Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

2018/2019. TANÉV I. (ŐSZI) FÉLÉVÉNEK SZORGALMI IDŐSZAKÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Bejelentkezés, REGISZTRÁCIÓ, tárgyfelvétel módosítása

FELSŐBB ÉVES HALLGATÓK SZÁMÁRA:

 

2018. szeptember 3. 07:45 – szeptember 16. 23:59-ig

 

Tárgyfelvételi/leadási időszak minden képzés, minden munkarend (nappali, esti, levelező) felsőbb éves hallgató számára

2018. szeptember 3. 07:45-től alapképzés nappali munkarend

2018. szeptember 3. 13:15-től alapképzés levelező munkarend, mesterképzés és szakirányú továbbképzés

2018. szeptember 14. 12:00-ig

Végleges tantárgyfelvételi kiegészítő időszak (csak tantárgyfelvétel)

2018. szeptember 14. 14:00 – szeptember 17. 12:00-ig

 ÚJ!   Ezen kiegészítő időszak segítséget kíván nyújtani a Választható tárgyak felvételéhez, azon hallgatók számára, akik esetén az általuk felvett választható tárgyak nem indulnak, és helyette másikat szeretnének felvenni. A határidő korlátozott, így kérjük, figyeljenek rá!

Bejelentkezés, REGISZTRÁCIÓ, tárgyfelvétel módosítása:

ELSŐ FÉLÉVES, GÓLYA HALLGATÓK SZÁMÁRA

A gólya tájékoztatóban megjelenítettek szerinti beiratkozást követően lehetséges kizárólag a bejelentkezés és a tárgyfelvétel azon hallgatóknak, akik a beiratkozási lapot aláírták!

alapképzési szakon, nappali budapesti telephelyen 2018.09.05.;18.00-tól

mesterképzési szakon, nappali budapesti telephelyen 2018.09.06.;18.00-tól

alap és mesterképzés Székesfehérvár 2018.09.07.13.00-tól

alap és mesterképzés esti levelező 2018.09.07.18.00-tól

2018. szeptember 14. 12:00-

Végleges tantárgyfelvételi kiegészítő időszak (csak tantárgyfelvétel)

2018. szeptember 14. 14:00 – szeptember 17. 12:00-ig

 

 ÚJ!   Ezen kiegészítő időszak segítséget kíván nyújtani a Választható tárgyak felvételéhez, azon hallgatók számára, akik esetén az általuk felvett választható tárgyak nem indulnak, és helyette másikat szeretnének felvenni. A határidő korlátozott, így kérjük, figyeljenek rá!

Szorgalmi időszak

2018. szeptember 10. – 2018. december 16. között

Első tanítási nap

nappali tagozaton: 2018. szeptember 10.

levelező és esti tagozaton: órarend szerint

1.  BEJELENTKEZÉS

A hallgatónak a bejelentkezési időszakban a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren (továbbiakban NEPTUN rendszer) keresztül be kell jelentkeznie, és nyilatkoznia arról, hogy az adott félévben folytatja-e tanulmányait (aktív státusz), vagy hallgatói jogviszonyát szünetelteti (passzív státusz).

 

Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el. Ebben az esetben adminisztrációs kötelezettség elmulasztása miatt a Tanulmányi Iroda hivatalból passzív félévre helyezi a hallgatót a regisztrációs időszakot követő napon.

 

Hallgatói jogviszony-igazolást csak a bejelentkezés után lehet kérni a Tanulmányi Irodában, ügyfélfogadási időben 2018. szeptember 12-től (szerda).

 

Amennyiben a hallgató aktív státuszt nyilatkozik és a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb október 14-ig – nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

 

A hallgató az oktatási dékán-helyettestől – térítési díj fizetése mellett – kérelmezheti utólagos bejelentkezés engedélyezését, vagy nyilatkozatának visszavonását, legkésőbb 2018. október 14-ig. (NEPTUN rendszerből indítható kérelemmel).

