (6)

A regisztrációs időszak lezárulta után a hallgató – indokolt esetben és térítés ellenében – írásban kérheti valamely tárgy törlését, ill. felvételét a szorgalmi időszak második hetének végéig, vagyis 2017. szeptember 17-ig (vasárnap). A határidő jogvesztő!

 

B)     Honlapról letölthető kérelmek, melyet a szakos tanulmányi előadónak kell leadni ügyfélfogadási időben (BCE-GTK Hallgatóknak/Kérvények és formanyomtatványok menüpont)

Tárgybefogadás (nappali munkarendű hallgatók számára): A kreditátviteli kérelmet belföldi részképzés esetén őszi félévben szeptember 15-ig (péntek), külföldi részképzés esetén szeptember 22-ig (péntek) (Tárgybefogadási kérelem formanyomtatványon).

A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda munkatársa a kérvény átvételét megtagadhatja.

További információk: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Szabalyzatok/Kredita__tviteli_szaba__lyzat_20141125.pdf

 

3.  KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG FIZETÉSÉNEK RENDJE

A 2017/2018. tanév I. (őszi) félévére történő bejelentkezés feltétele a költségtérítési/önköltség díj, ill. ha bármilyen korábbi féléves aktív pénzügyi tétele van, akkor azon tartozásainak is befizetése/teljesítése.

 

2017. AUGUSZTUS 25. a féléves önköltségi díj teljesítési határideje:

·                 A 2012 szeptemberében, vagy azt követően nappali munkarendben felvételt nyert, alap- és mesterképzésben résztvevő első, és felsőbb éves hallgatóknak,

·                 A részidős (levelező, esti) munkarendben, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak,

·                 A szakirányú továbbképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak.

·                 2017/18 tanév első félévében tanulmányaikat megkezdő (beiratkozó) nappali munkarendű alap és mesterképzésben résztvevő hallgatóknak.

 

2017. SZEPTEMBER 6. a féléves önköltségi díj teljesítési határideje:

·                 A részidős (levelező, esti) munkarendben, alap- és mesterképzésben résztvevő első éves hallgatóknak,

·                 A szakirányú továbbképzésben résztvevő első éves hallgatóknak.

 

2017. SZEPTEMBER 8. a féléves önköltségi díj teljesítési határideje:

·           2017/18 tanév első félévében tanulmányaikat megkezdő (beiratkozó) pótfelvételi eljárásban, illetve átvételi eljárásban felvételt nyert hallgatóknak

 

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDŐIRŐL, ÉS MÓDJÁRÓL A BCE GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KARÁN KÜLÖN TÁJÉKOZTATÓT készítettünk Önök számára.

 

Itt tájékozódhatnak továbbá többek között számla igénylésével, fizetési könnyítés igénybevételével, Diákhitel felvétel feltételeivel kapcsolatosan is.

 

Kérjük, olvassák át figyelmesen és ügyeljenek a határidők betartására! A tájékoztató itt található!

 

FIGYELEM! Ameddig a hallgató a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a NEPTUN rendszerben sem a beiratkozást, sem egyéb adminisztratív teendőket nem tudja elvégezni és az ebből fakadó mulasztási díjakat is köteles megfizetni.

 

4.  ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FÉLÉVEK SZÁMÍTÁSA

Amennyiben a Tanulmányi Iroda a félév ellenőrzésekkor tárja fel a pénzügyi státus módosításának szükségességét, akkor a költségtérítési/önköltségi díj a tény megállapítását követően haladéktalanul kiírásra kerül.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény által egy személy részére biztosított 12 államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévek felhasználásának, számolásának módjáról tájékozódhatnak a Kar honlapján a Gólyáknak c. menüpontban „A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben” hallgatói útmutató c. kiadványból

A Felsőoktatási Információs Rendszer központi nyilvántartásában tárolt hallgatói adatok (a felsőoktatási tanulmányok során elhasznált és hátralévő félévek száma) hozzáférhetők és ellenőrizhetők – megfelelő azonosítás után – a Magyarország.hu Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével ( https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html).

 

5.  VIZSGAIDŐSZAKKAL KAPCSOLATOS ELŐZETES TUDNIVALÓK

 

Vizsgaidőszak:

2017. december 11. – december 22., 2018. január 02 – január 19

 

Őszi szünet: 2017. október 30 – november 4.

Vizsgajelentkezés HALVEL kitöltők számára: 2017. december 01 – december 5. 11:59-ig

Őszi félévi vizsgákra jelentkezés: 2017. december 5 12.00 – 2018. január 18.

A vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató a későbbiekben lesz elérhető.

 

6.  ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓK

A 2017/2018. tanév I. (őszi) félévének szakdolgozat leadásával, és a záróvizsgára való jelentkezéssel kapcsolatosan szintén külön tájékoztatót fogunk készíteni.

 

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés alapszakos hallgatóknak (kivétel gazdaságinformatikus): 2017. október 20. (péntek) 14.00

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés gazdaságinformatikus alapszakos, valamennyi mesterszakos, és szakirányú továbbképzési szakos hallgatóknak, februári záróvizsga időszakra: 2017. november 27. (hétfő), 16.00

Decemberi záróvizsga időszak alapszakos hallgatóknak (kivétel gazdaságinformatikus): 2017. december 11-15.

Februári záróvizsga időszak gazdaságinformatikus alapszakos, valamennyi alap, mesterszakos és szakirányú továbbképzési szakos hallgatóknak: 2018. február 5-16.

További információk: A gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu, Hallgatóknak c. menüpontban.

 

Budapest, 2017. július 20.

Dékáni Hivatal Tanulmányi Iroda

Utolsó frissítés: 2017.09.28.