Június - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 25
26 27 28 29 30  

SZORGALMI IDŐSZAKÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

A tájékoztató letöltése

2016/2017. TANÉV II. (TAVASZI) FÉLÉVÉNEK

 SZORGALMI IDŐSZAKÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

 FELSŐBB ÉVES HALLGATÓK SZÁMÁRA

 

 Bejelentkezés, REGISZTRÁCIÓ, tárgyfelvétel:

2016. december 07 – december 13.

 REGISZTRÁCIÓ, tárgyfelvétel minden képzés
Végső bejelentkezés/tárgyfelvétel
módosítása teljes idejű (nappali) képzések

2017. január 23 10:00 – február 5. 23:59

Szorgalmi időszak:

 2017. január 30 - május 13.

 

 

 Az első tanítási nap:

 nappali tagozaton: 2017. január  30.

levelező és esti tagozaton: órarend szerint

 

 

1.      BEJELENTKEZÉS

 

A hallgatónak a bejelentkezési időszakban a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren (továbbiakban NEPTUN rendszer) keresztül be kell jelentkeznie, és nyilatkoznia arról, hogy az adott félévben folytatja-e tanulmányait (aktív státusz), vagy hallgatói jogviszonyát szünetelteti (passzív státusz).

 Amennyiben a hallgató aktív státuszt nyilatkozik és a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb március 14-ig – nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

 A hallgató az oktatási dékán-helyettestől – térítési díj fizetése mellett – kérelmezheti utólagos bejelentkezés engedélyezését, vagy nyilatkozatának visszavonását, legkésőbb 2017. március 14-ig. (NEPTUN rendszerből indítható kérelemmel).

 Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el. Ebben az esetben adminisztrációs kötelezettség elmulasztása miatt a meghatározott díjtétel kerül kiírásra 2017. február 28-án. (BCE Hallgatói Követelményrendszer III/2.2. Díjtételek- Késedelmes beiratkozás/bejelentkezés 2.000 forint/megkezdett hét).

 Hallgatói jogviszony-igazolást csak a bejelentkezés után lehet kérni a Tanulmányi Irodában, ügyfélfogadási időben 2017. február 1-től (szerda).

 Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 15. napon NEPTUN rendszeren keresztül bejelenteni és egyúttal a Tanulmányi Irodában az adatváltozást igazoló dokumentumo(ka)t bemutatni (például személyazonossági igazolvány, magyar útlevél, születési/házassági anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, honosítási okirat). Ennek elmulasztása esetén az ebből származó hátrányos következmények a hallgatót terhelik.

 

2.      KÉRVÉNYEK LEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 Részletfizetési kérelem
Haladék kérelem

A) NEPTUN rendszer Ügyintézés/Kérvények menüpontból indítható kérvények:

 Aktiválási kérelem/ Passziválási kérelem (lásd fentebb).

  Kedvezményes tanulmányi rend kérelem (csak nappali munkarendű hallgatók számára): határidő: 2017. február 20. (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat – továbbiakban TVSZ24. §), csak olyan tárgy esetében kérhető, melyet a hallgató előzetesen a tárgyfelvételi időszakban az adott félévre felvett.

 Kreditbefogadási kérvény (csak esti és levelező munkarendű hallgatók számára):

 Kreditátviteli kérelmet belföldi illetve intézményi tárgybefogadás esetén tavaszi félévben február 19-ig lehet benyújtani.

 A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda a kérvényt ún. formai okból elutasíthatja.

 További információk: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Szabalyzatok/Kredita__tviteli_szaba__lyzat_20141125.pdf

 Kérelem mintatanterven kívüli tárgy felvételére (TVSZ Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 1.§.)

 Kérelem órarendben ütköző tantárgyak felvételére (TVSZ Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 2.§.)

 23. § (3) „…Nappali munkarendben adott szakon félévenként két idősáv esetében felmentést kap az óraütközés alól, kivéve gyakorlat/szeminárium ütköztetésekor. A gyakorlat/szeminárium ütköztetésekor – a hallgató kérelmére – az oktatási dékánhelyettes hagyja jóvá az ütközést.”

 Kérelem a határidőn túli tárgyfelvétel/leadás határideje:

február 12.

 B)     Honlapról letölthető kérelmek, melyet a szakos tanulmányi előadónak kell leadni ügyfélfogadási időben (BCE-GTK Hallgatóknak/Kérvények és formanyomtatványok menüpont):

 A tárgybefogadási kérelem nappali tagozatos hallgatók számára:

 Kreditátviteli kérelmet belföldi illetve intézményi tárgybefogadás esetén tavaszi félévben február 19-ig lehet benyújtani.

Külföldi részképzés esetén a kreditátviteli kérelmet tavaszi félévben március 15-ig (szerda) lehet benyújtani.

 gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php

  Tárgybefogadás (nappali munkarendű hallgatók számára): A kreditátviteli kérelmet külföldi/belföldi részképzés esetén tavaszi félév esetén március 15-ig (szerda) lehet benyújtani a Tanulmányi Irodában, félfogadási időben.