 

Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 15. napon NEPTUN rendszeren keresztül bejelenteni és egyúttal a Tanulmányi Irodában az adatváltozást igazoló dokumentumo(ka)t bemutatni (például személyazonossági igazolvány, magyar útlevél, születési/házassági anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, honosítási okirat). Ennek elmulasztása esetén az ebből származó hátrányos következmények a hallgatót terhelik.

 

2. KÉRVÉNYEK LEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A) NEPTUN rendszer Ügyintézés/Kérvények menüpontból indítható kérvények:

 

Aktiválási kérelem/ Passziválási kérelem (lásd fentebb).

 

 

Kedvezményes tanulmányi rend kérelem (csak nappali munkarendű hallgatók számára!)

(Tanulmányi és Vizsgaszabályzat – továbbiakban TVSZ24. §), csak olyan tárgy esetében kérhető, melyet a hallgató előzetesen a tárgyfelvételi időszakban az adott félévre felvett.

Határidő: 2018. szeptember 30.  

 

Kreditbefogadási kérvény (csak esti és levelező munkarendű hallgatók számára!):

 

A kreditátviteli kérelmet külföldi/belföldi részképzés esetén az őszi félévben szeptember 23-ig (vasárnap) lehet benyújtani.

 

A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda a kérvényt ún. formai okból elutasíthatja.

 

További információk: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Szabalyzatok/Kredita__tviteli_szaba__lyzat_20141125.pdf

 

Kérelem mintatanterven kívüli tárgy felvételére (TVSZ Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 1.§.)

 

Kérelem órarendben ütköző tantárgyak felvételére (TVSZ Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 2.§.)

 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 23. § (3) „…Nappali munkarendben adott szakon félévenként két idősáv esetében felmentést kap az óraütközés alól, kivéve gyakorlat/szeminárium ütköztetésekor. A gyakorlat/szeminárium ütköztetésekor – a hallgató kérelmére – az oktatási dékánhelyettes hagyja jóvá az ütközést.”

 

Tanulmányi kérelem egyéb ügyekre (TVSZ 23.§ (6)

 

A regisztrációs időszak lezárulta után a hallgató – indokolt esetben és térítés ellenében – írásban kérheti valamely tárgy törlését, ill. felvételét a szorgalmi időszak második hetének végéig, vagyis 2018. szeptember 23-ig (vasárnap).

 

A határidő jogvesztő!

 

B)     Honlapról letölthető kérelmek, melyet a szakos tanulmányi előadónak kell leadni ügyfélfogadási időben (BCE-GTK Hallgatóknak/Kérvények és formanyomtatványok menüpont):

 

gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php

 

Tárgybefogadás (nappali munkarendű hallgatók számára): A kreditátviteli kérelmet belföldi részképzés esetén őszi félévben szeptember 14-ig (péntek), külföldi részképzés esetén szeptember 21-ig (péntek) (Tárgybefogadási kérelem formanyomtatványon).

 

A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda munkatársa a kérvény átvételét megtagadhatja.

 

További információk: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Szabalyzatok/Kredita__tviteli_szaba__lyzat_20141125.pdf

 

3.  KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG FIZETÉSÉNEK RENDJE

A 2018/2019. tanév I. (őszi) félévére történő bejelentkezés feltétele a költségtérítési/önköltség díj, ill. ha bármilyen korábbi féléves aktív pénzügyi tétele van, akkor azon tartozásainak is befizetése/teljesítése.

 

2018. AUGUSZTUS 30.

 

a   féléves önköltségi díj teljesítési határideje

 

·           A 2012 szeptemberében, vagy azt követően nappali munkarendben felvételt nyert, alap- és mesterképzésben résztvevő első, és felsőbb éves hallgatóknak,

·           A részidős (levelező, esti) munkarendben, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak,

·           A szakirányú továbbképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak.

·           2018/2019 tanév első félévében tanulmányaikat megkezdő (beiratkozó) nappali munkarendű alap és mesterképzésben résztvevő hallgatóknak.

