Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

2017/2018. TANÉV II. (TAVASZI) FÉLÉVÉNEK SZORGALMI IDŐSZAKÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ FELSŐBB ÉVES HALLGATÓK SZÁMÁRA

Szorgalmi időszak: 2018. február 05 - május 11.

 

1.  BEJELENTKEZÉS

 

A hallgatónak a bejelentkezési időszakban a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren (továbbiakban NEPTUN rendszer) keresztül be kell jelentkeznie, és nyilatkoznia arról, hogy az adott félévben folytatja-e tanulmányait (aktív státusz), vagy hallgatói jogviszonyát szünetelteti (passzív státusz).

Amennyiben a hallgató aktív státuszt nyilatkozik és a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb március 14-ig – nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

A hallgató az oktatási dékán-helyettestől – térítési díj fizetése mellett – kérelmezheti utólagos bejelentkezés engedélyezését, vagy nyilatkozatának visszavonását, legkésőbb 2018. március 14-ig. (NEPTUN rendszerből indítható kérelemmel).

Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el. Ebben az esetben adminisztrációs kötelezettség elmulasztása miatt a meghatározott díjtétel kerül kiírásra 2018. február 28-án. (BCE Hallgatói Követelményrendszer III/2.2. Díjtételek- Késedelmes beiratkozás/bejelentkezés 2.000 forint/megkezdett hét).

Hallgatói jogviszony-igazolást csak a bejelentkezés után lehet kérni a Tanulmányi Irodában, ügyfélfogadási időben 2018. február 5-től (hétfő).

Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 15. napon NEPTUN rendszeren keresztül bejelenteni és egyúttal a Tanulmányi Irodában az adatváltozást igazoló dokumentumo(ka)t bemutatni (például személyazonossági igazolvány, magyar útlevél, születési/házassági anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, honosítási okirat). Ennek elmulasztása esetén az ebből származó hátrányos következmények a hallgatót terhelik.

 

2.  KÉRVÉNYEK LEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

A) NEPTUN rendszer Ügyintézés/Kérvények menüpontból indítható kérvények:

Aktiválási kérelem/ Passziválási kérelem (lásd fentebb).

Kedvezményes tanulmányi rend kérelem (csak nappali munkarendű hallgatók számára): határidő: 2018. február 20. (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat – továbbiakban TVSZ24. §), csak olyan tárgy esetében kérhető, melyet a hallgató előzetesen a tárgyfelvételi időszakban az adott félévre felvett.

Kreditbefogadási kérvény (csak esti és levelező munkarendű hallgatók számára, és székesfehérvári telephelyen minden hallgató számára):

A kreditátviteli kérelmet külföldi/belföldi részképzés esetén tavaszi félévben tavaszi félév esetén március 15-ig (csütörtök) lehet benyújtani.
A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda a kérvényt ún. formai okból elutasíthatja.
További információk: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Szabalyzatok/Kredita__tviteli_szaba__lyzat_20141125.pdf

Kérelem mintatanterven kívüli tárgy felvételére (TVSZ Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 1.§.)

Kérelem órarendben ütköző tantárgyak felvételére (TVSZ Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 2.§.)

 23. § (3) „…Nappali munkarendben adott szakon félévenként két idősáv esetében felmentést kap az óraütközés alól, kivéve gyakorlat/szeminárium ütköztetésekor. A gyakorlat/szeminárium ütköztetésekor – a hallgató kérelmére – az oktatási dékánhelyettes hagyja jóvá az ütközést.”

Tanulmányi kérelem egyéb ügyekre (TVSZ 23.§ (6)

 A regisztrációs időszak lezárulta után a hallgató – indokolt esetben és térítés ellenében – írásban kérheti valamely tárgy törlését, ill. felvételét a szorgalmi időszak második hetének végéig, vagyis 2018. február 17-ig (szombat). A határidő jogvesztő!

 B)     Honlapról letölthető kérelmek, melyet a szakos tanulmányi előadónak kell leadni ügyfélfogadási időben (BCE-GTK Hallgatóknak/Kérvények és formanyomtatványok menüpont):

gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php

Tárgybefogadás (nappali munkarendű hallgatók számára, budapesti képzési helyen): A kreditátviteli kérelmet külföldi/belföldi részképzés esetén tavaszi félév esetén március 15-ig (csütörtök) lehet benyújtani a Tanulmányi Irodában, félfogadási időben.

(Tárgybefogadási kérelem formanyomtatványon).