(Tárgybefogadási kérelem formanyomtatványon).

 A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda munkatársa a kérvény átvételét megtagadhatja.

 További információk: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Szabalyzatok/Kredita__tviteli_szaba__lyzat_20141125.pdf

 Tanulmányi kérelem egyéb ügyekre (TVSZ 23.§ (6)

 A regisztrációs időszak lezárulta után a hallgató – indokolt esetben és térítés ellenében – írásban kérheti valamely tárgy törlését, ill. felvételét a szorgalmi időszak második hetének végéig, vagyis 2017. február 11-ig (szombat). A határidő jogvesztő!

3.      KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG FIZETÉSÉNEK RENDJE

Tájékoztató letöltése

 

A 2016/2017. tanév II. (tavaszi) félévére történő bejelentkezés feltétele a költségtérítési/önköltség díj, ill. ha bármilyen korábbi féléves aktív pénzügyi tétele van, akkor azon tartozásainak is befizetése/teljesítése.

 

2017. JANUÁR 20. (PÉNTEK)

 a    féléves önköltségi díj teljesítési határideje:

 -          a nappali munkarendben felvételt nyert, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves/bejelentkező hallgatóknak,

 -          a részidős (levelező, esti) munkarendben, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves/bejelentkező hallgatónak, valamint

 -          a szakirányú továbbképzésben résztvevő felsőbb éves/bejelentkező hallgatóknak.

2017. FEBRUÁR 3. (PÉNTEK)

a féléves önköltségi díj teljesítési határideje:

 -          A nappali tagozatos mesterképzésben résztvevő beiratkozó hallgatók esetén hallgatóknak,

 -          A szakirányú továbbképzésben résztvevő beiratkozó hallgatóknak.

 A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDŐIRŐL, ÉS MÓDJÁRÓL A BCE GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KARÁN KÜLÖN TÁJÉKOZTATÓT készítettünk Önök számára.

 Itt tájékozódhatnak továbbá többek között számla igénylésével, fizetési könnyítés igénybevételével, Diákhitel felvétel feltételeivel kapcsolatosan is.

 Kérjük, olvassák át figyelmesen és ügyeljenek a határidők betartására! A tájékoztató itt található:

 http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=tajekoztato_onktg

 FIGYELEM! Ameddig a hallgató a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a NEPTUN rendszerben sem a beiratkozást, sem egyéb adminisztratív teendőket nem tudja elvégezni és az ebből fakadó mulasztási díjakat is köteles megfizetni.

 

4.      ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FÉLÉVEK SZÁMÍTÁSA

 

Amennyiben a hallgató elhasználta az államilag támogatott féléveit (12 félév), erről nyilatkoznia kell.

 Amennyiben a hallgató a nyilatkozati kötelezettségének nem tesz eleget és a Tanulmányi Iroda a félév ellenőrzésekkor tárja fel a pénzügyi státus módosításának szükségességét, akkor a költségtérítési/önköltségi díj a tény megállapítását követően haladéktalanul kiírásra kerül.

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény által egy személy részére biztosított 12 államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévek felhasználásának, számolásának módjáról tájékozódhatnak a Kar honlapján a Gólyáknak c. menüpontban „A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben” hallgatói útmutató c. kiadványból

A Felsőoktatási Információs Rendszer központi nyilvántartásában tárolt hallgatói adatok (a felsőoktatási tanulmányok során elhasznált és hátralévő félévek száma) hozzáférhetők és ellenőrizhetők – megfelelő azonosítás után – a Magyarország.hu Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével ( https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html).

 

5.      VIZSGAIDŐSZAKKAL KAPCSOLATOS ELŐZETES TUDNIVALÓK

 

Vizsgaidőszak: 2017. május 15 – június 17.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára: 2017. május 15 – június 10.

Tavaszi szünet: 2017. április 18-21

Vizsgajelentkezés HALVEL kitöltők számára: 2017. április 27 – május 2. 11:59-ig

Tavaszi félévi vizsgákra jelentkezés: 2017. május 2 – június 16.

A vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató a későbbiekben lesz elérhető.

 

 

6.      ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓK

 A 2016/2017. tanév II. (tavaszi) félévének szakdolgozat leadásával, és a záróvizsgára való jelentkezéssel kapcsolatosan szintén külön tájékoztatót fogunk készíteni.

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés alap- és mesterszakos hallgatóknak: 2017. május 3. (szerda) 16.00

 Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés szakirányú továbbképzési szakos hallgatóknak, februári záróvizsga időszakra: 2017. május 8. (hétfő) , 16.00

 Záróvizsga-időszak alapképzési szakos hallgatóknak: 2017. június 19-23.

 Záróvizsga-időszak mesterképzési szakos hallgatóknak: 2017. június 26-30.

 Záróvizsga-időszak szakirányú továbbképzési hallgatóknak: 2017. június 19-30.


További információk: A gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu, Hallgatóknak c. menüpontban.

 

Budapest, 2017. január 02.

 

 

Dékáni Hivatal Tanulmányi Iroda

Utolsó frissítés: 2017.01.04.