 

 

2018. SZEPTEMBER 3.

 

a féléves önköltségi díj teljesítési határideje

 

·           A részidős (levelező, esti) munkarendben, alap- és mesterképzésben résztvevő első éves hallgatóknak,

·           A szakirányú továbbképzésben résztvevő első éves hallgatóknak.

 

2018. SZEPTEMBER 6.

 

a féléves önköltségi díj teljesítési határideje

 

·         2018/2019 tanév első félévében tanulmányaikat megkezdő (beiratkozó) pótfelvételi eljárásban, illetve átvételi eljárásban felvételt nyert hallgatóknak

 

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDŐIRŐL, ÉS MÓDJÁRÓL A BCE GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KARÁN KÜLÖN TÁJÉKOZTATÓT készítettünk Önök számára.

Itt tájékozódhatnak továbbá a számla igénylésével, fizetési könnyítés igénybevételével, Diákhitel felvétel feltételeivel kapcsolatosan is.

Kérjük, olvassák át figyelmesen és ügyeljenek a határidők betartására! A tájékoztató itt található:

gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php

FIGYELEM! Ameddig a hallgató a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a NEPTUN rendszerben sem a beiratkozást, sem egyéb adminisztratív teendőket nem tudja elvégezni és az ebből fakadó mulasztási díjakat is köteles megfizetni.

4.  ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FÉLÉVEK SZÁMÍTÁSA

Amennyiben a hallgató elhasználta az államilag támogatott féléveit (12 félév), erről nyilatkoznia kell.

 

Amennyiben a hallgató a nyilatkozati kötelezettségének nem tesz eleget és a Tanulmányi Iroda a félév ellenőrzésekkor tárja fel a pénzügyi státusz módosításának szükségességét, akkor a költségtérítési/önköltségi díj a tény megállapítását követően haladéktalanul kiírásra kerül.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény által egy személy részére biztosított 12 államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévek felhasználásának, számolásának módjáról tájékozódhatnak a Kar honlapján a Gólyáknak c. menüpontban „A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben” hallgatói útmutató c. kiadványból.

A Felsőoktatási Információs Rendszer központi nyilvántartásában tárolt hallgatói adatok (a felsőoktatási tanulmányok során elhasznált és hátralévő félévek száma) hozzáférhetők és ellenőrizhetők – megfelelő azonosítás után– a Magyarország.hu Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével.

                                                                                                                    (https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html).

 

5.  VIZSGAIDŐSZAKKAL KAPCSOLATOS ELŐZETES TUDNIVALÓK

Vizsgaidőszak:

2018. december 17. – december 21.

2019. január 2 – január 27.

Őszi szünet: 2018. október 29 – november 4.

Vizsgajelentkezés HALVEL kitöltők számára: 2018. december 3 – december 7. (11:59-ig)

Őszi félévi vizsgákra jelentkezés: 2018. december 7. (12:00) – 2019. január 24. (23:59-ig)

A vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató a későbbiekben lesz elérhető.

 

6.  ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓK

 

A 2018/2019. tanév I. (őszi) félévének szakdolgozat leadásával, és a záróvizsgára való jelentkezéssel kapcsolatosan szintén külön tájékoztatót fogunk készíteni.

 

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés alapszakos hallgatók részére (kivéve gazdaságinformatikus) decemberben záróvizsgázó hallgatók számára:

2018.10.19. (péntek) 14:00

 

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés gazdaságinformatikus és mester képzési szakos, valamint szakirányú továbbképzési szakos hallgatóknak, februárban záróvizsgázó hallgatóknak:

2018. november 26. (hétfő), 16.00

 

Decemberi záróvizsga időszak alapszakos hallgatóknak (kivétel gazdaságinformatikus): 2018. december 10-14.

 

Februári záróvizsga időszak minden alapképzés (gazdaságinformatika is) és mester képzési szakos és szakirányú továbbképzési szakos hallgatóknak: 2019. február 4-15.

 

További információk: A gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu, Hallgatóknak c. menüpontban.

 

Budapest, 2018. július 19.

 

Dékáni Hivatal Tanulmányi Iroda

Utolsó frissítés: 2018.10.19.