 A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda munkatársa a kérvény átvételét megtagadhatja.

 További információk: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Szabalyzatok/Kredita__tviteli_szaba__lyzat_20141125.pdf

 

3.  KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG FIZETÉSÉNEK RENDJE

 

A 2017/2018. tanév II. (tavaszi) félévére történő bejelentkezés feltétele a költségtérítési/önköltség díj, ill. ha bármilyen korábbi féléves aktív pénzügyi tétele van, akkor azon tartozásainak is befizetése/teljesítése.

 2018. JANUÁR 26. (PÉNTEK)
a
féléves önköltségi díj teljesítési határideje:

  • a nappali munkarendben felvételt nyert, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak, 
  • a részidős (levelező, esti) munkarendben, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatónak,valamint 
  • a szakirányú továbbképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak.

 

2018. JANUÁR 30. (KEDD)
a féléves önköltségi díj teljesítési határideje:

  • A nappali tagozatos, mesterképzésben résztvevő első éves, felvett hallgatóknak,
  • A szakirányú továbbképzésben résztvevő első éves, felvett hallgatóknak.

 

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDŐIRŐL, ÉS MÓDJÁRÓL A BCE GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KARÁN KÜLÖN TÁJÉKOZTATÓT készítettünk Önök számára.

Itt tájékozódhatnak továbbá többek között számla igénylésével, fizetési könnyítés igénybevételével, Diákhitel felvétel feltételeivel kapcsolatosan is.

Kérjük, olvassák át figyelmesen és ügyeljenek a határidők betartására! A tájékoztató itt található.

 

FIGYELEM! Ameddig a hallgató a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a NEPTUN rendszerben sem a beiratkozást, sem egyéb adminisztratív teendőket nem tudja elvégezni és az ebből fakadó mulasztási díjakat is köteles megfizetni.

 

4.  ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FÉLÉVEK SZÁMÍTÁSA

 

Amennyiben a hallgató elhasználta az államilag támogatott féléveit (12 félév), erről nyilatkoznia kell.

Amennyiben a hallgató a nyilatkozati kötelezettségének nem tesz eleget és a Tanulmányi Iroda a félév ellenőrzésekkor tárja fel a pénzügyi státus módosításának szükségességét, akkor a költségtérítési/önköltségi díj a tény megállapítását követően haladéktalanul kiírásra kerül.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény által egy személy részére biztosított 12 államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévek felhasználásának, számolásának módjáról tájékozódhatnak a Kar honlapján a Gólyáknak c. menüpontban „A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben” hallgatói útmutató c. kiadványból

A Felsőoktatási Információs Rendszer központi nyilvántartásában tárolt hallgatói adatok (a felsőoktatási tanulmányok során elhasznált és hátralévő félévek száma) hozzáférhetők és ellenőrizhetők – megfelelő azonosítás után – a Magyarország.hu Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével ( https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html).

 

5.  VIZSGAIDŐSZAKKAL KAPCSOLATOS ELŐZETES TUDNIVALÓK

 

Vizsgaidőszak: 2018. május 14 – június 15.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára: 2018. május 14 – június 08.

Tavaszi szünet: 2018. április 02-06.

Vizsgajelentkezés HALVEL kitöltők számára: 2018. április 27 – május 2. 11:59-ig

Tavaszi félévi vizsgákra jelentkezés: 2018. május 2 – június 14.

A vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató a későbbiekben lesz elérhető.

 

6.  ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓK

 

A 2017/2018 tanév II. (tavaszi) félévének szakdolgozat leadásával, és a záróvizsgára való jelentkezéssel kapcsolatosan szintén külön tájékoztatót fogunk készíteni.

 
Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés alap- és mesterszakos hallgatóknak: 2018. május 2. (szerda) 16.00

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés szakirányú továbbképzési szakos hallgatóknak, júniusi záróvizsga időszakra: 2018. május 7. (hétfő), 16.00

Záróvizsga-időszak alapképzési szakos hallgatóknak: 2018. június 17-22.

Záróvizsga-időszak mesterképzési szakos hallgatóknak: 2018. június 17-29.

Záróvizsga-időszak szakirányú továbbképzési hallgatóknak: 2018. június 17-29.

 

További információk: A gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu, Hallgatóknak c. menüpontban.

 

Budapest, 2018. január 5.

Dékáni Hivatal Tanulmányi Iroda

Utolsó frissítés: 2018.04.12.